SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 149

 

1. Info

To:    agni
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (2, 4); bhuriganuṣṭup (1); uṣṇik (3); virāḍanuṣṭup (5)

2nd set of styles: virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.149.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हः स रा॒य एष॑ते॒ पति॒र्दन्नि॒न इ॒नस्य॒ वसु॑नः प॒द आ ।

उप॒ ध्रजं॑त॒मद्र॑यो वि॒धन्नित् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महः स राय एषते पतिर्दन्निन इनस्य वसुनः पद आ ।

उप ध्रजंतमद्रयो विधन्नित् ॥

Samhita Transcription Accented

maháḥ sá rāyá éṣate pátirdánniná inásya vásunaḥ padá ā́ ǀ

úpa dhrájantamádrayo vidhánnít ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahaḥ sa rāya eṣate patirdannina inasya vasunaḥ pada ā ǀ

upa dhrajantamadrayo vidhannit ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हः । सः । रा॒यः । आ । ई॒ष॒ते॒ । पतिः॑ । दन् । इ॒नः । इ॒नस्य॑ । वसु॑नः । प॒दे । आ ।

उप॑ । ध्रज॑न्तम् । अद्र॑यः । वि॒धन् । इत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महः । सः । रायः । आ । ईषते । पतिः । दन् । इनः । इनस्य । वसुनः । पदे । आ ।

उप । ध्रजन्तम् । अद्रयः । विधन् । इत् ॥

Padapatha Transcription Accented

maháḥ ǀ sáḥ ǀ rāyáḥ ǀ ā́ ǀ īṣate ǀ pátiḥ ǀ dán ǀ ináḥ ǀ inásya ǀ vásunaḥ ǀ padé ǀ ā́ ǀ

úpa ǀ dhrájantam ǀ ádrayaḥ ǀ vidhán ǀ ít ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahaḥ ǀ saḥ ǀ rāyaḥ ǀ ā ǀ īṣate ǀ patiḥ ǀ dan ǀ inaḥ ǀ inasya ǀ vasunaḥ ǀ pade ǀ ā ǀ

upa ǀ dhrajantam ǀ adrayaḥ ǀ vidhan ǀ it ǁ

01.149.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स यो वृषा॑ न॒रां न रोद॑स्योः॒ श्रवो॑भि॒रस्ति॑ जी॒वपी॑तसर्गः ।

प्र यः स॑स्रा॒णः शि॑श्री॒त योनौ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स यो वृषा नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः ।

प्र यः सस्राणः शिश्रीत योनौ ॥

Samhita Transcription Accented

sá yó vṛ́ṣā narā́m ná ródasyoḥ śrávobhirásti jīvápītasargaḥ ǀ

prá yáḥ sasrāṇáḥ śiśrītá yónau ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa yo vṛṣā narām na rodasyoḥ śravobhirasti jīvapītasargaḥ ǀ

pra yaḥ sasrāṇaḥ śiśrīta yonau ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । यः । वृषा॑ । न॒राम् । न । रोद॑स्योः । श्रवः॑ऽभिः । अस्ति॑ । जी॒वपी॑तऽसर्गः ।

प्र । यः । स॒स्रा॒णः । शि॒श्री॒त । योनौ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । यः । वृषा । नराम् । न । रोदस्योः । श्रवःऽभिः । अस्ति । जीवपीतऽसर्गः ।

प्र । यः । सस्राणः । शिश्रीत । योनौ ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ yáḥ ǀ vṛ́ṣā ǀ narā́m ǀ ná ǀ ródasyoḥ ǀ śrávaḥ-bhiḥ ǀ ásti ǀ jīvápīta-sargaḥ ǀ

prá ǀ yáḥ ǀ sasrāṇáḥ ǀ śiśrītá ǀ yónau ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ yaḥ ǀ vṛṣā ǀ narām ǀ na ǀ rodasyoḥ ǀ śravaḥ-bhiḥ ǀ asti ǀ jīvapīta-sargaḥ ǀ

pra ǀ yaḥ ǀ sasrāṇaḥ ǀ śiśrīta ǀ yonau ǁ

01.149.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यः पुरं॒ नार्मि॑णी॒मदी॑दे॒दत्यः॑ क॒विर्न॑भ॒न्यो॒३॒॑ नार्वा॑ ।

सूरो॒ न रु॑रु॒क्वाञ्छ॒तात्मा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यः पुरं नार्मिणीमदीदेदत्यः कविर्नभन्यो नार्वा ।

सूरो न रुरुक्वाञ्छतात्मा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yáḥ púram nā́rmiṇīmádīdedátyaḥ kavírnabhanyó nā́rvā ǀ

sū́ro ná rurukvā́ñchatā́tmā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yaḥ puram nārmiṇīmadīdedatyaḥ kavirnabhanyo nārvā ǀ

sūro na rurukvāñchatātmā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यः । पुर॑म् । नार्मि॑णीम् । अदी॑देत् । अत्यः॑ । क॒विः । न॒भ॒न्यः॑ । न । अर्वा॑ ।

सूरः॑ । न । रु॒रु॒क्वान् । श॒तऽआ॑त्मा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यः । पुरम् । नार्मिणीम् । अदीदेत् । अत्यः । कविः । नभन्यः । न । अर्वा ।

सूरः । न । रुरुक्वान् । शतऽआत्मा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yáḥ ǀ púram ǀ nā́rmiṇīm ǀ ádīdet ǀ átyaḥ ǀ kavíḥ ǀ nabhanyáḥ ǀ ná ǀ árvā ǀ

sū́raḥ ǀ ná ǀ rurukvā́n ǀ śatá-ātmā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yaḥ ǀ puram ǀ nārmiṇīm ǀ adīdet ǀ atyaḥ ǀ kaviḥ ǀ nabhanyaḥ ǀ na ǀ arvā ǀ

sūraḥ ǀ na ǀ rurukvān ǀ śata-ātmā ǁ

01.149.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि द्वि॒जन्मा॒ त्री रो॑च॒नानि॒ विश्वा॒ रजां॑सि शुशुचा॒नो अ॑स्थात् ।

होता॒ यजि॑ष्ठो अ॒पां स॒धस्थे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात् ।

होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥

Samhita Transcription Accented

abhí dvijánmā trī́ rocanā́ni víśvā rájāṃsi śuśucānó asthāt ǀ

hótā yájiṣṭho apā́m sadhásthe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi dvijanmā trī rocanāni viśvā rajāṃsi śuśucāno asthāt ǀ

hotā yajiṣṭho apām sadhasthe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । द्वि॒ऽजन्मा॑ । त्री । रो॒च॒नानि॑ । विश्वा॑ । रजां॑सि । शु॒शु॒चा॒नः । अ॒स्था॒त् ।

होता॑ । यजि॑ष्ठः । अ॒पाम् । स॒धऽस्थे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । द्विऽजन्मा । त्री । रोचनानि । विश्वा । रजांसि । शुशुचानः । अस्थात् ।

होता । यजिष्ठः । अपाम् । सधऽस्थे ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ dvi-jánmā ǀ trī́ ǀ rocanā́ni ǀ víśvā ǀ rájāṃsi ǀ śuśucānáḥ ǀ asthāt ǀ

hótā ǀ yájiṣṭhaḥ ǀ apā́m ǀ sadhá-sthe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ dvi-janmā ǀ trī ǀ rocanāni ǀ viśvā ǀ rajāṃsi ǀ śuśucānaḥ ǀ asthāt ǀ

hotā ǀ yajiṣṭhaḥ ǀ apām ǀ sadha-sthe ǁ

01.149.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं स होता॒ यो द्वि॒जन्मा॒ विश्वा॑ द॒धे वार्या॑णि श्रव॒स्या ।

मर्तो॒ यो अ॑स्मै सु॒तुको॑ द॒दाश॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या ।

मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश ॥

Samhita Transcription Accented

ayám sá hótā yó dvijánmā víśvā dadhé vā́ryāṇi śravasyā́ ǀ

márto yó asmai sutúko dadā́śa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam sa hotā yo dvijanmā viśvā dadhe vāryāṇi śravasyā ǀ

marto yo asmai sutuko dadāśa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । सः । होता॑ । यः । द्वि॒ऽजन्मा॑ । विश्वा॑ । द॒धे । वार्या॑णि । श्र॒व॒स्या ।

मर्तः॑ । यः । अ॒स्मै॒ । सु॒ऽतुकः॑ । द॒दाश॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । सः । होता । यः । द्विऽजन्मा । विश्वा । दधे । वार्याणि । श्रवस्या ।

मर्तः । यः । अस्मै । सुऽतुकः । ददाश ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ sáḥ ǀ hótā ǀ yáḥ ǀ dvi-jánmā ǀ víśvā ǀ dadhé ǀ vā́ryāṇi ǀ śravasyā́ ǀ

mártaḥ ǀ yáḥ ǀ asmai ǀ su-túkaḥ ǀ dadā́śa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ saḥ ǀ hotā ǀ yaḥ ǀ dvi-janmā ǀ viśvā ǀ dadhe ǀ vāryāṇi ǀ śravasyā ǀ

martaḥ ǀ yaḥ ǀ asmai ǀ su-tukaḥ ǀ dadāśa ǁ