SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 156

 

1. Info

To:    viṣṇu
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1); virāṭtrisṭup (2); nicṛjjagatī (3); jagatī (4); svarāṭtriṣṭup (5)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.156.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भवा॑ मि॒त्रो न शेव्यो॑ घृ॒तासु॑ति॒र्विभू॑तद्युम्न एव॒या उ॑ स॒प्रथाः॑ ।

अधा॑ ते विष्णो वि॒दुषा॑ चि॒दर्ध्यः॒ स्तोमो॑ य॒ज्ञश्च॒ राध्यो॑ ह॒विष्म॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भवा मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथाः ।

अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ॥

Samhita Transcription Accented

bhávā mitró ná śévyo ghṛtā́sutirvíbhūtadyumna evayā́ u sapráthāḥ ǀ

ádhā te viṣṇo vidúṣā cidárdhyaḥ stómo yajñáśca rā́dhyo havíṣmatā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhavā mitro na śevyo ghṛtāsutirvibhūtadyumna evayā u saprathāḥ ǀ

adhā te viṣṇo viduṣā cidardhyaḥ stomo yajñaśca rādhyo haviṣmatā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भव॑ । मि॒त्रः । न । शेव्यः॑ । घृ॒तऽआ॑सुतिः । विभू॑तऽद्युम्नः । ए॒व॒ऽयाः । ऊं॒ इति॑ । स॒ऽप्रथाः॑ ।

अध॑ । ते॒ । वि॒ष्णो॒ इति॑ । वि॒दुषा॑ । चि॒त् । अर्ध्यः॑ । स्तोमः॑ । य॒ज्ञः । च॒ । राध्यः॑ । ह॒विष्म॑ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भव । मित्रः । न । शेव्यः । घृतऽआसुतिः । विभूतऽद्युम्नः । एवऽयाः । ऊं इति । सऽप्रथाः ।

अध । ते । विष्णो इति । विदुषा । चित् । अर्ध्यः । स्तोमः । यज्ञः । च । राध्यः । हविष्मता ॥

Padapatha Transcription Accented

bháva ǀ mitráḥ ǀ ná ǀ śévyaḥ ǀ ghṛtá-āsutiḥ ǀ víbhūta-dyumnaḥ ǀ eva-yā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ sa-práthāḥ ǀ

ádha ǀ te ǀ viṣṇo íti ǀ vidúṣā ǀ cit ǀ árdhyaḥ ǀ stómaḥ ǀ yajñáḥ ǀ ca ǀ rā́dhyaḥ ǀ havíṣmatā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhava ǀ mitraḥ ǀ na ǀ śevyaḥ ǀ ghṛta-āsutiḥ ǀ vibhūta-dyumnaḥ ǀ eva-yāḥ ǀ ūṃ iti ǀ sa-prathāḥ ǀ

adha ǀ te ǀ viṣṇo iti ǀ viduṣā ǀ cit ǀ ardhyaḥ ǀ stomaḥ ǀ yajñaḥ ǀ ca ǀ rādhyaḥ ǀ haviṣmatā ǁ

01.156.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः पू॒र्व्याय॑ वे॒धसे॒ नवी॑यसे सु॒मज्जा॑नये॒ विष्ण॑वे॒ ददा॑शति ।

यो जा॒तम॑स्य मह॒तो महि॒ ब्रव॒त्सेदु॒ श्रवो॑भि॒र्युज्यं॑ चिद॒भ्य॑सत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ pūrvyā́ya vedháse návīyase sumájjānaye víṣṇave dádāśati ǀ

yó jātámasya maható máhi brávatsédu śrávobhiryújyam cidabhyasat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ pūrvyāya vedhase navīyase sumajjānaye viṣṇave dadāśati ǀ

yo jātamasya mahato mahi bravatsedu śravobhiryujyam cidabhyasat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । पू॒र्व्याय॑ । वे॒धसे॑ । नवी॑यसे । सु॒मत्ऽजा॑नये । विष्ण॑वे । ददा॑शति ।

यः । जा॒तम् । अ॒स्य॒ । म॒ह॒तः । महि॑ । ब्रव॑त् । सः । इत् । ऊं॒ इति॑ । श्रवः॑ऽभिः । युज्य॑म् । चि॒त् । अ॒भि । अ॒स॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । पूर्व्याय । वेधसे । नवीयसे । सुमत्ऽजानये । विष्णवे । ददाशति ।

यः । जातम् । अस्य । महतः । महि । ब्रवत् । सः । इत् । ऊं इति । श्रवःऽभिः । युज्यम् । चित् । अभि । असत् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ pūrvyā́ya ǀ vedháse ǀ návīyase ǀ sumát-jānaye ǀ víṣṇave ǀ dádāśati ǀ

yáḥ ǀ jātám ǀ asya ǀ mahatáḥ ǀ máhi ǀ brávat ǀ sáḥ ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ śrávaḥ-bhiḥ ǀ yújyam ǀ cit ǀ abhí ǀ asat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ pūrvyāya ǀ vedhase ǀ navīyase ǀ sumat-jānaye ǀ viṣṇave ǀ dadāśati ǀ

yaḥ ǀ jātam ǀ asya ǀ mahataḥ ǀ mahi ǀ bravat ǀ saḥ ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ śravaḥ-bhiḥ ǀ yujyam ǀ cit ǀ abhi ǀ asat ǁ

01.156.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमु॑ स्तोतारः पू॒र्व्यं यथा॑ वि॒द ऋ॒तस्य॒ गर्भं॑ ज॒नुषा॑ पिपर्तन ।

आस्य॑ जा॒नंतो॒ नाम॑ चिद्विवक्तन म॒हस्ते॑ विष्णो सुम॒तिं भ॑जामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन ।

आस्य जानंतो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥

Samhita Transcription Accented

támu stotāraḥ pūrvyám yáthā vidá ṛtásya gárbham janúṣā pipartana ǀ

ā́sya jānánto nā́ma cidvivaktana maháste viṣṇo sumatím bhajāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamu stotāraḥ pūrvyam yathā vida ṛtasya garbham januṣā pipartana ǀ

āsya jānanto nāma cidvivaktana mahaste viṣṇo sumatim bhajāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊं॒ इति॑ । स्तो॒ता॒रः॒ । पू॒र्व्यम् । यथा॑ । वि॒द । ऋ॒तस्य॑ । गर्भ॑म् । ज॒नुषा॑ । पि॒प॒र्त॒न॒ ।

आ । अ॒स्य॒ । जा॒नन्तः॑ । नाम॑ । चि॒त् । वि॒व॒क्त॒न॒ । म॒हः । ते॒ । वि॒ष्णो॒ इति॑ । सु॒ऽम॒तिम् । भ॒जा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊं इति । स्तोतारः । पूर्व्यम् । यथा । विद । ऋतस्य । गर्भम् । जनुषा । पिपर्तन ।

आ । अस्य । जानन्तः । नाम । चित् । विवक्तन । महः । ते । विष्णो इति । सुऽमतिम् । भजामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ ūṃ íti ǀ stotāraḥ ǀ pūrvyám ǀ yáthā ǀ vidá ǀ ṛtásya ǀ gárbham ǀ janúṣā ǀ pipartana ǀ

ā́ ǀ asya ǀ jānántaḥ ǀ nā́ma ǀ cit ǀ vivaktana ǀ maháḥ ǀ te ǀ viṣṇo íti ǀ su-matím ǀ bhajāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ ūṃ iti ǀ stotāraḥ ǀ pūrvyam ǀ yathā ǀ vida ǀ ṛtasya ǀ garbham ǀ januṣā ǀ pipartana ǀ

ā ǀ asya ǀ jānantaḥ ǀ nāma ǀ cit ǀ vivaktana ǀ mahaḥ ǀ te ǀ viṣṇo iti ǀ su-matim ǀ bhajāmahe ǁ

01.156.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तम॑स्य॒ राजा॒ वरु॑ण॒स्तम॒श्विना॒ क्रतुं॑ सचंत॒ मारु॑तस्य वे॒धसः॑ ।

दा॒धार॒ दक्ष॑मुत्त॒मम॑ह॒र्विदं॑ व्र॒जं च॒ विष्णुः॒ सखि॑वाँ अपोर्णु॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचंत मारुतस्य वेधसः ।

दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते ॥

Samhita Transcription Accented

támasya rā́jā váruṇastámaśvínā krátum sacanta mā́rutasya vedhásaḥ ǀ

dādhā́ra dákṣamuttamámaharvídam vrajám ca víṣṇuḥ sákhivām̐ aporṇuté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamasya rājā varuṇastamaśvinā kratum sacanta mārutasya vedhasaḥ ǀ

dādhāra dakṣamuttamamaharvidam vrajam ca viṣṇuḥ sakhivām̐ aporṇute ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । अ॒स्य॒ । राजा॑ । वरु॑णः । तम् । अ॒श्विना॑ । क्रतु॑म् । स॒च॒न्त॒ । मारु॑तस्य । वे॒धसः॑ ।

दा॒धार॑ । दक्ष॑म् । उ॒त्ऽत॒मम् । अ॒हः॒ऽविद॑म् । व्र॒जम् । च॒ । विष्णुः॑ । सखि॑ऽवान् । अ॒प॒ऽऊ॒र्णु॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । अस्य । राजा । वरुणः । तम् । अश्विना । क्रतुम् । सचन्त । मारुतस्य । वेधसः ।

दाधार । दक्षम् । उत्ऽतमम् । अहःऽविदम् । व्रजम् । च । विष्णुः । सखिऽवान् । अपऽऊर्णुते ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ asya ǀ rā́jā ǀ váruṇaḥ ǀ tám ǀ aśvínā ǀ krátum ǀ sacanta ǀ mā́rutasya ǀ vedhásaḥ ǀ

dādhā́ra ǀ dákṣam ǀ ut-tamám ǀ ahaḥ-vídam ǀ vrajám ǀ ca ǀ víṣṇuḥ ǀ sákhi-vān ǀ apa-ūrṇuté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ asya ǀ rājā ǀ varuṇaḥ ǀ tam ǀ aśvinā ǀ kratum ǀ sacanta ǀ mārutasya ǀ vedhasaḥ ǀ

dādhāra ǀ dakṣam ǀ ut-tamam ǀ ahaḥ-vidam ǀ vrajam ǀ ca ǀ viṣṇuḥ ǀ sakhi-vān ǀ apa-ūrṇute ǁ

01.156.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.2.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.21.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यो वि॒वाय॑ स॒चथा॑य॒ दैव्य॒ इंद्रा॑य॒ विष्णुः॑ सु॒कृते॑ सु॒कृत्त॑रः ।

वे॒धा अ॑जिन्वत्त्रिषध॒स्थ आर्य॑मृ॒तस्य॑ भा॒गे यज॑मान॒माभ॑जत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यो विवाय सचथाय दैव्य इंद्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः ।

वेधा अजिन्वत्त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yó vivā́ya sacáthāya dáivya índrāya víṣṇuḥ sukṛ́te sukṛ́ttaraḥ ǀ

vedhā́ ajinvattriṣadhasthá ā́ryamṛtásya bhāgé yájamānamā́bhajat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yo vivāya sacathāya daivya indrāya viṣṇuḥ sukṛte sukṛttaraḥ ǀ

vedhā ajinvattriṣadhastha āryamṛtasya bhāge yajamānamābhajat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यः । वि॒वाय॑ । स॒चथा॑य । दैव्यः॑ । इन्द्रा॑य । विष्णुः॑ । सु॒ऽकृते॑ । सु॒कृत्ऽत॑रः ।

वे॒धाः । अ॒जि॒न्व॒त् । त्रि॒ऽस॒ध॒स्थः । आर्य॑म् । ऋ॒तस्य॑ । भा॒गे । यज॑मानम् । आ । अ॒भ॒ज॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यः । विवाय । सचथाय । दैव्यः । इन्द्राय । विष्णुः । सुऽकृते । सुकृत्ऽतरः ।

वेधाः । अजिन्वत् । त्रिऽसधस्थः । आर्यम् । ऋतस्य । भागे । यजमानम् । आ । अभजत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yáḥ ǀ vivā́ya ǀ sacáthāya ǀ dáivyaḥ ǀ índrāya ǀ víṣṇuḥ ǀ su-kṛ́te ǀ sukṛ́t-taraḥ ǀ

vedhā́ḥ ǀ ajinvat ǀ tri-sadhastháḥ ǀ ā́ryam ǀ ṛtásya ǀ bhāgé ǀ yájamānam ǀ ā́ ǀ abhajat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yaḥ ǀ vivāya ǀ sacathāya ǀ daivyaḥ ǀ indrāya ǀ viṣṇuḥ ǀ su-kṛte ǀ sukṛt-taraḥ ǀ

vedhāḥ ǀ ajinvat ǀ tri-sadhasthaḥ ǀ āryam ǀ ṛtasya ǀ bhāge ǀ yajamānam ǀ ā ǀ abhajat ǁ