SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 147

 

1. Info

To:    agni
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 3-5); virāṭtrisṭup (2)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.147.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒था ते॑ अग्ने शु॒चयं॑त आ॒योर्द॑दा॒शुर्वाजे॑भिराशुषा॒णाः ।

उ॒भे यत्तो॒के तन॑ये॒ दधा॑ना ऋ॒तस्य॒ साम॑न्र॒णयं॑त दे॒वाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कथा ते अग्ने शुचयंत आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः ।

उभे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन्रणयंत देवाः ॥

Samhita Transcription Accented

kathā́ te agne śucáyanta āyórdadāśúrvā́jebhirāśuṣāṇā́ḥ ǀ

ubhé yáttoké tánaye dádhānā ṛtásya sā́manraṇáyanta devā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kathā te agne śucayanta āyordadāśurvājebhirāśuṣāṇāḥ ǀ

ubhe yattoke tanaye dadhānā ṛtasya sāmanraṇayanta devāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒था । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । शु॒चय॑न्तः । आ॒योः । द॒दा॒शुः । वाजे॑भिः । आ॒शु॒षा॒णाः ।

उ॒भे इति॑ । यत् । तो॒के इति॑ । तन॑ये । दधा॑नाः । ऋ॒तस्य॑ । साम॑न् । र॒णय॑न्त । दे॒वाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कथा । ते । अग्ने । शुचयन्तः । आयोः । ददाशुः । वाजेभिः । आशुषाणाः ।

उभे इति । यत् । तोके इति । तनये । दधानाः । ऋतस्य । सामन् । रणयन्त । देवाः ॥

Padapatha Transcription Accented

kathā́ ǀ te ǀ agne ǀ śucáyantaḥ ǀ āyóḥ ǀ dadāśúḥ ǀ vā́jebhiḥ ǀ āśuṣāṇā́ḥ ǀ

ubhé íti ǀ yát ǀ toké íti ǀ tánaye ǀ dádhānāḥ ǀ ṛtásya ǀ sā́man ǀ raṇáyanta ǀ devā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kathā ǀ te ǀ agne ǀ śucayantaḥ ǀ āyoḥ ǀ dadāśuḥ ǀ vājebhiḥ ǀ āśuṣāṇāḥ ǀ

ubhe iti ǀ yat ǀ toke iti ǀ tanaye ǀ dadhānāḥ ǀ ṛtasya ǀ sāman ǀ raṇayanta ǀ devāḥ ǁ

01.147.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बोधा॑ मे अ॒स्य वच॑सो यविष्ठ॒ मंहि॑ष्ठस्य॒ प्रभृ॑तस्य स्वधावः ।

पीय॑ति त्वो॒ अनु॑ त्वो गृणाति वं॒दारु॑स्ते त॒न्वं॑ वंदे अग्ने ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः ।

पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति वंदारुस्ते तन्वं वंदे अग्ने ॥

Samhita Transcription Accented

bódhā me asyá vácaso yaviṣṭha máṃhiṣṭhasya prábhṛtasya svadhāvaḥ ǀ

pī́yati tvo ánu tvo gṛṇāti vandā́ruste tanvám vande agne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bodhā me asya vacaso yaviṣṭha maṃhiṣṭhasya prabhṛtasya svadhāvaḥ ǀ

pīyati tvo anu tvo gṛṇāti vandāruste tanvam vande agne ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बोध॑ । मे॒ । अ॒स्य । वच॑सः । य॒वि॒ष्ठ॒ । मंहि॑ष्ठस्य । प्रऽभृ॑तस्य । स्व॒धा॒ऽवः॒ ।

पीय॑ति । त्वः॒ । अनु॑ । त्वः॒ । गृ॒णा॒ति॒ । व॒न्दारुः॑ । ते॒ । त॒न्व॑म् । व॒न्दे॒ । अ॒ग्ने॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बोध । मे । अस्य । वचसः । यविष्ठ । मंहिष्ठस्य । प्रऽभृतस्य । स्वधाऽवः ।

पीयति । त्वः । अनु । त्वः । गृणाति । वन्दारुः । ते । तन्वम् । वन्दे । अग्ने ॥

Padapatha Transcription Accented

bódha ǀ me ǀ asyá ǀ vácasaḥ ǀ yaviṣṭha ǀ máṃhiṣṭhasya ǀ prá-bhṛtasya ǀ svadhā-vaḥ ǀ

pī́yati ǀ tvaḥ ǀ ánu ǀ tvaḥ ǀ gṛṇāti ǀ vandā́ruḥ ǀ te ǀ tanvám ǀ vande ǀ agne ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bodha ǀ me ǀ asya ǀ vacasaḥ ǀ yaviṣṭha ǀ maṃhiṣṭhasya ǀ pra-bhṛtasya ǀ svadhā-vaḥ ǀ

pīyati ǀ tvaḥ ǀ anu ǀ tvaḥ ǀ gṛṇāti ǀ vandāruḥ ǀ te ǀ tanvam ǀ vande ǀ agne ǁ

01.147.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये पा॒यवो॑ मामते॒यं ते॑ अग्ने॒ पश्यं॑तो अं॒धं दु॑रि॒तादर॑क्षन् ।

र॒रक्ष॒ तान्त्सु॒कृतो॑ वि॒श्ववे॑दा॒ दिप्सं॑त॒ इद्रि॒पवो॒ नाह॑ देभुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यंतो अंधं दुरितादरक्षन् ।

ररक्ष तान्त्सुकृतो विश्ववेदा दिप्संत इद्रिपवो नाह देभुः ॥

Samhita Transcription Accented

yé pāyávo māmateyám te agne páśyanto andhám duritā́dárakṣan ǀ

rarákṣa tā́ntsukṛ́to viśvávedā dípsanta ídripávo nā́ha debhuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye pāyavo māmateyam te agne paśyanto andham duritādarakṣan ǀ

rarakṣa tāntsukṛto viśvavedā dipsanta idripavo nāha debhuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । पा॒यवः॑ । मा॒म॒ते॒यम् । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । पश्य॑न्तः । अ॒न्धम् । दुः॒ऽइ॒तात् । अर॑क्षन् ।

र॒रक्ष॑ । तान् । सु॒ऽकृतः॑ । वि॒श्वऽवे॑दाः । दिप्स॑न्तः । इत् । रि॒पवः॑ । न । अह॑ । दे॒भुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । पायवः । मामतेयम् । ते । अग्ने । पश्यन्तः । अन्धम् । दुःऽइतात् । अरक्षन् ।

ररक्ष । तान् । सुऽकृतः । विश्वऽवेदाः । दिप्सन्तः । इत् । रिपवः । न । अह । देभुः ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ pāyávaḥ ǀ māmateyám ǀ te ǀ agne ǀ páśyantaḥ ǀ andhám ǀ duḥ-itā́t ǀ árakṣan ǀ

rarákṣa ǀ tā́n ǀ su-kṛ́taḥ ǀ viśvá-vedāḥ ǀ dípsantaḥ ǀ ít ǀ ripávaḥ ǀ ná ǀ áha ǀ debhuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ pāyavaḥ ǀ māmateyam ǀ te ǀ agne ǀ paśyantaḥ ǀ andham ǀ duḥ-itāt ǀ arakṣan ǀ

rarakṣa ǀ tān ǀ su-kṛtaḥ ǀ viśva-vedāḥ ǀ dipsantaḥ ǀ it ǀ ripavaḥ ǀ na ǀ aha ǀ debhuḥ ǁ

01.147.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो नो॑ अग्ने॒ अर॑रिवाँ अघा॒युर॑राती॒वा म॒र्चय॑ति द्व॒येन॑ ।

मंत्रो॑ गु॒रुः पुन॑रस्तु॒ सो अ॑स्मा॒ अनु॑ मृक्षीष्ट त॒न्वं॑ दुरु॒क्तैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो नो अग्ने अररिवाँ अघायुररातीवा मर्चयति द्वयेन ।

मंत्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः ॥

Samhita Transcription Accented

yó no agne árarivām̐ aghāyúrarātīvā́ marcáyati dvayéna ǀ

mántro gurúḥ púnarastu só asmā ánu mṛkṣīṣṭa tanvám duruktáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo no agne ararivām̐ aghāyurarātīvā marcayati dvayena ǀ

mantro guruḥ punarastu so asmā anu mṛkṣīṣṭa tanvam duruktaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । अर॑रिऽवान् । अ॒घ॒ऽयुः । अ॒रा॒ति॒ऽवा । म॒र्चय॑ति । द्व॒येन॑ ।

मन्त्रः॑ । गु॒रुः । पुनः॑ । अ॒स्तु॒ । सः । अ॒स्मै॒ । अनु॑ । मृ॒क्षी॒ष्ट॒ । त॒न्व॑म् । दुः॒ऽउ॒क्तैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । नः । अग्ने । अररिऽवान् । अघऽयुः । अरातिऽवा । मर्चयति । द्वयेन ।

मन्त्रः । गुरुः । पुनः । अस्तु । सः । अस्मै । अनु । मृक्षीष्ट । तन्वम् । दुःऽउक्तैः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ naḥ ǀ agne ǀ árari-vān ǀ agha-yúḥ ǀ arāti-vā́ ǀ marcáyati ǀ dvayéna ǀ

mántraḥ ǀ gurúḥ ǀ púnaḥ ǀ astu ǀ sáḥ ǀ asmai ǀ ánu ǀ mṛkṣīṣṭa ǀ tanvám ǀ duḥ-uktáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ naḥ ǀ agne ǀ arari-vān ǀ agha-yuḥ ǀ arāti-vā ǀ marcayati ǀ dvayena ǀ

mantraḥ ǀ guruḥ ǀ punaḥ ǀ astu ǀ saḥ ǀ asmai ǀ anu ǀ mṛkṣīṣṭa ǀ tanvam ǀ duḥ-uktaiḥ ǁ

01.147.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त वा॒ यः स॑हस्य प्रवि॒द्वान्मर्तो॒ मर्तं॑ म॒र्चय॑ति द्व॒येन॑ ।

अतः॑ पाहि स्तवमान स्तु॒वंत॒मग्ने॒ माकि॑र्नो दुरि॒ताय॑ धायीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्मर्तो मर्तं मर्चयति द्वयेन ।

अतः पाहि स्तवमान स्तुवंतमग्ने माकिर्नो दुरिताय धायीः ॥

Samhita Transcription Accented

utá vā yáḥ sahasya pravidvā́nmárto mártam marcáyati dvayéna ǀ

átaḥ pāhi stavamāna stuvántamágne mā́kirno duritā́ya dhāyīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta vā yaḥ sahasya pravidvānmarto martam marcayati dvayena ǀ

ataḥ pāhi stavamāna stuvantamagne mākirno duritāya dhāyīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । वा॒ । यः । स॒ह॒स्य॒ । प्र॒ऽवि॒द्वान् । मर्तः॑ । मर्त॑म् । म॒र्चय॑ति । द्व॒येन॑ ।

अतः॑ । पा॒हि॒ । स्त॒व॒मा॒न॒ । स्तु॒वन्त॑म् । अग्ने॑ । माकिः॑ । नः॒ । दुः॒ऽइ॒ताय॑ । धा॒यीः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । वा । यः । सहस्य । प्रऽविद्वान् । मर्तः । मर्तम् । मर्चयति । द्वयेन ।

अतः । पाहि । स्तवमान । स्तुवन्तम् । अग्ने । माकिः । नः । दुःऽइताय । धायीः ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ vā ǀ yáḥ ǀ sahasya ǀ pra-vidvā́n ǀ mártaḥ ǀ mártam ǀ marcáyati ǀ dvayéna ǀ

átaḥ ǀ pāhi ǀ stavamāna ǀ stuvántam ǀ ágne ǀ mā́kiḥ ǀ naḥ ǀ duḥ-itā́ya ǀ dhāyīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ vā ǀ yaḥ ǀ sahasya ǀ pra-vidvān ǀ martaḥ ǀ martam ǀ marcayati ǀ dvayena ǀ

ataḥ ǀ pāhi ǀ stavamāna ǀ stuvantam ǀ agne ǀ mākiḥ ǀ naḥ ǀ duḥ-itāya ǀ dhāyīḥ ǁ