SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 160

 

1. Info

To:    divaḥ, pṛthivī
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (2-5); virāḍjagatī (1)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.160.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते हि द्यावा॑पृथि॒वी वि॒श्वशं॑भुव ऋ॒ताव॑री॒ रज॑सो धार॒यत्क॑वी ।

सु॒जन्म॑नी धि॒षणे॑ अं॒तरी॑यते दे॒वो दे॒वी धर्म॑णा॒ सूर्यः॒ शुचिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी ।

सुजन्मनी धिषणे अंतरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः ॥

Samhita Transcription Accented

té hí dyā́vāpṛthivī́ viśváśambhuva ṛtā́varī rájaso dhārayátkavī ǀ

sujánmanī dhiṣáṇe antárīyate devó devī́ dhármaṇā sū́ryaḥ śúciḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te hi dyāvāpṛthivī viśvaśambhuva ṛtāvarī rajaso dhārayatkavī ǀ

sujanmanī dhiṣaṇe antarīyate devo devī dharmaṇā sūryaḥ śuciḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते इति॑ । हि । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । वि॒श्वऽश॑म्भुवा । ऋ॒तव॑री॒ इत्यृ॒तऽव॑री । रज॑सः । धा॒र॒यत्क॑वी॒ इति॑ धा॒र॒यत्ऽक॑वी ।

सु॒जन्म॑नी॒ इति॑ सु॒ऽजन्म॑नी । धि॒षणे॒ इति॑ । अ॒न्तः । ई॒य॒ते॒ । दे॒वः । दे॒वी इति॑ । धर्म॑णा । सूर्यः॑ । शुचिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते इति । हि । द्यावापृथिवी इति । विश्वऽशम्भुवा । ऋतवरी इत्यृतऽवरी । रजसः । धारयत्कवी इति धारयत्ऽकवी ।

सुजन्मनी इति सुऽजन्मनी । धिषणे इति । अन्तः । ईयते । देवः । देवी इति । धर्मणा । सूर्यः । शुचिः ॥

Padapatha Transcription Accented

té íti ǀ hí ǀ dyā́vāpṛthivī́ íti ǀ viśvá-śambhuvā ǀ ṛtávarī ítyṛtá-varī ǀ rájasaḥ ǀ dhārayátkavī íti dhārayát-kavī ǀ

sujánmanī íti su-jánmanī ǀ dhiṣáṇe íti ǀ antáḥ ǀ īyate ǀ deváḥ ǀ devī́ íti ǀ dhármaṇā ǀ sū́ryaḥ ǀ śúciḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te iti ǀ hi ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ viśva-śambhuvā ǀ ṛtavarī ityṛta-varī ǀ rajasaḥ ǀ dhārayatkavī iti dhārayat-kavī ǀ

sujanmanī iti su-janmanī ǀ dhiṣaṇe iti ǀ antaḥ ǀ īyate ǀ devaḥ ǀ devī iti ǀ dharmaṇā ǀ sūryaḥ ǀ śuciḥ ǁ

01.160.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒रु॒व्यच॑सा म॒हिनी॑ अस॒श्चता॑ पि॒ता मा॒ता च॒ भुव॑नानि रक्षतः ।

सु॒धृष्ट॑मे वपु॒ष्ये॒३॒॑ न रोद॑सी पि॒ता यत्सी॑म॒भि रू॒पैरवा॑सयत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उरुव्यचसा महिनी असश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः ।

सुधृष्टमे वपुष्ये न रोदसी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत् ॥

Samhita Transcription Accented

uruvyácasā mahínī asaścátā pitā́ mātā́ ca bhúvanāni rakṣataḥ ǀ

sudhṛ́ṣṭame vapuṣyé ná ródasī pitā́ yátsīmabhí rūpáirávāsayat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uruvyacasā mahinī asaścatā pitā mātā ca bhuvanāni rakṣataḥ ǀ

sudhṛṣṭame vapuṣye na rodasī pitā yatsīmabhi rūpairavāsayat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒रु॒ऽव्यच॑सा । म॒हिनी॒ इति॑ । अ॒स॒श्चता॑ । पि॒ता । मा॒ता । च॒ । भुव॑नानि । र॒क्ष॒तः॒ ।

सु॒धृष्ट॑मे॒ इति॑ सु॒ऽधृष्ट॑मे । व॒पु॒ष्ये॒३॒॑ इति॑ । न । रोद॑सी॒ इति॑ । पि॒ता । यत् । सी॒म् । अ॒भि । रू॒पैः । अवा॑सयत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उरुऽव्यचसा । महिनी इति । असश्चता । पिता । माता । च । भुवनानि । रक्षतः ।

सुधृष्टमे इति सुऽधृष्टमे । वपुष्ये इति । न । रोदसी इति । पिता । यत् । सीम् । अभि । रूपैः । अवासयत् ॥

Padapatha Transcription Accented

uru-vyácasā ǀ mahínī íti ǀ asaścátā ǀ pitā́ ǀ mātā́ ǀ ca ǀ bhúvanāni ǀ rakṣataḥ ǀ

sudhṛ́ṣṭame íti su-dhṛ́ṣṭame ǀ vapuṣyé íti ǀ ná ǀ ródasī íti ǀ pitā́ ǀ yát ǀ sīm ǀ abhí ǀ rūpáiḥ ǀ ávāsayat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uru-vyacasā ǀ mahinī iti ǀ asaścatā ǀ pitā ǀ mātā ǀ ca ǀ bhuvanāni ǀ rakṣataḥ ǀ

sudhṛṣṭame iti su-dhṛṣṭame ǀ vapuṣye iti ǀ na ǀ rodasī iti ǀ pitā ǀ yat ǀ sīm ǀ abhi ǀ rūpaiḥ ǀ avāsayat ǁ

01.160.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स वह्निः॑ पु॒त्रः पि॒त्रोः प॒वित्र॑वान्पु॒नाति॒ धीरो॒ भुव॑नानि मा॒यया॑ ।

धे॒नुं च॒ पृश्निं॑ वृष॒भं सु॒रेत॑सं वि॒श्वाहा॑ शु॒क्रं पयो॑ अस्य दुक्षत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्पुनाति धीरो भुवनानि मायया ।

धेनुं च पृश्निं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत ॥

Samhita Transcription Accented

sá váhniḥ putráḥ pitróḥ pavítravānpunā́ti dhī́ro bhúvanāni māyáyā ǀ

dhenúm ca pṛ́śnim vṛṣabhám surétasam viśvā́hā śukrám páyo asya dukṣata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa vahniḥ putraḥ pitroḥ pavitravānpunāti dhīro bhuvanāni māyayā ǀ

dhenum ca pṛśnim vṛṣabham suretasam viśvāhā śukram payo asya dukṣata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । वह्निः॑ । पु॒त्रः । पि॒त्रोः । प॒वित्र॑ऽवान् । पु॒नाति॑ । धीरः॑ । भुव॑नानि । मा॒यया॑ ।

धे॒नुम् । च॒ । पृश्नि॑म् । वृ॒ष॒भम् । सु॒ऽरेत॑सम् । वि॒श्वाहा॑ । शु॒क्रम् । पयः॑ । अ॒स्य॒ । धु॒क्ष॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । वह्निः । पुत्रः । पित्रोः । पवित्रऽवान् । पुनाति । धीरः । भुवनानि । मायया ।

धेनुम् । च । पृश्निम् । वृषभम् । सुऽरेतसम् । विश्वाहा । शुक्रम् । पयः । अस्य । धुक्षत ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ váhniḥ ǀ putráḥ ǀ pitróḥ ǀ pavítra-vān ǀ punā́ti ǀ dhī́raḥ ǀ bhúvanāni ǀ māyáyā ǀ

dhenúm ǀ ca ǀ pṛ́śnim ǀ vṛṣabhám ǀ su-rétasam ǀ viśvā́hā ǀ śukrám ǀ páyaḥ ǀ asya ǀ dhukṣata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ vahniḥ ǀ putraḥ ǀ pitroḥ ǀ pavitra-vān ǀ punāti ǀ dhīraḥ ǀ bhuvanāni ǀ māyayā ǀ

dhenum ǀ ca ǀ pṛśnim ǀ vṛṣabham ǀ su-retasam ǀ viśvāhā ǀ śukram ǀ payaḥ ǀ asya ǀ dhukṣata ǁ

01.160.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं दे॒वाना॑म॒पसा॑म॒पस्त॑मो॒ यो ज॒जान॒ रोद॑सी वि॒श्वशं॑भुवा ।

वि यो म॒मे रज॑सी सुक्रतू॒यया॒जरे॑भिः॒ स्कंभ॑नेभिः॒ समा॑नृचे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशंभुवा ।

वि यो ममे रजसी सुक्रतूययाजरेभिः स्कंभनेभिः समानृचे ॥

Samhita Transcription Accented

ayám devā́nāmapásāmapástamo yó jajā́na ródasī viśváśambhuvā ǀ

ví yó mamé rájasī sukratūyáyājárebhiḥ skámbhanebhiḥ sámānṛce ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam devānāmapasāmapastamo yo jajāna rodasī viśvaśambhuvā ǀ

vi yo mame rajasī sukratūyayājarebhiḥ skambhanebhiḥ samānṛce ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । दे॒वाना॑म् । अ॒पसा॑म् । अ॒पःऽत॑मः । यः । ज॒जान॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । वि॒श्वऽश॑म्भुवा ।

वि । यः । म॒मे । रज॑सी॒ इति॑ । सु॒क्र॒तु॒ऽयया॑ । अ॒जरे॑भिः । स्कम्भ॑नेभिः । सम् । आ॒नृ॒चे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । देवानाम् । अपसाम् । अपःऽतमः । यः । जजान । रोदसी इति । विश्वऽशम्भुवा ।

वि । यः । ममे । रजसी इति । सुक्रतुऽयया । अजरेभिः । स्कम्भनेभिः । सम् । आनृचे ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ devā́nām ǀ apásām ǀ apáḥ-tamaḥ ǀ yáḥ ǀ jajā́na ǀ ródasī íti ǀ viśvá-śambhuvā ǀ

ví ǀ yáḥ ǀ mamé ǀ rájasī íti ǀ sukratu-yáyā ǀ ajárebhiḥ ǀ skámbhanebhiḥ ǀ sám ǀ ānṛce ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ devānām ǀ apasām ǀ apaḥ-tamaḥ ǀ yaḥ ǀ jajāna ǀ rodasī iti ǀ viśva-śambhuvā ǀ

vi ǀ yaḥ ǀ mame ǀ rajasī iti ǀ sukratu-yayā ǀ ajarebhiḥ ǀ skambhanebhiḥ ǀ sam ǀ ānṛce ǁ

01.160.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते नो॑ गृणा॒ने म॑हिनी॒ महि॒ श्रवः॑ क्ष॒त्रं द्या॑वापृथिवी धासथो बृ॒हत् ।

येना॒भि कृ॒ष्टीस्त॒तना॑म वि॒श्वहा॑ प॒नाय्य॒मोजो॑ अ॒स्मे समि॑न्वतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते नो गृणाने महिनी महि श्रवः क्षत्रं द्यावापृथिवी धासथो बृहत् ।

येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतं ॥

Samhita Transcription Accented

té no gṛṇāné mahinī máhi śrávaḥ kṣatrám dyāvāpṛthivī dhāsatho bṛhát ǀ

yénābhí kṛṣṭī́statánāma viśváhā panā́yyamójo asmé sáminvatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te no gṛṇāne mahinī mahi śravaḥ kṣatram dyāvāpṛthivī dhāsatho bṛhat ǀ

yenābhi kṛṣṭīstatanāma viśvahā panāyyamojo asme saminvatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते इति॑ । नः॒ । गृ॒णा॒ने इति॑ । म॒हि॒नी॒ इति॑ । महि॑ । श्रवः॑ । क्ष॒त्रम् । द्या॒वा॒पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । धा॒स॒थः॒ । बृ॒हत् ।

येन॑ । अ॒भि । कृ॒ष्टीः । त॒तना॑म । वि॒श्वहा॑ । प॒नाय्य॑म् । ओजः॑ । अ॒स्मे इति॑ । सम् । इ॒न्व॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते इति । नः । गृणाने इति । महिनी इति । महि । श्रवः । क्षत्रम् । द्यावापृथिवी इति । धासथः । बृहत् ।

येन । अभि । कृष्टीः । ततनाम । विश्वहा । पनाय्यम् । ओजः । अस्मे इति । सम् । इन्वतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

té íti ǀ naḥ ǀ gṛṇāné íti ǀ mahinī íti ǀ máhi ǀ śrávaḥ ǀ kṣatrám ǀ dyāvāpṛthivī íti ǀ dhāsathaḥ ǀ bṛhát ǀ

yéna ǀ abhí ǀ kṛṣṭī́ḥ ǀ tatánāma ǀ viśváhā ǀ panā́yyam ǀ ójaḥ ǀ asmé íti ǀ sám ǀ invatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te iti ǀ naḥ ǀ gṛṇāne iti ǀ mahinī iti ǀ mahi ǀ śravaḥ ǀ kṣatram ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ dhāsathaḥ ǀ bṛhat ǀ

yena ǀ abhi ǀ kṛṣṭīḥ ǀ tatanāma ǀ viśvahā ǀ panāyyam ǀ ojaḥ ǀ asme iti ǀ sam ǀ invatam ǁ