SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 146

 

1. Info

To:    agni
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1, 2); triṣṭup (3, 5); nicṛttriṣṭup (4)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.146.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रि॒मू॒र्धानं॑ स॒प्तर॑श्मिं गृणी॒षेऽनू॑नम॒ग्निं पि॒त्रोरु॒पस्थे॑ ।

नि॒ष॒त्तम॑स्य॒ चर॑तो ध्रु॒वस्य॒ विश्वा॑ दि॒वो रो॑च॒नाप॑प्रि॒वांसं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीषेऽनूनमग्निं पित्रोरुपस्थे ।

निषत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रोचनापप्रिवांसं ॥

Samhita Transcription Accented

trimūrdhā́nam saptáraśmim gṛṇīṣé’nūnamagním pitrórupásthe ǀ

niṣattámasya cárato dhruvásya víśvā divó rocanā́paprivā́ṃsam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

trimūrdhānam saptaraśmim gṛṇīṣe’nūnamagnim pitrorupasthe ǀ

niṣattamasya carato dhruvasya viśvā divo rocanāpaprivāṃsam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रि॒ऽमू॒र्धान॑म् । स॒प्तऽर॑श्मिम् । गृ॒णी॒षे॒ । अनू॑नम् । अ॒ग्निम् । पि॒त्रोः । उ॒पऽस्थे॑ ।

नि॒ऽस॒त्तम् । अ॒स्य॒ । चर॑तः । ध्रु॒वस्य॑ । विश्वा॑ । दि॒वः । रो॒च॒ना । आ॒प॒प्रि॒ऽवांस॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रिऽमूर्धानम् । सप्तऽरश्मिम् । गृणीषे । अनूनम् । अग्निम् । पित्रोः । उपऽस्थे ।

निऽसत्तम् । अस्य । चरतः । ध्रुवस्य । विश्वा । दिवः । रोचना । आपप्रिऽवांसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tri-mūrdhā́nam ǀ saptá-raśmim ǀ gṛṇīṣe ǀ ánūnam ǀ agním ǀ pitróḥ ǀ upá-sthe ǀ

ni-sattám ǀ asya ǀ cárataḥ ǀ dhruvásya ǀ víśvā ǀ diváḥ ǀ rocanā́ ǀ āpapri-vā́ṃsam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tri-mūrdhānam ǀ sapta-raśmim ǀ gṛṇīṣe ǀ anūnam ǀ agnim ǀ pitroḥ ǀ upa-sthe ǀ

ni-sattam ǀ asya ǀ carataḥ ǀ dhruvasya ǀ viśvā ǀ divaḥ ǀ rocanā ǀ āpapri-vāṃsam ǁ

01.146.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒क्षा म॒हाँ अ॒भि व॑वक्ष एने अ॒जर॑स्तस्थावि॒तऊ॑तिर्ऋ॒ष्वः ।

उ॒र्व्याः प॒दो नि द॑धाति॒ सानौ॑ रि॒हंत्यूधो॑ अरु॒षासो॑ अस्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजरस्तस्थावितऊतिर्ऋष्वः ।

उर्व्याः पदो नि दधाति सानौ रिहंत्यूधो अरुषासो अस्य ॥

Samhita Transcription Accented

ukṣā́ mahā́m̐ abhí vavakṣa ene ajárastasthāvitáūtirṛṣváḥ ǀ

urvyā́ḥ padó ní dadhāti sā́nau rihántyū́dho aruṣā́so asya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ukṣā mahām̐ abhi vavakṣa ene ajarastasthāvitaūtirṛṣvaḥ ǀ

urvyāḥ pado ni dadhāti sānau rihantyūdho aruṣāso asya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒क्षा । म॒हान् । अ॒भि । व॒व॒क्षे॒ । ए॒ने॒ इति॑ । अ॒जरः॑ । त॒स्थौ॒ । इ॒तःऽऊ॑तिः । ऋ॒ष्वः ।

उ॒र्व्याः । प॒दः । नि । द॒धा॒ति॒ । सानौ॑ । रि॒हन्ति॑ । ऊधः॑ । अ॒रु॒षासः॑ । अ॒स्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उक्षा । महान् । अभि । ववक्षे । एने इति । अजरः । तस्थौ । इतःऽऊतिः । ऋष्वः ।

उर्व्याः । पदः । नि । दधाति । सानौ । रिहन्ति । ऊधः । अरुषासः । अस्य ॥

Padapatha Transcription Accented

ukṣā́ ǀ mahā́n ǀ abhí ǀ vavakṣe ǀ ene íti ǀ ajáraḥ ǀ tasthau ǀ itáḥ-ūtiḥ ǀ ṛṣváḥ ǀ

urvyā́ḥ ǀ padáḥ ǀ ní ǀ dadhāti ǀ sā́nau ǀ rihánti ǀ ū́dhaḥ ǀ aruṣā́saḥ ǀ asya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ukṣā ǀ mahān ǀ abhi ǀ vavakṣe ǀ ene iti ǀ ajaraḥ ǀ tasthau ǀ itaḥ-ūtiḥ ǀ ṛṣvaḥ ǀ

urvyāḥ ǀ padaḥ ǀ ni ǀ dadhāti ǀ sānau ǀ rihanti ǀ ūdhaḥ ǀ aruṣāsaḥ ǀ asya ǁ

01.146.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मा॒नं व॒त्सम॒भि सं॒चरं॑ती॒ विष्व॑ग्धे॒नू वि च॑रतः सु॒मेके॑ ।

अ॒न॒प॒वृ॒ज्याँ अध्व॑नो॒ मिमा॑ने॒ विश्वा॒न्केताँ॒ अधि॑ म॒हो दधा॑ने ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समानं वत्समभि संचरंती विष्वग्धेनू वि चरतः सुमेके ।

अनपवृज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दधाने ॥

Samhita Transcription Accented

samānám vatsámabhí saṃcárantī víṣvagdhenū́ ví carataḥ suméke ǀ

anapavṛjyā́m̐ ádhvano mímāne víśvānkétām̐ ádhi mahó dádhāne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samānam vatsamabhi saṃcarantī viṣvagdhenū vi carataḥ sumeke ǀ

anapavṛjyām̐ adhvano mimāne viśvānketām̐ adhi maho dadhāne ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मा॒नम् । व॒त्सम् । अ॒भि । सं॒चर॑न्ती॒ इति॑ सं॒ऽचर॑न्ती । विष्व॑क् । धे॒नू इति॑ । वि । च॒र॒तः॒ । सु॒मेके॒ इति॑ सु॒ऽमेके॑ ।

अ॒न॒प॒ऽवृ॒ज्यान् । अध्व॑नः । मिमा॑ने॒ इति॑ । विश्वा॑न् । केता॑न् । अधि॑ । म॒हः । दधा॑ने॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समानम् । वत्सम् । अभि । संचरन्ती इति संऽचरन्ती । विष्वक् । धेनू इति । वि । चरतः । सुमेके इति सुऽमेके ।

अनपऽवृज्यान् । अध्वनः । मिमाने इति । विश्वान् । केतान् । अधि । महः । दधाने इति ॥

Padapatha Transcription Accented

samānám ǀ vatsám ǀ abhí ǀ saṃcárantī íti saṃ-cárantī ǀ víṣvak ǀ dhenū́ íti ǀ ví ǀ carataḥ ǀ suméke íti su-méke ǀ

anapa-vṛjyā́n ǀ ádhvanaḥ ǀ mímāne íti ǀ víśvān ǀ kétān ǀ ádhi ǀ maháḥ ǀ dádhāne íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

samānam ǀ vatsam ǀ abhi ǀ saṃcarantī iti saṃ-carantī ǀ viṣvak ǀ dhenū iti ǀ vi ǀ carataḥ ǀ sumeke iti su-meke ǀ

anapa-vṛjyān ǀ adhvanaḥ ǀ mimāne iti ǀ viśvān ǀ ketān ǀ adhi ǀ mahaḥ ǀ dadhāne iti ǁ

01.146.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

धीरा॑सः प॒दं क॒वयो॑ नयंति॒ नाना॑ हृ॒दा रक्ष॑माणा अजु॒र्यं ।

सिषा॑संतः॒ पर्य॑पश्यंत॒ सिंधु॑मा॒विरे॑भ्यो अभव॒त्सूर्यो॒ नॄन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

धीरासः पदं कवयो नयंति नाना हृदा रक्षमाणा अजुर्यं ।

सिषासंतः पर्यपश्यंत सिंधुमाविरेभ्यो अभवत्सूर्यो नॄन् ॥

Samhita Transcription Accented

dhī́rāsaḥ padám kaváyo nayanti nā́nā hṛdā́ rákṣamāṇā ajuryám ǀ

síṣāsantaḥ páryapaśyanta síndhumāvírebhyo abhavatsū́ryo nṝ́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dhīrāsaḥ padam kavayo nayanti nānā hṛdā rakṣamāṇā ajuryam ǀ

siṣāsantaḥ paryapaśyanta sindhumāvirebhyo abhavatsūryo nṝn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

धीरा॑सः । प॒दम् । क॒वयः॑ । न॒य॒न्ति॒ । नाना॑ । हृ॒दा । रक्ष॑माणाः । अ॒जु॒र्यम् ।

सिसा॑सन्तः । परि॑ । अ॒प॒श्य॒न्त॒ । सिन्धु॑म् । आ॒विः । ए॒भ्यः॒ । अ॒भ॒व॒त् । सूर्यः॑ । नॄन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

धीरासः । पदम् । कवयः । नयन्ति । नाना । हृदा । रक्षमाणाः । अजुर्यम् ।

सिसासन्तः । परि । अपश्यन्त । सिन्धुम् । आविः । एभ्यः । अभवत् । सूर्यः । नॄन् ॥

Padapatha Transcription Accented

dhī́rāsaḥ ǀ padám ǀ kaváyaḥ ǀ nayanti ǀ nā́nā ǀ hṛdā́ ǀ rákṣamāṇāḥ ǀ ajuryám ǀ

sísāsantaḥ ǀ pári ǀ apaśyanta ǀ síndhum ǀ āvíḥ ǀ ebhyaḥ ǀ abhavat ǀ sū́ryaḥ ǀ nṝ́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dhīrāsaḥ ǀ padam ǀ kavayaḥ ǀ nayanti ǀ nānā ǀ hṛdā ǀ rakṣamāṇāḥ ǀ ajuryam ǀ

sisāsantaḥ ǀ pari ǀ apaśyanta ǀ sindhum ǀ āviḥ ǀ ebhyaḥ ǀ abhavat ǀ sūryaḥ ǀ nṝn ǁ

01.146.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒दृ॒क्षेण्यः॒ परि॒ काष्ठा॑सु॒ जेन्य॑ ई॒ळेन्यो॑ म॒हो अर्भा॑य जी॒वसे॑ ।

पु॒रु॒त्रा यदभ॑व॒त्सूरहै॑भ्यो॒ गर्भे॑भ्यो म॒घवा॑ वि॒श्वद॑र्शतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिदृक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्य ईळेन्यो महो अर्भाय जीवसे ।

पुरुत्रा यदभवत्सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः ॥

Samhita Transcription Accented

didṛkṣéṇyaḥ pári kā́ṣṭhāsu jénya īḷényo mahó árbhāya jīváse ǀ

purutrā́ yádábhavatsū́ráhaibhyo gárbhebhyo maghávā viśvádarśataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

didṛkṣeṇyaḥ pari kāṣṭhāsu jenya īḷenyo maho arbhāya jīvase ǀ

purutrā yadabhavatsūrahaibhyo garbhebhyo maghavā viśvadarśataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒दृ॒क्षेण्यः॑ । परि॑ । काष्ठा॑सु । जेन्यः॑ । ई॒ळेन्यः॑ । म॒हः । अर्भा॑य । जी॒वसे॑ ।

पु॒रु॒ऽत्रा । यत् । अभ॑वत् । सूः । अह॑ । ए॒भ्यः॒ । गर्भे॑भ्यः । म॒घऽवा॑ । वि॒श्वऽद॑र्शतः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिदृक्षेण्यः । परि । काष्ठासु । जेन्यः । ईळेन्यः । महः । अर्भाय । जीवसे ।

पुरुऽत्रा । यत् । अभवत् । सूः । अह । एभ्यः । गर्भेभ्यः । मघऽवा । विश्वऽदर्शतः ॥

Padapatha Transcription Accented

didṛkṣéṇyaḥ ǀ pári ǀ kā́ṣṭhāsu ǀ jényaḥ ǀ īḷényaḥ ǀ maháḥ ǀ árbhāya ǀ jīváse ǀ

puru-trā́ ǀ yát ǀ ábhavat ǀ sū́ḥ ǀ áha ǀ ebhyaḥ ǀ gárbhebhyaḥ ǀ maghá-vā ǀ viśvá-darśataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

didṛkṣeṇyaḥ ǀ pari ǀ kāṣṭhāsu ǀ jenyaḥ ǀ īḷenyaḥ ǀ mahaḥ ǀ arbhāya ǀ jīvase ǀ

puru-trā ǀ yat ǀ abhavat ǀ sūḥ ǀ aha ǀ ebhyaḥ ǀ garbhebhyaḥ ǀ magha-vā ǀ viśva-darśataḥ ǁ