SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 165

 

1. Info

To:    1, 2, 6, 8, 10-15: maruts;
3-5, 7, 9: indra
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1, 3-5, 11, 12); bhurikpaṅkti (6, 7, 10, 14); triṣṭup (2, 8, 9); nicṛttriṣṭup (13); paṅktiḥ (15)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.165.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कया॑ शु॒भा सव॑यसः॒ सनी॑ळाः समा॒न्या म॒रुतः॒ सं मि॑मिक्षुः ।

कया॑ म॒ती कुत॒ एता॑स ए॒तेऽर्चं॑ति॒ शुष्मं॒ वृष॑णो वसू॒या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कया शुभा सवयसः सनीळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः ।

कया मती कुत एतास एतेऽर्चंति शुष्मं वृषणो वसूया ॥

Samhita Transcription Accented

káyā śubhā́ sávayasaḥ sánīḷāḥ samānyā́ marútaḥ sám mimikṣuḥ ǀ

káyā matī́ kúta étāsa eté’rcanti śúṣmam vṛ́ṣaṇo vasūyā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kayā śubhā savayasaḥ sanīḷāḥ samānyā marutaḥ sam mimikṣuḥ ǀ

kayā matī kuta etāsa ete’rcanti śuṣmam vṛṣaṇo vasūyā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कया॑ । शु॒भा । सऽव॑यसः । सऽनी॑ळाः । स॒मा॒न्या । म॒रुतः॑ । सम् । मि॒मि॒क्षुः॒ ।

कया॑ । म॒ती । कुतः॑ । आऽइ॑तासः । ए॒ते । अर्च॑न्ति । शुष्म॑म् । वृष॑णः । व॒सु॒ऽया ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कया । शुभा । सऽवयसः । सऽनीळाः । समान्या । मरुतः । सम् । मिमिक्षुः ।

कया । मती । कुतः । आऽइतासः । एते । अर्चन्ति । शुष्मम् । वृषणः । वसुऽया ॥

Padapatha Transcription Accented

káyā ǀ śubhā́ ǀ sá-vayasaḥ ǀ sá-nīḷāḥ ǀ samānyā́ ǀ marútaḥ ǀ sám ǀ mimikṣuḥ ǀ

káyā ǀ matī́ ǀ kútaḥ ǀ ā́-itāsaḥ ǀ eté ǀ árcanti ǀ śúṣmam ǀ vṛ́ṣaṇaḥ ǀ vasu-yā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kayā ǀ śubhā ǀ sa-vayasaḥ ǀ sa-nīḷāḥ ǀ samānyā ǀ marutaḥ ǀ sam ǀ mimikṣuḥ ǀ

kayā ǀ matī ǀ kutaḥ ǀ ā-itāsaḥ ǀ ete ǀ arcanti ǀ śuṣmam ǀ vṛṣaṇaḥ ǀ vasu-yā ǁ

01.165.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कस्य॒ ब्रह्मा॑णि जुजुषु॒र्युवा॑नः॒ को अ॑ध्व॒रे म॒रुत॒ आ व॑वर्त ।

श्ये॒नाँ इ॑व॒ ध्रज॑तो अं॒तरि॑क्षे॒ केन॑ म॒हा मन॑सा रीरमाम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आ ववर्त ।

श्येनाँ इव ध्रजतो अंतरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम ॥

Samhita Transcription Accented

kásya bráhmāṇi jujuṣuryúvānaḥ kó adhvaré marúta ā́ vavarta ǀ

śyenā́m̐ iva dhrájato antárikṣe kéna mahā́ mánasā rīramāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kasya brahmāṇi jujuṣuryuvānaḥ ko adhvare maruta ā vavarta ǀ

śyenām̐ iva dhrajato antarikṣe kena mahā manasā rīramāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कस्य॑ । ब्रह्मा॑णि । जु॒जु॒षुः॒ । युवा॑नः । कः । अ॒ध्व॒रे । म॒रुतः॑ । आ । व॒व॒र्त॒ ।

श्ये॒नान्ऽइ॑व । ध्रज॑तः । अ॒न्तरि॑क्षे । केन॑ । म॒हा । मन॑सा । री॒र॒मा॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कस्य । ब्रह्माणि । जुजुषुः । युवानः । कः । अध्वरे । मरुतः । आ । ववर्त ।

श्येनान्ऽइव । ध्रजतः । अन्तरिक्षे । केन । महा । मनसा । रीरमाम ॥

Padapatha Transcription Accented

kásya ǀ bráhmāṇi ǀ jujuṣuḥ ǀ yúvānaḥ ǀ káḥ ǀ adhvaré ǀ marútaḥ ǀ ā́ ǀ vavarta ǀ

śyenā́n-iva ǀ dhrájataḥ ǀ antárikṣe ǀ kéna ǀ mahā́ ǀ mánasā ǀ rīramāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kasya ǀ brahmāṇi ǀ jujuṣuḥ ǀ yuvānaḥ ǀ kaḥ ǀ adhvare ǀ marutaḥ ǀ ā ǀ vavarta ǀ

śyenān-iva ǀ dhrajataḥ ǀ antarikṣe ǀ kena ǀ mahā ǀ manasā ǀ rīramāma ǁ

01.165.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कुत॒स्त्वमिं॑द्र॒ माहि॑नः॒ सन्नेको॑ यासि सत्पते॒ किं त॑ इ॒त्था ।

सं पृ॑च्छसे समरा॒णः शु॑भा॒नैर्वो॒चेस्तन्नो॑ हरिवो॒ यत्ते॑ अ॒स्मे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कुतस्त्वमिंद्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त इत्था ।

सं पृच्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे ॥

Samhita Transcription Accented

kútastvámindra mā́hinaḥ sánnéko yāsi satpate kím ta itthā́ ǀ

sám pṛcchase samarāṇáḥ śubhānáirvocéstánno harivo yátte asmé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kutastvamindra māhinaḥ sanneko yāsi satpate kim ta itthā ǀ

sam pṛcchase samarāṇaḥ śubhānairvocestanno harivo yatte asme ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कुतः॑ । त्वम् । इ॒न्द्र॒ । माहि॑नः । सन् । एकः॑ । या॒सि॒ । स॒त्ऽप॒ते॒ । किम् । ते॒ । इ॒त्था ।

सम् । पृ॒च्छ॒से॒ । स॒म्ऽअ॒रा॒णः । शु॒भा॒नैः । वो॒चेः । तत् । नः॒ । ह॒रि॒ऽवः॒ । यत् । ते॒ । अ॒स्मे इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कुतः । त्वम् । इन्द्र । माहिनः । सन् । एकः । यासि । सत्ऽपते । किम् । ते । इत्था ।

सम् । पृच्छसे । सम्ऽअराणः । शुभानैः । वोचेः । तत् । नः । हरिऽवः । यत् । ते । अस्मे इति ॥

Padapatha Transcription Accented

kútaḥ ǀ tvám ǀ indra ǀ mā́hinaḥ ǀ sán ǀ ékaḥ ǀ yāsi ǀ sat-pate ǀ kím ǀ te ǀ itthā́ ǀ

sám ǀ pṛcchase ǀ sam-arāṇáḥ ǀ śubhānáiḥ ǀ vocéḥ ǀ tát ǀ naḥ ǀ hari-vaḥ ǀ yát ǀ te ǀ asmé íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kutaḥ ǀ tvam ǀ indra ǀ māhinaḥ ǀ san ǀ ekaḥ ǀ yāsi ǀ sat-pate ǀ kim ǀ te ǀ itthā ǀ

sam ǀ pṛcchase ǀ sam-arāṇaḥ ǀ śubhānaiḥ ǀ voceḥ ǀ tat ǀ naḥ ǀ hari-vaḥ ǀ yat ǀ te ǀ asme iti ǁ

01.165.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ब्रह्मा॑णि मे म॒तयः॒ शं सु॒तासः॒ शुष्म॑ इयर्ति॒ प्रभृ॑तो मे॒ अद्रिः॑ ।

आ शा॑सते॒ प्रति॑ हर्यंत्यु॒क्थेमा हरी॑ वहत॒स्ता नो॒ अच्छ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रिः ।

आ शासते प्रति हर्यंत्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥

Samhita Transcription Accented

bráhmāṇi me matáyaḥ śám sutā́saḥ śúṣma iyarti prábhṛto me ádriḥ ǀ

ā́ śāsate práti haryantyukthémā́ hárī vahatastā́ no áccha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

brahmāṇi me matayaḥ śam sutāsaḥ śuṣma iyarti prabhṛto me adriḥ ǀ

ā śāsate prati haryantyukthemā harī vahatastā no accha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ब्रह्मा॑णि । मे॒ । म॒तयः॑ । शम् । सु॒तासः॑ । शुष्मः॑ । इ॒य॒र्ति॒ । प्रऽभृ॑तः । मे॒ । अद्रिः॑ ।

आ । शा॒स॒ते॒ । प्रति॑ । ह॒र्य॒न्ति॒ । उ॒क्था । इ॒मा । हरी॒ इति॑ । व॒ह॒तः॒ । ता । नः॒ । अच्छ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ब्रह्माणि । मे । मतयः । शम् । सुतासः । शुष्मः । इयर्ति । प्रऽभृतः । मे । अद्रिः ।

आ । शासते । प्रति । हर्यन्ति । उक्था । इमा । हरी इति । वहतः । ता । नः । अच्छ ॥

Padapatha Transcription Accented

bráhmāṇi ǀ me ǀ matáyaḥ ǀ śám ǀ sutā́saḥ ǀ śúṣmaḥ ǀ iyarti ǀ prá-bhṛtaḥ ǀ me ǀ ádriḥ ǀ

ā́ ǀ śāsate ǀ práti ǀ haryanti ǀ ukthā́ ǀ imā́ ǀ hárī íti ǀ vahataḥ ǀ tā́ ǀ naḥ ǀ áccha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

brahmāṇi ǀ me ǀ matayaḥ ǀ śam ǀ sutāsaḥ ǀ śuṣmaḥ ǀ iyarti ǀ pra-bhṛtaḥ ǀ me ǀ adriḥ ǀ

ā ǀ śāsate ǀ prati ǀ haryanti ǀ ukthā ǀ imā ǀ harī iti ǀ vahataḥ ǀ tā ǀ naḥ ǀ accha ǁ

01.165.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतो॑ व॒यमं॑त॒मेभि॑र्युजा॒नाः स्वक्ष॑त्रेभिस्त॒न्वः१॒॑ शुंभ॑मानाः ।

महो॑भि॒रेताँ॒ उप॑ युज्महे॒ न्विंद्र॑ स्व॒धामनु॒ हि नो॑ ब॒भूथ॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतो वयमंतमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुंभमानाः ।

महोभिरेताँ उप युज्महे न्विंद्र स्वधामनु हि नो बभूथ ॥

Samhita Transcription Accented

áto vayámantamébhiryujānā́ḥ svákṣatrebhistanváḥ śúmbhamānāḥ ǀ

máhobhirétām̐ úpa yujmahe nvíndra svadhā́mánu hí no babhū́tha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ato vayamantamebhiryujānāḥ svakṣatrebhistanvaḥ śumbhamānāḥ ǀ

mahobhiretām̐ upa yujmahe nvindra svadhāmanu hi no babhūtha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । व॒यम् । अ॒न्त॒मेभिः॑ । यु॒जा॒नाः । स्वऽक्ष॑त्रेभिः । त॒न्वः॑ । शुम्भ॑मानाः ।

महः॑ऽभिः । एता॑न् । उप॑ । यु॒ज्म॒हे॒ । नु । इन्द्र॑ । स्व॒धाम् । अनु॑ । हि । नः॒ । ब॒भूथ॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । वयम् । अन्तमेभिः । युजानाः । स्वऽक्षत्रेभिः । तन्वः । शुम्भमानाः ।

महःऽभिः । एतान् । उप । युज्महे । नु । इन्द्र । स्वधाम् । अनु । हि । नः । बभूथ ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ vayám ǀ antamébhiḥ ǀ yujānā́ḥ ǀ svá-kṣatrebhiḥ ǀ tanváḥ ǀ śúmbhamānāḥ ǀ

máhaḥ-bhiḥ ǀ étān ǀ úpa ǀ yujmahe ǀ nú ǀ índra ǀ svadhā́m ǀ ánu ǀ hí ǀ naḥ ǀ babhū́tha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ vayam ǀ antamebhiḥ ǀ yujānāḥ ǀ sva-kṣatrebhiḥ ǀ tanvaḥ ǀ śumbhamānāḥ ǀ

mahaḥ-bhiḥ ǀ etān ǀ upa ǀ yujmahe ǀ nu ǀ indra ǀ svadhām ǀ anu ǀ hi ǀ naḥ ǀ babhūtha ǁ

01.165.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.25.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्व१॒॑ स्या वो॑ मरुतः स्व॒धासी॒द्यन्मामेकं॑ स॒मध॑त्ताहि॒हत्ये॑ ।

अ॒हं ह्यू१॒॑ग्रस्त॑वि॒षस्तुवि॑ष्मा॒न्विश्व॑स्य॒ शत्रो॒रन॑मं वध॒स्नैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्व स्या वो मरुतः स्वधासीद्यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये ।

अहं ह्यूग्रस्तविषस्तुविष्मान्विश्वस्य शत्रोरनमं वधस्नैः ॥

Samhita Transcription Accented

kvá syā́ vo marutaḥ svadhā́sīdyánmā́mékam samádhattāhihátye ǀ

ahám hyū́grástaviṣástúviṣmānvíśvasya śátroránamam vadhasnáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kva syā vo marutaḥ svadhāsīdyanmāmekam samadhattāhihatye ǀ

aham hyūgrastaviṣastuviṣmānviśvasya śatroranamam vadhasnaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्व॑ । स्या । वः॒ । म॒रु॒तः॒ । स्व॒धा । आ॒सी॒त् । यत् । माम् । एक॑म् । स॒म्ऽअध॑त्त । अ॒हि॒ऽहत्ये॑ ।

अ॒हम् । हि । उ॒ग्रः । त॒वि॒षः । तुवि॑ष्मान् । विश्व॑स्य । शत्रोः॑ । अन॑मम् । व॒ध॒ऽस्नैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्व । स्या । वः । मरुतः । स्वधा । आसीत् । यत् । माम् । एकम् । सम्ऽअधत्त । अहिऽहत्ये ।

अहम् । हि । उग्रः । तविषः । तुविष्मान् । विश्वस्य । शत्रोः । अनमम् । वधऽस्नैः ॥

Padapatha Transcription Accented

kvá ǀ syā́ ǀ vaḥ ǀ marutaḥ ǀ svadhā́ ǀ āsīt ǀ yát ǀ mā́m ǀ ékam ǀ sam-ádhatta ǀ ahi-hátye ǀ

ahám ǀ hí ǀ ugráḥ ǀ taviṣáḥ ǀ túviṣmān ǀ víśvasya ǀ śátroḥ ǀ ánamam ǀ vadha-snáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kva ǀ syā ǀ vaḥ ǀ marutaḥ ǀ svadhā ǀ āsīt ǀ yat ǀ mām ǀ ekam ǀ sam-adhatta ǀ ahi-hatye ǀ

aham ǀ hi ǀ ugraḥ ǀ taviṣaḥ ǀ tuviṣmān ǀ viśvasya ǀ śatroḥ ǀ anamam ǀ vadha-snaiḥ ǁ

01.165.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.25.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भूरि॑ चकर्थ॒ युज्ये॑भिर॒स्मे स॑मा॒नेभि॑र्वृषभ॒ पौंस्ये॑भिः ।

भूरी॑णि॒ हि कृ॒णवा॑मा शवि॒ष्ठेंद्र॒ क्रत्वा॑ मरुतो॒ यद्वशा॑म ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभ पौंस्येभिः ।

भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठेंद्र क्रत्वा मरुतो यद्वशाम ॥

Samhita Transcription Accented

bhū́ri cakartha yújyebhirasmé samānébhirvṛṣabha páuṃsyebhiḥ ǀ

bhū́rīṇi hí kṛṇávāmā śaviṣṭhéndra krátvā maruto yádváśāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bhūri cakartha yujyebhirasme samānebhirvṛṣabha pauṃsyebhiḥ ǀ

bhūrīṇi hi kṛṇavāmā śaviṣṭhendra kratvā maruto yadvaśāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भूरि॑ । च॒क॒र्थ॒ । युज्ये॑भिः । अ॒स्मे इति॑ । स॒मा॒नेभिः॑ । वृ॒ष॒भ॒ । पौंस्ये॑भिः ।

भूरी॑णि । हि । कृ॒णवा॑म । श॒वि॒ष्ठ॒ । इन्द्र॑ । क्रत्वा॑ । म॒रु॒तः॒ । यत् । वशा॑म ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भूरि । चकर्थ । युज्येभिः । अस्मे इति । समानेभिः । वृषभ । पौंस्येभिः ।

भूरीणि । हि । कृणवाम । शविष्ठ । इन्द्र । क्रत्वा । मरुतः । यत् । वशाम ॥

Padapatha Transcription Accented

bhū́ri ǀ cakartha ǀ yújyebhiḥ ǀ asmé íti ǀ samānébhiḥ ǀ vṛṣabha ǀ páuṃsyebhiḥ ǀ

bhū́rīṇi ǀ hí ǀ kṛṇávāma ǀ śaviṣṭha ǀ índra ǀ krátvā ǀ marutaḥ ǀ yát ǀ váśāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bhūri ǀ cakartha ǀ yujyebhiḥ ǀ asme iti ǀ samānebhiḥ ǀ vṛṣabha ǀ pauṃsyebhiḥ ǀ

bhūrīṇi ǀ hi ǀ kṛṇavāma ǀ śaviṣṭha ǀ indra ǀ kratvā ǀ marutaḥ ǀ yat ǀ vaśāma ǁ

01.165.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.25.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वधीं॑ वृ॒त्रं म॑रुत इंद्रि॒येण॒ स्वेन॒ भामे॑न तवि॒षो ब॑भू॒वान् ।

अ॒हमे॒ता मन॑वे वि॒श्वश्चं॑द्राः सु॒गा अ॒पश्च॑कर॒ वज्र॑बाहुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वधीं वृत्रं मरुत इंद्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान् ।

अहमेता मनवे विश्वश्चंद्राः सुगा अपश्चकर वज्रबाहुः ॥

Samhita Transcription Accented

vádhīm vṛtrám maruta indriyéṇa svéna bhā́mena taviṣó babhūvā́n ǀ

ahámetā́ mánave viśváścandrāḥ sugā́ apáścakara vájrabāhuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vadhīm vṛtram maruta indriyeṇa svena bhāmena taviṣo babhūvān ǀ

ahametā manave viśvaścandrāḥ sugā apaścakara vajrabāhuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वधी॑म् । वृ॒त्रम् । म॒रु॒तः॒ । इ॒न्द्रि॒येण॑ । स्वेन॑ । भामे॑न । त॒वि॒षः । ब॒भू॒वान् ।

अ॒हम् । ए॒ताः । मन॑वे । वि॒श्वऽच॑न्द्राः । सु॒ऽगाः । अ॒पः । च॒क॒र॒ । वज्र॑ऽबाहुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वधीम् । वृत्रम् । मरुतः । इन्द्रियेण । स्वेन । भामेन । तविषः । बभूवान् ।

अहम् । एताः । मनवे । विश्वऽचन्द्राः । सुऽगाः । अपः । चकर । वज्रऽबाहुः ॥

Padapatha Transcription Accented

vádhīm ǀ vṛtrám ǀ marutaḥ ǀ indriyéṇa ǀ svéna ǀ bhā́mena ǀ taviṣáḥ ǀ babhūvā́n ǀ

ahám ǀ etā́ḥ ǀ mánave ǀ viśvá-candrāḥ ǀ su-gā́ḥ ǀ apáḥ ǀ cakara ǀ vájra-bāhuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vadhīm ǀ vṛtram ǀ marutaḥ ǀ indriyeṇa ǀ svena ǀ bhāmena ǀ taviṣaḥ ǀ babhūvān ǀ

aham ǀ etāḥ ǀ manave ǀ viśva-candrāḥ ǀ su-gāḥ ǀ apaḥ ǀ cakara ǀ vajra-bāhuḥ ǁ

01.165.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.25.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑त्त॒मा ते॑ मघव॒न्नकि॒र्नु न त्वावाँ॑ अस्ति दे॒वता॒ विदा॑नः ।

न जाय॑मानो॒ नश॑ते॒ न जा॒तो यानि॑ करि॒ष्या कृ॑णु॒हि प्र॑वृद्ध ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः ।

न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥

Samhita Transcription Accented

ánuttamā́ te maghavannákirnú ná tvā́vām̐ asti devátā vídānaḥ ǀ

ná jā́yamāno náśate ná jātó yā́ni kariṣyā́ kṛṇuhí pravṛddha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anuttamā te maghavannakirnu na tvāvām̐ asti devatā vidānaḥ ǀ

na jāyamāno naśate na jāto yāni kariṣyā kṛṇuhi pravṛddha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑त्तम् । आ । ते॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । नकिः॑ । नु । न । त्वाऽवा॑न् । अ॒स्ति॒ । दे॒वता॑ । विदा॑नः ।

न । जाय॑मानः । नश॑ते । न । जा॒तः । यानि॑ । क॒रि॒ष्या । कृ॒णु॒हि । प्र॒ऽवृ॒द्ध॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनुत्तम् । आ । ते । मघऽवन् । नकिः । नु । न । त्वाऽवान् । अस्ति । देवता । विदानः ।

न । जायमानः । नशते । न । जातः । यानि । करिष्या । कृणुहि । प्रऽवृद्ध ॥

Padapatha Transcription Accented

ánuttam ǀ ā́ ǀ te ǀ magha-van ǀ nákiḥ ǀ nú ǀ ná ǀ tvā́-vān ǀ asti ǀ devátā ǀ vídānaḥ ǀ

ná ǀ jā́yamānaḥ ǀ náśate ǀ ná ǀ jātáḥ ǀ yā́ni ǀ kariṣyā́ ǀ kṛṇuhí ǀ pra-vṛddha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anuttam ǀ ā ǀ te ǀ magha-van ǀ nakiḥ ǀ nu ǀ na ǀ tvā-vān ǀ asti ǀ devatā ǀ vidānaḥ ǀ

na ǀ jāyamānaḥ ǀ naśate ǀ na ǀ jātaḥ ǀ yāni ǀ kariṣyā ǀ kṛṇuhi ǀ pra-vṛddha ǁ

01.165.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.25.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एक॑स्य चिन्मे वि॒भ्व१॒॑स्त्वोजो॒ या नु द॑धृ॒ष्वान्कृ॒णवै॑ मनी॒षा ।

अ॒हं ह्यू१॒॑ग्रो म॑रुतो॒ विदा॑नो॒ यानि॒ च्यव॒मिंद्र॒ इदी॑श एषां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एकस्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो या नु दधृष्वान्कृणवै मनीषा ।

अहं ह्यूग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिंद्र इदीश एषां ॥

Samhita Transcription Accented

ékasya cinme vibhvástvójo yā́ nú dadhṛṣvā́nkṛṇávai manīṣā́ ǀ

ahám hyū́gró maruto vídāno yā́ni cyávamíndra ídīśa eṣām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ekasya cinme vibhvastvojo yā nu dadhṛṣvānkṛṇavai manīṣā ǀ

aham hyūgro maruto vidāno yāni cyavamindra idīśa eṣām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

एक॑स्य । चि॒त् । मे॒ । वि॒ऽभु । अ॒स्तु॒ । ओजः॑ । या । नु । द॒धृ॒ष्वान् । कृ॒णवै॑ । म॒नी॒षा ।

अ॒हम् । हि । उ॒ग्रः । म॒रु॒तः॒ । विदा॑नः । यानि॑ । च्यव॑म् । इन्द्रः॑ । इत् । ई॒शे॒ । ए॒षा॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एकस्य । चित् । मे । विऽभु । अस्तु । ओजः । या । नु । दधृष्वान् । कृणवै । मनीषा ।

अहम् । हि । उग्रः । मरुतः । विदानः । यानि । च्यवम् । इन्द्रः । इत् । ईशे । एषाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ékasya ǀ cit ǀ me ǀ vi-bhú ǀ astu ǀ ójaḥ ǀ yā́ ǀ nú ǀ dadhṛṣvā́n ǀ kṛṇávai ǀ manīṣā́ ǀ

ahám ǀ hí ǀ ugráḥ ǀ marutaḥ ǀ vídānaḥ ǀ yā́ni ǀ cyávam ǀ índraḥ ǀ ít ǀ īśe ǀ eṣām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ekasya ǀ cit ǀ me ǀ vi-bhu ǀ astu ǀ ojaḥ ǀ yā ǀ nu ǀ dadhṛṣvān ǀ kṛṇavai ǀ manīṣā ǀ

aham ǀ hi ǀ ugraḥ ǀ marutaḥ ǀ vidānaḥ ǀ yāni ǀ cyavam ǀ indraḥ ǀ it ǀ īśe ǀ eṣām ǁ

01.165.11   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.26.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अमं॑दन्मा मरुतः॒ स्तोमो॒ अत्र॒ यन्मे॑ नरः॒ श्रुत्यं॒ ब्रह्म॑ च॒क्र ।

इंद्रा॑य॒ वृष्णे॒ सुम॑खाय॒ मह्यं॒ सख्ये॒ सखा॑यस्त॒न्वे॑ त॒नूभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमंदन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र ।

इंद्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः ॥

Samhita Transcription Accented

ámandanmā marutaḥ stómo átra yánme naraḥ śrútyam bráhma cakrá ǀ

índrāya vṛ́ṣṇe súmakhāya máhyam sákhye sákhāyastanvé tanū́bhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amandanmā marutaḥ stomo atra yanme naraḥ śrutyam brahma cakra ǀ

indrāya vṛṣṇe sumakhāya mahyam sakhye sakhāyastanve tanūbhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अम॑न्दत् । मा॒ । म॒रु॒तः॒ । स्तोमः॑ । अत्र॑ । यत् । मे॒ । न॒रः॒ । श्रुत्य॑म् । ब्रह्म॑ । च॒क्र ।

इन्द्रा॑य । वृष्णे॑ । सुऽम॑खाय । मह्य॑म् । सख्ये॑ । सखा॑यः । त॒न्वे॑ । त॒नूभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमन्दत् । मा । मरुतः । स्तोमः । अत्र । यत् । मे । नरः । श्रुत्यम् । ब्रह्म । चक्र ।

इन्द्राय । वृष्णे । सुऽमखाय । मह्यम् । सख्ये । सखायः । तन्वे । तनूभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ámandat ǀ mā ǀ marutaḥ ǀ stómaḥ ǀ átra ǀ yát ǀ me ǀ naraḥ ǀ śrútyam ǀ bráhma ǀ cakrá ǀ

índrāya ǀ vṛ́ṣṇe ǀ sú-makhāya ǀ máhyam ǀ sákhye ǀ sákhāyaḥ ǀ tanvé ǀ tanū́bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amandat ǀ mā ǀ marutaḥ ǀ stomaḥ ǀ atra ǀ yat ǀ me ǀ naraḥ ǀ śrutyam ǀ brahma ǀ cakra ǀ

indrāya ǀ vṛṣṇe ǀ su-makhāya ǀ mahyam ǀ sakhye ǀ sakhāyaḥ ǀ tanve ǀ tanūbhiḥ ǁ

01.165.12   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.26.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वेदे॒ते प्रति॑ मा॒ रोच॑माना॒ अने॑द्यः॒ श्रव॒ एषो॒ दधा॑नाः ।

सं॒चक्ष्या॑ मरुतश्चं॒द्रव॑र्णा॒ अच्छां॑त मे छ॒दया॑था च नू॒नं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो दधानाः ।

संचक्ष्या मरुतश्चंद्रवर्णा अच्छांत मे छदयाथा च नूनं ॥

Samhita Transcription Accented

evédeté práti mā rócamānā ánedyaḥ śráva éṣo dádhānāḥ ǀ

saṃcákṣyā marutaścandrávarṇā ácchānta me chadáyāthā ca nūnám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evedete prati mā rocamānā anedyaḥ śrava eṣo dadhānāḥ ǀ

saṃcakṣyā marutaścandravarṇā acchānta me chadayāthā ca nūnam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । इत् । ए॒ते । प्रति॑ । मा॒ । रोच॑मानाः । अने॑द्यः । श्रवः॑ । आ । इषः॑ । दधा॑नाः ।

स॒म्ऽचक्ष्य॑ । म॒रु॒तः॒ । च॒न्द्रऽव॑र्णाः । अच्छा॑न्त । मे॒ । छ॒दया॑थ । च॒ । नू॒नम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । इत् । एते । प्रति । मा । रोचमानाः । अनेद्यः । श्रवः । आ । इषः । दधानाः ।

सम्ऽचक्ष्य । मरुतः । चन्द्रऽवर्णाः । अच्छान्त । मे । छदयाथ । च । नूनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ ít ǀ eté ǀ práti ǀ mā ǀ rócamānāḥ ǀ ánedyaḥ ǀ śrávaḥ ǀ ā́ ǀ íṣaḥ ǀ dádhānāḥ ǀ

sam-cákṣya ǀ marutaḥ ǀ candrá-varṇāḥ ǀ ácchānta ǀ me ǀ chadáyātha ǀ ca ǀ nūnám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ it ǀ ete ǀ prati ǀ mā ǀ rocamānāḥ ǀ anedyaḥ ǀ śravaḥ ǀ ā ǀ iṣaḥ ǀ dadhānāḥ ǀ

sam-cakṣya ǀ marutaḥ ǀ candra-varṇāḥ ǀ acchānta ǀ me ǀ chadayātha ǀ ca ǀ nūnam ǁ

01.165.13   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.26.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को न्वत्र॑ मरुतो मामहे वः॒ प्र या॑तन॒ सखीँ॒रच्छा॑ सखायः ।

मन्मा॑नि चित्रा अपिवा॒तयं॑त ए॒षां भू॑त॒ नवे॑दा म ऋ॒तानां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्र यातन सखीँरच्छा सखायः ।

मन्मानि चित्रा अपिवातयंत एषां भूत नवेदा म ऋतानां ॥

Samhita Transcription Accented

kó nvátra maruto māmahe vaḥ prá yātana sákhīm̐rácchā sakhāyaḥ ǀ

mánmāni citrā apivātáyanta eṣā́m bhūta návedā ma ṛtā́nām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ko nvatra maruto māmahe vaḥ pra yātana sakhīm̐racchā sakhāyaḥ ǀ

manmāni citrā apivātayanta eṣām bhūta navedā ma ṛtānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । नु । अत्र॑ । म॒रु॒तः॒ । म॒म॒हे॒ । वः॒ । प्र । या॒त॒न॒ । सखी॑न् । अच्छ॑ । स॒खा॒यः॒ ।

मन्मा॑नि । चि॒त्राः॒ । अ॒पि॒ऽवा॒तय॑न्तः । ए॒षाम् । भू॒त॒ । नवे॑दाः । मे॒ । ऋ॒ताना॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । नु । अत्र । मरुतः । ममहे । वः । प्र । यातन । सखीन् । अच्छ । सखायः ।

मन्मानि । चित्राः । अपिऽवातयन्तः । एषाम् । भूत । नवेदाः । मे । ऋतानाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ nú ǀ átra ǀ marutaḥ ǀ mamahe ǀ vaḥ ǀ prá ǀ yātana ǀ sákhīn ǀ áccha ǀ sakhāyaḥ ǀ

mánmāni ǀ citrāḥ ǀ api-vātáyantaḥ ǀ eṣā́m ǀ bhūta ǀ návedāḥ ǀ me ǀ ṛtā́nām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ nu ǀ atra ǀ marutaḥ ǀ mamahe ǀ vaḥ ǀ pra ǀ yātana ǀ sakhīn ǀ accha ǀ sakhāyaḥ ǀ

manmāni ǀ citrāḥ ǀ api-vātayantaḥ ǀ eṣām ǀ bhūta ǀ navedāḥ ǀ me ǀ ṛtānām ǁ

01.165.14   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.26.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यद्दु॑व॒स्याद्दु॒वसे॒ न का॒रुर॒स्मांच॒क्रे मा॒न्यस्य॑ मे॒धा ।

ओ षु व॑र्त्त मरुतो॒ विप्र॒मच्छे॒मा ब्रह्मा॑णि जरि॒ता वो॑ अर्चत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यद्दुवस्याद्दुवसे न कारुरस्मांचक्रे मान्यस्य मेधा ।

ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yádduvasyā́dduváse ná kārúrasmā́ñcakré mānyásya medhā́ ǀ

ó ṣú vartta maruto vípramácchemā́ bráhmāṇi jaritā́ vo arcat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yadduvasyādduvase na kārurasmāñcakre mānyasya medhā ǀ

o ṣu vartta maruto vipramacchemā brahmāṇi jaritā vo arcat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यत् । दु॒व॒स्यात् । दु॒वसे॑ । न । का॒रुः । अ॒स्मान् । च॒क्रे । मा॒न्यस्य॑ । मे॒धा ।

ओ इति॑ । सु । व॒र्त्त॒ । म॒रु॒तः॒ । विप्र॑म् । अच्छ॑ । इ॒मा । ब्रह्मा॑णि । ज॒रि॒ता । वः॒ । अ॒र्च॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यत् । दुवस्यात् । दुवसे । न । कारुः । अस्मान् । चक्रे । मान्यस्य । मेधा ।

ओ इति । सु । वर्त्त । मरुतः । विप्रम् । अच्छ । इमा । ब्रह्माणि । जरिता । वः । अर्चत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yát ǀ duvasyā́t ǀ duváse ǀ ná ǀ kārúḥ ǀ asmā́n ǀ cakré ǀ mānyásya ǀ medhā́ ǀ

ó íti ǀ sú ǀ vartta ǀ marutaḥ ǀ vípram ǀ áccha ǀ imā́ ǀ bráhmāṇi ǀ jaritā́ ǀ vaḥ ǀ arcat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yat ǀ duvasyāt ǀ duvase ǀ na ǀ kāruḥ ǀ asmān ǀ cakre ǀ mānyasya ǀ medhā ǀ

o iti ǀ su ǀ vartta ǀ marutaḥ ǀ vipram ǀ accha ǀ imā ǀ brahmāṇi ǀ jaritā ǀ vaḥ ǀ arcat ǁ

01.165.15   (Mandala. Sukta. Rik)

2.3.26.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष वः॒ स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मां॑दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।

एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मांदार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

eṣá vaḥ stómo maruta iyám gī́rmāndāryásya mānyásya kāróḥ ǀ

éṣā́ yāsīṣṭa tanvé vayā́m vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣa vaḥ stomo maruta iyam gīrmāndāryasya mānyasya kāroḥ ǀ

eṣā yāsīṣṭa tanve vayām vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । वः॒ । स्तोमः॑ । म॒रु॒तः॒ । इ॒यम् । गीः । मा॒न्दा॒र्यस्य॑ । मा॒न्यस्य॑ । का॒रोः ।

आ । इ॒षा । या॒सी॒ष्ट॒ । त॒न्वे॑ । व॒याम् । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । वः । स्तोमः । मरुतः । इयम् । गीः । मान्दार्यस्य । मान्यस्य । कारोः ।

आ । इषा । यासीष्ट । तन्वे । वयाम् । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣáḥ ǀ vaḥ ǀ stómaḥ ǀ marutaḥ ǀ iyám ǀ gī́ḥ ǀ māndāryásya ǀ mānyásya ǀ kāróḥ ǀ

ā́ ǀ iṣā́ ǀ yāsīṣṭa ǀ tanvé ǀ vayā́m ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣaḥ ǀ vaḥ ǀ stomaḥ ǀ marutaḥ ǀ iyam ǀ gīḥ ǀ māndāryasya ǀ mānyasya ǀ kāroḥ ǀ

ā ǀ iṣā ǀ yāsīṣṭa ǀ tanve ǀ vayām ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ