SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 176

 

1. Info

To:    indra
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   anuṣṭubh (1-5); triṣṭubh (6)
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.176.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.103   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मत्सि॑ नो॒ वस्य॑इष्टय॒ इंद्र॑मिंदो॒ वृषा वि॑श ।

ऋ॒घा॒यमा॑ण इन्वसि॒ शत्रु॒मंति॒ न विं॑दसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मत्सि नो वस्यइष्टय इंद्रमिंदो वृषा विश ।

ऋघायमाण इन्वसि शत्रुमंति न विंदसि ॥

Samhita transliteration accented

mátsi no vásya-iṣṭaya índramindo vṛ́ṣā́ viśa ǀ

ṛghāyámāṇa invasi śátrumánti ná vindasi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

matsi no vasya-iṣṭaya indramindo vṛṣā viśa ǀ

ṛghāyamāṇa invasi śatrumanti na vindasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मत्सि॑ । नः॒ । वस्यः॑ऽइष्टये । इन्द्र॑म् । इ॒न्दो॒ इति॑ । वृषा॑ । आ । वि॒श॒ ।

ऋ॒घा॒यमा॑णः । इ॒न्व॒सि॒ । शत्रु॑म् । अन्ति॑ । न । वि॒न्द॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मत्सि । नः । वस्यःऽइष्टये । इन्द्रम् । इन्दो इति । वृषा । आ । विश ।

ऋघायमाणः । इन्वसि । शत्रुम् । अन्ति । न । विन्दसि ॥

Padapatha transliteration accented

mátsi ǀ naḥ ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ índram ǀ indo íti ǀ vṛ́ṣā ǀ ā́ ǀ viśa ǀ

ṛghāyámāṇaḥ ǀ invasi ǀ śátrum ǀ ánti ǀ ná ǀ vindasi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

matsi ǀ naḥ ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ indram ǀ indo iti ǀ vṛṣā ǀ ā ǀ viśa ǀ

ṛghāyamāṇaḥ ǀ invasi ǀ śatrum ǀ anti ǀ na ǀ vindasi ǁ

interlinear translation

Do intoxicate [1] us [2] for seeking of greater riches [3], do enter [7+8], O Indu (energy of Soma) [5], the bull [6], into Indra [4]; passionate [9], {thou} drivest away [10] enemy [11], {and} dost not [13] find {him more} [14] near [12].

01.176.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.104   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तस्मि॒न्ना वे॑शया॒ गिरो॒ य एक॑श्चर्षणी॒नां ।

अनु॑ स्व॒धा यमु॒प्यते॒ यवं॒ न चर्कृ॑ष॒द्वृषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनां ।

अनु स्वधा यमुप्यते यवं न चर्कृषद्वृषा ॥

Samhita transliteration accented

tásminnā́ veśayā gíro yá ékaścarṣaṇīnā́m ǀ

ánu svadhā́ yámupyáte yávam ná cárkṛṣadvṛ́ṣā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tasminnā veśayā giro ya ekaścarṣaṇīnām ǀ

anu svadhā yamupyate yavam na carkṛṣadvṛṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तस्मि॑न् । आ । वे॒श॒य॒ । गिरः॑ । यः । एकः॑ । च॒र्ष॒णी॒नाम् ।

अनु॑ । स्व॒धा । यम् । उ॒प्यते॑ । यव॑म् । न । चर्कृ॑षत् । वृषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तस्मिन् । आ । वेशय । गिरः । यः । एकः । चर्षणीनाम् ।

अनु । स्वधा । यम् । उप्यते । यवम् । न । चर्कृषत् । वृषा ॥

Padapatha transliteration accented

tásmin ǀ ā́ ǀ veśaya ǀ gíraḥ ǀ yáḥ ǀ ékaḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǀ

ánu ǀ svadhā́ ǀ yám ǀ upyáte ǀ yávam ǀ ná ǀ cárkṛṣat ǀ vṛ́ṣā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tasmin ǀ ā ǀ veśaya ǀ giraḥ ǀ yaḥ ǀ ekaḥ ǀ carṣaṇīnām ǀ

anu ǀ svadhā ǀ yam ǀ upyate ǀ yavam ǀ na ǀ carkṛṣat ǀ vṛṣā ǁ

interlinear translation

Make [3] words [4] to enter [3] in him [1] who {is} [5] the One [6] of the seeing {men} [7]; behind [8] which [10] self-law [9] is sowed [11] like [13] barley [12] {that} bull [15] will plough [14].

01.176.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.105   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॒ विश्वा॑नि॒ हस्त॑योः॒ पंच॑ क्षिती॒नां वसु॑ ।

स्पा॒शय॑स्व॒ यो अ॑स्म॒ध्रुग्दि॒व्येवा॒शनि॑र्जहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य विश्वानि हस्तयोः पंच क्षितीनां वसु ।

स्पाशयस्व यो अस्मध्रुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥

Samhita transliteration accented

yásya víśvāni hástayoḥ páñca kṣitīnā́m vásu ǀ

spāśáyasva yó asmadhrúgdivyévāśánirjahi ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yasya viśvāni hastayoḥ pañca kṣitīnām vasu ǀ

spāśayasva yo asmadhrugdivyevāśanirjahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । विश्वा॑नि । हस्त॑योः । पञ्च॑ । क्षि॒ती॒नाम् । वसु॑ ।

स्पा॒शय॑स्व । यः । अ॒स्म॒ऽध्रुक् । दि॒व्याऽइ॑व । अ॒शनिः॑ । ज॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । विश्वानि । हस्तयोः । पञ्च । क्षितीनाम् । वसु ।

स्पाशयस्व । यः । अस्मऽध्रुक् । दिव्याऽइव । अशनिः । जहि ॥

Padapatha transliteration accented

yásya ǀ víśvāni ǀ hástayoḥ ǀ páñca ǀ kṣitīnā́m ǀ vásu ǀ

spāśáyasva ǀ yáḥ ǀ asma-dhrúk ǀ divyā́-iva ǀ aśániḥ ǀ jahi ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yasya ǀ viśvāni ǀ hastayoḥ ǀ pañca ǀ kṣitīnām ǀ vasu ǀ

spāśayasva ǀ yaḥ ǀ asma-dhruk ǀ divyā-iva ǀ aśaniḥ ǀ jahi ǁ

interlinear translation

In whose [1] hands {is} [3] wealth [6] of all [2] five [4] abiding world [5]; make visible [7] him who [8] {is} inimical to us [9], do kill {him} [12] like celestial [10] thunderbolt [11].

01.176.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.106   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असु॑न्वंतं समं जहि दू॒णाशं॒ यो न ते॒ मयः॑ ।

अ॒स्मभ्य॑मस्य॒ वेद॑नं द॒द्धि सू॒रिश्चि॑दोहते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असुन्वंतं समं जहि दूणाशं यो न ते मयः ।

अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ॥

Samhita transliteration accented

ásunvantam samam jahi dūṇā́śam yó ná te máyaḥ ǀ

asmábhyamasya védanam daddhí sūríścidohate ǁ

Samhita transliteration nonaccented

asunvantam samam jahi dūṇāśam yo na te mayaḥ ǀ

asmabhyamasya vedanam daddhi sūriścidohate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असु॑न्वन्तम् । स॒म॒म् । ज॒हि॒ । दुः॒ऽनश॑म् । यः । न । ते॒ । मयः॑ ।

अ॒स्मभ्य॑म् । अ॒स्य॒ । वेद॑नम् । द॒द्धि । सू॒रिः । चि॒त् । ओ॒ह॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असुन्वन्तम् । समम् । जहि । दुःऽनशम् । यः । न । ते । मयः ।

अस्मभ्यम् । अस्य । वेदनम् । दद्धि । सूरिः । चित् । ओहते ॥

Padapatha transliteration accented

ásunvantam ǀ samam ǀ jahi ǀ duḥ-náśam ǀ yáḥ ǀ ná ǀ te ǀ máyaḥ ǀ

asmábhyam ǀ asya ǀ védanam ǀ daddhí ǀ sūríḥ ǀ cit ǀ ohate ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

asunvantam ǀ samam ǀ jahi ǀ duḥ-naśam ǀ yaḥ ǀ na ǀ te ǀ mayaḥ ǀ

asmabhyam ǀ asya ǀ vedanam ǀ daddhi ǀ sūriḥ ǀ cit ǀ ohate ǁ

interlinear translation

Do kill [3] every [2] not pressing out the Soma [1] inaccessible [4] who [5] do not {give} [6] bliss [8] to thee [7]; do give [12] to us [9] his [10] possession-knowledge [11], even {if} [14] {he} is regarded [15] {as} illumined seer [13].

01.176.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.107   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आवो॒ यस्य॑ द्वि॒बर्ह॑सो॒ऽर्केषु॑ सानु॒षगस॑त् ।

आ॒जाविंद्र॑स्येंदो॒ प्रावो॒ वाजे॑षु वा॒जिनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आवो यस्य द्विबर्हसोऽर्केषु सानुषगसत् ।

आजाविंद्रस्येंदो प्रावो वाजेषु वाजिनं ॥

Samhita transliteration accented

ā́vo yásya dvibárhaso’rkéṣu sānuṣágásat ǀ

ājā́víndrasyendo prā́vo vā́jeṣu vājínam ǁ

Samhita transliteration nonaccented

āvo yasya dvibarhaso’rkeṣu sānuṣagasat ǀ

ājāvindrasyendo prāvo vājeṣu vājinam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आवः॑ । यस्य॑ । द्वि॒ऽबर्ह॑सः । अ॒र्केषु॑ । सा॒नु॒षक् । अस॑त् ।

आ॒जौ । इन्द्र॑स्य । इ॒न्दो॒ इति॑ । प्र । आ॒वः॒ । वाजे॑षु । वा॒जिन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आवः । यस्य । द्विऽबर्हसः । अर्केषु । सानुषक् । असत् ।

आजौ । इन्द्रस्य । इन्दो इति । प्र । आवः । वाजेषु । वाजिनम् ॥

Padapatha transliteration accented

ā́vaḥ ǀ yásya ǀ dvi-bárhasaḥ ǀ arkéṣu ǀ sānuṣák ǀ ásat ǀ

ājáu ǀ índrasya ǀ indo íti ǀ prá ǀ āvaḥ ǀ vā́jeṣu ǀ vājínam ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

āvaḥ ǀ yasya ǀ dvi-barhasaḥ ǀ arkeṣu ǀ sānuṣak ǀ asat ǀ

ājau ǀ indrasya ǀ indo iti ǀ pra ǀ āvaḥ ǀ vājeṣu ǀ vājinam ǁ

interlinear translation

{Thou, O Indu,} increasedst [1] him whose [2] double might [3] continually [5] will be [6] in hymns of illumination [4]; O Indu [9], in battles [7] of Indra [8] {thou} increasedst [11] else more [10] in plenitudes [12] {him who is} full of plenitude [13].

01.176.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.108   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॒ पूर्वे॑भ्यो जरि॒तृभ्य॑ इंद्र॒ मय॑ इ॒वापो॒ न तृष्य॑ते ब॒भूथ॑ ।

तामनु॑ त्वा नि॒विदं॑ जोहवीमि वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इंद्र मय इवापो न तृष्यते बभूथ ।

तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita transliteration accented

yáthā pū́rvebhyo jaritṛ́bhya indra máya ivā́po ná tṛ́ṣyate babhū́tha ǀ

tā́mánu tvā nivídam johavīmi vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita transliteration nonaccented

yathā pūrvebhyo jaritṛbhya indra maya ivāpo na tṛṣyate babhūtha ǀ

tāmanu tvā nividam johavīmi vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । पूर्वे॑भ्यः । ज॒रि॒तृऽभ्यः॑ । इ॒न्द्र॒ । मयः॑ऽइव । आपः॑ । न । तृष्य॑ते । ब॒भूथ॑ ।

ताम् । अनु॑ । त्वा॒ । नि॒ऽविद॑म् । जो॒ह॒वी॒मि॒ । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । पूर्वेभ्यः । जरितृऽभ्यः । इन्द्र । मयःऽइव । आपः । न । तृष्यते । बभूथ ।

ताम् । अनु । त्वा । निऽविदम् । जोहवीमि । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha transliteration accented

yáthā ǀ pū́rvebhyaḥ ǀ jaritṛ́-bhyaḥ ǀ indra ǀ máyaḥ-iva ǀ ā́paḥ ǀ ná ǀ tṛ́ṣyate ǀ babhū́tha ǀ

tā́m ǀ ánu ǀ tvā ǀ ni-vídam ǀ johavīmi ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

yathā ǀ pūrvebhyaḥ ǀ jaritṛ-bhyaḥ ǀ indra ǀ mayaḥ-iva ǀ āpaḥ ǀ na ǀ tṛṣyate ǀ babhūtha ǀ

tām ǀ anu ǀ tvā ǀ ni-vidam ǀ johavīmi ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ

interlinear translation

Thus [1] for ancient [2] singers [3], O Indra [4], {thou} hast brought into being [9] like the Bliss (Mayas) [5], like [7] waters [6] for thirsting [8]; { I } call [14] altogether [11] that [10] thy [12] inmost knowledge [13]. Let {us} know [15] mighty [17] impelling force [16] that shall break swiftly through [18].

Translations and commentaries by Sri Aurobindo

1. December 19131

1.176.3-4. O thou in whose two hands are all the possessions of our five dwelling places, make clear to our eyes him who betrays us, slay him even in heaven becoming the thunderbolt. Slay him who presses not out the nectar, the indifferent and oppressed in hope, who is not thy lover, give us the knowledge of him becoming utterly luminous to the worshipper so that he bears up thy activities.

Experienced, Dec 14 and 15th 1913. There are Powers of pure mind which are indifferent, equal to all things, as in possession of the samata,— but they are void of active delight; they do not press out the wine of immortal delight, they possess man in that state when, his hopes oppressed, he takes refuge in a passive and equal indifference, and is no longer in love with mental activities. In this state man takes this enemy of Indra and of his own perfection as a friend and helper. Mental force becoming entirely luminous in knowledge, sūrih, is to pierce this dangerous disguise and make clear to the inner eye the true nature of this harmful agency, sama indeed, but asunvan, sama because dunasha and not because of equal delight. He is to be slain in the pure mind where he dwells by Indra in the form of the thunderbolt, mind force informed with vaidyuta energy from Mayas. A uhate is proleptic; the result of Indra or mind force becoming entirely luminous with the solar light of the ideal knowledge is to perfect the mental power of the Yogin so that he is strong to support and hold all the activities of mental knowledge and of the temperament in their fullness.

“Be rapturous in us and a dwelling for the sacrifice, enter with mastery into Indra, O Soma; thou art powerful, moving forward, and thou meetest no hostile forces on thy way. In him give to dwell our self-expressions, who is alone of the lords of action, and according to his movement is self-state sown in us and masterfully he cultivates that crop. O thou etc..... He who has the twofold fullness and his created being is free from flaw or crevice (continuous) in our realisations, in that Indra’s struggle, O Indu, prolong (protect) his richness in its havings. As to thy former adorers, O Indra, thou cam’st into being as a lover, like waters to the thirsty, even after that manner of soul-experience I call to thee. May we find the force that is intense and pierces in the slaying.”

 

1 CWSA.– Vol. 14.– Vedic and Philological Studies.– Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2016, pp. 392-393. (Part 3 № 11).

Back

in Russian