SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 150

 

1. Info

To:    agni
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   uṣṇih
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.150.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.080   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रु त्वा॑ दा॒श्वान्वो॑चे॒ऽरिर॑ग्ने॒ तव॑ स्वि॒दा ।

तो॒दस्ये॑व शर॒ण आ म॒हस्य॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरु त्वा दाश्वान्वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा ।

तोदस्येव शरण आ महस्य ॥

Samhita transliteration accented

purú tvā dāśvā́nvoce’ríragne táva svidā́ ǀ

todásyeva śaraṇá ā́ mahásya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

puru tvā dāśvānvoce’riragne tava svidā ǀ

todasyeva śaraṇa ā mahasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒रु । त्वा॒ । दा॒श्वान् । वो॒चे॒ । अ॒रिः । अ॒ग्ने॒ । तव॑ । स्वि॒त् । आ ।

तो॒दस्य॑ऽइव । श॒र॒णे । आ । म॒हस्य॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुरु । त्वा । दाश्वान् । वोचे । अरिः । अग्ने । तव । स्वित् । आ ।

तोदस्यऽइव । शरणे । आ । महस्य ॥

Padapatha transliteration accented

purú ǀ tvā ǀ dāśvā́n ǀ voce ǀ aríḥ ǀ agne ǀ táva ǀ svit ǀ ā́ ǀ

todásya-iva ǀ śaraṇé ǀ ā́ ǀ mahásya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

puru ǀ tvā ǀ dāśvān ǀ voce ǀ ariḥ ǀ agne ǀ tava ǀ svit ǀ ā ǀ

todasya-iva ǀ śaraṇe ǀ ā ǀ mahasya ǁ

interlinear translation

The Arya [5] giving [3] many [1] has said [4] to thee [2], O Agni [6], thy [7] someone [8] like [10] in refuge [11] of great [13] driver [10].

01.150.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.081   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व्य॑नि॒नस्य॑ ध॒निनः॑ प्रहो॒षे चि॒दर॑रुषः ।

क॒दा च॒न प्र॒जिग॑तो॒ अदे॑वयोः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

व्यनिनस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुषः ।

कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥

Samhita transliteration accented

vyáninásya dhanínaḥ prahoṣé cidáraruṣaḥ ǀ

kadā́ caná prajígato ádevayoḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

vyaninasya dhaninaḥ prahoṣe cidararuṣaḥ ǀ

kadā cana prajigato adevayoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । अ॒नि॒नस्य॑ । ध॒निनः॑ । प्र॒ऽहो॒षे । चि॒त् । अर॑रुषः ।

क॒दा । च॒न । प्र॒ऽजिग॑तः । अदे॑वऽयोः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । अनिनस्य । धनिनः । प्रऽहोषे । चित् । अररुषः ।

कदा । चन । प्रऽजिगतः । अदेवऽयोः ॥

Padapatha transliteration accented

ví ǀ aninásya ǀ dhanínaḥ ǀ pra-hoṣé ǀ cit ǀ áraruṣaḥ ǀ

kadā́ ǀ caná ǀ pra-jígataḥ ǀ ádeva-yoḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

vi ǀ aninasya ǀ dhaninaḥ ǀ pra-hoṣe ǀ cit ǀ araruṣaḥ ǀ

kadā ǀ cana ǀ pra-jigataḥ ǀ adeva-yoḥ ǁ

interlinear translation

Away [1] from the unable [2], even [5] from the wealthy one [3], from not giving [6] in sacrifice [4], from never [7+8] going forward [9], from not seeking the gods [10].

01.150.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.082   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स चं॒द्रो वि॑प्र॒ मर्त्यो॑ म॒हो व्राधं॑तमो दि॒वि ।

प्रप्रेत्ते॑ अग्ने व॒नुषः॑ स्याम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स चंद्रो विप्र मर्त्यो महो व्राधंतमो दिवि ।

प्रप्रेत्ते अग्ने वनुषः स्याम ॥

Samhita transliteration accented

sá candró vipra mártyo mahó vrā́dhantamo diví ǀ

práprétte agne vanúṣaḥ syāma ǁ

Samhita transliteration nonaccented

sa candro vipra martyo maho vrādhantamo divi ǀ

praprette agne vanuṣaḥ syāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । च॒न्द्रः । वि॒प्र॒ । मर्त्यः॑ । म॒हः । व्राध॑न्ऽतमः । दि॒वि ।

प्रऽप्र॑ । इत् । ते॒ । अ॒ग्ने॒ । व॒नुषः॑ । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । चन्द्रः । विप्र । मर्त्यः । महः । व्राधन्ऽतमः । दिवि ।

प्रऽप्र । इत् । ते । अग्ने । वनुषः । स्याम ॥

Padapatha transliteration accented

sáḥ ǀ candráḥ ǀ vipra ǀ mártyaḥ ǀ maháḥ ǀ vrā́dhan-tamaḥ ǀ diví ǀ

prá-pra ǀ ít ǀ te ǀ agne ǀ vanúṣaḥ ǀ syāma ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saḥ ǀ candraḥ ǀ vipra ǀ martyaḥ ǀ mahaḥ ǀ vrādhan-tamaḥ ǀ divi ǀ

pra-pra ǀ it ǀ te ǀ agne ǀ vanuṣaḥ ǀ syāma ǁ

interlinear translation

He {is} [1] delightful [2], O illumined seer [3], great [5] mortal [4], most mighty [6] in Heaven [7]; O Agni [11], further and further [8] verily [9] let {us} become [13] thy [10] desiring to conquer ones [12].

in Russian