САЙТ ШРИ АУРОБИНДО И МАТЕРИ
      
Домашняя страница |Ригведа

Риг Веда

Тексты и аудио

MAṆḌALA 1

Sūkta 129

 

1. Инфо

К:    indra
От:   parucchepa daivodāsi
Размеры:   atyaṣṭi (1-7, 10); atiśakvarī (8-9); aṣṭi (11)
 

 

2. Аудио

 

▪   в исполнении браминов Южной Индии

 

▪   в исполнении Шьяма Сундара Шармы и Шри Сатьи Кришны Бхатты. Запись © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Предпочтения

 
 

Показывать следующие варинаты нумерации рик:

 
   

Мандала. Сукта. Рик

 
   

Аштака. Адхьяя. Варга. Рик

 
   

Мандала. Анувака. Рик

 
 

Показывать текст Ригведы в следующем начертании:

 
   

Самхита

 

Деванагари

 

с ударением

 
   

Самхита

 

Деванагари

 

без ударений

 
   

Самхита

 

Транслитерация

 

с ударением

 
   

Самхита

 

Транслитерация

 

без ударений

 
   

Падапатха

 

Деванагари

 

с ударением

 
   

Падапатха

 

Деванагари

 

без ударений

 
   

Падапатха

 

Транслитерация

 

с ударением

 
   

Падапатха

 

Транслитерация

 

без ударений

 
 

Показывать подстрочный перевод

 
   

Показать подстрочный перевод, выполенный в свете Шри Ауробиндо [?]

 
 

 

3. Текст

01.129.01   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.16.01    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.020   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

यं त्वं रथ॑मिंद्र मे॒धसा॑तयेऽपा॒का संत॑मिषिर प्र॒णय॑सि॒ प्रान॑वद्य॒ नय॑सि ।

स॒द्यश्चि॒त्तम॒भिष्ट॑ये॒ करो॒ वश॑श्च वा॒जिनं॑ ।

सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वे॒धसा॑मि॒मां वाचं॒ न वे॒धसां॑ ॥

Самхита деванагари без ударения

यं त्वं रथमिंद्र मेधसातयेऽपाका संतमिषिर प्रणयसि प्रानवद्य नयसि ।

सद्यश्चित्तमभिष्टये करो वशश्च वाजिनं ।

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसां ॥

Самхита транслитерация с ударением

yám tvám ráthamindra medhásātaye’pākā́ sántamiṣira praṇáyasi prā́navadya náyasi ǀ

sadyáścittámabhíṣṭaye káro váśaśca vājínam ǀ

sā́smā́kamanavadya tūtujāna vedhásāmimā́m vā́cam ná vedhásām ǁ

Самхита транслитерация без ударения

yam tvam rathamindra medhasātaye’pākā santamiṣira praṇayasi prānavadya nayasi ǀ

sadyaścittamabhiṣṭaye karo vaśaśca vājinam ǀ

sāsmākamanavadya tūtujāna vedhasāmimām vācam na vedhasām ǁ

Падапатха деванагари с ударением

यम् । त्वम् । रथ॑म् । इ॒न्द्र॒ । मे॒धऽसा॑तये । अ॒पा॒का । सन्त॑म् । इ॒षि॒र॒ । प्र॒ऽनय॑सि । प्र । अ॒न॒व॒द्य॒ । नय॑सि ।

स॒द्यः । चि॒त् । तम् । अ॒भिष्ट॑ये । करः॑ । वशः॑ । च॒ । वा॒जिन॑म् ।

सः । अ॒स्माक॑म् । अ॒न॒व॒द्य॒ । तू॒तु॒जा॒न॒ । वे॒धसा॑म् । इ॒माम् । वाच॑म् । न । वे॒धसा॑म् ॥

Падапатха деванагари без ударения

यम् । त्वम् । रथम् । इन्द्र । मेधऽसातये । अपाका । सन्तम् । इषिर । प्रऽनयसि । प्र । अनवद्य । नयसि ।

सद्यः । चित् । तम् । अभिष्टये । करः । वशः । च । वाजिनम् ।

सः । अस्माकम् । अनवद्य । तूतुजान । वेधसाम् । इमाम् । वाचम् । न । वेधसाम् ॥

Падапатха транслитерация с ударением

yám ǀ tvám ǀ rátham ǀ indra ǀ medhá-sātaye ǀ apākā́ ǀ sántam ǀ iṣira ǀ pra-náyasi ǀ prá ǀ anavadya ǀ náyasi ǀ

sadyáḥ ǀ cit ǀ tám ǀ abhíṣṭaye ǀ káraḥ ǀ váśaḥ ǀ ca ǀ vājínam ǀ

sáḥ ǀ asmā́kam ǀ anavadya ǀ tūtujāna ǀ vedhásām ǀ imā́m ǀ vā́cam ǀ ná ǀ vedhásām ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

yam ǀ tvam ǀ ratham ǀ indra ǀ medha-sātaye ǀ apākā ǀ santam ǀ iṣira ǀ pra-nayasi ǀ pra ǀ anavadya ǀ nayasi ǀ

sadyaḥ ǀ cit ǀ tam ǀ abhiṣṭaye ǀ karaḥ ǀ vaśaḥ ǀ ca ǀ vājinam ǀ

saḥ ǀ asmākam ǀ anavadya ǀ tūtujāna ǀ vedhasām ǀ imām ǀ vācam ǀ na ǀ vedhasām ǁ

подстрочный перевод

Колесница [3], которую [1] ты [2], о Индра [4], для получения подношения [5], далеко [6] находящуюся [7], о побуждающий [8], продвигаешь [9] вперёд [10], о безупречный [11], продвигаешь [12] и [19], желающий [18], сразу [13] же [14] её [15] для прихода [16] делающий [17] полной изобилия [20], она [21] наша [22], о безупречный [23], о поспешающий [24], распорядителей [25], как [28] эта [26] речь [27] распорядителей [29].

01.129.02   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.16.02    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.021   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

स श्रु॑धि॒ यः स्मा॒ पृत॑नासु॒ कासु॑ चिद्द॒क्षाय्य॑ इंद्र॒ भर॑हूतये॒ नृभि॒रसि॒ प्रतू॑र्तये॒ नृभिः॑ ।

यः शूरैः॒ स्वः१॒॑ सनि॑ता॒ यो विप्रै॒र्वाजं॒ तरु॑ता ।

तमी॑शा॒नास॑ इरधंत वा॒जिनं॑ पृ॒क्षमत्यं॒ न वा॒जिनं॑ ॥

Самхита деванагари без ударения

स श्रुधि यः स्मा पृतनासु कासु चिद्दक्षाय्य इंद्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः ।

यः शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता ।

तमीशानास इरधंत वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनं ॥

Самхита транслитерация с ударением

sá śrudhi yáḥ smā pṛ́tanāsu kā́su ciddakṣā́yya indra bhárahūtaye nṛ́bhirási prátūrtaye nṛ́bhiḥ ǀ

yáḥ śū́raiḥ sváḥ sánitā yó víprairvā́jam tárutā ǀ

támīśānā́sa iradhanta vājínam pṛkṣámátyam ná vājínam ǁ

Самхита транслитерация без ударения

sa śrudhi yaḥ smā pṛtanāsu kāsu ciddakṣāyya indra bharahūtaye nṛbhirasi pratūrtaye nṛbhiḥ ǀ

yaḥ śūraiḥ svaḥ sanitā yo viprairvājam tarutā ǀ

tamīśānāsa iradhanta vājinam pṛkṣamatyam na vājinam ǁ

Падапатха деванагари с ударением

सः । श्रु॒धि॒ । यः । स्म॒ । पृत॑नासु । कासु॑ । चि॒त् । द॒क्षाय्यः॑ । इ॒न्द्र॒ । भर॑ऽहूतये । नृऽभिः॑ । असि॑ । प्रऽतू॑र्तये । नृऽभिः॑ ।

यः । शूरैः॑ । स्व१॒॑रिति॑ स्वः॑ । सनि॑ता । यः । विप्रैः॑ । वाज॑म् । तरु॑ता ।

तम् । ई॒शा॒नासः॑ । इ॒र॒ध॒न्त॒ । वा॒जिन॑म् । पृ॒क्षम् । अत्य॑म् । न । वा॒जिन॑म् ॥

Падапатха деванагари без ударения

सः । श्रुधि । यः । स्म । पृतनासु । कासु । चित् । दक्षाय्यः । इन्द्र । भरऽहूतये । नृऽभिः । असि । प्रऽतूर्तये । नृऽभिः ।

यः । शूरैः । स्वरिति स्वः । सनिता । यः । विप्रैः । वाजम् । तरुता ।

तम् । ईशानासः । इरधन्त । वाजिनम् । पृक्षम् । अत्यम् । न । वाजिनम् ॥

Падапатха транслитерация с ударением

sáḥ ǀ śrudhi ǀ yáḥ ǀ sma ǀ pṛ́tanāsu ǀ kā́su ǀ cit ǀ dakṣā́yyaḥ ǀ indra ǀ bhára-hūtaye ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ ási ǀ prá-tūrtaye ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ

yáḥ ǀ śū́raiḥ ǀ sváríti sváḥ ǀ sánitā ǀ yáḥ ǀ vípraiḥ ǀ vā́jam ǀ tárutā ǀ

tám ǀ īśānā́saḥ ǀ iradhanta ǀ vājínam ǀ pṛkṣám ǀ átyam ǀ ná ǀ vājínam ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

saḥ ǀ śrudhi ǀ yaḥ ǀ sma ǀ pṛtanāsu ǀ kāsu ǀ cit ǀ dakṣāyyaḥ ǀ indra ǀ bhara-hūtaye ǀ nṛ-bhiḥ ǀ asi ǀ pra-tūrtaye ǀ nṛ-bhiḥ ǀ

yaḥ ǀ śūraiḥ ǀ svariti svaḥ ǀ sanitā ǀ yaḥ ǀ vipraiḥ ǀ vājam ǀ tarutā ǀ

tam ǀ īśānāsaḥ ǀ iradhanta ǀ vājinam ǀ pṛkṣam ǀ atyam ǀ na ǀ vājinam ǁ

подстрочный перевод

Услышь [2], о Индра [9], он <т.е. ты> [1], который [3], воистину [4], в любых [6+7] битвах [5] есть [12] всеразличающий [8] для поддержки призыва [10] {, сделанного} мужами [11], для быстрого продвижения [13] мужами [14], который [15] с героями [16] {есть} Свар [17] завоёвывающий [18], который [19] с освещёнными провидцами [20] {есть} изобилие [21] завоёвывающий [22], его [23] владеющие [24] провозглашали [25] полного изобилием [26], удовлетворяющего [27], как [29] коня [28], полного изобилием [30].

01.129.03   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.16.03    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.022   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

द॒स्मो हि ष्मा॒ वृष॑णं॒ पिन्व॑सि॒ त्वचं॒ कं चि॑द्यावीर॒ररुं॑ शूर॒ मर्त्यं॑ परिवृ॒णक्षि॒ मर्त्यं॑ ।

इंद्रो॒त तुभ्यं॒ तद्दि॒वे तद्रु॒द्राय॒ स्वय॑शसे ।

मि॒त्राय॑ वोचं॒ वरु॑णाय स॒प्रथः॑ सुमृळी॒काय॑ स॒प्रथः॑ ॥

Самхита деванагари без ударения

दस्मो हि ष्मा वृषणं पिन्वसि त्वचं कं चिद्यावीरररुं शूर मर्त्यं परिवृणक्षि मर्त्यं ।

इंद्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रुद्राय स्वयशसे ।

मित्राय वोचं वरुणाय सप्रथः सुमृळीकाय सप्रथः ॥

Самхита транслитерация с ударением

dasmó hí ṣmā vṛ́ṣaṇam pínvasi tvácam kám cidyāvīrarárum śūra mártyam parivṛṇákṣi mártyam ǀ

índrotá túbhyam táddivé tádrudrā́ya sváyaśase ǀ

mitrā́ya vocam váruṇāya sapráthaḥ sumṛḷīkā́ya sapráthaḥ ǁ

Самхита транслитерация без ударения

dasmo hi ṣmā vṛṣaṇam pinvasi tvacam kam cidyāvīrararum śūra martyam parivṛṇakṣi martyam ǀ

indrota tubhyam taddive tadrudrāya svayaśase ǀ

mitrāya vocam varuṇāya saprathaḥ sumṛḷīkāya saprathaḥ ǁ

Падапатха деванагари с ударением

द॒स्मः । हि । स्म॒ । वृष॑णम् । पिन्व॑सि । त्वच॑म् । कम् । चि॒त् । या॒वीः॒ । अ॒ररु॑म् । शू॒र॒ । मर्त्य॑म् । प॒रि॒ऽवृ॒णक्षि॑ । मर्त्य॑म् ।

इन्द्र॑ । उ॒त । तुभ्य॑म् । तत् । दि॒वे । तत् । रु॒द्राय॑ । स्वऽय॑शसे ।

मि॒त्राय॑ । वो॒च॒म् । वरु॑णाय । स॒ऽप्रथः॑ । सु॒ऽमृ॒ळी॒काय॑ । स॒ऽप्रथः॑ ॥

Падапатха деванагари без ударения

दस्मः । हि । स्म । वृषणम् । पिन्वसि । त्वचम् । कम् । चित् । यावीः । अररुम् । शूर । मर्त्यम् । परिऽवृणक्षि । मर्त्यम् ।

इन्द्र । उत । तुभ्यम् । तत् । दिवे । तत् । रुद्राय । स्वऽयशसे ।

मित्राय । वोचम् । वरुणाय । सऽप्रथः । सुऽमृळीकाय । सऽप्रथः ॥

Падапатха транслитерация с ударением

dasmáḥ ǀ hí ǀ sma ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ pínvasi ǀ tvácam ǀ kám ǀ cit ǀ yāvīḥ ǀ arárum ǀ śūra ǀ mártyam ǀ pari-vṛṇákṣi ǀ mártyam ǀ

índra ǀ utá ǀ túbhyam ǀ tát ǀ divé ǀ tát ǀ rudrā́ya ǀ svá-yaśase ǀ

mitrā́ya ǀ vocam ǀ váruṇāya ǀ sa-práthaḥ ǀ su-mṛḷīkā́ya ǀ sa-práthaḥ ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

dasmaḥ ǀ hi ǀ sma ǀ vṛṣaṇam ǀ pinvasi ǀ tvacam ǀ kam ǀ cit ǀ yāvīḥ ǀ ararum ǀ śūra ǀ martyam ǀ pari-vṛṇakṣi ǀ martyam ǀ

indra ǀ uta ǀ tubhyam ǀ tat ǀ dive ǀ tat ǀ rudrāya ǀ sva-yaśase ǀ

mitrāya ǀ vocam ǀ varuṇāya ǀ sa-prathaḥ ǀ su-mṛḷīkāya ǀ sa-prathaḥ ǁ

подстрочный перевод

Могучий работник [1], ведь [2] наполняешь [5] бычью [4] шкуру <бурдюк> [6], воистину [3], любого [7+8] смертного [12] врага [10] удалил прочь [9], о Герой [11], удаляешь [13] смертного [14]; и [16], о Индра [15], то [18] провозглашаю [24] тебе [17], то [20] небу [19], самосветлому [22] Рудре [21], Митре [23], Варуне [25] обширное [26], милостивому [27] обширное [28].

01.129.04   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.16.04    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.023   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

अ॒स्माकं॑ व॒ इंद्र॑मुश्मसी॒ष्टये॒ सखा॑यं वि॒श्वायुं॑ प्रा॒सहं॒ युजं॒ वाजे॑षु प्रा॒सहं॒ युजं॑ ।

अ॒स्माकं॒ ब्रह्मो॒तयेऽवा॑ पृ॒त्सुषु॒ कासु॑ चित् ।

न॒हि त्वा॒ शत्रुः॒ स्तर॑ते स्तृ॒णोषि॒ यं विश्वं॒ शत्रुं॑ स्तृ॒णोषि॒ यं ॥

Самхита деванагари без ударения

अस्माकं व इंद्रमुश्मसीष्टये सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजं ।

अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कासु चित् ।

नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोषि यं ॥

Самхита транслитерация с ударением

asmā́kam va índramuśmasīṣṭáye sákhāyam viśvā́yum prāsáham yújam vā́jeṣu prāsáham yújam ǀ

asmā́kam bráhmotáyé’vā pṛtsúṣu kā́su cit ǀ

nahí tvā śátruḥ stárate stṛṇóṣi yám víśvam śátrum stṛṇóṣi yám ǁ

Самхита транслитерация без ударения

asmākam va indramuśmasīṣṭaye sakhāyam viśvāyum prāsaham yujam vājeṣu prāsaham yujam ǀ

asmākam brahmotaye’vā pṛtsuṣu kāsu cit ǀ

nahi tvā śatruḥ starate stṛṇoṣi yam viśvam śatrum stṛṇoṣi yam ǁ

Падапатха деванагари с ударением

अ॒स्माक॑म् । वः॒ । इन्द्र॑म् । उ॒श्म॒सि॒ । इ॒ष्टये॑ । सखा॑यम् । वि॒श्वऽआ॑युम् । प्र॒ऽसह॑म् । युज॑म् । वाजे॑षु । प्र॒ऽसह॑म् । युज॑म् ।

अ॒स्माक॑म् । ब्रह्म॑ । ऊ॒तये॑ । अव॑ । पृ॒त्सुषु॑ । कासु॑ । चि॒त् ।

न॒हि । त्वा॒ । शत्रुः॑ । स्तर॑ते । स्तृ॒णोषि॑ । यम् । विश्व॑म् । शत्रु॑म् । स्तृ॒णोषि॑ । यम् ॥

Падапатха деванагари без ударения

अस्माकम् । वः । इन्द्रम् । उश्मसि । इष्टये । सखायम् । विश्वऽआयुम् । प्रऽसहम् । युजम् । वाजेषु । प्रऽसहम् । युजम् ।

अस्माकम् । ब्रह्म । ऊतये । अव । पृत्सुषु । कासु । चित् ।

नहि । त्वा । शत्रुः । स्तरते । स्तृणोषि । यम् । विश्वम् । शत्रुम् । स्तृणोषि । यम् ॥

Падапатха транслитерация с ударением

asmā́kam ǀ vaḥ ǀ índram ǀ uśmasi ǀ iṣṭáye ǀ sákhāyam ǀ viśvá-āyum ǀ pra-sáham ǀ yújam ǀ vā́jeṣu ǀ pra-sáham ǀ yújam ǀ

asmā́kam ǀ bráhma ǀ ūtáye ǀ áva ǀ pṛtsúṣu ǀ kā́su ǀ cit ǀ

nahí ǀ tvā ǀ śátruḥ ǀ stárate ǀ stṛṇóṣi ǀ yám ǀ víśvam ǀ śátrum ǀ stṛṇóṣi ǀ yám ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

asmākam ǀ vaḥ ǀ indram ǀ uśmasi ǀ iṣṭaye ǀ sakhāyam ǀ viśva-āyum ǀ pra-saham ǀ yujam ǀ vājeṣu ǀ pra-saham ǀ yujam ǀ

asmākam ǀ brahma ǀ ūtaye ǀ ava ǀ pṛtsuṣu ǀ kāsu ǀ cit ǀ

nahi ǀ tvā ǀ śatruḥ ǀ starate ǀ stṛṇoṣi ǀ yam ǀ viśvam ǀ śatrum ǀ stṛṇoṣi ǀ yam ǁ

подстрочный перевод

Нашего [1] Индру [3] желаем [4] для вашего [2] поиска [5], товарища [6], универсальную жизнь [7], сильного [8], установленного за работу [9] в изобилиях [10], сильного [11], установленного за работу [12]; наше [13] мудрость-слово [14] для защиты [15] взрасти [16] в битвах [17] любых [18+19]. Конечно, ни {один} [20] враг [22] тебя [21] {не} сразит [23], которого [25] {ты} сражаешь [24], всякий [26] враг [27], сражаешь [28] которого [29].

01.129.05   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.16.05    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.024   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

नि षू न॒माति॑मतिं॒ कय॑स्य चि॒त्तेजि॑ष्ठाभिर॒रणि॑भि॒र्नोतिभि॑रु॒ग्राभि॑रुग्रो॒तिभिः॑ ।

नेषि॑ णो॒ यथा॑ पु॒राने॒नाः शू॑र॒ मन्य॑से ।

विश्वा॑नि पू॒रोरप॑ पर्षि॒ वह्नि॑रा॒सा वह्नि॑र्नो॒ अच्छ॑ ॥

Самхита деванагари без ударения

नि षू नमातिमतिं कयस्य चित्तेजिष्ठाभिररणिभिर्नोतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभिः ।

नेषि णो यथा पुरानेनाः शूर मन्यसे ।

विश्वानि पूरोरप पर्षि वह्निरासा वह्निर्नो अच्छ ॥

Самхита транслитерация с ударением

ní ṣū́ namā́timatim káyasya cittéjiṣṭhābhiraráṇibhirnótíbhirugrā́bhirugrotíbhiḥ ǀ

néṣi ṇo yáthā purā́nenā́ḥ śūra mányase ǀ

víśvāni pūrórápa parṣi váhnirāsā́ váhnirno áccha ǁ

Самхита транслитерация без ударения

ni ṣū namātimatim kayasya cittejiṣṭhābhiraraṇibhirnotibhirugrābhirugrotibhiḥ ǀ

neṣi ṇo yathā purānenāḥ śūra manyase ǀ

viśvāni pūrorapa parṣi vahnirāsā vahnirno accha ǁ

Падапатха деванагари с ударением

नि । सु । न॒म॒ । अति॑ऽमतिम् । कय॑स्य । चि॒त् । तेजि॑ष्ठाभिः । अ॒रणि॑ऽभिः । न । ऊ॒तिऽभिः॑ । उ॒ग्राभिः॑ । उ॒ग्र॒ । ऊ॒तिऽभिः॑ ।

नेषि॑ । नः॒ । यथा॑ । पु॒रा । अ॒ने॒नाः । शू॒र॒ । मन्य॑से ।

विश्वा॑नि । पू॒रोः । अप॑ । प॒र्षि॒ । वह्निः॑ । आ॒सा । वह्निः॑ । नः॒ । अच्छ॑ ॥

Падапатха деванагари без ударения

नि । सु । नम । अतिऽमतिम् । कयस्य । चित् । तेजिष्ठाभिः । अरणिऽभिः । न । ऊतिऽभिः । उग्राभिः । उग्र । ऊतिऽभिः ।

नेषि । नः । यथा । पुरा । अनेनाः । शूर । मन्यसे ।

विश्वानि । पूरोः । अप । पर्षि । वह्निः । आसा । वह्निः । नः । अच्छ ॥

Падапатха транслитерация с ударением

ní ǀ sú ǀ nama ǀ áti-matim ǀ káyasya ǀ cit ǀ téjiṣṭhābhiḥ ǀ aráṇi-bhiḥ ǀ ná ǀ ūtí-bhiḥ ǀ ugrā́bhiḥ ǀ ugra ǀ ūtí-bhiḥ ǀ

néṣi ǀ naḥ ǀ yáthā ǀ purā́ ǀ anenā́ḥ ǀ śūra ǀ mányase ǀ

víśvāni ǀ pūróḥ ǀ ápa ǀ parṣi ǀ váhniḥ ǀ āsā́ ǀ váhniḥ ǀ naḥ ǀ áccha ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

ni ǀ su ǀ nama ǀ ati-matim ǀ kayasya ǀ cit ǀ tejiṣṭhābhiḥ ǀ araṇi-bhiḥ ǀ na ǀ ūti-bhiḥ ǀ ugrābhiḥ ǀ ugra ǀ ūti-bhiḥ ǀ

neṣi ǀ naḥ ǀ yathā ǀ purā ǀ anenāḥ ǀ śūra ǀ manyase ǀ

viśvāni ǀ pūroḥ ǀ apa ǀ parṣi ǀ vahniḥ ǀ āsā ǀ vahniḥ ǀ naḥ ǀ accha ǁ

подстрочный перевод

Непременно [2] склони [1+3] игнорирующую тебя мысль1 [4] каждого [5+6], как [9] очень горячими [7] арани2 [8], могучими [11] защитами [10], о могучий [12], защитами [13]; поведи [14] нас [15] так, как [16] прежде [17], о Герой [19], {как} безупречный [18] постигаешься [20]; все [21] {неверные вещи} от Пуру [22] прочь [23] унеси [24] несущий [25], ртом [26] нам [28] несущий <т.е. говорящий, несущий слышание Истины и т.п.> [27].

1 ati-mati, ati выражает “за, за пределы, через”, mati, мышление, мысль, ум. Ср. ati manyase из 1.170.3, “Почему же, о мой брат Агастья, ты ставишь свою мысль за пределы меня?”

2 см. примечание к 1.127.4

01.129.06   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.01    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.025   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

प्र तद्वो॑चेयं॒ भव्या॒येंद॑वे॒ हव्यो॒ न य इ॒षवा॒न्मन्म॒ रेज॑ति रक्षो॒हा मन्म॒ रेज॑ति ।

स्व॒यं सो अ॒स्मदा नि॒दो व॒धैर॑जेत दुर्म॒तिं ।

अव॑ स्रवेद॒घशं॑सोऽवत॒रमव॑ क्षु॒द्रमि॑व स्रवेत् ॥

Самхита деванагари без ударения

प्र तद्वोचेयं भव्यायेंदवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति ।

स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिं ।

अव स्रवेदघशंसोऽवतरमव क्षुद्रमिव स्रवेत् ॥

Самхита транслитерация с ударением

prá tádvoceyam bhávyāyéndave hávyo ná yá iṣávānmánma réjati rakṣohā́ mánma réjati ǀ

svayám só asmádā́ nidó vadháirajeta durmatím ǀ

áva sravedagháśaṃso’vatarámáva kṣudrámiva sravet ǁ

Самхита транслитерация без ударения

pra tadvoceyam bhavyāyendave havyo na ya iṣavānmanma rejati rakṣohā manma rejati ǀ

svayam so asmadā nido vadhairajeta durmatim ǀ

ava sravedaghaśaṃso’vataramava kṣudramiva sravet ǁ

Падапатха деванагари с ударением

प्र । तत् । वो॒चे॒य॒म् । भव्या॑य । इन्द॑वे । हव्यः॑ । न । यः । इ॒षऽवा॑न् । मन्म॑ । रेज॑ति । र॒क्षः॒ऽहा । मन्म॑ । रेज॑ति ।

स्व॒यम् । सः । अ॒स्मत् । आ । नि॒दः । व॒धैः । अ॒जे॒त॒ । दुः॒ऽम॒तिम् ।

अव॑ । स्र॒वे॒त् । अ॒घऽशं॑सः । अ॒व॒ऽत॒रम् । अव॑ । क्षु॒द्रम्ऽइ॑व । स्र॒वे॒त् ॥

Падапатха деванагари без ударения

प्र । तत् । वोचेयम् । भव्याय । इन्दवे । हव्यः । न । यः । इषऽवान् । मन्म । रेजति । रक्षःऽहा । मन्म । रेजति ।

स्वयम् । सः । अस्मत् । आ । निदः । वधैः । अजेत । दुःऽमतिम् ।

अव । स्रवेत् । अघऽशंसः । अवऽतरम् । अव । क्षुद्रम्ऽइव । स्रवेत् ॥

Падапатха транслитерация с ударением

prá ǀ tát ǀ voceyam ǀ bhávyāya ǀ índave ǀ hávyaḥ ǀ ná ǀ yáḥ ǀ iṣá-vān ǀ mánma ǀ réjati ǀ rakṣaḥ-hā́ ǀ mánma ǀ réjati ǀ

svayám ǀ sáḥ ǀ asmát ǀ ā́ ǀ nidáḥ ǀ vadháiḥ ǀ ajeta ǀ duḥ-matím ǀ

áva ǀ sravet ǀ aghá-śaṃsaḥ ǀ ava-tarám ǀ áva ǀ kṣudrám-iva ǀ sravet ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

pra ǀ tat ǀ voceyam ǀ bhavyāya ǀ indave ǀ havyaḥ ǀ na ǀ yaḥ ǀ iṣa-vān ǀ manma ǀ rejati ǀ rakṣaḥ-hā ǀ manma ǀ rejati ǀ

svayam ǀ saḥ ǀ asmat ǀ ā ǀ nidaḥ ǀ vadhaiḥ ǀ ajeta ǀ duḥ-matim ǀ

ava ǀ sravet ǀ agha-śaṃsaḥ ǀ ava-taram ǀ ava ǀ kṣudram-iva ǀ sravet ǁ

подстрочный перевод

То [2] хочу провозгласить [1+3] для превосходного [4] Инду (энергии Сомы) [5]: {он,} призываемый [6] как [7] тот, кто [8], полный побуждающей силы [9], мысль [10] трепещущей делает [11], убийца Ракшасов [12], мысль [13] трепещущей делает [14]; сам по себе [15] он [16] от нас [17] Сдерживателей [19] ударами [20] гонит [21], дурную мысль [22]; вниз [23] да падёт [24] в спуске [26] выражающий зло [25], вниз [27] да падёт [29], как малость [28].

01.129.07   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.02    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.026   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

व॒नेम॒ तद्धोत्र॑या चि॒तंत्या॑ व॒नेम॑ र॒यिं र॑यिवः सु॒वीर्यं॑ र॒ण्वं संतं॑ सु॒वीर्यं॑ ।

दु॒र्मन्मा॑नं सु॒मंतु॑भि॒रेमि॒षा पृ॑चीमहि ।

आ स॒त्याभि॒रिंद्रं॑ द्यु॒म्नहू॑तिभि॒र्यज॑त्रं द्यु॒म्नहू॑तिभिः ॥

Самхита деванагари без ударения

वनेम तद्धोत्रया चितंत्या वनेम रयिं रयिवः सुवीर्यं रण्वं संतं सुवीर्यं ।

दुर्मन्मानं सुमंतुभिरेमिषा पृचीमहि ।

आ सत्याभिरिंद्रं द्युम्नहूतिभिर्यजत्रं द्युम्नहूतिभिः ॥

Самхита транслитерация с ударением

vanéma táddhótrayā citántyā vanéma rayím rayivaḥ suvī́ryam raṇvám sántam suvī́ryam ǀ

durmánmānam sumántubhirémiṣā́ pṛcīmahi ǀ

ā́ satyā́bhiríndram dyumnáhūtibhiryájatram dyumnáhūtibhiḥ ǁ

Самхита транслитерация без ударения

vanema taddhotrayā citantyā vanema rayim rayivaḥ suvīryam raṇvam santam suvīryam ǀ

durmanmānam sumantubhiremiṣā pṛcīmahi ǀ

ā satyābhirindram dyumnahūtibhiryajatram dyumnahūtibhiḥ ǁ

Падапатха деванагари с ударением

व॒नेम॑ । तत् । होत्र॑या । चि॒तन्त्या॑ । व॒नेम॑ । र॒यिम् । र॒यि॒ऽवः॒ । सु॒ऽवीर्य॑म् । र॒ण्वम् । सन्त॑म् । सु॒ऽवीर्य॑म् ।

दुः॒ऽमन्मा॑नम् । सु॒मन्तु॑ऽभिः । आ । ई॒म् । इ॒षा । पृ॒ची॒म॒हि॒ ।

आ । स॒त्याभिः॑ । इन्द्र॑म् । द्यु॒म्नहू॑तिऽभिः । यज॑त्रम् । द्यु॒म्नहू॑तिऽभिः ॥

Падапатха деванагари без ударения

वनेम । तत् । होत्रया । चितन्त्या । वनेम । रयिम् । रयिऽवः । सुऽवीर्यम् । रण्वम् । सन्तम् । सुऽवीर्यम् ।

दुःऽमन्मानम् । सुमन्तुऽभिः । आ । ईम् । इषा । पृचीमहि ।

आ । सत्याभिः । इन्द्रम् । द्युम्नहूतिऽभिः । यजत्रम् । द्युम्नहूतिऽभिः ॥

Падапатха транслитерация с ударением

vanéma ǀ tát ǀ hótrayā ǀ citántyā ǀ vanéma ǀ rayím ǀ rayi-vaḥ ǀ su-vī́ryam ǀ raṇvám ǀ sántam ǀ su-vī́ryam ǀ

duḥ-mánmānam ǀ sumántu-bhiḥ ǀ ā́ ǀ īm ǀ iṣā́ ǀ pṛcīmahi ǀ

ā́ ǀ satyā́bhiḥ ǀ índram ǀ dyumnáhūti-bhiḥ ǀ yájatram ǀ dyumnáhūti-bhiḥ ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

vanema ǀ tat ǀ hotrayā ǀ citantyā ǀ vanema ǀ rayim ǀ rayi-vaḥ ǀ su-vīryam ǀ raṇvam ǀ santam ǀ su-vīryam ǀ

duḥ-manmānam ǀ sumantu-bhiḥ ǀ ā ǀ īm ǀ iṣā ǀ pṛcīmahi ǀ

ā ǀ satyābhiḥ ǀ indram ǀ dyumnahūti-bhiḥ ǀ yajatram ǀ dyumnahūti-bhiḥ ǁ

подстрочный перевод

Пусть завоюем [1] то [2] подношением [3], пробуждающем к знанию [4], пусть завоюем [5] сокровище [6], о Господь сокровищ [7], геройскую силу [8], восхитительное [9] бытиё [10], геройскую силу [11]; дурную мысль [12] – хорошими мыслями [13], побуждающей силой [16] наполнились [17]; {зовём} истинными [19] светлыми призывами [21] Индру [20], господина жертвоприношения [22], светлыми призывами [23].

01.129.08   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.03    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.027   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

प्रप्रा॑ वो अ॒स्मे स्वय॑शोभिरू॒ती प॑रिव॒र्ग इंद्रो॑ दुर्मती॒नां दरी॑मंदुर्मती॒नां ।

स्व॒यं सा रि॑ष॒यध्यै॒ या न॑ उपे॒षे अ॒त्रैः ।

ह॒तेम॑स॒न्न व॑क्षति क्षि॒प्ता जू॒र्णिर्न व॑क्षति ॥

Самхита деванагари без ударения

प्रप्रा वो अस्मे स्वयशोभिरूती परिवर्ग इंद्रो दुर्मतीनां दरीमंदुर्मतीनां ।

स्वयं सा रिषयध्यै या न उपेषे अत्रैः ।

हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वक्षति ॥

Самхита транслитерация с ударением

práprā vo asmé sváyaśobhirūtī́ parivargá índro durmatīnā́m dárīmandurmatīnā́m ǀ

svayám sā́ riṣayádhyai yā́ na upeṣé atráiḥ ǀ

hatémasanná vakṣati kṣiptā́ jūrṇírná vakṣati ǁ

Самхита транслитерация без ударения

praprā vo asme svayaśobhirūtī parivarga indro durmatīnām darīmandurmatīnām ǀ

svayam sā riṣayadhyai yā na upeṣe atraiḥ ǀ

hatemasanna vakṣati kṣiptā jūrṇirna vakṣati ǁ

Падапатха деванагари с ударением

प्रऽप्र॑ । वः॒ । अ॒स्मे इति॑ । स्वय॑शःऽभिः । ऊ॒ती । प॒रि॒ऽव॒र्गे । इन्द्रः॑ । दुः॒ऽम॒ती॒नाम् । दरी॑मन् । दुः॒ऽम॒ती॒नाम् ।

स्व॒यम् । सा । रि॒ष॒यध्यै॑ । या । नः॒ । उ॒प॒ऽई॒षे । अ॒त्रैः ।

ह॒ता । ई॒म् । अ॒स॒त् । न । व॒क्ष॒ति॒ । क्षि॒प्ता । जू॒र्णिः । न । व॒क्ष॒ति॒ ॥

Падапатха деванагари без ударения

प्रऽप्र । वः । अस्मे इति । स्वयशःऽभिः । ऊती । परिऽवर्गे । इन्द्रः । दुःऽमतीनाम् । दरीमन् । दुःऽमतीनाम् ।

स्वयम् । सा । रिषयध्यै । या । नः । उपऽईषे । अत्रैः ।

हता । ईम् । असत् । न । वक्षति । क्षिप्ता । जूर्णिः । न । वक्षति ॥

Падапатха транслитерация с ударением

prá-pra ǀ vaḥ ǀ asmé íti ǀ sváyaśaḥ-bhiḥ ǀ ūtī́ ǀ pari-vargé ǀ índraḥ ǀ duḥ-matīnā́m ǀ dárīman ǀ duḥ-matīnā́m ǀ

svayám ǀ sā́ ǀ riṣayádhyai ǀ yā́ ǀ naḥ ǀ upa-īṣé ǀ atráiḥ ǀ

hatā́ ǀ īm ǀ asat ǀ ná ǀ vakṣati ǀ kṣiptā́ ǀ jūrṇíḥ ǀ ná ǀ vakṣati ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

pra-pra ǀ vaḥ ǀ asme iti ǀ svayaśaḥ-bhiḥ ǀ ūtī ǀ pari-varge ǀ indraḥ ǀ duḥ-matīnām ǀ darīman ǀ duḥ-matīnām ǀ

svayam ǀ sā ǀ riṣayadhyai ǀ yā ǀ naḥ ǀ upa-īṣe ǀ atraiḥ ǀ

hatā ǀ īm ǀ asat ǀ na ǀ vakṣati ǀ kṣiptā ǀ jūrṇiḥ ǀ na ǀ vakṣati ǁ

подстрочный перевод

Дальше и дальше [1] в нас [3] ваш [2] Индра [7] {продвигается} с самосветлыми [4] защитами [5] в удалении [6] дурных мыслей [8], в уничтожении [9] дурных мыслей [10]; сама по себе [11] она {дурная мысль} [12] пусть повреждается [13], которая [14] нас [15] ищет [16] с пожирателями [17]; убившаяся [18] пусть [19] будет [20], не [21] усиливается [22] отброшенная [23], гибнущая [24] не [25] усиливается [26].

01.129.09   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.04    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.028   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

त्वं न॑ इंद्र रा॒या परी॑णसा या॒हि प॒थाँ अ॑ने॒हसा॑ पु॒रो या॑ह्यर॒क्षसा॑ ।

सच॑स्व नः परा॒क आ सच॑स्वास्तमी॒क आ ।

पा॒हि नो॑ दू॒रादा॒राद॒भिष्टि॑भिः॒ सदा॑ पाह्य॒भिष्टि॑भिः ॥

Самхита деванагари без ударения

त्वं न इंद्र राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो याह्यरक्षसा ।

सचस्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ ।

पाहि नो दूरादारादभिष्टिभिः सदा पाह्यभिष्टिभिः ॥

Самхита транслитерация с ударением

tvám na indra rāyā́ párīṇasā yāhí pathā́m̐ anehásā puró yāhyarakṣásā ǀ

sácasva naḥ parāká ā́ sácasvāstamīká ā́ ǀ

pāhí no dūrā́dārā́dabhíṣṭibhiḥ sádā pāhyabhíṣṭibhiḥ ǁ

Самхита транслитерация без ударения

tvam na indra rāyā parīṇasā yāhi pathām̐ anehasā puro yāhyarakṣasā ǀ

sacasva naḥ parāka ā sacasvāstamīka ā ǀ

pāhi no dūrādārādabhiṣṭibhiḥ sadā pāhyabhiṣṭibhiḥ ǁ

Падапатха деванагари с ударением

त्वम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । रा॒या । परी॑णसा । या॒हि । प॒था । अ॒ने॒हसा॑ । पु॒रः । या॒हि । अ॒र॒क्षसा॑ ।

सच॑स्व । नः॒ । प॒रा॒के । आ । सच॑स्व । अ॒स्त॒म्ऽई॒के । आ ।

पा॒हि । नः॒ । दू॒रात् । आ॒रात् । अ॒भिष्टि॑ऽभिः । सदा॑ । पा॒हि॒ । अ॒भिष्टि॑ऽभिः ॥

Падапатха деванагари без ударения

त्वम् । नः । इन्द्र । राया । परीणसा । याहि । पथा । अनेहसा । पुरः । याहि । अरक्षसा ।

सचस्व । नः । पराके । आ । सचस्व । अस्तम्ऽईके । आ ।

पाहि । नः । दूरात् । आरात् । अभिष्टिऽभिः । सदा । पाहि । अभिष्टिऽभिः ॥

Падапатха транслитерация с ударением

tvám ǀ naḥ ǀ indra ǀ rāyā́ ǀ párīṇasā ǀ yāhí ǀ pathā́ ǀ anehásā ǀ puráḥ ǀ yāhí ǀ arakṣásā ǀ

sácasva ǀ naḥ ǀ parāké ǀ ā́ ǀ sácasva ǀ astam-īké ǀ ā́ ǀ

pāhí ǀ naḥ ǀ dūrā́t ǀ ārā́t ǀ abhíṣṭi-bhiḥ ǀ sádā ǀ pāhi ǀ abhíṣṭi-bhiḥ ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

tvam ǀ naḥ ǀ indra ǀ rāyā ǀ parīṇasā ǀ yāhi ǀ pathā ǀ anehasā ǀ puraḥ ǀ yāhi ǀ arakṣasā ǀ

sacasva ǀ naḥ ǀ parāke ǀ ā ǀ sacasva ǀ astam-īke ǀ ā ǀ

pāhi ǀ naḥ ǀ dūrāt ǀ ārāt ǀ abhiṣṭi-bhiḥ ǀ sadā ǀ pāhi ǀ abhiṣṭi-bhiḥ ǁ

подстрочный перевод

Ты [1] к нам [2], о Индра [3], с богатством [4] обильным [5] иди [6] путём [7], которым вред не может прийти [8], впереди [9] иди [10] невредящим {путём} [11]; обнимай [12] нас [13] в верховном [14], обнимай [16] в доме [17]; храни [19] нас [20] издали [21], далёкий {от нас} [22], храни [25] всегда [24] приближениями [23], приближениями [26].

01.129.10   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.05    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.029   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

त्वं न॑ इंद्र रा॒या तरू॑षसो॒ग्रं चि॑त्त्वा महि॒मा स॑क्ष॒दव॑से म॒हे मि॒त्रं नाव॑से ।

ओजि॑ष्ठ॒ त्रात॒रवि॑ता॒ रथं॒ कं चि॑दमर्त्य ।

अ॒न्यम॒स्मद्रि॑रिषेः॒ कं चि॑दद्रिवो॒ रिरि॑क्षंतं चिदद्रिवः ॥

Самхита деванагари без ударения

त्वं न इंद्र राया तरूषसोग्रं चित्त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्रं नावसे ।

ओजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमर्त्य ।

अन्यमस्मद्रिरिषेः कं चिदद्रिवो रिरिक्षंतं चिदद्रिवः ॥

Самхита транслитерация с ударением

tvám na indra rāyā́ tárūṣasográm cittvā mahimā́ sakṣadávase mahé mitrám nā́vase ǀ

ójiṣṭha trā́tarávitā rátham kám cidamartya ǀ

anyámasmádririṣeḥ kám cidadrivo rírikṣantam cidadrivaḥ ǁ

Самхита транслитерация без ударения

tvam na indra rāyā tarūṣasogram cittvā mahimā sakṣadavase mahe mitram nāvase ǀ

ojiṣṭha trātaravitā ratham kam cidamartya ǀ

anyamasmadririṣeḥ kam cidadrivo ririkṣantam cidadrivaḥ ǁ

Падапатха деванагари с ударением

त्वम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । रा॒या । तरु॑षसा । उ॒ग्रम् । चि॒त् । त्वा॒ । म॒हि॒मा । स॒क्ष॒त् । अव॑से । म॒हे । मि॒त्रम् । न । अव॑से ।

ओजि॑ष्ठ । त्रातः॑ । अवि॑त॒रिति॑ । रथ॑म् । कम् । चि॒त् । अ॒म॒र्त्य॒ ।

अ॒न्यम् । अ॒स्मत् । रि॒रि॒षेः॒ । कम् । चि॒त् । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । रिरि॑क्षन्तम् । चि॒त् । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ॥

Падапатха деванагари без ударения

त्वम् । नः । इन्द्र । राया । तरुषसा । उग्रम् । चित् । त्वा । महिमा । सक्षत् । अवसे । महे । मित्रम् । न । अवसे ।

ओजिष्ठ । त्रातः । अवितरिति । रथम् । कम् । चित् । अमर्त्य ।

अन्यम् । अस्मत् । रिरिषेः । कम् । चित् । अद्रिऽवः । रिरिक्षन्तम् । चित् । अद्रिऽवः ॥

Падапатха транслитерация с ударением

tvám ǀ naḥ ǀ indra ǀ rāyā́ ǀ táruṣasā ǀ ugrám ǀ cit ǀ tvā ǀ mahimā́ ǀ sakṣat ǀ ávase ǀ mahé ǀ mitrám ǀ ná ǀ ávase ǀ

ójiṣṭha ǀ trā́taḥ ǀ ávitaríti ǀ rátham ǀ kám ǀ cit ǀ amartya ǀ

anyám ǀ asmát ǀ ririṣeḥ ǀ kám ǀ cit ǀ adri-vaḥ ǀ rírikṣantam ǀ cit ǀ adri-vaḥ ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

tvam ǀ naḥ ǀ indra ǀ rāyā ǀ taruṣasā ǀ ugram ǀ cit ǀ tvā ǀ mahimā ǀ sakṣat ǀ avase ǀ mahe ǀ mitram ǀ na ǀ avase ǀ

ojiṣṭha ǀ trātaḥ ǀ avitariti ǀ ratham ǀ kam ǀ cit ǀ amartya ǀ

anyam ǀ asmat ǀ ririṣeḥ ǀ kam ǀ cit ǀ adri-vaḥ ǀ ririkṣantam ǀ cit ǀ adri-vaḥ ǁ

подстрочный перевод

Ты [1] к нам [2], о Индра [3], {приди} с богатством [4] избавляющим [5] даже [7] могучего [6], тебя [8] величие [9] держалось [10] для защиты [11], для великой [12] защиты [15], как [14] друга [13]; о полный энергии [16], о избавитель [17], о защитник [18], колесницу [19] любую [20+21], о Бессмертный [22], любую [26+27] другую [23] от нас [24] отврати [25], о Хозяин молнии-камня [28], что будет вредящей [29], о Хозяин молнии-камня [31].

01.129.11   (Мандала. Сукта. Рик)

2.1.17.06    (Аштака. Адхьяя. Варга. Рик)

1.19.030   (Мандала. Анувака. Рик)

Самхита деванагари с ударением

पा॒हि न॑ इंद्र सुष्टुत स्रि॒धो॑ऽवया॒ता सद॒मिद्दु॑र्मती॒नां दे॒वः सन्दु॑र्मती॒नां ।

हं॒ता पा॒पस्य॑ र॒क्षस॑स्त्रा॒ता विप्र॑स्य॒ माव॑तः ।

अधा॒ हि त्वा॑ जनि॒ता जीज॑नद्वसो रक्षो॒हणं॑ त्वा॒ जीज॑नद्वसो ॥

Самхита деванагари без ударения

पाहि न इंद्र सुष्टुत स्रिधोऽवयाता सदमिद्दुर्मतीनां देवः सन्दुर्मतीनां ।

हंता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावतः ।

अधा हि त्वा जनिता जीजनद्वसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो ॥

Самхита транслитерация с ударением

pāhí na indra suṣṭuta sridhó’vayātā́ sádamíddurmatīnā́m deváḥ sándurmatīnā́m ǀ

hantā́ pāpásya rakṣásastrātā́ víprasya mā́vataḥ ǀ

ádhā hí tvā janitā́ jī́janadvaso rakṣoháṇam tvā jī́janadvaso ǁ

Самхита транслитерация без ударения

pāhi na indra suṣṭuta sridho’vayātā sadamiddurmatīnām devaḥ sandurmatīnām ǀ

hantā pāpasya rakṣasastrātā viprasya māvataḥ ǀ

adhā hi tvā janitā jījanadvaso rakṣohaṇam tvā jījanadvaso ǁ

Падапатха деванагари с ударением

पा॒हि । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । सु॒ऽस्तु॒त॒ । स्रि॒धः । अ॒व॒ऽया॒ता । सद॑म् । इत् । दुः॒ऽम॒ती॒नाम् । दे॒वः । सन् । दुः॒ऽम॒ती॒नाम् ।

ह॒न्ता । पा॒पस्य॑ । र॒क्षसः॑ । त्रा॒ता । विप्र॑स्य । माऽव॑तः ।

अध॑ । हि । त्वा॒ । ज॒नि॒ता । जीज॑नत् । व॒सो॒ इति॑ । र॒क्षः॒ऽहन॑म् । त्वा॒ । जीज॑नत् । व॒सो॒ इति॑ ॥

Падапатха деванагари без ударения

पाहि । नः । इन्द्र । सुऽस्तुत । स्रिधः । अवऽयाता । सदम् । इत् । दुःऽमतीनाम् । देवः । सन् । दुःऽमतीनाम् ।

हन्ता । पापस्य । रक्षसः । त्राता । विप्रस्य । माऽवतः ।

अध । हि । त्वा । जनिता । जीजनत् । वसो इति । रक्षःऽहनम् । त्वा । जीजनत् । वसो इति ॥

Падапатха транслитерация с ударением

pāhí ǀ naḥ ǀ indra ǀ su-stuta ǀ sridháḥ ǀ ava-yātā́ ǀ sádam ǀ ít ǀ duḥ-matīnā́m ǀ deváḥ ǀ sán ǀ duḥ-matīnā́m ǀ

hantā́ ǀ pāpásya ǀ rakṣásaḥ ǀ trātā́ ǀ víprasya ǀ mā́-vataḥ ǀ

ádha ǀ hí ǀ tvā ǀ janitā́ ǀ jī́janat ǀ vaso íti ǀ rakṣaḥ-hánam ǀ tvā ǀ jī́janat ǀ vaso íti ǁ

Падапатха транслитерация без ударения

pāhi ǀ naḥ ǀ indra ǀ su-stuta ǀ sridhaḥ ǀ ava-yātā ǀ sadam ǀ it ǀ duḥ-matīnām ǀ devaḥ ǀ san ǀ duḥ-matīnām ǀ

hantā ǀ pāpasya ǀ rakṣasaḥ ǀ trātā ǀ viprasya ǀ mā-vataḥ ǀ

adha ǀ hi ǀ tvā ǀ janitā ǀ jījanat ǀ vaso iti ǀ rakṣaḥ-hanam ǀ tvā ǀ jījanat ǀ vaso iti ǁ

подстрочный перевод

Защити [1] нас [2], о Индра [3], хорошо подтверждённый [4], от силы, что заставляет ошибаться [5], защитник [6] всегда [7], воистину [8], от дурных мыслей [9], будучи [11] богом [10], от дурных мыслей [12]; убийца [13] злого [14] Ракшаса [15], избавитель [16] освещённого провидца [17], как я [18]; ведь [20] тебя [21] родитель [22] породил [23], о Васу (живущий в богатствах) [24], убийцу Ракшасов [25], тебя [26] породил [27], о Васу [28].

in English