SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 132

 

1. Info

To:    1-5: indra;
6: indra, parvata
From:   parucchepa daivodāsi
Metres:   1st set of styles: virāḍatyaṣṭiḥ (1, 3, 5, 6); bhurigatiśakvarī (2); nicṛdaṣṭiḥ (4)

2nd set of styles: atyaṣṭi
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.132.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वया॑ व॒यं म॑घव॒न्पूर्व्ये॒ धन॒ इंद्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो व॑नु॒याम॑ वनुष्य॒तः ।

नेदि॑ष्ठे अ॒स्मिन्नह॒न्यधि॑ वोचा॒ नु सु॑न्व॒ते ।

अ॒स्मिन्य॒ज्ञे वि च॑येमा॒ भरे॑ कृ॒तं वा॑ज॒यंतो॒ भरे॑ कृ॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वया वयं मघवन्पूर्व्ये धन इंद्रत्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः ।

नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधि वोचा नु सुन्वते ।

अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा भरे कृतं वाजयंतो भरे कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

tváyā vayám maghavanpū́rvye dhána índratvotāḥ sāsahyāma pṛtanyató vanuyā́ma vanuṣyatáḥ ǀ

nédiṣṭhe asmínnáhanyádhi vocā nú sunvaté ǀ

asmínyajñé ví cayemā bháre kṛtám vājayánto bháre kṛtám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvayā vayam maghavanpūrvye dhana indratvotāḥ sāsahyāma pṛtanyato vanuyāma vanuṣyataḥ ǀ

nediṣṭhe asminnahanyadhi vocā nu sunvate ǀ

asminyajñe vi cayemā bhare kṛtam vājayanto bhare kṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वया॑ । व॒यम् । म॒घ॒ऽव॒न् । पूर्व्ये॑ । धने॑ । इन्द्र॑त्वाऽऊताः । स॒स॒ह्या॒म॒ । पृ॒त॒न्य॒तः । व॒नु॒याम॑ । व॒नु॒ष्य॒तः ।

नेदि॑ष्ठे । अ॒स्मिन् । अह॑नि । अधि॑ । वो॒च॒ । नु । सु॒न्व॒ते ।

अ॒स्मिन् । य॒ज्ञे । वि । च॒ये॒म॒ । भरे॑ । कृ॒तम् । वा॒ज॒ऽयन्तः॑ । भरे॑ । कृ॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वया । वयम् । मघऽवन् । पूर्व्ये । धने । इन्द्रत्वाऽऊताः । ससह्याम । पृतन्यतः । वनुयाम । वनुष्यतः ।

नेदिष्ठे । अस्मिन् । अहनि । अधि । वोच । नु । सुन्वते ।

अस्मिन् । यज्ञे । वि । चयेम । भरे । कृतम् । वाजऽयन्तः । भरे । कृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tváyā ǀ vayám ǀ magha-van ǀ pū́rvye ǀ dháne ǀ índratvā-ūtāḥ ǀ sasahyāma ǀ pṛtanyatáḥ ǀ vanuyā́ma ǀ vanuṣyatáḥ ǀ

nédiṣṭhe ǀ asmín ǀ áhani ǀ ádhi ǀ voca ǀ nú ǀ sunvaté ǀ

asmín ǀ yajñé ǀ ví ǀ cayema ǀ bháre ǀ kṛtám ǀ vāja-yántaḥ ǀ bháre ǀ kṛtám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvayā ǀ vayam ǀ magha-van ǀ pūrvye ǀ dhane ǀ indratvā-ūtāḥ ǀ sasahyāma ǀ pṛtanyataḥ ǀ vanuyāma ǀ vanuṣyataḥ ǀ

nediṣṭhe ǀ asmin ǀ ahani ǀ adhi ǀ voca ǀ nu ǀ sunvate ǀ

asmin ǀ yajñe ǀ vi ǀ cayema ǀ bhare ǀ kṛtam ǀ vāja-yantaḥ ǀ bhare ǀ kṛtam ǁ

01.132.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व॒र्जे॒षे भर॑ आ॒प्रस्य॒ वक्म॑न्युष॒र्बुधः॒ स्वस्मि॒न्नंज॑सि क्रा॒णस्य॒ स्वस्मि॒न्नंज॑सि ।

अह॒न्निंद्रो॒ यथा॑ वि॒दे शी॒र्ष्णाशी॑र्ष्णोप॒वाच्यः॑ ।

अ॒स्म॒त्रा ते॑ स॒ध्र्य॑क्संतु रा॒तयो॑ भ॒द्रा भ॒द्रस्य॑ रा॒तयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वर्जेषे भर आप्रस्य वक्मन्युषर्बुधः स्वस्मिन्नंजसि क्राणस्य स्वस्मिन्नंजसि ।

अहन्निंद्रो यथा विदे शीर्ष्णाशीर्ष्णोपवाच्यः ।

अस्मत्रा ते सध्र्यक्संतु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः ॥

Samhita Transcription Accented

svarjeṣé bhára āprásya vákmanyuṣarbúdhaḥ svásminnáñjasi krāṇásya svásminnáñjasi ǀ

áhanníndro yáthā vidé śīrṣṇā́śīrṣṇopavā́cyaḥ ǀ

asmatrā́ te sadhryáksantu rātáyo bhadrā́ bhadrásya rātáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svarjeṣe bhara āprasya vakmanyuṣarbudhaḥ svasminnañjasi krāṇasya svasminnañjasi ǀ

ahannindro yathā vide śīrṣṇāśīrṣṇopavācyaḥ ǀ

asmatrā te sadhryaksantu rātayo bhadrā bhadrasya rātayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्वः॒ऽजे॒षे । भरे॑ । आ॒प्रस्य॑ । वक्म॑नि । उ॒षः॒ऽबुधः॑ । स्वस्मि॑न् । अञ्ज॑सि । क्रा॒णस्य॑ । स्वस्मि॑न् । अञ्ज॑सि ।

अह॑न् । इन्द्रः॑ । यथा॑ । वि॒दे । शी॒र्ष्णाऽशी॑र्ष्णा । उ॒प॒ऽवाच्यः॑ ।

अ॒स्म॒ऽत्रा । ते॒ । स॒ध्र्य॑क् । स॒न्तु॒ । रा॒तयः॑ । भ॒द्राः । भ॒द्रस्य॑ । रा॒तयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्वःऽजेषे । भरे । आप्रस्य । वक्मनि । उषःऽबुधः । स्वस्मिन् । अञ्जसि । क्राणस्य । स्वस्मिन् । अञ्जसि ।

अहन् । इन्द्रः । यथा । विदे । शीर्ष्णाऽशीर्ष्णा । उपऽवाच्यः ।

अस्मऽत्रा । ते । सध्र्यक् । सन्तु । रातयः । भद्राः । भद्रस्य । रातयः ॥

Padapatha Transcription Accented

svaḥ-jeṣé ǀ bháre ǀ āprásya ǀ vákmani ǀ uṣaḥ-búdhaḥ ǀ svásmin ǀ áñjasi ǀ krāṇásya ǀ svásmin ǀ áñjasi ǀ

áhan ǀ índraḥ ǀ yáthā ǀ vidé ǀ śīrṣṇā́-śīrṣṇā ǀ upa-vā́cyaḥ ǀ

asma-trā́ ǀ te ǀ sadhryák ǀ santu ǀ rātáyaḥ ǀ bhadrā́ḥ ǀ bhadrásya ǀ rātáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

svaḥ-jeṣe ǀ bhare ǀ āprasya ǀ vakmani ǀ uṣaḥ-budhaḥ ǀ svasmin ǀ añjasi ǀ krāṇasya ǀ svasmin ǀ añjasi ǀ

ahan ǀ indraḥ ǀ yathā ǀ vide ǀ śīrṣṇā-śīrṣṇā ǀ upa-vācyaḥ ǀ

asma-trā ǀ te ǀ sadhryak ǀ santu ǀ rātayaḥ ǀ bhadrāḥ ǀ bhadrasya ǀ rātayaḥ ǁ

01.132.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्तु प्रयः॑ प्र॒त्नथा॑ ते शुशुक्व॒नं यस्मि॑न्य॒ज्ञे वार॒मकृ॑ण्वत॒ क्षय॑मृ॒तस्य॒ वार॑सि॒ क्षयं॑ ।

वि तद्वो॑चे॒रध॑ द्वि॒तांतः प॑श्यंति र॒श्मिभिः॑ ।

स घा॑ विदे॒ अन्विंद्रो॑ ग॒वेष॑णो बंधु॒क्षिद्भ्यो॑ ग॒वेष॑णः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्तु प्रयः प्रत्नथा ते शुशुक्वनं यस्मिन्यज्ञे वारमकृण्वत क्षयमृतस्य वारसि क्षयं ।

वि तद्वोचेरध द्वितांतः पश्यंति रश्मिभिः ।

स घा विदे अन्विंद्रो गवेषणो बंधुक्षिद्भ्यो गवेषणः ॥

Samhita Transcription Accented

táttú práyaḥ pratnáthā te śuśukvanám yásminyajñé vā́ramákṛṇvata kṣáyamṛtásya vā́rasi kṣáyam ǀ

ví tádvocerádha dvitā́ntáḥ paśyanti raśmíbhiḥ ǀ

sá ghā vide ánvíndro gavéṣaṇo bandhukṣídbhyo gavéṣaṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tattu prayaḥ pratnathā te śuśukvanam yasminyajñe vāramakṛṇvata kṣayamṛtasya vārasi kṣayam ǀ

vi tadvoceradha dvitāntaḥ paśyanti raśmibhiḥ ǀ

sa ghā vide anvindro gaveṣaṇo bandhukṣidbhyo gaveṣaṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । तु । प्रयः॑ । प्र॒त्नऽथा॑ । ते॒ । शु॒शु॒क्व॒नम् । यस्मि॑न् । य॒ज्ञे । वार॑म् । अकृ॑ण्वत । क्षय॑म् । ऋ॒तस्य॑ । वाः । अ॒सि॒ । क्षय॑म् ।

वि । तत् । वो॒चेः॒ । अध॑ । द्वि॒ता । अ॒न्तरिति॑ । प॒श्य॒न्ति॒ । र॒श्मिऽभिः॑ ।

सः । घ॒ । वि॒दे॒ । अनु॑ । इन्द्रः॑ । गो॒ऽएष॑णः । ब॒न्धु॒क्षित्ऽभ्यः॑ । गो॒ऽएष॑णः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । तु । प्रयः । प्रत्नऽथा । ते । शुशुक्वनम् । यस्मिन् । यज्ञे । वारम् । अकृण्वत । क्षयम् । ऋतस्य । वाः । असि । क्षयम् ।

वि । तत् । वोचेः । अध । द्विता । अन्तरिति । पश्यन्ति । रश्मिऽभिः ।

सः । घ । विदे । अनु । इन्द्रः । गोऽएषणः । बन्धुक्षित्ऽभ्यः । गोऽएषणः ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ tú ǀ práyaḥ ǀ pratná-thā ǀ te ǀ śuśukvanám ǀ yásmin ǀ yajñé ǀ vā́ram ǀ ákṛṇvata ǀ kṣáyam ǀ ṛtásya ǀ vā́ḥ ǀ asi ǀ kṣáyam ǀ

ví ǀ tát ǀ voceḥ ǀ ádha ǀ dvitā́ ǀ antáríti ǀ paśyanti ǀ raśmí-bhiḥ ǀ

sáḥ ǀ gha ǀ vide ǀ ánu ǀ índraḥ ǀ go-éṣaṇaḥ ǀ bandhukṣít-bhyaḥ ǀ go-éṣaṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ tu ǀ prayaḥ ǀ pratna-thā ǀ te ǀ śuśukvanam ǀ yasmin ǀ yajñe ǀ vāram ǀ akṛṇvata ǀ kṣayam ǀ ṛtasya ǀ vāḥ ǀ asi ǀ kṣayam ǀ

vi ǀ tat ǀ voceḥ ǀ adha ǀ dvitā ǀ antariti ǀ paśyanti ǀ raśmi-bhiḥ ǀ

saḥ ǀ gha ǀ vide ǀ anu ǀ indraḥ ǀ go-eṣaṇaḥ ǀ bandhukṣit-bhyaḥ ǀ go-eṣaṇaḥ ǁ

01.132.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नू इ॒त्था ते॑ पू॒र्वथा॑ च प्र॒वाच्यं॒ यदंगि॑रो॒भ्योऽवृ॑णो॒रप॑ व्र॒जमिंद्र॒ शिक्ष॒न्नप॑ व्र॒जं ।

ऐभ्यः॑ समा॒न्या दि॒शास्मभ्यं॑ जेषि॒ योत्सि॑ च ।

सु॒न्वद्भ्यो॑ रंधया॒ कं चि॑दव्र॒तं हृ॑णा॒यंतं॑ चिदव्र॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नू इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्यं यदंगिरोभ्योऽवृणोरप व्रजमिंद्र शिक्षन्नप व्रजं ।

ऐभ्यः समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च ।

सुन्वद्भ्यो रंधया कं चिदव्रतं हृणायंतं चिदव्रतं ॥

Samhita Transcription Accented

nū́ itthā́ te pūrváthā ca pravā́cyam yádáṅgirobhyó’vṛṇorápa vrajámíndra śíkṣannápa vrajám ǀ

áibhyaḥ samānyā́ diśā́smábhyam jeṣi yótsi ca ǀ

sunvádbhyo randhayā kám cidavratám hṛṇāyántam cidavratám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nū itthā te pūrvathā ca pravācyam yadaṅgirobhyo’vṛṇorapa vrajamindra śikṣannapa vrajam ǀ

aibhyaḥ samānyā diśāsmabhyam jeṣi yotsi ca ǀ

sunvadbhyo randhayā kam cidavratam hṛṇāyantam cidavratam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नु । इ॒त्था । ते॒ । पू॒र्वऽथा॑ । च॒ । प्र॒ऽवाच्य॑म् । यत् । अङ्गि॑रःऽभ्यः । अवृ॑णोः । अप॑ । व्र॒जम् । इन्द्र॑ । शिक्ष॑न् । अप॑ । व्र॒जम् ।

आ । ए॒भ्यः॒ । स॒मा॒न्या । दि॒शा । अ॒स्मभ्य॑म् । जे॒षि॒ । योत्सि॑ । च॒ ।

सु॒न्वत्ऽभ्यः॑ । र॒न्ध॒य॒ । कम् । चि॒त् । अ॒व्र॒तम् । हृ॒णा॒यन्त॑म् । चि॒त् । अ॒व्र॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नु । इत्था । ते । पूर्वऽथा । च । प्रऽवाच्यम् । यत् । अङ्गिरःऽभ्यः । अवृणोः । अप । व्रजम् । इन्द्र । शिक्षन् । अप । व्रजम् ।

आ । एभ्यः । समान्या । दिशा । अस्मभ्यम् । जेषि । योत्सि । च ।

सुन्वत्ऽभ्यः । रन्धय । कम् । चित् । अव्रतम् । हृणायन्तम् । चित् । अव्रतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nú ǀ itthā́ ǀ te ǀ pūrvá-thā ǀ ca ǀ pra-vā́cyam ǀ yát ǀ áṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ ávṛṇoḥ ǀ ápa ǀ vrajám ǀ índra ǀ śíkṣan ǀ ápa ǀ vrajám ǀ

ā́ ǀ ebhyaḥ ǀ samānyā́ ǀ diśā́ ǀ asmábhyam ǀ jeṣi ǀ yótsi ǀ ca ǀ

sunvát-bhyaḥ ǀ randhaya ǀ kám ǀ cit ǀ avratám ǀ hṛṇāyántam ǀ cit ǀ avratám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nu ǀ itthā ǀ te ǀ pūrva-thā ǀ ca ǀ pra-vācyam ǀ yat ǀ aṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ avṛṇoḥ ǀ apa ǀ vrajam ǀ indra ǀ śikṣan ǀ apa ǀ vrajam ǀ

ā ǀ ebhyaḥ ǀ samānyā ǀ diśā ǀ asmabhyam ǀ jeṣi ǀ yotsi ǀ ca ǀ

sunvat-bhyaḥ ǀ randhaya ǀ kam ǀ cit ǀ avratam ǀ hṛṇāyantam ǀ cit ǀ avratam ǁ

01.132.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं यज्जना॒न् क्रतु॑भिः॒ शूर॑ ई॒क्षय॒द्धने॑ हि॒ते त॑रुषंत श्रव॒स्यवः॒ प्र य॑क्षंत श्रव॒स्यवः॑ ।

तस्मा॒ आयुः॑ प्र॒जाव॒दिद्बाधे॑ अर्चं॒त्योज॑सा ।

इंद्र॑ ओ॒क्यं॑ दिधिषंत धी॒तयो॑ दे॒वाँ अच्छा॒ न धी॒तयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं यज्जनान् क्रतुभिः शूर ईक्षयद्धने हिते तरुषंत श्रवस्यवः प्र यक्षंत श्रवस्यवः ।

तस्मा आयुः प्रजावदिद्बाधे अर्चंत्योजसा ।

इंद्र ओक्यं दिधिषंत धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ॥

Samhita Transcription Accented

sám yájjánān krátubhiḥ śū́ra īkṣáyaddháne hité taruṣanta śravasyávaḥ prá yakṣanta śravasyávaḥ ǀ

tásmā ā́yuḥ prajā́vadídbā́dhe arcantyójasā ǀ

índra okyám didhiṣanta dhītáyo devā́m̐ ácchā ná dhītáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam yajjanān kratubhiḥ śūra īkṣayaddhane hite taruṣanta śravasyavaḥ pra yakṣanta śravasyavaḥ ǀ

tasmā āyuḥ prajāvadidbādhe arcantyojasā ǀ

indra okyam didhiṣanta dhītayo devām̐ acchā na dhītayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । यत् । जना॑न् । क्रतु॑ऽभिः । शूरः॑ । ई॒क्षय॑त् । धने॑ । हि॒ते । त॒रु॒ष॒न्त॒ । श्र॒व॒स्यवः॑ । प्र । य॒क्ष॒न्त॒ । श्र॒व॒स्यवः॑ ।

तस्मै॑ । आयुः॑ । प्र॒जाऽव॑त् । इत् । बाधे॑ । अ॒र्च॒न्ति॒ । ओज॑सा ।

इन्द्रे॑ । ओ॒क्य॑म् । दि॒धि॒ष॒न्त॒ । धी॒तयः॑ । दे॒वान् । अच्छ॑ । न । धी॒तयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । यत् । जनान् । क्रतुऽभिः । शूरः । ईक्षयत् । धने । हिते । तरुषन्त । श्रवस्यवः । प्र । यक्षन्त । श्रवस्यवः ।

तस्मै । आयुः । प्रजाऽवत् । इत् । बाधे । अर्चन्ति । ओजसा ।

इन्द्रे । ओक्यम् । दिधिषन्त । धीतयः । देवान् । अच्छ । न । धीतयः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ yát ǀ jánān ǀ krátu-bhiḥ ǀ śū́raḥ ǀ īkṣáyat ǀ dháne ǀ hité ǀ taruṣanta ǀ śravasyávaḥ ǀ prá ǀ yakṣanta ǀ śravasyávaḥ ǀ

tásmai ǀ ā́yuḥ ǀ prajā́-vat ǀ ít ǀ bā́dhe ǀ arcanti ǀ ójasā ǀ

índre ǀ okyám ǀ didhiṣanta ǀ dhītáyaḥ ǀ devā́n ǀ áccha ǀ ná ǀ dhītáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ yat ǀ janān ǀ kratu-bhiḥ ǀ śūraḥ ǀ īkṣayat ǀ dhane ǀ hite ǀ taruṣanta ǀ śravasyavaḥ ǀ pra ǀ yakṣanta ǀ śravasyavaḥ ǀ

tasmai ǀ āyuḥ ǀ prajā-vat ǀ it ǀ bādhe ǀ arcanti ǀ ojasā ǀ

indre ǀ okyam ǀ didhiṣanta ǀ dhītayaḥ ǀ devān ǀ accha ǀ na ǀ dhītayaḥ ǁ

01.132.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.1.21.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.19.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं तमिं॑द्रापर्वता पुरो॒युधा॒ यो नः॑ पृत॒न्यादप॒ तंत॒मिद्ध॑तं॒ वज्रे॑ण॒ तंत॒मिद्ध॑तं ।

दू॒रे च॒त्ताय॑ च्छंत्स॒द्गह॑नं॒ यदिन॑क्षत् ।

अ॒स्माकं॒ शत्रू॒न्परि॑ शूर वि॒श्वतो॑ द॒र्मा द॑र्षीष्ट वि॒श्वतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं तमिंद्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धतं वज्रेण तंतमिद्धतं ।

दूरे चत्ताय च्छंत्सद्गहनं यदिनक्षत् ।

अस्माकं शत्रून्परि शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám támindrāparvatā puroyúdhā yó naḥ pṛtanyā́dápa táṃtamíddhatam vájreṇa táṃtamíddhatam ǀ

dūré cattā́ya cchantsadgáhanam yádínakṣat ǀ

asmā́kam śátrūnpári śūra viśváto darmā́ darṣīṣṭa viśvátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam tamindrāparvatā puroyudhā yo naḥ pṛtanyādapa taṃtamiddhatam vajreṇa taṃtamiddhatam ǀ

dūre cattāya cchantsadgahanam yadinakṣat ǀ

asmākam śatrūnpari śūra viśvato darmā darṣīṣṭa viśvataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । तम् । इ॒न्द्रा॒प॒र्व॒ता॒ । पु॒रः॒ऽयुधा॑ । यः । नः॒ । पृ॒त॒न्यात् । अप॑ । तम्ऽत॑म् । इत् । ह॒त॒म् । वज्रे॑ण । तम्ऽत॑म् । इत् । ह॒त॒म् ।

दू॒रे । च॒त्ताय॑ । छं॒त्स॒त् । गह॑नम् । यत् । इन॑क्षत् ।

अ॒स्माक॑म् । शत्रू॑न् । परि॑ । शू॒र॒ । वि॒श्वतः॑ । द॒र्मा । द॒र्षी॒ष्ट॒ । वि॒श्वतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । तम् । इन्द्रापर्वता । पुरःऽयुधा । यः । नः । पृतन्यात् । अप । तम्ऽतम् । इत् । हतम् । वज्रेण । तम्ऽतम् । इत् । हतम् ।

दूरे । चत्ताय । छंत्सत् । गहनम् । यत् । इनक्षत् ।

अस्माकम् । शत्रून् । परि । शूर । विश्वतः । दर्मा । दर्षीष्ट । विश्वतः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ tám ǀ indrāparvatā ǀ puraḥ-yúdhā ǀ yáḥ ǀ naḥ ǀ pṛtanyā́t ǀ ápa ǀ tám-tam ǀ ít ǀ hatam ǀ vájreṇa ǀ tám-tam ǀ ít ǀ hatam ǀ

dūré ǀ cattā́ya ǀ chaṃtsat ǀ gáhanam ǀ yát ǀ ínakṣat ǀ

asmā́kam ǀ śátrūn ǀ pári ǀ śūra ǀ viśvátaḥ ǀ darmā́ ǀ darṣīṣṭa ǀ viśvátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ tam ǀ indrāparvatā ǀ puraḥ-yudhā ǀ yaḥ ǀ naḥ ǀ pṛtanyāt ǀ apa ǀ tam-tam ǀ it ǀ hatam ǀ vajreṇa ǀ tam-tam ǀ it ǀ hatam ǀ

dūre ǀ cattāya ǀ chaṃtsat ǀ gahanam ǀ yat ǀ inakṣat ǀ

asmākam ǀ śatrūn ǀ pari ǀ śūra ǀ viśvataḥ ǀ darmā ǀ darṣīṣṭa ǀ viśvataḥ ǁ