SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 171

 

1. Info

To:    1, 2: maruts;
3-6: indra, maruts
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 5); virāṭtrisṭup (4, 6); triṣṭup (2); bhurikpaṅkti (3)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.171.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॑ व ए॒ना नम॑सा॒हमे॑मि सू॒क्तेन॑ भिक्षे सुम॒तिं तु॒राणां॑ ।

र॒रा॒णता॑ मरुतो वे॒द्याभि॒र्नि हेळो॑ ध॒त्त वि मु॑चध्व॒मश्वा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति व एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणां ।

रराणता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळो धत्त वि मुचध्वमश्वान् ॥

Samhita Transcription Accented

práti va enā́ námasāhámemi sūkténa bhikṣe sumatím turā́ṇām ǀ

rarāṇátā maruto vedyā́bhirní héḷo dhattá ví mucadhvamáśvān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati va enā namasāhamemi sūktena bhikṣe sumatim turāṇām ǀ

rarāṇatā maruto vedyābhirni heḷo dhatta vi mucadhvamaśvān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । वः॒ । ए॒ना । नम॑सा । अ॒हम् । ए॒मि॒ । सु॒ऽउ॒क्तेन॑ । भि॒क्षे॒ । सु॒ऽम॒तिम् । तु॒राणा॑म् ।

र॒रा॒णता॑ । म॒रु॒तः॒ । वे॒द्याभिः॑ । नि । हेळः॑ । ध॒त्त । वि । मु॒च॒ध्व॒म् । अश्वा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । वः । एना । नमसा । अहम् । एमि । सुऽउक्तेन । भिक्षे । सुऽमतिम् । तुराणाम् ।

रराणता । मरुतः । वेद्याभिः । नि । हेळः । धत्त । वि । मुचध्वम् । अश्वान् ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ vaḥ ǀ enā́ ǀ námasā ǀ ahám ǀ emi ǀ su-ukténa ǀ bhikṣe ǀ su-matím ǀ turā́ṇām ǀ

rarāṇátā ǀ marutaḥ ǀ vedyā́bhiḥ ǀ ní ǀ héḷaḥ ǀ dhattá ǀ ví ǀ mucadhvam ǀ áśvān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ vaḥ ǀ enā ǀ namasā ǀ aham ǀ emi ǀ su-uktena ǀ bhikṣe ǀ su-matim ǀ turāṇām ǀ

rarāṇatā ǀ marutaḥ ǀ vedyābhiḥ ǀ ni ǀ heḷaḥ ǀ dhatta ǀ vi ǀ mucadhvam ǀ aśvān ǁ

01.171.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष वः॒ स्तोमो॑ मरुतो॒ नम॑स्वान्हृ॒दा त॒ष्टो मन॑सा धायि देवाः ।

उपे॒मा या॑त॒ मन॑सा जुषा॒णा यू॒यं हि ष्ठा नम॑स॒ इद्वृ॒धासः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष वः स्तोमो मरुतो नमस्वान्हृदा तष्टो मनसा धायि देवाः ।

उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हि ष्ठा नमस इद्वृधासः ॥

Samhita Transcription Accented

eṣá vaḥ stómo maruto námasvānhṛdā́ taṣṭó mánasā dhāyi devāḥ ǀ

úpemā́ yāta mánasā juṣāṇā́ yūyám hí ṣṭhā́ námasa ídvṛdhā́saḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣa vaḥ stomo maruto namasvānhṛdā taṣṭo manasā dhāyi devāḥ ǀ

upemā yāta manasā juṣāṇā yūyam hi ṣṭhā namasa idvṛdhāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । वः॒ । स्तोमः॑ । म॒रु॒तः॒ । नम॑स्वान् । हृ॒दा । त॒ष्टः । मन॑सा । धा॒यि॒ । दे॒वाः॒ ।

उप॑ । ई॒म् । आ । या॒त॒ । मन॑सा । जु॒षा॒णाः । यू॒यम् । हि । स्थ । नम॑सः । इत् । वृ॒धासः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । वः । स्तोमः । मरुतः । नमस्वान् । हृदा । तष्टः । मनसा । धायि । देवाः ।

उप । ईम् । आ । यात । मनसा । जुषाणाः । यूयम् । हि । स्थ । नमसः । इत् । वृधासः ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣáḥ ǀ vaḥ ǀ stómaḥ ǀ marutaḥ ǀ námasvān ǀ hṛdā́ ǀ taṣṭáḥ ǀ mánasā ǀ dhāyi ǀ devāḥ ǀ

úpa ǀ īm ǀ ā́ ǀ yāta ǀ mánasā ǀ juṣāṇā́ḥ ǀ yūyám ǀ hí ǀ sthá ǀ námasaḥ ǀ ít ǀ vṛdhā́saḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣaḥ ǀ vaḥ ǀ stomaḥ ǀ marutaḥ ǀ namasvān ǀ hṛdā ǀ taṣṭaḥ ǀ manasā ǀ dhāyi ǀ devāḥ ǀ

upa ǀ īm ǀ ā ǀ yāta ǀ manasā ǀ juṣāṇāḥ ǀ yūyam ǀ hi ǀ stha ǀ namasaḥ ǀ it ǀ vṛdhāsaḥ ǁ

01.171.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्तु॒तासो॑ नो म॒रुतो॑ मृळयंतू॒त स्तु॒तो म॒घवा॒ शंभ॑विष्ठः ।

ऊ॒र्ध्वा नः॑ संतु को॒म्या वना॒न्यहा॑नि॒ विश्वा॑ मरुतो जिगी॒षा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्तुतासो नो मरुतो मृळयंतूत स्तुतो मघवा शंभविष्ठः ।

ऊर्ध्वा नः संतु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥

Samhita Transcription Accented

stutā́so no marúto mṛḷayantūtá stutó maghávā śámbhaviṣṭhaḥ ǀ

ūrdhvā́ naḥ santu komyā́ vánānyáhāni víśvā maruto jigīṣā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

stutāso no maruto mṛḷayantūta stuto maghavā śambhaviṣṭhaḥ ǀ

ūrdhvā naḥ santu komyā vanānyahāni viśvā maruto jigīṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्तु॒तासः॑ । नः॒ । म॒रुतः॑ । मृ॒ळ॒य॒न्तु॒ । उ॒त । स्तु॒तः । म॒घऽवा॑ । शम्ऽभ॑विष्ठः ।

ऊ॒र्ध्वा । नः॒ । स॒न्तु॒ । को॒म्या । वना॑नि । अहा॑नि । विश्वा॑ । म॒रु॒तः॒ । जि॒गी॒षा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्तुतासः । नः । मरुतः । मृळयन्तु । उत । स्तुतः । मघऽवा । शम्ऽभविष्ठः ।

ऊर्ध्वा । नः । सन्तु । कोम्या । वनानि । अहानि । विश्वा । मरुतः । जिगीषा ॥

Padapatha Transcription Accented

stutā́saḥ ǀ naḥ ǀ marútaḥ ǀ mṛḷayantu ǀ utá ǀ stutáḥ ǀ maghá-vā ǀ śám-bhaviṣṭhaḥ ǀ

ūrdhvā́ ǀ naḥ ǀ santu ǀ komyā́ ǀ vánāni ǀ áhāni ǀ víśvā ǀ marutaḥ ǀ jigīṣā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

stutāsaḥ ǀ naḥ ǀ marutaḥ ǀ mṛḷayantu ǀ uta ǀ stutaḥ ǀ magha-vā ǀ śam-bhaviṣṭhaḥ ǀ

ūrdhvā ǀ naḥ ǀ santu ǀ komyā ǀ vanāni ǀ ahāni ǀ viśvā ǀ marutaḥ ǀ jigīṣā ǁ

01.171.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्माद॒हं त॑वि॒षादीष॑माण॒ इंद्रा॑द्भि॒या म॑रुतो॒ रेज॑मानः ।

यु॒ष्मभ्यं॑ ह॒व्या निशि॑तान्यासं॒तान्या॒रे च॑कृमा मृ॒ळता॑ नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मादहं तविषादीषमाण इंद्राद्भिया मरुतो रेजमानः ।

युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासंतान्यारे चकृमा मृळता नः ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́dahám taviṣā́dī́ṣamāṇa índrādbhiyā́ maruto réjamānaḥ ǀ

yuṣmábhyam havyā́ níśitānyāsantā́nyāré cakṛmā mṛḷátā naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmādaham taviṣādīṣamāṇa indrādbhiyā maruto rejamānaḥ ǀ

yuṣmabhyam havyā niśitānyāsantānyāre cakṛmā mṛḷatā naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मात् । अ॒हम् । त॒वि॒षात् । ईष॑माणः । इन्द्रा॑त् । भि॒या । म॒रु॒तः॒ । रेज॑मानः ।

यु॒ष्मभ्य॑म् । ह॒व्या । निऽशि॑तानि । आ॒स॒न् । तानि॑ । आ॒रे । च॒कृ॒म॒ । मृ॒ळत॑ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मात् । अहम् । तविषात् । ईषमाणः । इन्द्रात् । भिया । मरुतः । रेजमानः ।

युष्मभ्यम् । हव्या । निऽशितानि । आसन् । तानि । आरे । चकृम । मृळत । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmā́t ǀ ahám ǀ taviṣā́t ǀ ī́ṣamāṇaḥ ǀ índrāt ǀ bhiyā́ ǀ marutaḥ ǀ réjamānaḥ ǀ

yuṣmábhyam ǀ havyā́ ǀ ní-śitāni ǀ āsan ǀ tā́ni ǀ āré ǀ cakṛma ǀ mṛḷáta ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmāt ǀ aham ǀ taviṣāt ǀ īṣamāṇaḥ ǀ indrāt ǀ bhiyā ǀ marutaḥ ǀ rejamānaḥ ǀ

yuṣmabhyam ǀ havyā ǀ ni-śitāni ǀ āsan ǀ tāni ǀ āre ǀ cakṛma ǀ mṛḷata ǀ naḥ ǁ

01.171.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

येन॒ माना॑सश्चि॒तयं॑त उ॒स्रा व्यु॑ष्टिषु॒ शव॑सा॒ शश्व॑तीनां ।

स नो॑ म॒रुद्भि॑र्वृषभ॒ श्रवो॑ धा उ॒ग्र उ॒ग्रेभिः॒ स्थवि॑रः सहो॒दाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

येन मानासश्चितयंत उस्रा व्युष्टिषु शवसा शश्वतीनां ।

स नो मरुद्भिर्वृषभ श्रवो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ॥

Samhita Transcription Accented

yéna mā́nāsaścitáyanta usrā́ vyúṣṭiṣu śávasā śáśvatīnām ǀ

sá no marúdbhirvṛṣabha śrávo dhā ugrá ugrébhiḥ stháviraḥ sahodā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yena mānāsaścitayanta usrā vyuṣṭiṣu śavasā śaśvatīnām ǀ

sa no marudbhirvṛṣabha śravo dhā ugra ugrebhiḥ sthaviraḥ sahodāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

येन॑ । माना॑सः । चि॒तय॑न्ते । उ॒स्राः । विऽउ॑ष्टिषु । शव॑सा । शश्व॑तीनाम् ।

सः । नः॒ । म॒रुत्ऽभिः॑ । वृ॒ष॒भ॒ । श्रवः॑ । धाः॒ । उ॒ग्रः । उ॒ग्रेभिः॑ । स्थवि॑रः । स॒हः॒ऽदाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

येन । मानासः । चितयन्ते । उस्राः । विऽउष्टिषु । शवसा । शश्वतीनाम् ।

सः । नः । मरुत्ऽभिः । वृषभ । श्रवः । धाः । उग्रः । उग्रेभिः । स्थविरः । सहःऽदाः ॥

Padapatha Transcription Accented

yéna ǀ mā́nāsaḥ ǀ citáyante ǀ usrā́ḥ ǀ ví-uṣṭiṣu ǀ śávasā ǀ śáśvatīnām ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ marút-bhiḥ ǀ vṛṣabha ǀ śrávaḥ ǀ dhāḥ ǀ ugráḥ ǀ ugrébhiḥ ǀ stháviraḥ ǀ sahaḥ-dā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yena ǀ mānāsaḥ ǀ citayante ǀ usrāḥ ǀ vi-uṣṭiṣu ǀ śavasā ǀ śaśvatīnām ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ marut-bhiḥ ǀ vṛṣabha ǀ śravaḥ ǀ dhāḥ ǀ ugraḥ ǀ ugrebhiḥ ǀ sthaviraḥ ǀ sahaḥ-dāḥ ǁ

01.171.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.11.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं पा॑हींद्र॒ सही॑यसो॒ नॄन्भवा॑ म॒रुद्भि॒रव॑यातहेळाः ।

सु॒प्र॒के॒तेभिः॑ सास॒हिर्दधा॑नो वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं पाहींद्र सहीयसो नॄन्भवा मरुद्भिरवयातहेळाः ।

सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám pāhīndra sáhīyaso nṝ́nbhávā marúdbhirávayātaheḷāḥ ǀ

supraketébhiḥ sāsahírdádhāno vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam pāhīndra sahīyaso nṝnbhavā marudbhiravayātaheḷāḥ ǀ

supraketebhiḥ sāsahirdadhāno vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । पा॒हि॒ । इ॒न्द्र॒ । सही॑यसः । नॄन् । भव॑ । म॒रुत्ऽभिः॑ । अव॑यातऽहेळाः ।

सु॒ऽप्र॒के॒तेभिः॑ । स॒स॒हिः । दधा॑नः । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । पाहि । इन्द्र । सहीयसः । नॄन् । भव । मरुत्ऽभिः । अवयातऽहेळाः ।

सुऽप्रकेतेभिः । ससहिः । दधानः । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ pāhi ǀ indra ǀ sáhīyasaḥ ǀ nṝ́n ǀ bháva ǀ marút-bhiḥ ǀ ávayāta-heḷāḥ ǀ

su-praketébhiḥ ǀ sasahíḥ ǀ dádhānaḥ ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ pāhi ǀ indra ǀ sahīyasaḥ ǀ nṝn ǀ bhava ǀ marut-bhiḥ ǀ avayāta-heḷāḥ ǀ

su-praketebhiḥ ǀ sasahiḥ ǀ dadhānaḥ ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ