SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 161

 

1. Info

To:    ṛbhus
From:   dīrghatamas aucathya
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (2, 5, 6, 8, 12); bhuriktriṣṭup (4, 13); jagatī (7, 10); virāḍjagatī (1); nicṛttriṣṭup (3); svarāṭtriṣṭup (9); triṣṭup (11); svarāṭpaṅkti (14)

2nd set of styles: jagatī (1-13); triṣṭubh (14)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.161.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

किमु॒ श्रेष्ठः॒ किं यवि॑ष्ठो न॒ आज॑ग॒न्किमी॑यते दू॒त्यं१॒॑ कद्यदू॑चि॒म ।

न निं॑दिम चम॒सं यो म॑हाकु॒लोऽग्ने॑ भ्रात॒र्द्रुण॒ इद्भू॒तिमू॑दिम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन्किमीयते दूत्यं कद्यदूचिम ।

न निंदिम चमसं यो महाकुलोऽग्ने भ्रातर्द्रुण इद्भूतिमूदिम ॥

Samhita Transcription Accented

kímu śréṣṭhaḥ kím yáviṣṭho na ā́jagankímīyate dūtyám kádyádūcimá ǀ

ná nindima camasám yó mahākuló’gne bhrātardrúṇa ídbhūtímūdima ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kimu śreṣṭhaḥ kim yaviṣṭho na ājagankimīyate dūtyam kadyadūcima ǀ

na nindima camasam yo mahākulo’gne bhrātardruṇa idbhūtimūdima ǁ

Padapatha Devanagari Accented

किम् । ऊं॒ इति॑ । श्रेष्ठः॑ । किम् । यवि॑ष्ठः । नः॒ । आ । अ॒ज॒ग॒न् । किम् । ई॒य॒ते॒ । दू॒त्य॑म् । कत् । यत् । ऊ॒चि॒म ।

न । नि॒न्दि॒म॒ । च॒म॒सम् । यः । म॒हा॒ऽकु॒लः । अ॒ग्ने॒ । भ्रा॒तः॒ । द्रुणः॑ । इत् । भू॒तिम् । ऊ॒दि॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

किम् । ऊं इति । श्रेष्ठः । किम् । यविष्ठः । नः । आ । अजगन् । किम् । ईयते । दूत्यम् । कत् । यत् । ऊचिम ।

न । निन्दिम । चमसम् । यः । महाऽकुलः । अग्ने । भ्रातः । द्रुणः । इत् । भूतिम् । ऊदिम ॥

Padapatha Transcription Accented

kím ǀ ūṃ íti ǀ śréṣṭhaḥ ǀ kím ǀ yáviṣṭhaḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ ajagan ǀ kím ǀ īyate ǀ dūtyám ǀ kát ǀ yát ǀ ūcimá ǀ

ná ǀ nindima ǀ camasám ǀ yáḥ ǀ mahā-kuláḥ ǀ agne ǀ bhrātaḥ ǀ drúṇaḥ ǀ ít ǀ bhūtím ǀ ūdima ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kim ǀ ūṃ iti ǀ śreṣṭhaḥ ǀ kim ǀ yaviṣṭhaḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ ajagan ǀ kim ǀ īyate ǀ dūtyam ǀ kat ǀ yat ǀ ūcima ǀ

na ǀ nindima ǀ camasam ǀ yaḥ ǀ mahā-kulaḥ ǀ agne ǀ bhrātaḥ ǀ druṇaḥ ǀ it ǀ bhūtim ǀ ūdima ǁ

01.161.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एकं॑ चम॒सं च॒तुरः॑ कृणोतन॒ तद्वो॑ दे॒वा अ॑ब्रुव॒न्तद्व॒ आग॑मं ।

सौध॑न्वना॒ यद्ये॒वा क॑रि॒ष्यथ॑ सा॒कं दे॒वैर्य॒ज्ञिया॑सो भविष्यथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एकं चमसं चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन्तद्व आगमं ।

सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥

Samhita Transcription Accented

ékam camasám catúraḥ kṛṇotana tádvo devā́ abruvantádva ā́gamam ǀ

sáudhanvanā yádyevā́ kariṣyátha sākám deváiryajñíyāso bhaviṣyatha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ekam camasam caturaḥ kṛṇotana tadvo devā abruvantadva āgamam ǀ

saudhanvanā yadyevā kariṣyatha sākam devairyajñiyāso bhaviṣyatha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

एक॑म् । च॒म॒सम् । च॒तुरः॑ । कृ॒णो॒त॒न॒ । तत् । वः॒ । दे॒वाः । अ॒ब्रु॒व॒न् । तत् । वः॒ । आ । अ॒ग॒म॒म् ।

सौध॑न्वनाः । यदि॑ । ए॒व । क॒रि॒ष्यथ॑ । सा॒कम् । दे॒वैः । य॒ज्ञिया॑सः । भ॒वि॒ष्य॒थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एकम् । चमसम् । चतुरः । कृणोतन । तत् । वः । देवाः । अब्रुवन् । तत् । वः । आ । अगमम् ।

सौधन्वनाः । यदि । एव । करिष्यथ । साकम् । देवैः । यज्ञियासः । भविष्यथ ॥

Padapatha Transcription Accented

ékam ǀ camasám ǀ catúraḥ ǀ kṛṇotana ǀ tát ǀ vaḥ ǀ devā́ḥ ǀ abruvan ǀ tát ǀ vaḥ ǀ ā́ ǀ agamam ǀ

sáudhanvanāḥ ǀ yádi ǀ evá ǀ kariṣyátha ǀ sākám ǀ deváiḥ ǀ yajñíyāsaḥ ǀ bhaviṣyatha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ekam ǀ camasam ǀ caturaḥ ǀ kṛṇotana ǀ tat ǀ vaḥ ǀ devāḥ ǀ abruvan ǀ tat ǀ vaḥ ǀ ā ǀ agamam ǀ

saudhanvanāḥ ǀ yadi ǀ eva ǀ kariṣyatha ǀ sākam ǀ devaiḥ ǀ yajñiyāsaḥ ǀ bhaviṣyatha ǁ

01.161.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं दू॒तं प्रति॒ यदब्र॑वीत॒नाश्वः॒ कर्त्वो॒ रथ॑ उ॒तेह कर्त्वः॑ ।

धे॒नुः कर्त्वा॑ युव॒शा कर्त्वा॒ द्वा तानि॑ भ्रात॒रनु॑ वः कृ॒त्व्येम॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं दूतं प्रति यदब्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वः ।

धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनु वः कृत्व्येमसि ॥

Samhita Transcription Accented

agním dūtám práti yádábravītanā́śvaḥ kártvo rátha utéhá kártvaḥ ǀ

dhenúḥ kártvā yuvaśā́ kártvā dvā́ tā́ni bhrātaránu vaḥ kṛtvyémasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim dūtam prati yadabravītanāśvaḥ kartvo ratha uteha kartvaḥ ǀ

dhenuḥ kartvā yuvaśā kartvā dvā tāni bhrātaranu vaḥ kṛtvyemasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । दू॒तम् । प्रति॑ । यत् । अब्र॑वीतन । अश्वः॑ । कर्त्वः॑ । रथः॑ । उ॒त । इ॒ह । कर्त्वः॑ ।

धे॒नुः । कर्त्वा॑ । यु॒व॒शा । कर्त्वा॑ । द्वा । तानि॑ । भ्रा॒तः॒ । अनु॑ । वः॒ । कृ॒त्वी । आ । इ॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । दूतम् । प्रति । यत् । अब्रवीतन । अश्वः । कर्त्वः । रथः । उत । इह । कर्त्वः ।

धेनुः । कर्त्वा । युवशा । कर्त्वा । द्वा । तानि । भ्रातः । अनु । वः । कृत्वी । आ । इमसि ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ dūtám ǀ práti ǀ yát ǀ ábravītana ǀ áśvaḥ ǀ kártvaḥ ǀ ráthaḥ ǀ utá ǀ ihá ǀ kártvaḥ ǀ

dhenúḥ ǀ kártvā ǀ yuvaśā́ ǀ kártvā ǀ dvā́ ǀ tā́ni ǀ bhrātaḥ ǀ ánu ǀ vaḥ ǀ kṛtvī́ ǀ ā́ ǀ imasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ dūtam ǀ prati ǀ yat ǀ abravītana ǀ aśvaḥ ǀ kartvaḥ ǀ rathaḥ ǀ uta ǀ iha ǀ kartvaḥ ǀ

dhenuḥ ǀ kartvā ǀ yuvaśā ǀ kartvā ǀ dvā ǀ tāni ǀ bhrātaḥ ǀ anu ǀ vaḥ ǀ kṛtvī ǀ ā ǀ imasi ǁ

01.161.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

च॒कृ॒वांस॑ ऋभव॒स्तद॑पृच्छत॒ क्वेद॑भू॒द्यः स्य दू॒तो न॒ आज॑गन् ।

य॒दावाख्य॑च्चम॒साञ्च॒तुरः॑ कृ॒तानादित्त्वष्टा॒ ग्नास्वं॒तर्न्या॑नजे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो न आजगन् ।

यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः कृतानादित्त्वष्टा ग्नास्वंतर्न्यानजे ॥

Samhita Transcription Accented

cakṛvā́ṃsa ṛbhavastádapṛcchata kvédabhūdyáḥ syá dūtó na ā́jagan ǀ

yadā́vā́khyaccamasā́ñcatúraḥ kṛtā́nā́díttváṣṭā gnā́svantárnyā́naje ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

cakṛvāṃsa ṛbhavastadapṛcchata kvedabhūdyaḥ sya dūto na ājagan ǀ

yadāvākhyaccamasāñcaturaḥ kṛtānādittvaṣṭā gnāsvantarnyānaje ǁ

Padapatha Devanagari Accented

च॒कृ॒ऽवांसः॑ । ऋ॒भ॒वः॒ । तत् । अ॒पृ॒च्छ॒त॒ । क्व॑ । इत् । अ॒भू॒त् । यः । स्यः । दू॒तः । नः॒ । आ । अज॑गन् ।

य॒दा । अ॒व॒ऽअख्य॑त् । च॒म॒सान् । च॒तुरः॑ । कृ॒तान् । आत् । इत् । त्वष्टा॑ । ग्नासु॑ । अ॒न्तः । नि । आ॒न॒जे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चकृऽवांसः । ऋभवः । तत् । अपृच्छत । क्व । इत् । अभूत् । यः । स्यः । दूतः । नः । आ । अजगन् ।

यदा । अवऽअख्यत् । चमसान् । चतुरः । कृतान् । आत् । इत् । त्वष्टा । ग्नासु । अन्तः । नि । आनजे ॥

Padapatha Transcription Accented

cakṛ-vā́ṃsaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ tát ǀ apṛcchata ǀ kvá ǀ ít ǀ abhūt ǀ yáḥ ǀ syáḥ ǀ dūtáḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ ájagan ǀ

yadā́ ǀ ava-ákhyat ǀ camasā́n ǀ catúraḥ ǀ kṛtā́n ǀ ā́t ǀ ít ǀ tváṣṭā ǀ gnā́su ǀ antáḥ ǀ ní ǀ ānaje ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

cakṛ-vāṃsaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ tat ǀ apṛcchata ǀ kva ǀ it ǀ abhūt ǀ yaḥ ǀ syaḥ ǀ dūtaḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ ajagan ǀ

yadā ǀ ava-akhyat ǀ camasān ǀ caturaḥ ǀ kṛtān ǀ āt ǀ it ǀ tvaṣṭā ǀ gnāsu ǀ antaḥ ǀ ni ǀ ānaje ǁ

01.161.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.04.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हना॑मैनाँ॒ इति॒ त्वष्टा॒ यदब्र॑वीच्चम॒सं ये दे॑व॒पान॒मनिं॑दिषुः ।

अ॒न्या नामा॑नि कृण्वते सु॒ते सचाँ॑ अ॒न्यैरे॑नान्क॒न्या॒३॒॑ नाम॑भिः स्परत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिंदिषुः ।

अन्या नामानि कृण्वते सुते सचाँ अन्यैरेनान्कन्या नामभिः स्परत् ॥

Samhita Transcription Accented

hánāmainām̐ íti tváṣṭā yádábravīccamasám yé devapā́namánindiṣuḥ ǀ

anyā́ nā́māni kṛṇvate suté sácām̐ anyáirenānkanyā́ nā́mabhiḥ sparat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hanāmainām̐ iti tvaṣṭā yadabravīccamasam ye devapānamanindiṣuḥ ǀ

anyā nāmāni kṛṇvate sute sacām̐ anyairenānkanyā nāmabhiḥ sparat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हना॑म । ए॒ना॒न् । इति॑ । त्वष्टा॑ । यत् । अब्र॑वीत् । च॒म॒सम् । ये । दे॒व॒ऽपान॑म् । अनि॑न्दिषुः ।

अ॒न्या । नामा॑नि । कृ॒ण्व॒ते॒ । सु॒ते । सचा॑ । अ॒न्यैः । ए॒ना॒न् । क॒न्या॑ । नाम॑ऽभिः । स्प॒र॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हनाम । एनान् । इति । त्वष्टा । यत् । अब्रवीत् । चमसम् । ये । देवऽपानम् । अनिन्दिषुः ।

अन्या । नामानि । कृण्वते । सुते । सचा । अन्यैः । एनान् । कन्या । नामऽभिः । स्परत् ॥

Padapatha Transcription Accented

hánāma ǀ enān ǀ íti ǀ tváṣṭā ǀ yát ǀ ábravīt ǀ camasám ǀ yé ǀ deva-pā́nam ǀ ánindiṣuḥ ǀ

anyā́ ǀ nā́māni ǀ kṛṇvate ǀ suté ǀ sácā ǀ anyáiḥ ǀ enān ǀ kanyā́ ǀ nā́ma-bhiḥ ǀ sparat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hanāma ǀ enān ǀ iti ǀ tvaṣṭā ǀ yat ǀ abravīt ǀ camasam ǀ ye ǀ deva-pānam ǀ anindiṣuḥ ǀ

anyā ǀ nāmāni ǀ kṛṇvate ǀ sute ǀ sacā ǀ anyaiḥ ǀ enān ǀ kanyā ǀ nāma-bhiḥ ǀ sparat ǁ

01.161.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रो॒ हरी॑ युयु॒जे अ॒श्विना॒ रथं॒ बृह॒स्पति॑र्वि॒श्वरू॑पा॒मुपा॑जत ।

ऋ॒भुर्विभ्वा॒ वाजो॑ दे॒वाँ अ॑गच्छत॒ स्वप॑सो य॒ज्ञियं॑ भा॒गमै॑तन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रो हरी युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत ।

ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥

Samhita Transcription Accented

índro hárī yuyujé aśvínā rátham bṛ́haspátirviśvárūpāmúpājata ǀ

ṛbhúrvíbhvā vā́jo devā́m̐ agacchata svápaso yajñíyam bhāgámaitana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indro harī yuyuje aśvinā ratham bṛhaspatirviśvarūpāmupājata ǀ

ṛbhurvibhvā vājo devām̐ agacchata svapaso yajñiyam bhāgamaitana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रः॑ । हरी॒ इति॑ । यु॒यु॒जे । अ॒श्विना॑ । रथ॑म् । बृह॒स्पतिः॑ । वि॒श्वऽरू॑पाम् । उप॑ । आ॒ज॒त॒ ।

ऋ॒भुः । विऽभ्वा॑ । वाजः॑ । दे॒वान् । अ॒ग॒च्छ॒त॒ । सु॒ऽअप॑सः । य॒ज्ञिय॑म् । भा॒गम् । ऐ॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रः । हरी इति । युयुजे । अश्विना । रथम् । बृहस्पतिः । विश्वऽरूपाम् । उप । आजत ।

ऋभुः । विऽभ्वा । वाजः । देवान् । अगच्छत । सुऽअपसः । यज्ञियम् । भागम् । ऐतन ॥

Padapatha Transcription Accented

índraḥ ǀ hárī íti ǀ yuyujé ǀ aśvínā ǀ rátham ǀ bṛ́haspátiḥ ǀ viśvá-rūpām ǀ úpa ǀ ājata ǀ

ṛbhúḥ ǀ ví-bhvā ǀ vā́jaḥ ǀ devā́n ǀ agacchata ǀ su-ápasaḥ ǀ yajñíyam ǀ bhāgám ǀ aitana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indraḥ ǀ harī iti ǀ yuyuje ǀ aśvinā ǀ ratham ǀ bṛhaspatiḥ ǀ viśva-rūpām ǀ upa ǀ ājata ǀ

ṛbhuḥ ǀ vi-bhvā ǀ vājaḥ ǀ devān ǀ agacchata ǀ su-apasaḥ ǀ yajñiyam ǀ bhāgam ǀ aitana ǁ

01.161.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

निश्चर्म॑णो॒ गाम॑रिणीत धी॒तिभि॒र्या जरं॑ता युव॒शा ताकृ॑णोतन ।

सौध॑न्वना॒ अश्वा॒दश्व॑मतक्षत यु॒क्त्वा रथ॒मुप॑ दे॒वाँ अ॑यातन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभिर्या जरंता युवशा ताकृणोतन ।

सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुप देवाँ अयातन ॥

Samhita Transcription Accented

níścármaṇo gā́mariṇīta dhītíbhiryā́ járantā yuvaśā́ tā́kṛṇotana ǀ

sáudhanvanā áśvādáśvamatakṣata yuktvā́ ráthamúpa devā́m̐ ayātana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

niścarmaṇo gāmariṇīta dhītibhiryā jarantā yuvaśā tākṛṇotana ǀ

saudhanvanā aśvādaśvamatakṣata yuktvā rathamupa devām̐ ayātana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

निः । चर्म॑णः । गाम् । अ॒रि॒णी॒त॒ । धी॒तिऽभिः॑ । या । जर॑न्ता । यु॒व॒शा । ता । अ॒कृ॒णो॒त॒न॒ ।

सौध॑न्वनाः । अश्वा॑त् । अश्व॑म् । अ॒त॒क्ष॒त॒ । यु॒क्त्वा । रथ॑म् । उप॑ । दे॒वान् । अ॒या॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

निः । चर्मणः । गाम् । अरिणीत । धीतिऽभिः । या । जरन्ता । युवशा । ता । अकृणोतन ।

सौधन्वनाः । अश्वात् । अश्वम् । अतक्षत । युक्त्वा । रथम् । उप । देवान् । अयातन ॥

Padapatha Transcription Accented

níḥ ǀ cármaṇaḥ ǀ gā́m ǀ ariṇīta ǀ dhītí-bhiḥ ǀ yā́ ǀ járantā ǀ yuvaśā́ ǀ tā́ ǀ akṛṇotana ǀ

sáudhanvanāḥ ǀ áśvāt ǀ áśvam ǀ atakṣata ǀ yuktvā́ ǀ rátham ǀ úpa ǀ devā́n ǀ ayātana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

niḥ ǀ carmaṇaḥ ǀ gām ǀ ariṇīta ǀ dhīti-bhiḥ ǀ yā ǀ jarantā ǀ yuvaśā ǀ tā ǀ akṛṇotana ǀ

saudhanvanāḥ ǀ aśvāt ǀ aśvam ǀ atakṣata ǀ yuktvā ǀ ratham ǀ upa ǀ devān ǀ ayātana ǁ

01.161.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दमु॑द॒कं पि॑ब॒तेत्य॑ब्रवीतने॒दं वा॑ घा पिबता मुंज॒नेज॑नं ।

सौध॑न्वना॒ यदि॒ तन्नेव॒ हर्य॑थ तृ॒तीये॑ घा॒ सव॑ने मादयाध्वै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदमुदकं पिबतेत्यब्रवीतनेदं वा घा पिबता मुंजनेजनं ।

सौधन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीये घा सवने मादयाध्वै ॥

Samhita Transcription Accented

idámudakám pibatétyabravītanedám vā ghā pibatā muñjanéjanam ǀ

sáudhanvanā yádi tánnéva háryatha tṛtī́ye ghā sávane mādayādhvai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

idamudakam pibatetyabravītanedam vā ghā pibatā muñjanejanam ǀ

saudhanvanā yadi tanneva haryatha tṛtīye ghā savane mādayādhvai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । उ॒द॒कम् । पि॒ब॒त॒ । इति॑ । अ॒ब्र॒वी॒त॒न॒ । इ॒दम् । वा॒ । घ॒ । पि॒ब॒त॒ । मु॒ञ्ज॒ऽनेज॑नम् ।

सौध॑न्वनाः । यदि॑ । तत् । नऽइ॑व । हर्य॑थ । तृ॒तीये॑ । घ॒ । सव॑ने । मा॒द॒या॒ध्वै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । उदकम् । पिबत । इति । अब्रवीतन । इदम् । वा । घ । पिबत । मुञ्जऽनेजनम् ।

सौधन्वनाः । यदि । तत् । नऽइव । हर्यथ । तृतीये । घ । सवने । मादयाध्वै ॥

Padapatha Transcription Accented

idám ǀ udakám ǀ pibata ǀ íti ǀ abravītana ǀ idám ǀ vā ǀ gha ǀ pibata ǀ muñja-néjanam ǀ

sáudhanvanāḥ ǀ yádi ǀ tát ǀ ná-iva ǀ háryatha ǀ tṛtī́ye ǀ gha ǀ sávane ǀ mādayādhvai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

idam ǀ udakam ǀ pibata ǀ iti ǀ abravītana ǀ idam ǀ vā ǀ gha ǀ pibata ǀ muñja-nejanam ǀ

saudhanvanāḥ ǀ yadi ǀ tat ǀ na-iva ǀ haryatha ǀ tṛtīye ǀ gha ǀ savane ǀ mādayādhvai ǁ

01.161.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपो॒ भूयि॑ष्ठा॒ इत्येको॑ अब्रवीद॒ग्निर्भूयि॑ष्ठ॒ इत्य॒न्यो अ॑ब्रवीत् ।

व॒ध॒र्यंतीं॑ ब॒हुभ्यः॒ प्रैको॑ अब्रवीदृ॒ता वदं॑तश्चम॒साँ अ॑पिंशत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत् ।

वधर्यंतीं बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदंतश्चमसाँ अपिंशत ॥

Samhita Transcription Accented

ā́po bhū́yiṣṭhā ítyéko abravīdagnírbhū́yiṣṭha ítyanyó abravīt ǀ

vadharyántīm bahúbhyaḥ práiko abravīdṛtā́ vádantaścamasā́m̐ apiṃśata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpo bhūyiṣṭhā ityeko abravīdagnirbhūyiṣṭha ityanyo abravīt ǀ

vadharyantīm bahubhyaḥ praiko abravīdṛtā vadantaścamasām̐ apiṃśata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । भूयि॑ष्ठाः । इति॑ । एकः॑ । अ॒ब्र॒वी॒त् । अ॒ग्निः । भूयि॑ष्ठः । इति॑ । अ॒न्यः । अ॒ब्र॒वी॒त् ।

व॒धः॒ऽयन्ती॑म् । ब॒हुऽभ्यः॑ । प्र । एकः॑ । अ॒ब्र॒वी॒त् । ऋ॒ता । वद॑न्तः । च॒म॒सान् । अ॒पिं॒श॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । भूयिष्ठाः । इति । एकः । अब्रवीत् । अग्निः । भूयिष्ठः । इति । अन्यः । अब्रवीत् ।

वधःऽयन्तीम् । बहुऽभ्यः । प्र । एकः । अब्रवीत् । ऋता । वदन्तः । चमसान् । अपिंशत ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ bhū́yiṣṭhāḥ ǀ íti ǀ ékaḥ ǀ abravīt ǀ agníḥ ǀ bhū́yiṣṭhaḥ ǀ íti ǀ anyáḥ ǀ abravīt ǀ

vadhaḥ-yántīm ǀ bahú-bhyaḥ ǀ prá ǀ ékaḥ ǀ abravīt ǀ ṛtā́ ǀ vádantaḥ ǀ camasā́n ǀ apiṃśata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ bhūyiṣṭhāḥ ǀ iti ǀ ekaḥ ǀ abravīt ǀ agniḥ ǀ bhūyiṣṭhaḥ ǀ iti ǀ anyaḥ ǀ abravīt ǀ

vadhaḥ-yantīm ǀ bahu-bhyaḥ ǀ pra ǀ ekaḥ ǀ abravīt ǀ ṛtā ǀ vadantaḥ ǀ camasān ǀ apiṃśata ǁ

01.161.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.05.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रो॒णामेक॑ उद॒कं गामवा॑जति मां॒समेकः॑ पिंशति सू॒नयाभृ॑तं ।

आ नि॒म्रुचः॒ शकृ॒देको॒ अपा॑भर॒त्किं स्वि॑त्पु॒त्रेभ्यः॑ पि॒तरा॒ उपा॑वतुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतं ।

आ निम्रुचः शकृदेको अपाभरत्किं स्वित्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः ॥

Samhita Transcription Accented

śroṇā́méka udakám gā́mávājati māṃsámékaḥ piṃśati sūnáyā́bhṛtam ǀ

ā́ nimrúcaḥ śákṛdéko ápābharatkím svitputrébhyaḥ pitárā úpāvatuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śroṇāmeka udakam gāmavājati māṃsamekaḥ piṃśati sūnayābhṛtam ǀ

ā nimrucaḥ śakṛdeko apābharatkim svitputrebhyaḥ pitarā upāvatuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रो॒णाम् । एकः॑ । उ॒द॒कम् । गाम् । अव॑ । अ॒ज॒ति॒ । मां॒सम् । एकः॑ । पिं॒श॒ति॒ । सू॒नया॑ । आऽभृ॑तम् ।

आ । नि॒ऽम्रुचः॑ । शकृ॑त् । एकः॑ । अप॑ । अ॒भ॒र॒त् । किम् । स्वि॒त् । पु॒त्रेभ्यः॑ । पि॒तरौ॑ । उप॑ । आ॒व॒तुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रोणाम् । एकः । उदकम् । गाम् । अव । अजति । मांसम् । एकः । पिंशति । सूनया । आऽभृतम् ।

आ । निऽम्रुचः । शकृत् । एकः । अप । अभरत् । किम् । स्वित् । पुत्रेभ्यः । पितरौ । उप । आवतुः ॥

Padapatha Transcription Accented

śroṇā́m ǀ ékaḥ ǀ udakám ǀ gā́m ǀ áva ǀ ajati ǀ māṃsám ǀ ékaḥ ǀ piṃśati ǀ sūnáyā ǀ ā́-bhṛtam ǀ

ā́ ǀ ni-mrúcaḥ ǀ śákṛt ǀ ékaḥ ǀ ápa ǀ abharat ǀ kím ǀ svit ǀ putrébhyaḥ ǀ pitárau ǀ úpa ǀ āvatuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śroṇām ǀ ekaḥ ǀ udakam ǀ gām ǀ ava ǀ ajati ǀ māṃsam ǀ ekaḥ ǀ piṃśati ǀ sūnayā ǀ ā-bhṛtam ǀ

ā ǀ ni-mrucaḥ ǀ śakṛt ǀ ekaḥ ǀ apa ǀ abharat ǀ kim ǀ svit ǀ putrebhyaḥ ǀ pitarau ǀ upa ǀ āvatuḥ ǁ

01.161.11   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒द्वत्स्व॑स्मा अकृणोतना॒ तृणं॑ नि॒वत्स्व॒पः स्व॑प॒स्यया॑ नरः ।

अगो॑ह्यस्य॒ यदस॑स्तना गृ॒हे तद॒द्येदमृ॑भवो॒ नानु॑ गच्छथ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः ।

अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥

Samhita Transcription Accented

udvátsvasmā akṛṇotanā tṛ́ṇam nivátsvapáḥ svapasyáyā naraḥ ǀ

ágohyasya yádásastanā gṛhé tádadyédámṛbhavo nā́nu gacchatha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udvatsvasmā akṛṇotanā tṛṇam nivatsvapaḥ svapasyayā naraḥ ǀ

agohyasya yadasastanā gṛhe tadadyedamṛbhavo nānu gacchatha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒द्वत्ऽसु॑ । अ॒स्मै॒ । अ॒कृ॒णो॒त॒न॒ । तृण॑म् । नि॒वत्ऽसु॑ । अ॒पः । सु॒ऽअ॒प॒स्यया॑ । न॒रः॒ ।

अगो॑ह्यस्य । यत् । अस॑स्तन । गृ॒हे । तत् । अ॒द्य । इ॒दम् । ऋ॒भ॒वः॒ । न । अनु॑ । ग॒च्छ॒थ॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उद्वत्ऽसु । अस्मै । अकृणोतन । तृणम् । निवत्ऽसु । अपः । सुऽअपस्यया । नरः ।

अगोह्यस्य । यत् । असस्तन । गृहे । तत् । अद्य । इदम् । ऋभवः । न । अनु । गच्छथ ॥

Padapatha Transcription Accented

udvát-su ǀ asmai ǀ akṛṇotana ǀ tṛ́ṇam ǀ nivát-su ǀ apáḥ ǀ su-apasyáyā ǀ naraḥ ǀ

ágohyasya ǀ yát ǀ ásastana ǀ gṛhé ǀ tát ǀ adyá ǀ idám ǀ ṛbhavaḥ ǀ ná ǀ ánu ǀ gacchatha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

udvat-su ǀ asmai ǀ akṛṇotana ǀ tṛṇam ǀ nivat-su ǀ apaḥ ǀ su-apasyayā ǀ naraḥ ǀ

agohyasya ǀ yat ǀ asastana ǀ gṛhe ǀ tat ǀ adya ǀ idam ǀ ṛbhavaḥ ǀ na ǀ anu ǀ gacchatha ǁ

01.161.12   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं॒मील्य॒ यद्भुव॑ना प॒र्यस॑र्पत॒ क्व॑ स्वित्ता॒त्या पि॒तरा॑ व आसतुः ।

अश॑पत॒ यः क॒रस्नं॑ व आद॒दे यः प्राब्र॑वी॒त्प्रो तस्मा॑ अब्रवीतन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

संमील्य यद्भुवना पर्यसर्पत क्व स्वित्तात्या पितरा व आसतुः ।

अशपत यः करस्नं व आददे यः प्राब्रवीत्प्रो तस्मा अब्रवीतन ॥

Samhita Transcription Accented

saṃmī́lya yádbhúvanā paryásarpata kvá svittātyā́ pitárā va āsatuḥ ǀ

áśapata yáḥ karásnam va ādadé yáḥ prā́bravītpró tásmā abravītana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saṃmīlya yadbhuvanā paryasarpata kva svittātyā pitarā va āsatuḥ ǀ

aśapata yaḥ karasnam va ādade yaḥ prābravītpro tasmā abravītana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒म्ऽमील्य॑ । यत् । भुव॑ना । प॒रि॒ऽअस॑र्पत । क्व॑ । स्वि॒त् । ता॒त्या । पि॒तरा॑ । वः॒ । आ॒स॒तुः॒ ।

अश॑पत । यः । क॒रस्न॑म् । वः॒ । आ॒ऽद॒दे । यः । प्र । अब्र॑वीत् । प्रो इति॑ । तस्मै॑ । अ॒ब्र॒वी॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽमील्य । यत् । भुवना । परिऽअसर्पत । क्व । स्वित् । तात्या । पितरा । वः । आसतुः ।

अशपत । यः । करस्नम् । वः । आऽददे । यः । प्र । अब्रवीत् । प्रो इति । तस्मै । अब्रवीतन ॥

Padapatha Transcription Accented

sam-mī́lya ǀ yát ǀ bhúvanā ǀ pari-ásarpata ǀ kvá ǀ svit ǀ tātyā́ ǀ pitárā ǀ vaḥ ǀ āsatuḥ ǀ

áśapata ǀ yáḥ ǀ karásnam ǀ vaḥ ǀ ā-dadé ǀ yáḥ ǀ prá ǀ ábravīt ǀ pró íti ǀ tásmai ǀ abravītana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-mīlya ǀ yat ǀ bhuvanā ǀ pari-asarpata ǀ kva ǀ svit ǀ tātyā ǀ pitarā ǀ vaḥ ǀ āsatuḥ ǀ

aśapata ǀ yaḥ ǀ karasnam ǀ vaḥ ǀ ā-dade ǀ yaḥ ǀ pra ǀ abravīt ǀ pro iti ǀ tasmai ǀ abravītana ǁ

01.161.13   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒षु॒प्वांस॑ ऋभव॒स्तद॑पृच्छ॒तागो॑ह्य॒ क इ॒दं नो॑ अबूबुधत् ।

श्वानं॑ ब॒स्तो बो॑धयि॒तार॑मब्रवीत्संवत्स॒र इ॒दम॒द्या व्य॑ख्यत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुधत् ।

श्वानं बस्तो बोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥

Samhita Transcription Accented

suṣupvā́ṃsa ṛbhavastádapṛcchatā́gohya ká idám no abūbudhat ǀ

śvā́nam bastó bodhayitā́ramabravītsaṃvatsará idámadyā́ vyákhyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suṣupvāṃsa ṛbhavastadapṛcchatāgohya ka idam no abūbudhat ǀ

śvānam basto bodhayitāramabravītsaṃvatsara idamadyā vyakhyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒सु॒प्वांसः॑ । ऋ॒भ॒वः॒ । तत् । अ॒पृ॒च्छ॒त॒ । अगो॑ह्य । कः । इ॒दम् । नः॒ । अ॒बू॒बु॒ध॒त् ।

श्वान॑म् । ब॒स्तः । बो॒ध॒यि॒तार॑म् । अ॒ब्र॒वी॒त् । सं॒व॒त्स॒रे । इ॒दम् । अ॒द्य । वि । अ॒ख्य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुसुप्वांसः । ऋभवः । तत् । अपृच्छत । अगोह्य । कः । इदम् । नः । अबूबुधत् ।

श्वानम् । बस्तः । बोधयितारम् । अब्रवीत् । संवत्सरे । इदम् । अद्य । वि । अख्यत ॥

Padapatha Transcription Accented

susupvā́ṃsaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ tát ǀ apṛcchata ǀ ágohya ǀ káḥ ǀ idám ǀ naḥ ǀ abūbudhat ǀ

śvā́nam ǀ bastáḥ ǀ bodhayitā́ram ǀ abravīt ǀ saṃvatsaré ǀ idám ǀ adyá ǀ ví ǀ akhyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

susupvāṃsaḥ ǀ ṛbhavaḥ ǀ tat ǀ apṛcchata ǀ agohya ǀ kaḥ ǀ idam ǀ naḥ ǀ abūbudhat ǀ

śvānam ǀ bastaḥ ǀ bodhayitāram ǀ abravīt ǀ saṃvatsare ǀ idam ǀ adya ǀ vi ǀ akhyata ǁ

01.161.14   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.22.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वा यां॑ति म॒रुतो॒ भूम्या॒ग्निर॒यं वातो॑ अं॒तरि॑क्षेण याति ।

अ॒द्भिर्या॑ति॒ वरु॑णः समु॒द्रैर्यु॒ष्माँ इ॒च्छंतः॑ शवसो नपातः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवा यांति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अंतरिक्षेण याति ।

अद्भिर्याति वरुणः समुद्रैर्युष्माँ इच्छंतः शवसो नपातः ॥

Samhita Transcription Accented

divā́ yānti marúto bhū́myāgnírayám vā́to antárikṣeṇa yāti ǀ

adbhíryāti váruṇaḥ samudráiryuṣmā́m̐ icchántaḥ śavaso napātaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divā yānti maruto bhūmyāgnirayam vāto antarikṣeṇa yāti ǀ

adbhiryāti varuṇaḥ samudrairyuṣmām̐ icchantaḥ śavaso napātaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वा । या॒न्ति॒ । म॒रुतः॑ । भूम्या॑ । अ॒ग्निः । अ॒यम् । वातः॑ । अ॒न्तरि॑क्षेण । या॒ति॒ ।

अ॒त्ऽभिः । या॒ति॒ । वरु॑णः । स॒मु॒द्रैः । यु॒ष्मान् । इ॒च्छन्तः॑ । श॒व॒सः॒ । न॒पा॒तः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवा । यान्ति । मरुतः । भूम्या । अग्निः । अयम् । वातः । अन्तरिक्षेण । याति ।

अत्ऽभिः । याति । वरुणः । समुद्रैः । युष्मान् । इच्छन्तः । शवसः । नपातः ॥

Padapatha Transcription Accented

divā́ ǀ yānti ǀ marútaḥ ǀ bhū́myā ǀ agníḥ ǀ ayám ǀ vā́taḥ ǀ antárikṣeṇa ǀ yāti ǀ

at-bhíḥ ǀ yāti ǀ váruṇaḥ ǀ samudráiḥ ǀ yuṣmā́n ǀ icchántaḥ ǀ śavasaḥ ǀ napātaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divā ǀ yānti ǀ marutaḥ ǀ bhūmyā ǀ agniḥ ǀ ayam ǀ vātaḥ ǀ antarikṣeṇa ǀ yāti ǀ

at-bhiḥ ǀ yāti ǀ varuṇaḥ ǀ samudraiḥ ǀ yuṣmān ǀ icchantaḥ ǀ śavasaḥ ǀ napātaḥ ǁ