SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 170

 

1. Info

To:    1, 3: agastya;
2, 4, 5: indra
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: svarāḍanuṣṭup (1); anuṣṭup (2); virāḍanuṣṭup (3); nicṛdanuṣṭup (4); bhurikpaṅkti (5)

2nd set of styles: anuṣṭubh (2-4); bṛhatī (1); triṣṭubh (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.170.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न नू॒नमस्ति॒ नो श्वः कस्तद्वे॑द॒ यदद्भु॑तं ।

अ॒न्यस्य॑ चि॒त्तम॒भि सं॑च॒रेण्य॑मु॒ताधी॑तं॒ वि न॑श्यति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतं ।

अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यमुताधीतं वि नश्यति ॥

Samhita Transcription Accented

ná nūnámásti nó śváḥ kástádveda yádádbhutam ǀ

anyásya cittámabhí saṃcaréṇyamutā́dhītam ví naśyati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na nūnamasti no śvaḥ kastadveda yadadbhutam ǀ

anyasya cittamabhi saṃcareṇyamutādhītam vi naśyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । नू॒नम् । अस्ति॑ । नो इति॑ । श्वः । कः । तत् । वे॒द॒ । यत् । अद्भु॑तम् ।

अ॒न्यस्य॑ । चि॒त्तम् । अ॒भि । स॒म्ऽच॒रेण्य॑म् । उ॒त । आऽधी॑तम् । वि । न॒श्य॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । नूनम् । अस्ति । नो इति । श्वः । कः । तत् । वेद । यत् । अद्भुतम् ।

अन्यस्य । चित्तम् । अभि । सम्ऽचरेण्यम् । उत । आऽधीतम् । वि । नश्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ nūnám ǀ ásti ǀ nó íti ǀ śváḥ ǀ káḥ ǀ tát ǀ veda ǀ yát ǀ ádbhutam ǀ

anyásya ǀ cittám ǀ abhí ǀ sam-caréṇyam ǀ utá ǀ ā́-dhītam ǀ ví ǀ naśyati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ nūnam ǀ asti ǀ no iti ǀ śvaḥ ǀ kaḥ ǀ tat ǀ veda ǀ yat ǀ adbhutam ǀ

anyasya ǀ cittam ǀ abhi ǀ sam-careṇyam ǀ uta ǀ ā-dhītam ǀ vi ǀ naśyati ǁ

01.170.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

किं न॑ इंद्र जिघांससि॒ भ्रात॑रो म॒रुत॒स्तव॑ ।

तेभिः॑ कल्पस्व साधु॒या मा नः॑ स॒मर॑णे वधीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

किं न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ।

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥

Samhita Transcription Accented

kím na indra jighāṃsasi bhrā́taro marútastáva ǀ

tébhiḥ kalpasva sādhuyā́ mā́ naḥ samáraṇe vadhīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kim na indra jighāṃsasi bhrātaro marutastava ǀ

tebhiḥ kalpasva sādhuyā mā naḥ samaraṇe vadhīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

किम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । जि॒घां॒स॒सि॒ । भ्रात॑रः । म॒रुतः॑ । तव॑ ।

तेभिः॑ । क॒ल्प॒स्व॒ । सा॒धु॒ऽया । मा । नः॒ । स॒म्ऽअर॑णे । व॒धीः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

किम् । नः । इन्द्र । जिघांससि । भ्रातरः । मरुतः । तव ।

तेभिः । कल्पस्व । साधुऽया । मा । नः । सम्ऽअरणे । वधीः ॥

Padapatha Transcription Accented

kím ǀ naḥ ǀ indra ǀ jighāṃsasi ǀ bhrā́taraḥ ǀ marútaḥ ǀ táva ǀ

tébhiḥ ǀ kalpasva ǀ sādhu-yā́ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ sam-áraṇe ǀ vadhīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kim ǀ naḥ ǀ indra ǀ jighāṃsasi ǀ bhrātaraḥ ǀ marutaḥ ǀ tava ǀ

tebhiḥ ǀ kalpasva ǀ sādhu-yā ǀ mā ǀ naḥ ǀ sam-araṇe ǀ vadhīḥ ǁ

01.170.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

किं नो॑ भ्रातरगस्त्य॒ सखा॒ सन्नति॑ मन्यसे ।

वि॒द्मा हि ते॒ यथा॒ मनो॒ऽस्मभ्य॒मिन्न दि॑त्ससि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे ।

विद्मा हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥

Samhita Transcription Accented

kím no bhrātaragastya sákhā sánnáti manyase ǀ

vidmā́ hí te yáthā máno’smábhyamínná ditsasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kim no bhrātaragastya sakhā sannati manyase ǀ

vidmā hi te yathā mano’smabhyaminna ditsasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

किम् । नः॒ । भ्रा॒तः॒ । अ॒ग॒स्त्य॒ । सखा॑ । सन् । अति॑ । म॒न्य॒से॒ ।

वि॒द्म । हि । ते॒ । यथा॑ । मनः॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । इत् । न । दि॒त्स॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

किम् । नः । भ्रातः । अगस्त्य । सखा । सन् । अति । मन्यसे ।

विद्म । हि । ते । यथा । मनः । अस्मभ्यम् । इत् । न । दित्ससि ॥

Padapatha Transcription Accented

kím ǀ naḥ ǀ bhrātaḥ ǀ agastya ǀ sákhā ǀ sán ǀ áti ǀ manyase ǀ

vidmá ǀ hí ǀ te ǀ yáthā ǀ mánaḥ ǀ asmábhyam ǀ ít ǀ ná ǀ ditsasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kim ǀ naḥ ǀ bhrātaḥ ǀ agastya ǀ sakhā ǀ san ǀ ati ǀ manyase ǀ

vidma ǀ hi ǀ te ǀ yathā ǀ manaḥ ǀ asmabhyam ǀ it ǀ na ǀ ditsasi ǁ

01.170.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अरं॑ कृण्वंतु॒ वेदिं॒ सम॒ग्निमिं॑धतां पु॒रः ।

तत्रा॒मृत॑स्य॒ चेत॑नं य॒ज्ञं ते॑ तनवावहै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अरं कृण्वंतु वेदिं समग्निमिंधतां पुरः ।

तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञं ते तनवावहै ॥

Samhita Transcription Accented

áram kṛṇvantu védim sámagnímindhatām puráḥ ǀ

tátrāmṛ́tasya cétanam yajñám te tanavāvahai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aram kṛṇvantu vedim samagnimindhatām puraḥ ǀ

tatrāmṛtasya cetanam yajñam te tanavāvahai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर॑म् । कृ॒ण्व॒न्तु॒ । वेदि॑म् । सम् । अ॒ग्निम् । इ॒न्ध॒ता॒म् । पु॒रः ।

तत्र॑ । अ॒मृत॑स्य । चेत॑नम् । य॒ज्ञम् । ते॒ । त॒न॒वा॒व॒है॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अरम् । कृण्वन्तु । वेदिम् । सम् । अग्निम् । इन्धताम् । पुरः ।

तत्र । अमृतस्य । चेतनम् । यज्ञम् । ते । तनवावहै ॥

Padapatha Transcription Accented

áram ǀ kṛṇvantu ǀ védim ǀ sám ǀ agním ǀ indhatām ǀ puráḥ ǀ

tátra ǀ amṛ́tasya ǀ cétanam ǀ yajñám ǀ te ǀ tanavāvahai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aram ǀ kṛṇvantu ǀ vedim ǀ sam ǀ agnim ǀ indhatām ǀ puraḥ ǀ

tatra ǀ amṛtasya ǀ cetanam ǀ yajñam ǀ te ǀ tanavāvahai ǁ

01.170.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमी॑शिषे वसुपते॒ वसू॑नां॒ त्वं मि॒त्राणां॑ मित्रपते॒ धेष्ठः॑ ।

इंद्र॒ त्वं म॒रुद्भिः॒ सं व॑द॒स्वाध॒ प्राशा॑न ऋतु॒था ह॒वींषि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः ।

इंद्र त्वं मरुद्भिः सं वदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि ॥

Samhita Transcription Accented

tvámīśiṣe vasupate vásūnām tvám mitrā́ṇām mitrapate dhéṣṭhaḥ ǀ

índra tvám marúdbhiḥ sám vadasvā́dha prā́śāna ṛtuthā́ havī́ṃṣi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamīśiṣe vasupate vasūnām tvam mitrāṇām mitrapate dheṣṭhaḥ ǀ

indra tvam marudbhiḥ sam vadasvādha prāśāna ṛtuthā havīṃṣi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । ई॒शि॒षे॒ । व॒सु॒ऽप॒ते॒ । वसू॑नाम् । त्वम् । मि॒त्राणा॑म् । मि॒त्र॒ऽप॒ते॒ । धेष्ठः॑ ।

इन्द्र॑ । त्वम् । म॒रुत्ऽभिः॑ । सम् । व॒द॒स्व॒ । अध॑ । प्र । अ॒शा॒न॒ । ऋ॒तु॒ऽथा । ह॒वींषि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । ईशिषे । वसुऽपते । वसूनाम् । त्वम् । मित्राणाम् । मित्रऽपते । धेष्ठः ।

इन्द्र । त्वम् । मरुत्ऽभिः । सम् । वदस्व । अध । प्र । अशान । ऋतुऽथा । हवींषि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ īśiṣe ǀ vasu-pate ǀ vásūnām ǀ tvám ǀ mitrā́ṇām ǀ mitra-pate ǀ dhéṣṭhaḥ ǀ

índra ǀ tvám ǀ marút-bhiḥ ǀ sám ǀ vadasva ǀ ádha ǀ prá ǀ aśāna ǀ ṛtu-thā́ ǀ havī́ṃṣi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ īśiṣe ǀ vasu-pate ǀ vasūnām ǀ tvam ǀ mitrāṇām ǀ mitra-pate ǀ dheṣṭhaḥ ǀ

indra ǀ tvam ǀ marut-bhiḥ ǀ sam ǀ vadasva ǀ adha ǀ pra ǀ aśāna ǀ ṛtu-thā ǀ havīṃṣi ǁ