SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 148

 

1. Info

To:    agni
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: paṅktiḥ (1, 2); nicṛttriṣṭup (3, 4); svarāṭpaṅkti (5)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.148.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मथी॒द्यदीं॑ वि॒ष्टो मा॑त॒रिश्वा॒ होता॑रं वि॒श्वाप्सुं॑ वि॒श्वदे॑व्यं ।

नि यं द॒धुर्म॑नु॒ष्या॑सु वि॒क्षु स्व१॒॑र्ण चि॒त्रं वपु॑षे वि॒भावं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मथीद्यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यं ।

नि यं दधुर्मनुष्यासु विक्षु स्वर्ण चित्रं वपुषे विभावं ॥

Samhita Transcription Accented

máthīdyádīm viṣṭó mātaríśvā hótāram viśvā́psum viśvádevyam ǀ

ní yám dadhúrmanuṣyā́su vikṣú svárṇá citrám vápuṣe vibhā́vam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mathīdyadīm viṣṭo mātariśvā hotāram viśvāpsum viśvadevyam ǀ

ni yam dadhurmanuṣyāsu vikṣu svarṇa citram vapuṣe vibhāvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मथी॑त् । यत् । ई॒म् । वि॒ष्टः । मा॒त॒रिश्वा॑ । होता॑रम् । वि॒श्वऽअ॑प्सुम् । वि॒श्वऽदे॑व्यम् ।

नि । यम् । द॒धुः । म॒नु॒ष्या॑सु । वि॒क्षु । स्वः॑ । न । चि॒त्रम् । वपु॑षे । वि॒भाऽव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मथीत् । यत् । ईम् । विष्टः । मातरिश्वा । होतारम् । विश्वऽअप्सुम् । विश्वऽदेव्यम् ।

नि । यम् । दधुः । मनुष्यासु । विक्षु । स्वः । न । चित्रम् । वपुषे । विभाऽवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

máthīt ǀ yát ǀ īm ǀ viṣṭáḥ ǀ mātaríśvā ǀ hótāram ǀ viśvá-apsum ǀ viśvá-devyam ǀ

ní ǀ yám ǀ dadhúḥ ǀ manuṣyā́su ǀ vikṣú ǀ sváḥ ǀ ná ǀ citrám ǀ vápuṣe ǀ vibhā́-vam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mathīt ǀ yat ǀ īm ǀ viṣṭaḥ ǀ mātariśvā ǀ hotāram ǀ viśva-apsum ǀ viśva-devyam ǀ

ni ǀ yam ǀ dadhuḥ ǀ manuṣyāsu ǀ vikṣu ǀ svaḥ ǀ na ǀ citram ǀ vapuṣe ǀ vibhā-vam ǁ

01.148.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द॒दा॒नमिन्न द॑दभंत॒ मन्मा॒ग्निर्वरू॑थं॒ मम॒ तस्य॑ चाकन् ।

जु॒षंत॒ विश्वा॑न्यस्य॒ कर्मोप॑स्तुतिं॒ भर॑माणस्य का॒रोः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ददानमिन्न ददभंत मन्माग्निर्वरूथं मम तस्य चाकन् ।

जुषंत विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः ॥

Samhita Transcription Accented

dadānámínná dadabhanta mánmāgnírvárūtham máma tásya cākan ǀ

juṣánta víśvānyasya kármópastutim bháramāṇasya kāróḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dadānaminna dadabhanta manmāgnirvarūtham mama tasya cākan ǀ

juṣanta viśvānyasya karmopastutim bharamāṇasya kāroḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द॒दा॒नम् । इत् । न । द॒द॒भ॒न्त॒ । मन्म॑ । अ॒ग्निः । वरू॑थम् । मम॑ । तस्य॑ । चा॒क॒न् ।

जु॒षन्त॑ । विश्वा॑नि । अ॒स्य॒ । कर्म॑ । उप॑ऽस्तुतिम् । भर॑माणस्य । का॒रोः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ददानम् । इत् । न । ददभन्त । मन्म । अग्निः । वरूथम् । मम । तस्य । चाकन् ।

जुषन्त । विश्वानि । अस्य । कर्म । उपऽस्तुतिम् । भरमाणस्य । कारोः ॥

Padapatha Transcription Accented

dadānám ǀ ít ǀ ná ǀ dadabhanta ǀ mánma ǀ agníḥ ǀ várūtham ǀ máma ǀ tásya ǀ cākan ǀ

juṣánta ǀ víśvāni ǀ asya ǀ kárma ǀ úpa-stutim ǀ bháramāṇasya ǀ kāróḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dadānam ǀ it ǀ na ǀ dadabhanta ǀ manma ǀ agniḥ ǀ varūtham ǀ mama ǀ tasya ǀ cākan ǀ

juṣanta ǀ viśvāni ǀ asya ǀ karma ǀ upa-stutim ǀ bharamāṇasya ǀ kāroḥ ǁ

01.148.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नित्ये॑ चि॒न्नु यं सद॑ने जगृ॒भ्रे प्रश॑स्तिभिर्दधि॒रे य॒ज्ञिया॑सः ।

प्र सू न॑यंत गृ॒भयं॑त इ॒ष्टावश्वा॑सो॒ न र॒थ्यो॑ रारहा॒णाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नित्ये चिन्नु यं सदने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दधिरे यज्ञियासः ।

प्र सू नयंत गृभयंत इष्टावश्वासो न रथ्यो रारहाणाः ॥

Samhita Transcription Accented

nítye cinnú yám sádane jagṛbhré práśastibhirdadhiré yajñíyāsaḥ ǀ

prá sū́ nayanta gṛbháyanta iṣṭā́váśvāso ná rathyó rārahāṇā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nitye cinnu yam sadane jagṛbhre praśastibhirdadhire yajñiyāsaḥ ǀ

pra sū nayanta gṛbhayanta iṣṭāvaśvāso na rathyo rārahāṇāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नित्ये॑ । चि॒त् । नु । यम् । सद॑ने । ज॒गृ॒भ्रे । प्रश॑स्तिऽभिः । द॒धि॒रे । य॒ज्ञिया॑सः ।

प्र । सु । न॒य॒न्त॒ । गृ॒भय॑न्तः । इ॒ष्टौ । अश्वा॑सः । न । र॒थ्यः॑ । र॒र॒हा॒णाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नित्ये । चित् । नु । यम् । सदने । जगृभ्रे । प्रशस्तिऽभिः । दधिरे । यज्ञियासः ।

प्र । सु । नयन्त । गृभयन्तः । इष्टौ । अश्वासः । न । रथ्यः । ररहाणाः ॥

Padapatha Transcription Accented

nítye ǀ cit ǀ nú ǀ yám ǀ sádane ǀ jagṛbhré ǀ práśasti-bhiḥ ǀ dadhiré ǀ yajñíyāsaḥ ǀ

prá ǀ sú ǀ nayanta ǀ gṛbháyantaḥ ǀ iṣṭáu ǀ áśvāsaḥ ǀ ná ǀ rathyáḥ ǀ rarahāṇā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nitye ǀ cit ǀ nu ǀ yam ǀ sadane ǀ jagṛbhre ǀ praśasti-bhiḥ ǀ dadhire ǀ yajñiyāsaḥ ǀ

pra ǀ su ǀ nayanta ǀ gṛbhayantaḥ ǀ iṣṭau ǀ aśvāsaḥ ǀ na ǀ rathyaḥ ǀ rarahāṇāḥ ǁ

01.148.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रूणि॑ द॒स्मो नि रि॑णाति॒ जंभै॒राद्रो॑चते॒ वन॒ आ वि॒भावा॑ ।

आद॑स्य॒ वातो॒ अनु॑ वाति शो॒चिरस्तु॒र्न शर्या॑मस॒नामनु॒ द्यून् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरूणि दस्मो नि रिणाति जंभैराद्रोचते वन आ विभावा ।

आदस्य वातो अनु वाति शोचिरस्तुर्न शर्यामसनामनु द्यून् ॥

Samhita Transcription Accented

purū́ṇi dasmó ní riṇāti jámbhairā́drocate vána ā́ vibhā́vā ǀ

ā́dasya vā́to ánu vāti śocírásturná śáryāmasanā́mánu dyū́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

purūṇi dasmo ni riṇāti jambhairādrocate vana ā vibhāvā ǀ

ādasya vāto anu vāti śocirasturna śaryāmasanāmanu dyūn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒रूणि॑ । द॒स्मः । नि । रि॒णा॒ति॒ । जम्भैः॑ । आत् । रो॒च॒ते॒ । वने॑ । आ । वि॒भाऽवा॑ ।

आत् । अ॒स्य॒ । वातः॑ । अनु॑ । वा॒ति॒ । शो॒चिः । अस्तुः॑ । न । शर्या॑म् । अ॒स॒नाम् । अनु॑ । द्यून् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुरूणि । दस्मः । नि । रिणाति । जम्भैः । आत् । रोचते । वने । आ । विभाऽवा ।

आत् । अस्य । वातः । अनु । वाति । शोचिः । अस्तुः । न । शर्याम् । असनाम् । अनु । द्यून् ॥

Padapatha Transcription Accented

purū́ṇi ǀ dasmáḥ ǀ ní ǀ riṇāti ǀ jámbhaiḥ ǀ ā́t ǀ rocate ǀ váne ǀ ā́ ǀ vibhā́-vā ǀ

ā́t ǀ asya ǀ vā́taḥ ǀ ánu ǀ vāti ǀ śocíḥ ǀ ástuḥ ǀ ná ǀ śáryām ǀ asanā́m ǀ ánu ǀ dyū́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

purūṇi ǀ dasmaḥ ǀ ni ǀ riṇāti ǀ jambhaiḥ ǀ āt ǀ rocate ǀ vane ǀ ā ǀ vibhā-vā ǀ

āt ǀ asya ǀ vātaḥ ǀ anu ǀ vāti ǀ śociḥ ǀ astuḥ ǀ na ǀ śaryām ǀ asanām ǀ anu ǀ dyūn ǁ

01.148.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न यं रि॒पवो॒ न रि॑ष॒ण्यवो॒ गर्भे॒ संतं॑ रेष॒णा रे॒षयं॑ति ।

अं॒धा अ॑प॒श्या न द॑भन्नभि॒ख्या नित्या॑स ईं प्रे॒तारो॑ अरक्षन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भे संतं रेषणा रेषयंति ।

अंधा अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यास ईं प्रेतारो अरक्षन् ॥

Samhita Transcription Accented

ná yám ripávo ná riṣaṇyávo gárbhe sántam reṣaṇā́ reṣáyanti ǀ

andhā́ apaśyā́ ná dabhannabhikhyā́ nítyāsa īm pretā́ro arakṣan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na yam ripavo na riṣaṇyavo garbhe santam reṣaṇā reṣayanti ǀ

andhā apaśyā na dabhannabhikhyā nityāsa īm pretāro arakṣan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । यम् । रि॒पवः॑ । न । रि॒ष॒ण्यवः॑ । गर्भे॑ । सन्त॑म् । रे॒ष॒णाः । रे॒षय॑न्ति ।

अ॒न्धाः । अ॒प॒श्याः । न । द॒भ॒न् । अ॒भि॒ऽख्या । नित्या॑सः । ई॒म् । प्रे॒तारः॑ । अ॒र॒क्ष॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । यम् । रिपवः । न । रिषण्यवः । गर्भे । सन्तम् । रेषणाः । रेषयन्ति ।

अन्धाः । अपश्याः । न । दभन् । अभिऽख्या । नित्यासः । ईम् । प्रेतारः । अरक्षन् ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ yám ǀ ripávaḥ ǀ ná ǀ riṣaṇyávaḥ ǀ gárbhe ǀ sántam ǀ reṣaṇā́ḥ ǀ reṣáyanti ǀ

andhā́ḥ ǀ apaśyā́ḥ ǀ ná ǀ dabhan ǀ abhi-khyā́ ǀ nítyāsaḥ ǀ īm ǀ pretā́raḥ ǀ arakṣan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ yam ǀ ripavaḥ ǀ na ǀ riṣaṇyavaḥ ǀ garbhe ǀ santam ǀ reṣaṇāḥ ǀ reṣayanti ǀ

andhāḥ ǀ apaśyāḥ ǀ na ǀ dabhan ǀ abhi-khyā ǀ nityāsaḥ ǀ īm ǀ pretāraḥ ǀ arakṣan ǁ