SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 172

 

1. Info

To:    maruts
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 3); virāḍgāyatrī (1)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.172.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒त्रो वो॑ऽस्तु॒ याम॑श्चि॒त्र ऊ॒ती सु॑दानवः ।

मरु॑तो॒ अहि॑भानवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः ।

मरुतो अहिभानवः ॥

Samhita Transcription Accented

citró vo’stu yā́maścitrá ūtī́ sudānavaḥ ǀ

máruto áhibhānavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

citro vo’stu yāmaścitra ūtī sudānavaḥ ǀ

maruto ahibhānavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒त्रः । वः॒ । अ॒स्तु॒ । यामः॑ । चि॒त्रः । ऊ॒ती । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ ।

मरु॑तः । अहि॑ऽभानवः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्रः । वः । अस्तु । यामः । चित्रः । ऊती । सुऽदानवः ।

मरुतः । अहिऽभानवः ॥

Padapatha Transcription Accented

citráḥ ǀ vaḥ ǀ astu ǀ yā́maḥ ǀ citráḥ ǀ ūtī́ ǀ su-dānavaḥ ǀ

márutaḥ ǀ áhi-bhānavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

citraḥ ǀ vaḥ ǀ astu ǀ yāmaḥ ǀ citraḥ ǀ ūtī ǀ su-dānavaḥ ǀ

marutaḥ ǀ ahi-bhānavaḥ ǁ

01.172.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒रे सा वः॑ सुदानवो॒ मरु॑त ऋंज॒ती शरुः॑ ।

आ॒रे अश्मा॒ यमस्य॑थ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋंजती शरुः ।

आरे अश्मा यमस्यथ ॥

Samhita Transcription Accented

āré sā́ vaḥ sudānavo máruta ṛñjatī́ śáruḥ ǀ

āré áśmā yámásyatha ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āre sā vaḥ sudānavo maruta ṛñjatī śaruḥ ǀ

āre aśmā yamasyatha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒रे । सा । वः॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ । मरु॑तः । ऋ॒ञ्ज॒ती । शरुः॑ ।

आ॒रे । अश्मा॑ । यम् । अस्य॑थ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आरे । सा । वः । सुऽदानवः । मरुतः । ऋञ्जती । शरुः ।

आरे । अश्मा । यम् । अस्यथ ॥

Padapatha Transcription Accented

āré ǀ sā́ ǀ vaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ márutaḥ ǀ ṛñjatī́ ǀ śáruḥ ǀ

āré ǀ áśmā ǀ yám ǀ ásyatha ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āre ǀ sā ǀ vaḥ ǀ su-dānavaḥ ǀ marutaḥ ǀ ṛñjatī ǀ śaruḥ ǀ

āre ǀ aśmā ǀ yam ǀ asyatha ǁ

01.172.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तृ॒ण॒स्कं॒दस्य॒ नु विशः॒ परि॑ वृंक्त सुदानवः ।

ऊ॒र्ध्वान्नः॑ कर्त जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तृणस्कंदस्य नु विशः परि वृंक्त सुदानवः ।

ऊर्ध्वान्नः कर्त जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

tṛṇaskandásya nú víśaḥ pári vṛṅkta sudānavaḥ ǀ

ūrdhvā́nnaḥ karta jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tṛṇaskandasya nu viśaḥ pari vṛṅkta sudānavaḥ ǀ

ūrdhvānnaḥ karta jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तृ॒ण॒ऽस्क॒न्दस्य॑ । नु । विशः॑ । परि॑ । वृ॒ङ्क्त॒ । सु॒ऽदा॒न॒वः॒ ।

ऊ॒र्ध्वान् । नः॒ । क॒र्त॒ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तृणऽस्कन्दस्य । नु । विशः । परि । वृङ्क्त । सुऽदानवः ।

ऊर्ध्वान् । नः । कर्त । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

tṛṇa-skandásya ǀ nú ǀ víśaḥ ǀ pári ǀ vṛṅkta ǀ su-dānavaḥ ǀ

ūrdhvā́n ǀ naḥ ǀ karta ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tṛṇa-skandasya ǀ nu ǀ viśaḥ ǀ pari ǀ vṛṅkta ǀ su-dānavaḥ ǀ

ūrdhvān ǀ naḥ ǀ karta ǀ jīvase ǁ