SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 168

 

1. Info

To:    maruts
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (1, 4); virāṭtrisṭup (2, 5); bhuriktriṣṭup (6, 7); svarāṭtriṣṭup (3); triṣṭup (8); nicṛttriṣṭup (9); paṅktiḥ (10)

2nd set of styles: jagatī (1-7); triṣṭubh (8-10)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.168.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञाय॑ज्ञा वः सम॒ना तु॑तु॒र्वणि॒र्धियं॑धियं वो देव॒या उ॑ दधिध्वे ।

आ वो॒ऽर्वाचः॑ सुवि॒ताय॒ रोद॑स्योर्म॒हे व॑वृत्या॒मव॑से सुवृ॒क्तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिर्धियंधियं वो देवया उ दधिध्वे ।

आ वोऽर्वाचः सुविताय रोदस्योर्महे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

yajñā́yajñā vaḥ samanā́ tuturváṇirdhíyaṃdhiyam vo devayā́ u dadhidhve ǀ

ā́ vo’rvā́caḥ suvitā́ya ródasyormahé vavṛtyāmávase suvṛktíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajñāyajñā vaḥ samanā tuturvaṇirdhiyaṃdhiyam vo devayā u dadhidhve ǀ

ā vo’rvācaḥ suvitāya rodasyormahe vavṛtyāmavase suvṛktibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञाऽय॑ज्ञा । वः॒ । स॒म॒ना । तु॒तु॒र्वणिः॑ । धिय॑म्ऽधियम् । वः॒ । दे॒व॒ऽयाः । ऊं॒ इति॑ । द॒धि॒ध्वे॒ ।

आ । वः॒ । अ॒र्वाचः॑ । सु॒वि॒ताय॑ । रोद॑स्योः । म॒हे । व॒वृ॒त्या॒म् । अव॑से । सु॒वृ॒क्तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञाऽयज्ञा । वः । समना । तुतुर्वणिः । धियम्ऽधियम् । वः । देवऽयाः । ऊं इति । दधिध्वे ।

आ । वः । अर्वाचः । सुविताय । रोदस्योः । महे । ववृत्याम् । अवसे । सुवृक्तिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yajñā́-yajñā ǀ vaḥ ǀ samanā́ ǀ tuturváṇiḥ ǀ dhíyam-dhiyam ǀ vaḥ ǀ deva-yā́ḥ ǀ ūṃ íti ǀ dadhidhve ǀ

ā́ ǀ vaḥ ǀ arvā́caḥ ǀ suvitā́ya ǀ ródasyoḥ ǀ mahé ǀ vavṛtyām ǀ ávase ǀ suvṛktí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yajñā-yajñā ǀ vaḥ ǀ samanā ǀ tuturvaṇiḥ ǀ dhiyam-dhiyam ǀ vaḥ ǀ deva-yāḥ ǀ ūṃ iti ǀ dadhidhve ǀ

ā ǀ vaḥ ǀ arvācaḥ ǀ suvitāya ǀ rodasyoḥ ǀ mahe ǀ vavṛtyām ǀ avase ǀ suvṛkti-bhiḥ ǁ

01.168.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒व्रासो॒ न ये स्व॒जाः स्वत॑वस॒ इषं॒ स्व॑रभि॒जायं॑त॒ धूत॑यः ।

स॒ह॒स्रिया॑सो अ॒पां नोर्मय॑ आ॒सा गावो॒ वंद्या॑सो॒ नोक्षणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वव्रासो न ये स्वजाः स्वतवस इषं स्वरभिजायंत धूतयः ।

सहस्रियासो अपां नोर्मय आसा गावो वंद्यासो नोक्षणः ॥

Samhita Transcription Accented

vavrā́so ná yé svajā́ḥ svátavasa íṣam svárabhijā́yanta dhū́tayaḥ ǀ

sahasríyāso apā́m nórmáya āsā́ gā́vo vándyāso nókṣáṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vavrāso na ye svajāḥ svatavasa iṣam svarabhijāyanta dhūtayaḥ ǀ

sahasriyāso apām normaya āsā gāvo vandyāso nokṣaṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒व्रासः॑ । न । ये । स्व॒ऽजाः । स्वऽत॑वसः । इष॑म् । स्वः॑ । अ॒भि॒ऽजाय॑न्त । धूत॑यः ।

स॒ह॒स्रिया॑सः । अ॒पाम् । न । ऊ॒र्मयः॑ । आ॒सा । गावः॑ । वन्द्या॑सः । न । उ॒क्षणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वव्रासः । न । ये । स्वऽजाः । स्वऽतवसः । इषम् । स्वः । अभिऽजायन्त । धूतयः ।

सहस्रियासः । अपाम् । न । ऊर्मयः । आसा । गावः । वन्द्यासः । न । उक्षणः ॥

Padapatha Transcription Accented

vavrā́saḥ ǀ ná ǀ yé ǀ sva-jā́ḥ ǀ svá-tavasaḥ ǀ íṣam ǀ sváḥ ǀ abhi-jā́yanta ǀ dhū́tayaḥ ǀ

sahasríyāsaḥ ǀ apā́m ǀ ná ǀ ūrmáyaḥ ǀ āsā́ ǀ gā́vaḥ ǀ vándyāsaḥ ǀ ná ǀ ukṣáṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vavrāsaḥ ǀ na ǀ ye ǀ sva-jāḥ ǀ sva-tavasaḥ ǀ iṣam ǀ svaḥ ǀ abhi-jāyanta ǀ dhūtayaḥ ǀ

sahasriyāsaḥ ǀ apām ǀ na ǀ ūrmayaḥ ǀ āsā ǀ gāvaḥ ǀ vandyāsaḥ ǀ na ǀ ukṣaṇaḥ ǁ

01.168.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमा॑सो॒ न ये सु॒तास्तृ॒प्तांश॑वो हृ॒त्सु पी॒तासो॑ दु॒वसो॒ नास॑ते ।

ऐषा॒मंसे॑षु रं॒भिणी॑व रारभे॒ हस्ते॑षु खा॒दिश्च॑ कृ॒तिश्च॒ सं द॑धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासते ।

ऐषामंसेषु रंभिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दधे ॥

Samhita Transcription Accented

sómāso ná yé sutā́stṛptā́ṃśavo hṛtsú pītā́so duváso nā́sate ǀ

áiṣāmáṃseṣu rambhíṇīva rārabhe hásteṣu khādíśca kṛtíśca sám dadhe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somāso na ye sutāstṛptāṃśavo hṛtsu pītāso duvaso nāsate ǀ

aiṣāmaṃseṣu rambhiṇīva rārabhe hasteṣu khādiśca kṛtiśca sam dadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोमा॑सः । न । ये । सु॒ताः । तृ॒प्तऽअं॑शवः । हृ॒त्ऽसु । पी॒तासः॑ । दु॒वसः॑ । न । आस॑ते ।

आ । ए॒षा॒म् । अंसे॑षु । र॒म्भिणी॑ऽइव । र॒र॒भे॒ । हस्ते॑षु । खा॒दिः । च॒ । कृ॒तिः । च॒ । सम् । द॒धे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमासः । न । ये । सुताः । तृप्तऽअंशवः । हृत्ऽसु । पीतासः । दुवसः । न । आसते ।

आ । एषाम् । अंसेषु । रम्भिणीऽइव । ररभे । हस्तेषु । खादिः । च । कृतिः । च । सम् । दधे ॥

Padapatha Transcription Accented

sómāsaḥ ǀ ná ǀ yé ǀ sutā́ḥ ǀ tṛptá-aṃśavaḥ ǀ hṛt-sú ǀ pītā́saḥ ǀ duvásaḥ ǀ ná ǀ ā́sate ǀ

ā́ ǀ eṣām ǀ áṃseṣu ǀ rambhíṇī-iva ǀ rarabhe ǀ hásteṣu ǀ khādíḥ ǀ ca ǀ kṛtíḥ ǀ ca ǀ sám ǀ dadhe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somāsaḥ ǀ na ǀ ye ǀ sutāḥ ǀ tṛpta-aṃśavaḥ ǀ hṛt-su ǀ pītāsaḥ ǀ duvasaḥ ǀ na ǀ āsate ǀ

ā ǀ eṣām ǀ aṃseṣu ǀ rambhiṇī-iva ǀ rarabhe ǀ hasteṣu ǀ khādiḥ ǀ ca ǀ kṛtiḥ ǀ ca ǀ sam ǀ dadhe ǁ

01.168.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॒ स्वयु॑क्ता दि॒व आ वृथा॑ ययु॒रम॑र्त्याः॒ कश॑या चोदत॒ त्मना॑ ।

अ॒रे॒णव॑स्तुविजा॒ता अ॑चुच्यवुर्दृ॒ळ्हानि॑ चिन्म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव स्वयुक्ता दिव आ वृथा ययुरमर्त्याः कशया चोदत त्मना ।

अरेणवस्तुविजाता अचुच्यवुर्दृळ्हानि चिन्मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

áva sváyuktā divá ā́ vṛ́thā yayurámartyāḥ káśayā codata tmánā ǀ

areṇávastuvijātā́ acucyavurdṛḷhā́ni cinmarúto bhrā́jadṛṣṭayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ava svayuktā diva ā vṛthā yayuramartyāḥ kaśayā codata tmanā ǀ

areṇavastuvijātā acucyavurdṛḷhāni cinmaruto bhrājadṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । स्वऽयु॑क्ताः । दि॒वः । आ । वृथा॑ । य॒युः॒ । अम॑र्त्याः । कश॑या । चो॒द॒त॒ । त्मना॑ ।

अ॒रे॒णवः॑ । तु॒वि॒ऽजा॒ताः । अ॒चु॒च्य॒वुः॒ । दृ॒ळ्हानि॑ । चि॒त् । म॒रुतः॑ । भ्राज॑त्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । स्वऽयुक्ताः । दिवः । आ । वृथा । ययुः । अमर्त्याः । कशया । चोदत । त्मना ।

अरेणवः । तुविऽजाताः । अचुच्यवुः । दृळ्हानि । चित् । मरुतः । भ्राजत्ऽऋष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ svá-yuktāḥ ǀ diváḥ ǀ ā́ ǀ vṛ́thā ǀ yayuḥ ǀ ámartyāḥ ǀ káśayā ǀ codata ǀ tmánā ǀ

areṇávaḥ ǀ tuvi-jātā́ḥ ǀ acucyavuḥ ǀ dṛḷhā́ni ǀ cit ǀ marútaḥ ǀ bhrā́jat-ṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ sva-yuktāḥ ǀ divaḥ ǀ ā ǀ vṛthā ǀ yayuḥ ǀ amartyāḥ ǀ kaśayā ǀ codata ǀ tmanā ǀ

areṇavaḥ ǀ tuvi-jātāḥ ǀ acucyavuḥ ǀ dṛḷhāni ǀ cit ǀ marutaḥ ǀ bhrājat-ṛṣṭayaḥ ǁ

01.168.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.06.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

को वो॒ऽंतर्म॑रुत ऋष्टिविद्युतो॒ रेज॑ति॒ त्मना॒ हन्वे॑व जि॒ह्वया॑ ।

ध॒न्व॒च्युत॑ इ॒षां न याम॑नि पुरु॒प्रैषा॑ अह॒न्यो॒३॒॑ नैत॑शः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

को वोऽंतर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया ।

धन्वच्युत इषां न यामनि पुरुप्रैषा अहन्यो नैतशः ॥

Samhita Transcription Accented

kó vo’ntármaruta ṛṣṭividyuto réjati tmánā hánveva jihváyā ǀ

dhanvacyúta iṣā́m ná yā́mani purupráiṣā ahanyó náitaśaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ko vo’ntarmaruta ṛṣṭividyuto rejati tmanā hanveva jihvayā ǀ

dhanvacyuta iṣām na yāmani purupraiṣā ahanyo naitaśaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । वः॒ । अ॒न्तः । म॒रु॒तः॒ । ऋ॒ष्टि॒ऽवि॒द्यु॒तः॒ । रेज॑ति । त्मना॑ । हन्वा॑ऽइव । जि॒ह्वया॑ ।

ध॒न्व॒ऽच्युतः॑ । इ॒षाम् । न । याम॑नि । पु॒रु॒ऽप्रैषाः॑ । अ॒ह॒न्यः॑ । न । एत॑शः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । वः । अन्तः । मरुतः । ऋष्टिऽविद्युतः । रेजति । त्मना । हन्वाऽइव । जिह्वया ।

धन्वऽच्युतः । इषाम् । न । यामनि । पुरुऽप्रैषाः । अहन्यः । न । एतशः ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ vaḥ ǀ antáḥ ǀ marutaḥ ǀ ṛṣṭi-vidyutaḥ ǀ réjati ǀ tmánā ǀ hánvā-iva ǀ jihváyā ǀ

dhanva-cyútaḥ ǀ iṣā́m ǀ ná ǀ yā́mani ǀ puru-práiṣāḥ ǀ ahanyáḥ ǀ ná ǀ étaśaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ vaḥ ǀ antaḥ ǀ marutaḥ ǀ ṛṣṭi-vidyutaḥ ǀ rejati ǀ tmanā ǀ hanvā-iva ǀ jihvayā ǀ

dhanva-cyutaḥ ǀ iṣām ǀ na ǀ yāmani ǀ puru-praiṣāḥ ǀ ahanyaḥ ǀ na ǀ etaśaḥ ǁ

01.168.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्व॑ स्विद॒स्य रज॑सो म॒हस्परं॒ क्वाव॑रं मरुतो॒ यस्मि॑न्नाय॒य ।

यच्च्या॒वय॑थ विथु॒रेव॒ संहि॑तं॒ व्यद्रि॑णा पतथ त्वे॒षम॑र्ण॒वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्व स्विदस्य रजसो महस्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय ।

यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमर्णवं ॥

Samhita Transcription Accented

kvá svidasyá rájaso maháspáram kvā́varam maruto yásminnāyayá ǀ

yáccyāváyatha vithuréva sáṃhitam vyádriṇā patatha tveṣámarṇavám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kva svidasya rajaso mahasparam kvāvaram maruto yasminnāyaya ǀ

yaccyāvayatha vithureva saṃhitam vyadriṇā patatha tveṣamarṇavam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्व॑ । स्वि॒त् । अ॒स्य । रज॑सः । म॒हः । पर॑म् । क्व॑ । अव॑रम् । म॒रु॒तः॒ । यस्मि॑न् । आ॒ऽय॒य ।

यत् । च्य॒वय॑थ । वि॒थु॒राऽइ॑व । सम्ऽहि॑तम् । वि । अद्रि॑णा । प॒त॒थ॒ । त्वे॒षम् । अ॒र्ण॒वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्व । स्वित् । अस्य । रजसः । महः । परम् । क्व । अवरम् । मरुतः । यस्मिन् । आऽयय ।

यत् । च्यवयथ । विथुराऽइव । सम्ऽहितम् । वि । अद्रिणा । पतथ । त्वेषम् । अर्णवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

kvá ǀ svit ǀ asyá ǀ rájasaḥ ǀ maháḥ ǀ páram ǀ kvá ǀ ávaram ǀ marutaḥ ǀ yásmin ǀ ā-yayá ǀ

yát ǀ cyaváyatha ǀ vithurā́-iva ǀ sám-hitam ǀ ví ǀ ádriṇā ǀ patatha ǀ tveṣám ǀ arṇavám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kva ǀ svit ǀ asya ǀ rajasaḥ ǀ mahaḥ ǀ param ǀ kva ǀ avaram ǀ marutaḥ ǀ yasmin ǀ ā-yaya ǀ

yat ǀ cyavayatha ǀ vithurā-iva ǀ sam-hitam ǀ vi ǀ adriṇā ǀ patatha ǀ tveṣam ǀ arṇavam ǁ

01.168.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सा॒तिर्न वोऽम॑वती॒ स्व॑र्वती त्वे॒षा विपा॑का मरुतः॒ पिपि॑ष्वती ।

भ॒द्रा वो॑ रा॒तिः पृ॑ण॒तो न दक्षि॑णा पृथु॒ज्रयी॑ असु॒र्ये॑व॒ जंज॑ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सातिर्न वोऽमवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती ।

भद्रा वो रातिः पृणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जंजती ॥

Samhita Transcription Accented

sātírná vó’mavatī svárvatī tveṣā́ vípākā marutaḥ pípiṣvatī ǀ

bhadrā́ vo rātíḥ pṛṇató ná dákṣiṇā pṛthujráyī asuryéva jáñjatī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sātirna vo’mavatī svarvatī tveṣā vipākā marutaḥ pipiṣvatī ǀ

bhadrā vo rātiḥ pṛṇato na dakṣiṇā pṛthujrayī asuryeva jañjatī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सा॒तिः । न । वः॒ । अम॑ऽवती । स्वः॑ऽवती । त्वे॒षा । विऽपा॑का । म॒रु॒तः॒ । पिपि॑ष्वती ।

भ॒द्रा । वः॒ । रा॒तिः । पृ॒ण॒तः । न । दक्षि॑णा । पृ॒थु॒ऽज्रयी॑ । असु॒र्या॑ऽइव । जञ्ज॑ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सातिः । न । वः । अमऽवती । स्वःऽवती । त्वेषा । विऽपाका । मरुतः । पिपिष्वती ।

भद्रा । वः । रातिः । पृणतः । न । दक्षिणा । पृथुऽज्रयी । असुर्याऽइव । जञ्जती ॥

Padapatha Transcription Accented

sātíḥ ǀ ná ǀ vaḥ ǀ áma-vatī ǀ sváḥ-vatī ǀ tveṣā́ ǀ ví-pākā ǀ marutaḥ ǀ pípiṣvatī ǀ

bhadrā́ ǀ vaḥ ǀ rātíḥ ǀ pṛṇatáḥ ǀ ná ǀ dákṣiṇā ǀ pṛthu-jráyī ǀ ásuryā-iva ǀ jáñjatī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sātiḥ ǀ na ǀ vaḥ ǀ ama-vatī ǀ svaḥ-vatī ǀ tveṣā ǀ vi-pākā ǀ marutaḥ ǀ pipiṣvatī ǀ

bhadrā ǀ vaḥ ǀ rātiḥ ǀ pṛṇataḥ ǀ na ǀ dakṣiṇā ǀ pṛthu-jrayī ǀ asuryā-iva ǀ jañjatī ǁ

01.168.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॑ ष्टोभंति॒ सिंध॑वः प॒विभ्यो॒ यद॒भ्रियां॒ वाच॑मुदी॒रयं॑ति ।

अव॑ स्मयंत वि॒द्युतः॑ पृथि॒व्यां यदी॑ घृ॒तं म॒रुतः॑ प्रुष्णु॒वंति॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति ष्टोभंति सिंधवः पविभ्यो यदभ्रियां वाचमुदीरयंति ।

अव स्मयंत विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मरुतः प्रुष्णुवंति ॥

Samhita Transcription Accented

práti ṣṭobhanti síndhavaḥ pavíbhyo yádabhríyām vā́camudīráyanti ǀ

áva smayanta vidyútaḥ pṛthivyā́m yádī ghṛtám marútaḥ pruṣṇuvánti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati ṣṭobhanti sindhavaḥ pavibhyo yadabhriyām vācamudīrayanti ǀ

ava smayanta vidyutaḥ pṛthivyām yadī ghṛtam marutaḥ pruṣṇuvanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । स्तो॒भ॒न्ति॒ । सिन्ध॑वः । प॒विऽभ्यः॑ । यत् । अ॒भ्रिया॑म् । वाच॑म् । उ॒त्ऽई॒रय॑न्ति ।

अव॑ । स्म॒य॒न्त॒ । वि॒ऽद्युतः॑ । पृ॒थि॒व्याम् । यदि॑ । घृ॒तम् । म॒रुतः॑ । प्रु॒ष्णु॒वन्ति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । स्तोभन्ति । सिन्धवः । पविऽभ्यः । यत् । अभ्रियाम् । वाचम् । उत्ऽईरयन्ति ।

अव । स्मयन्त । विऽद्युतः । पृथिव्याम् । यदि । घृतम् । मरुतः । प्रुष्णुवन्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ stobhanti ǀ síndhavaḥ ǀ paví-bhyaḥ ǀ yát ǀ abhríyām ǀ vā́cam ǀ ut-īráyanti ǀ

áva ǀ smayanta ǀ vi-dyútaḥ ǀ pṛthivyā́m ǀ yádi ǀ ghṛtám ǀ marútaḥ ǀ pruṣṇuvánti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ stobhanti ǀ sindhavaḥ ǀ pavi-bhyaḥ ǀ yat ǀ abhriyām ǀ vācam ǀ ut-īrayanti ǀ

ava ǀ smayanta ǀ vi-dyutaḥ ǀ pṛthivyām ǀ yadi ǀ ghṛtam ǀ marutaḥ ǀ pruṣṇuvanti ǁ

01.168.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असू॑त॒ पृश्नि॑र्मह॒ते रणा॑य त्वे॒षम॒यासां॑ म॒रुता॒मनी॑कं ।

ते स॑प्स॒रासो॑ऽजनयं॒ताभ्व॒मादित्स्व॒धामि॑षि॒रां पर्य॑पश्यन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असूत पृश्निर्महते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकं ।

ते सप्सरासोऽजनयंताभ्वमादित्स्वधामिषिरां पर्यपश्यन् ॥

Samhita Transcription Accented

ásūta pṛ́śnirmahaté ráṇāya tveṣámayā́sām marútāmánīkam ǀ

té sapsarā́so’janayantā́bhvamā́dítsvadhā́miṣirā́m páryapaśyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asūta pṛśnirmahate raṇāya tveṣamayāsām marutāmanīkam ǀ

te sapsarāso’janayantābhvamāditsvadhāmiṣirām paryapaśyan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असू॑त । पृश्निः॑ । म॒ह॒ते । रणा॑य । त्वे॒षम् । अ॒यासा॑म् । म॒रुता॑म् । अनी॑कम् ।

ते । स॒प्स॒रासः॑ । अ॒ज॒न॒य॒न्त॒ । अभ्व॑म् । आत् । इत् । स्व॒धाम् । इ॒षि॒राम् । परि॑ । अ॒प॒श्य॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असूत । पृश्निः । महते । रणाय । त्वेषम् । अयासाम् । मरुताम् । अनीकम् ।

ते । सप्सरासः । अजनयन्त । अभ्वम् । आत् । इत् । स्वधाम् । इषिराम् । परि । अपश्यन् ॥

Padapatha Transcription Accented

ásūta ǀ pṛ́śniḥ ǀ mahaté ǀ ráṇāya ǀ tveṣám ǀ ayā́sām ǀ marútām ǀ ánīkam ǀ

té ǀ sapsarā́saḥ ǀ ajanayanta ǀ ábhvam ǀ ā́t ǀ ít ǀ svadhā́m ǀ iṣirā́m ǀ pári ǀ apaśyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asūta ǀ pṛśniḥ ǀ mahate ǀ raṇāya ǀ tveṣam ǀ ayāsām ǀ marutām ǀ anīkam ǀ

te ǀ sapsarāsaḥ ǀ ajanayanta ǀ abhvam ǀ āt ǀ it ǀ svadhām ǀ iṣirām ǀ pari ǀ apaśyan ǁ

01.168.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.07.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.23.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष वः॒ स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मां॑दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।

एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मांदार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

eṣá vaḥ stómo maruta iyám gī́rmāndāryásya mānyásya kāróḥ ǀ

éṣā́ yāsīṣṭa tanvé vayā́m vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣa vaḥ stomo maruta iyam gīrmāndāryasya mānyasya kāroḥ ǀ

eṣā yāsīṣṭa tanve vayām vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । वः॒ । स्तोमः॑ । म॒रु॒तः॒ । इ॒यम् । गीः । मा॒न्दा॒र्यस्य॑ । मा॒न्यस्य॑ । का॒रोः ।

आ । इ॒षा । या॒सी॒ष्ट॒ । त॒न्वे॑ । व॒याम् । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । वः । स्तोमः । मरुतः । इयम् । गीः । मान्दार्यस्य । मान्यस्य । कारोः ।

आ । इषा । यासीष्ट । तन्वे । वयाम् । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣáḥ ǀ vaḥ ǀ stómaḥ ǀ marutaḥ ǀ iyám ǀ gī́ḥ ǀ māndāryásya ǀ mānyásya ǀ kāróḥ ǀ

ā́ ǀ iṣā́ ǀ yāsīṣṭa ǀ tanvé ǀ vayā́m ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣaḥ ǀ vaḥ ǀ stomaḥ ǀ marutaḥ ǀ iyam ǀ gīḥ ǀ māndāryasya ǀ mānyasya ǀ kāroḥ ǀ

ā ǀ iṣā ǀ yāsīṣṭa ǀ tanve ǀ vayām ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ