SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 173

 

1. Info

To:    indra
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: bhurikpaṅkti (6, 9, 10, 12); paṅktiḥ (1, 5, 11); virāṭtrisṭup (2, 8); nicṛttriṣṭup (7, 13); triṣṭup (3); bṛhatī (4)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.173.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गाय॒त्साम॑ नभ॒न्यं१॒॑ यथा॒ वेरर्चा॑म॒ तद्वा॑वृधा॒नं स्व॑र्वत् ।

गावो॑ धे॒नवो॑ ब॒र्हिष्यद॑ब्धा॒ आ यत्स॒द्मानं॑ दि॒व्यं विवा॑सान् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गायत्साम नभन्यं यथा वेरर्चाम तद्वावृधानं स्वर्वत् ।

गावो धेनवो बर्हिष्यदब्धा आ यत्सद्मानं दिव्यं विवासान् ॥

Samhita Transcription Accented

gā́yatsā́ma nabhanyám yáthā vérárcāma tádvāvṛdhānám svárvat ǀ

gā́vo dhenávo barhíṣyádabdhā ā́ yátsadmā́nam divyám vívāsān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gāyatsāma nabhanyam yathā verarcāma tadvāvṛdhānam svarvat ǀ

gāvo dhenavo barhiṣyadabdhā ā yatsadmānam divyam vivāsān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गाय॑त् । साम॑ । न॒भ॒न्य॑म् । यथा॑ । वेः । अर्चा॑म । तत् । व॒वृ॒धा॒नम् । स्वः॑ऽवत् ।

गावः॑ । धे॒नवः॑ । ब॒र्हिषि॑ । अद॑ब्धाः । आ । यत् । स॒द्मान॑म् । दि॒व्यम् । विवा॑सान् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गायत् । साम । नभन्यम् । यथा । वेः । अर्चाम । तत् । ववृधानम् । स्वःऽवत् ।

गावः । धेनवः । बर्हिषि । अदब्धाः । आ । यत् । सद्मानम् । दिव्यम् । विवासान् ॥

Padapatha Transcription Accented

gā́yat ǀ sā́ma ǀ nabhanyám ǀ yáthā ǀ véḥ ǀ árcāma ǀ tát ǀ vavṛdhānám ǀ sváḥ-vat ǀ

gā́vaḥ ǀ dhenávaḥ ǀ barhíṣi ǀ ádabdhāḥ ǀ ā́ ǀ yát ǀ sadmā́nam ǀ divyám ǀ vívāsān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

gāyat ǀ sāma ǀ nabhanyam ǀ yathā ǀ veḥ ǀ arcāma ǀ tat ǀ vavṛdhānam ǀ svaḥ-vat ǀ

gāvaḥ ǀ dhenavaḥ ǀ barhiṣi ǀ adabdhāḥ ǀ ā ǀ yat ǀ sadmānam ǀ divyam ǀ vivāsān ǁ

01.173.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्च॒द्वृषा॒ वृष॑भिः॒ स्वेदु॑हव्यैर्मृ॒गो नाश्नो॒ अति॒ यज्जु॑गु॒र्यात् ।

प्र मं॑द॒युर्म॒नां गू॑र्त॒ होता॒ भर॑ते॒ मर्यो॑ मिथु॒ना यज॑त्रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्चद्वृषा वृषभिः स्वेदुहव्यैर्मृगो नाश्नो अति यज्जुगुर्यात् ।

प्र मंदयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रः ॥

Samhita Transcription Accented

árcadvṛ́ṣā vṛ́ṣabhiḥ svéduhavyairmṛgó nā́śno áti yájjuguryā́t ǀ

prá mandayúrmanā́m gūrta hótā bhárate máryo mithunā́ yájatraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arcadvṛṣā vṛṣabhiḥ sveduhavyairmṛgo nāśno ati yajjuguryāt ǀ

pra mandayurmanām gūrta hotā bharate maryo mithunā yajatraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्च॑त् । वृषा॑ । वृष॑ऽभिः । स्वऽइदु॑हव्यैः । मृ॒गः । न । अश्नः॑ । अति॑ । यत् । जु॒गु॒र्यात् ।

प्र । म॒न्द॒युः । म॒नाम् । गू॒र्त॒ । होता॑ । भर॑ते । मर्यः॑ । मि॒थु॒ना । यज॑त्रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्चत् । वृषा । वृषऽभिः । स्वऽइदुहव्यैः । मृगः । न । अश्नः । अति । यत् । जुगुर्यात् ।

प्र । मन्दयुः । मनाम् । गूर्त । होता । भरते । मर्यः । मिथुना । यजत्रः ॥

Padapatha Transcription Accented

árcat ǀ vṛ́ṣā ǀ vṛ́ṣa-bhiḥ ǀ svá-íduhavyaiḥ ǀ mṛgáḥ ǀ ná ǀ áśnaḥ ǀ áti ǀ yát ǀ juguryā́t ǀ

prá ǀ mandayúḥ ǀ manā́m ǀ gūrta ǀ hótā ǀ bhárate ǀ máryaḥ ǀ mithunā́ ǀ yájatraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arcat ǀ vṛṣā ǀ vṛṣa-bhiḥ ǀ sva-iduhavyaiḥ ǀ mṛgaḥ ǀ na ǀ aśnaḥ ǀ ati ǀ yat ǀ juguryāt ǀ

pra ǀ mandayuḥ ǀ manām ǀ gūrta ǀ hotā ǀ bharate ǀ maryaḥ ǀ mithunā ǀ yajatraḥ ǁ

01.173.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नक्ष॒द्धोता॒ परि॒ सद्म॑ मि॒ता यन्भर॒द्गर्भ॒मा श॒रदः॑ पृथि॒व्याः ।

क्रंद॒दश्वो॒ नय॑मानो रु॒वद्गौरं॒तर्दू॒तो न रोद॑सी चर॒द्वाक् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नक्षद्धोता परि सद्म मिता यन्भरद्गर्भमा शरदः पृथिव्याः ।

क्रंददश्वो नयमानो रुवद्गौरंतर्दूतो न रोदसी चरद्वाक् ॥

Samhita Transcription Accented

nákṣaddhótā pári sádma mitā́ yánbháradgárbhamā́ śarádaḥ pṛthivyā́ḥ ǀ

krándadáśvo náyamāno ruvádgáurantárdūtó ná ródasī caradvā́k ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nakṣaddhotā pari sadma mitā yanbharadgarbhamā śaradaḥ pṛthivyāḥ ǀ

krandadaśvo nayamāno ruvadgaurantardūto na rodasī caradvāk ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नक्ष॑त् । होता॑ । परि॑ । सद्म॑ । मि॒ता । यन् । भर॑त् । गर्भ॑म् । आ । श॒रदः॑ । पृ॒थि॒व्याः ।

क्रन्द॑त् । अश्वः॑ । नय॑मानः । रु॒वत् । गौः । अ॒न्तः । दू॒तः । न । रोद॑सी॒ इति॑ । च॒र॒त् । वाक् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नक्षत् । होता । परि । सद्म । मिता । यन् । भरत् । गर्भम् । आ । शरदः । पृथिव्याः ।

क्रन्दत् । अश्वः । नयमानः । रुवत् । गौः । अन्तः । दूतः । न । रोदसी इति । चरत् । वाक् ॥

Padapatha Transcription Accented

nákṣat ǀ hótā ǀ pári ǀ sádma ǀ mitā́ ǀ yán ǀ bhárat ǀ gárbham ǀ ā́ ǀ śarádaḥ ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ

krándat ǀ áśvaḥ ǀ náyamānaḥ ǀ ruvát ǀ gáuḥ ǀ antáḥ ǀ dūtáḥ ǀ ná ǀ ródasī íti ǀ carat ǀ vā́k ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nakṣat ǀ hotā ǀ pari ǀ sadma ǀ mitā ǀ yan ǀ bharat ǀ garbham ǀ ā ǀ śaradaḥ ǀ pṛthivyāḥ ǀ

krandat ǀ aśvaḥ ǀ nayamānaḥ ǀ ruvat ǀ gauḥ ǀ antaḥ ǀ dūtaḥ ǀ na ǀ rodasī iti ǀ carat ǀ vāk ǁ

01.173.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता क॒र्माष॑तरास्मै॒ प्र च्यौ॒त्नानि॑ देव॒यंतो॑ भरंते ।

जुजो॑ष॒दिंद्रो॑ द॒स्मव॑र्चा॒ नास॑त्येव॒ सुग्म्यो॑ रथे॒ष्ठाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता कर्माषतरास्मै प्र च्यौत्नानि देवयंतो भरंते ।

जुजोषदिंद्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ karmā́ṣatarāsmai prá cyautnā́ni devayánto bharante ǀ

jújoṣadíndro dasmávarcā nā́satyeva súgmyo ratheṣṭhā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā karmāṣatarāsmai pra cyautnāni devayanto bharante ǀ

jujoṣadindro dasmavarcā nāsatyeva sugmyo ratheṣṭhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । क॒र्म॒ । अष॑ऽतरा । अ॒स्मै॒ । प्र । च्यौ॒त्नानि॑ । दे॒व॒ऽयन्तः॑ । भ॒र॒न्ते॒ ।

जुजो॑षत् । इन्द्रः॑ । द॒स्मऽव॑र्चाः । नास॑त्याऽइव । सुग्म्यः॑ । र॒थे॒ऽस्थाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । कर्म । अषऽतरा । अस्मै । प्र । च्यौत्नानि । देवऽयन्तः । भरन्ते ।

जुजोषत् । इन्द्रः । दस्मऽवर्चाः । नासत्याऽइव । सुग्म्यः । रथेऽस्थाः ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ karma ǀ áṣa-tarā ǀ asmai ǀ prá ǀ cyautnā́ni ǀ deva-yántaḥ ǀ bharante ǀ

jújoṣat ǀ índraḥ ǀ dasmá-varcāḥ ǀ nā́satyā-iva ǀ súgmyaḥ ǀ rathe-sthā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ karma ǀ aṣa-tarā ǀ asmai ǀ pra ǀ cyautnāni ǀ deva-yantaḥ ǀ bharante ǀ

jujoṣat ǀ indraḥ ǀ dasma-varcāḥ ǀ nāsatyā-iva ǀ sugmyaḥ ǀ rathe-sthāḥ ǁ

01.173.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तमु॑ ष्टु॒हींद्रं॒ यो ह॒ सत्वा॒ यः शूरो॑ म॒घवा॒ यो र॑थे॒ष्ठाः ।

प्र॒ती॒चश्चि॒द्योधी॑या॒न्वृष॑ण्वान्वव॒व्रुष॑श्चि॒त्तम॑सो विहं॒ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमु ष्टुहींद्रं यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो रथेष्ठाः ।

प्रतीचश्चिद्योधीयान्वृषण्वान्ववव्रुषश्चित्तमसो विहंता ॥

Samhita Transcription Accented

támu ṣṭuhī́ndram yó ha sátvā yáḥ śū́ro maghávā yó ratheṣṭhā́ḥ ǀ

pratīcáścidyódhīyānvṛ́ṣaṇvānvavavrúṣaścittámaso vihantā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamu ṣṭuhīndram yo ha satvā yaḥ śūro maghavā yo ratheṣṭhāḥ ǀ

pratīcaścidyodhīyānvṛṣaṇvānvavavruṣaścittamaso vihantā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । ऊं॒ इति॑ । स्तु॒हि॒ । इन्द्र॑म् । यः । ह॒ । सत्वा॑ । यः । शूरः॑ । म॒घवा॑ । यः । र॒थे॒ऽस्थाः ।

प्र॒ती॒चः । चि॒त् । योधी॑यान् । वृष॑ण्ऽवान् । व॒व॒व्रुषः॑ । चि॒त् । तम॑सः । वि॒ऽह॒न्ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । ऊं इति । स्तुहि । इन्द्रम् । यः । ह । सत्वा । यः । शूरः । मघवा । यः । रथेऽस्थाः ।

प्रतीचः । चित् । योधीयान् । वृषण्ऽवान् । ववव्रुषः । चित् । तमसः । विऽहन्ता ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ ūṃ íti ǀ stuhi ǀ índram ǀ yáḥ ǀ ha ǀ sátvā ǀ yáḥ ǀ śū́raḥ ǀ maghávā ǀ yáḥ ǀ rathe-sthā́ḥ ǀ

pratīcáḥ ǀ cit ǀ yódhīyān ǀ vṛ́ṣaṇ-vān ǀ vavavrúṣaḥ ǀ cit ǀ támasaḥ ǀ vi-hantā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ ūṃ iti ǀ stuhi ǀ indram ǀ yaḥ ǀ ha ǀ satvā ǀ yaḥ ǀ śūraḥ ǀ maghavā ǀ yaḥ ǀ rathe-sthāḥ ǀ

pratīcaḥ ǀ cit ǀ yodhīyān ǀ vṛṣaṇ-vān ǀ vavavruṣaḥ ǀ cit ǀ tamasaḥ ǀ vi-hantā ǁ

01.173.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यदि॒त्था म॑हि॒ना नृभ्यो॒ अस्त्यरं॒ रोद॑सी क॒क्ष्ये॒३॒॑ नास्मै॑ ।

सं वि॑व्य॒ इंद्रो॑ वृ॒जनं॒ न भूमा॒ भर्ति॑ स्व॒धावाँ॑ ओप॒शमि॑व॒ द्यां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदसी कक्ष्ये नास्मै ।

सं विव्य इंद्रो वृजनं न भूमा भर्ति स्वधावाँ ओपशमिव द्यां ॥

Samhita Transcription Accented

prá yáditthā́ mahinā́ nṛ́bhyo ástyáram ródasī kakṣyé nā́smai ǀ

sám vivya índro vṛjánam ná bhū́mā bhárti svadhā́vām̐ opaśámiva dyā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yaditthā mahinā nṛbhyo astyaram rodasī kakṣye nāsmai ǀ

sam vivya indro vṛjanam na bhūmā bharti svadhāvām̐ opaśamiva dyām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । इ॒त्था । म॒हि॒ना । नृऽभ्यः॑ । अस्ति॑ । अर॑म् । रोद॑सी॒ इति॑ । क॒क्ष्ये॒३॒॑ इति॑ । न । अ॒स्मै॒ ।

सम् । वि॒व्ये॒ । इन्द्रः॑ । वृ॒जन॑म् । न । भूम॑ । भर्ति॑ । स्व॒धाऽवा॑न् । ओ॒प॒शम्ऽइ॑व । द्याम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । इत्था । महिना । नृऽभ्यः । अस्ति । अरम् । रोदसी इति । कक्ष्ये इति । न । अस्मै ।

सम् । विव्ये । इन्द्रः । वृजनम् । न । भूम । भर्ति । स्वधाऽवान् । ओपशम्ऽइव । द्याम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ itthā́ ǀ mahinā́ ǀ nṛ́-bhyaḥ ǀ ásti ǀ áram ǀ ródasī íti ǀ kakṣyé íti ǀ ná ǀ asmai ǀ

sám ǀ vivye ǀ índraḥ ǀ vṛjánam ǀ ná ǀ bhū́ma ǀ bhárti ǀ svadhā́-vān ǀ opaśám-iva ǀ dyā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ itthā ǀ mahinā ǀ nṛ-bhyaḥ ǀ asti ǀ aram ǀ rodasī iti ǀ kakṣye iti ǀ na ǀ asmai ǀ

sam ǀ vivye ǀ indraḥ ǀ vṛjanam ǀ na ǀ bhūma ǀ bharti ǀ svadhā-vān ǀ opaśam-iva ǀ dyām ǁ

01.173.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मत्सु॑ त्वा शूर स॒तामु॑रा॒णं प्र॑प॒थिंत॑मं परितंस॒यध्यै॑ ।

स॒जोष॑स॒ इंद्रं॒ मदे॑ क्षो॒णीः सू॒रिं चि॒द्ये अ॑नु॒मदं॑ति॒ वाजैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समत्सु त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिंतमं परितंसयध्यै ।

सजोषस इंद्रं मदे क्षोणीः सूरिं चिद्ये अनुमदंति वाजैः ॥

Samhita Transcription Accented

samátsu tvā śūra satā́murāṇám prapathíntamam paritaṃsayádhyai ǀ

sajóṣasa índram máde kṣoṇī́ḥ sūrím cidyé anumádanti vā́jaiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samatsu tvā śūra satāmurāṇam prapathintamam paritaṃsayadhyai ǀ

sajoṣasa indram made kṣoṇīḥ sūrim cidye anumadanti vājaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒मत्ऽसु॑ । त्वा॒ । शू॒र॒ । स॒ताम् । उ॒रा॒णम् । प्र॒प॒थिन्ऽत॑मम् । प॒रि॒ऽतं॒स॒यध्यै॑ ।

स॒ऽजोष॑सः । इन्द्र॑म् । मदे॑ । क्षो॒णीः । सू॒रिम् । चि॒त् । ये । अ॒नु॒ऽमद॑न्ति । वाजैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

समत्ऽसु । त्वा । शूर । सताम् । उराणम् । प्रपथिन्ऽतमम् । परिऽतंसयध्यै ।

सऽजोषसः । इन्द्रम् । मदे । क्षोणीः । सूरिम् । चित् । ये । अनुऽमदन्ति । वाजैः ॥

Padapatha Transcription Accented

samát-su ǀ tvā ǀ śūra ǀ satā́m ǀ urāṇám ǀ prapathín-tamam ǀ pari-taṃsayádhyai ǀ

sa-jóṣasaḥ ǀ índram ǀ máde ǀ kṣoṇī́ḥ ǀ sūrím ǀ cit ǀ yé ǀ anu-mádanti ǀ vā́jaiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

samat-su ǀ tvā ǀ śūra ǀ satām ǀ urāṇam ǀ prapathin-tamam ǀ pari-taṃsayadhyai ǀ

sa-joṣasaḥ ǀ indram ǀ made ǀ kṣoṇīḥ ǀ sūrim ǀ cit ǀ ye ǀ anu-madanti ǀ vājaiḥ ǁ

01.173.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒वा हि ते॒ शं सव॑ना समु॒द्र आपो॒ यत्त॑ आ॒सु मदं॑ति दे॒वीः ।

विश्वा॑ ते॒ अनु॒ जोष्या॑ भू॒द्गौः सू॒रींश्चि॒द्यदि॑ धि॒षा वेषि॒ जना॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एवा हि ते शं सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदंति देवीः ।

विश्वा ते अनु जोष्या भूद्गौः सूरींश्चिद्यदि धिषा वेषि जनान् ॥

Samhita Transcription Accented

evā́ hí te śám sávanā samudrá ā́po yátta āsú mádanti devī́ḥ ǀ

víśvā te ánu jóṣyā bhūdgáuḥ sūrī́ṃścidyádi dhiṣā́ véṣi jánān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

evā hi te śam savanā samudra āpo yatta āsu madanti devīḥ ǀ

viśvā te anu joṣyā bhūdgauḥ sūrīṃścidyadi dhiṣā veṣi janān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒व । हि । ते॒ । शम् । सव॑ना । स॒मु॒द्रे । आपः॑ । यत् । ते॒ । आ॒सु । मद॑न्ति । दे॒वीः ।

विश्वा॑ । ते॒ । अनु॑ । जोष्या॑ । भू॒त् । गौः । सू॒रीन् । चि॒त् । यदि॑ । धि॒षा । वेषि॑ । जना॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एव । हि । ते । शम् । सवना । समुद्रे । आपः । यत् । ते । आसु । मदन्ति । देवीः ।

विश्वा । ते । अनु । जोष्या । भूत् । गौः । सूरीन् । चित् । यदि । धिषा । वेषि । जनान् ॥

Padapatha Transcription Accented

evá ǀ hí ǀ te ǀ śám ǀ sávanā ǀ samudré ǀ ā́paḥ ǀ yát ǀ te ǀ āsú ǀ mádanti ǀ devī́ḥ ǀ

víśvā ǀ te ǀ ánu ǀ jóṣyā ǀ bhūt ǀ gáuḥ ǀ sūrī́n ǀ cit ǀ yádi ǀ dhiṣā́ ǀ véṣi ǀ jánān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eva ǀ hi ǀ te ǀ śam ǀ savanā ǀ samudre ǀ āpaḥ ǀ yat ǀ te ǀ āsu ǀ madanti ǀ devīḥ ǀ

viśvā ǀ te ǀ anu ǀ joṣyā ǀ bhūt ǀ gauḥ ǀ sūrīn ǀ cit ǀ yadi ǀ dhiṣā ǀ veṣi ǀ janān ǁ

01.173.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असा॑म॒ यथा॑ सुष॒खाय॑ एन स्वभि॒ष्टयो॑ न॒रां न शंसैः॑ ।

अस॒द्यथा॑ न॒ इंद्रो॑ वंदने॒ष्ठास्तु॒रो न कर्म॒ नय॑मान उ॒क्था ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असाम यथा सुषखाय एन स्वभिष्टयो नरां न शंसैः ।

असद्यथा न इंद्रो वंदनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥

Samhita Transcription Accented

ásāma yáthā suṣakhā́ya ena svabhiṣṭáyo narā́m ná śáṃsaiḥ ǀ

ásadyáthā na índro vandaneṣṭhā́sturó ná kárma náyamāna ukthā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asāma yathā suṣakhāya ena svabhiṣṭayo narām na śaṃsaiḥ ǀ

asadyathā na indro vandaneṣṭhāsturo na karma nayamāna ukthā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असा॑म । यथा॑ । सु॒ऽस॒खायः॑ । ए॒न॒ । सु॒ऽअ॒भि॒ष्टयः॑ । न॒राम् । न । शंसैः॑ ।

अस॑त् । यथा॑ । नः॒ । इन्द्रः॑ । व॒न्द॒ने॒ऽस्थाः । तु॒रः । न । कर्म॑ । नय॑मानः । उ॒क्था ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असाम । यथा । सुऽसखायः । एन । सुऽअभिष्टयः । नराम् । न । शंसैः ।

असत् । यथा । नः । इन्द्रः । वन्दनेऽस्थाः । तुरः । न । कर्म । नयमानः । उक्था ॥

Padapatha Transcription Accented

ásāma ǀ yáthā ǀ su-sakhā́yaḥ ǀ ena ǀ su-abhiṣṭáyaḥ ǀ narā́m ǀ ná ǀ śáṃsaiḥ ǀ

ásat ǀ yáthā ǀ naḥ ǀ índraḥ ǀ vandane-sthā́ḥ ǀ turáḥ ǀ ná ǀ kárma ǀ náyamānaḥ ǀ ukthā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asāma ǀ yathā ǀ su-sakhāyaḥ ǀ ena ǀ su-abhiṣṭayaḥ ǀ narām ǀ na ǀ śaṃsaiḥ ǀ

asat ǀ yathā ǀ naḥ ǀ indraḥ ǀ vandane-sthāḥ ǀ turaḥ ǀ na ǀ karma ǀ nayamānaḥ ǀ ukthā ǁ

01.173.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विष्प॑र्धसो न॒रां न शंसै॑र॒स्माका॑स॒दिंद्रो॒ वज्र॑हस्तः ।

मि॒त्रा॒युवो॒ न पूर्प॑तिं॒ सुशि॑ष्टौ मध्या॒युव॒ उप॑ शिक्षंति य॒ज्ञैः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकासदिंद्रो वज्रहस्तः ।

मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षंति यज्ञैः ॥

Samhita Transcription Accented

víṣpardhaso narā́m ná śáṃsairasmā́kāsadíndro vájrahastaḥ ǀ

mitrāyúvo ná pū́rpatim súśiṣṭau madhyāyúva úpa śikṣanti yajñáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viṣpardhaso narām na śaṃsairasmākāsadindro vajrahastaḥ ǀ

mitrāyuvo na pūrpatim suśiṣṭau madhyāyuva upa śikṣanti yajñaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विऽस्प॑र्धसः । न॒राम् । न । शंसैः॑ । अ॒स्माक॑ । अ॒स॒त् । इन्द्रः॑ । वज्र॑ऽहस्तः ।

मि॒त्र॒ऽयुवः॑ । न । पूःऽप॑तिम् । सुऽशि॑ष्टौ । म॒ध्य॒ऽयुवः॑ । उप॑ । शि॒क्ष॒न्ति॒ । य॒ज्ञैः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽस्पर्धसः । नराम् । न । शंसैः । अस्माक । असत् । इन्द्रः । वज्रऽहस्तः ।

मित्रऽयुवः । न । पूःऽपतिम् । सुऽशिष्टौ । मध्यऽयुवः । उप । शिक्षन्ति । यज्ञैः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví-spardhasaḥ ǀ narā́m ǀ ná ǀ śáṃsaiḥ ǀ asmā́ka ǀ asat ǀ índraḥ ǀ vájra-hastaḥ ǀ

mitra-yúvaḥ ǀ ná ǀ pū́ḥ-patim ǀ sú-śiṣṭau ǀ madhya-yúvaḥ ǀ úpa ǀ śikṣanti ǀ yajñáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-spardhasaḥ ǀ narām ǀ na ǀ śaṃsaiḥ ǀ asmāka ǀ asat ǀ indraḥ ǀ vajra-hastaḥ ǀ

mitra-yuvaḥ ǀ na ǀ pūḥ-patim ǀ su-śiṣṭau ǀ madhya-yuvaḥ ǀ upa ǀ śikṣanti ǀ yajñaiḥ ǁ

01.173.11   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञो हि ष्मेंद्रं॒ कश्चि॑दृं॒धंजु॑हुरा॒णश्चि॒न्मन॑सा परि॒यन् ।

ती॒र्थे नाच्छा॑ तातृषा॒णमोको॑ दी॒र्घो न सि॒ध्रमा कृ॑णो॒त्यध्वा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञो हि ष्मेंद्रं कश्चिदृंधंजुहुराणश्चिन्मनसा परियन् ।

तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोको दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा ॥

Samhita Transcription Accented

yajñó hí ṣméndram káścidṛndháñjuhurāṇáścinmánasā pariyán ǀ

tīrthé nā́cchā tātṛṣāṇámóko dīrghó ná sidhrámā́ kṛṇotyádhvā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajño hi ṣmendram kaścidṛndhañjuhurāṇaścinmanasā pariyan ǀ

tīrthe nācchā tātṛṣāṇamoko dīrgho na sidhramā kṛṇotyadhvā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञः । हि । स्म॒ । इन्द्र॑म् । कः । चि॒त् । ऋ॒न्धन् । जु॒हु॒रा॒णः । चि॒त् । मन॑सा । प॒रि॒ऽयन् ।

ती॒र्थे । न । अच्छ॑ । त॒तृ॒षा॒णम् । ओकः॑ । दी॒र्घः । न । सि॒ध्रम् । आ । कृ॒णो॒ति॒ । अध्वा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञः । हि । स्म । इन्द्रम् । कः । चित् । ऋन्धन् । जुहुराणः । चित् । मनसा । परिऽयन् ।

तीर्थे । न । अच्छ । ततृषाणम् । ओकः । दीर्घः । न । सिध्रम् । आ । कृणोति । अध्वा ॥

Padapatha Transcription Accented

yajñáḥ ǀ hí ǀ sma ǀ índram ǀ káḥ ǀ cit ǀ ṛndhán ǀ juhurāṇáḥ ǀ cit ǀ mánasā ǀ pari-yán ǀ

tīrthé ǀ ná ǀ áccha ǀ tatṛṣāṇám ǀ ókaḥ ǀ dīrgháḥ ǀ ná ǀ sidhrám ǀ ā́ ǀ kṛṇoti ǀ ádhvā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yajñaḥ ǀ hi ǀ sma ǀ indram ǀ kaḥ ǀ cit ǀ ṛndhan ǀ juhurāṇaḥ ǀ cit ǀ manasā ǀ pari-yan ǀ

tīrthe ǀ na ǀ accha ǀ tatṛṣāṇam ǀ okaḥ ǀ dīrghaḥ ǀ na ǀ sidhram ǀ ā ǀ kṛṇoti ǀ adhvā ǁ

01.173.12   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मो षू ण॑ इं॒द्रात्र॑ पृ॒त्सु दे॒वैरस्ति॒ हि ष्मा॑ ते शुष्मिन्नव॒याः ।

म॒हश्चि॒द्यस्य॑ मी॒ळ्हुषो॑ य॒व्या ह॒विष्म॑तो म॒रुतो॒ वंद॑ते॒ गीः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मो षू ण इंद्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः ।

महश्चिद्यस्य मीळ्हुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वंदते गीः ॥

Samhita Transcription Accented

mó ṣū́ ṇa indrā́tra pṛtsú deváirásti hí ṣmā te śuṣminnavayā́ḥ ǀ

maháścidyásya mīḷhúṣo yavyā́ havíṣmato marúto vándate gī́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mo ṣū ṇa indrātra pṛtsu devairasti hi ṣmā te śuṣminnavayāḥ ǀ

mahaścidyasya mīḷhuṣo yavyā haviṣmato maruto vandate gīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मो इति॑ । सु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । अत्र॑ । पृ॒त्ऽसु । दे॒वैः । अस्ति॑ । हि । स्म॒ । ते॒ । शु॒ष्मि॒न् । अ॒व॒ऽयाः ।

म॒हः । चि॒त् । यस्य॑ । मी॒ळ्हुषः॑ । य॒व्या । ह॒विष्म॑तः । म॒रुतः॑ । वन्द॑ते । गीः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मो इति । सु । नः । इन्द्र । अत्र । पृत्ऽसु । देवैः । अस्ति । हि । स्म । ते । शुष्मिन् । अवऽयाः ।

महः । चित् । यस्य । मीळ्हुषः । यव्या । हविष्मतः । मरुतः । वन्दते । गीः ॥

Padapatha Transcription Accented

mó íti ǀ sú ǀ naḥ ǀ indra ǀ átra ǀ pṛt-sú ǀ deváiḥ ǀ ásti ǀ hí ǀ sma ǀ te ǀ śuṣmin ǀ ava-yā́ḥ ǀ

maháḥ ǀ cit ǀ yásya ǀ mīḷhúṣaḥ ǀ yavyā́ ǀ havíṣmataḥ ǀ marútaḥ ǀ vándate ǀ gī́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mo iti ǀ su ǀ naḥ ǀ indra ǀ atra ǀ pṛt-su ǀ devaiḥ ǀ asti ǀ hi ǀ sma ǀ te ǀ śuṣmin ǀ ava-yāḥ ǀ

mahaḥ ǀ cit ǀ yasya ǀ mīḷhuṣaḥ ǀ yavyā ǀ haviṣmataḥ ǀ marutaḥ ǀ vandate ǀ gīḥ ǁ

01.173.13   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष स्तोम॑ इंद्र॒ तुभ्य॑म॒स्मे ए॒तेन॑ गा॒तुं ह॑रिवो विदो नः ।

आ नो॑ ववृत्याः सुवि॒ताय॑ देव वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष स्तोम इंद्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो नः ।

आ नो ववृत्याः सुविताय देव विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

eṣá stóma indra túbhyamasmé eténa gātúm harivo vido naḥ ǀ

ā́ no vavṛtyāḥ suvitā́ya deva vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣa stoma indra tubhyamasme etena gātum harivo vido naḥ ǀ

ā no vavṛtyāḥ suvitāya deva vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । स्तोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । तुभ्य॑म् । अ॒स्मे इति॑ । ए॒तेन॑ । गा॒तुम् । ह॒रि॒ऽवः॒ । वि॒दः॒ । नः॒ ।

आ । नः॒ । व॒वृ॒त्याः॒ । सु॒वि॒ताय॑ । दे॒व॒ । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । स्तोमः । इन्द्र । तुभ्यम् । अस्मे इति । एतेन । गातुम् । हरिऽवः । विदः । नः ।

आ । नः । ववृत्याः । सुविताय । देव । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣáḥ ǀ stómaḥ ǀ indra ǀ túbhyam ǀ asmé íti ǀ eténa ǀ gātúm ǀ hari-vaḥ ǀ vidaḥ ǀ naḥ ǀ

ā́ ǀ naḥ ǀ vavṛtyāḥ ǀ suvitā́ya ǀ deva ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣaḥ ǀ stomaḥ ǀ indra ǀ tubhyam ǀ asme iti ǀ etena ǀ gātum ǀ hari-vaḥ ǀ vidaḥ ǀ naḥ ǀ

ā ǀ naḥ ǀ vavṛtyāḥ ǀ suvitāya ǀ deva ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ