SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 176

 

1. Info

To:    indra
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1, 4); nicṛdanuṣṭup (2); virāḍanuṣṭup (3); bhuriguṣṇik (5); bhuriktriṣṭup (6)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-5); triṣṭubh (6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.176.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मत्सि॑ नो॒ वस्य॑इष्टय॒ इंद्र॑मिंदो॒ वृषा वि॑श ।

ऋ॒घा॒यमा॑ण इन्वसि॒ शत्रु॒मंति॒ न विं॑दसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मत्सि नो वस्यइष्टय इंद्रमिंदो वृषा विश ।

ऋघायमाण इन्वसि शत्रुमंति न विंदसि ॥

Samhita Transcription Accented

mátsi no vásya-iṣṭaya índramindo vṛ́ṣā́ viśa ǀ

ṛghāyámāṇa invasi śátrumánti ná vindasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

matsi no vasya-iṣṭaya indramindo vṛṣā viśa ǀ

ṛghāyamāṇa invasi śatrumanti na vindasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मत्सि॑ । नः॒ । वस्यः॑ऽइष्टये । इन्द्र॑म् । इ॒न्दो॒ इति॑ । वृषा॑ । आ । वि॒श॒ ।

ऋ॒घा॒यमा॑णः । इ॒न्व॒सि॒ । शत्रु॑म् । अन्ति॑ । न । वि॒न्द॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मत्सि । नः । वस्यःऽइष्टये । इन्द्रम् । इन्दो इति । वृषा । आ । विश ।

ऋघायमाणः । इन्वसि । शत्रुम् । अन्ति । न । विन्दसि ॥

Padapatha Transcription Accented

mátsi ǀ naḥ ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ índram ǀ indo íti ǀ vṛ́ṣā ǀ ā́ ǀ viśa ǀ

ṛghāyámāṇaḥ ǀ invasi ǀ śátrum ǀ ánti ǀ ná ǀ vindasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

matsi ǀ naḥ ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ indram ǀ indo iti ǀ vṛṣā ǀ ā ǀ viśa ǀ

ṛghāyamāṇaḥ ǀ invasi ǀ śatrum ǀ anti ǀ na ǀ vindasi ǁ

01.176.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तस्मि॒न्ना वे॑शया॒ गिरो॒ य एक॑श्चर्षणी॒नां ।

अनु॑ स्व॒धा यमु॒प्यते॒ यवं॒ न चर्कृ॑ष॒द्वृषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनां ।

अनु स्वधा यमुप्यते यवं न चर्कृषद्वृषा ॥

Samhita Transcription Accented

tásminnā́ veśayā gíro yá ékaścarṣaṇīnā́m ǀ

ánu svadhā́ yámupyáte yávam ná cárkṛṣadvṛ́ṣā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tasminnā veśayā giro ya ekaścarṣaṇīnām ǀ

anu svadhā yamupyate yavam na carkṛṣadvṛṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तस्मि॑न् । आ । वे॒श॒य॒ । गिरः॑ । यः । एकः॑ । च॒र्ष॒णी॒नाम् ।

अनु॑ । स्व॒धा । यम् । उ॒प्यते॑ । यव॑म् । न । चर्कृ॑षत् । वृषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तस्मिन् । आ । वेशय । गिरः । यः । एकः । चर्षणीनाम् ।

अनु । स्वधा । यम् । उप्यते । यवम् । न । चर्कृषत् । वृषा ॥

Padapatha Transcription Accented

tásmin ǀ ā́ ǀ veśaya ǀ gíraḥ ǀ yáḥ ǀ ékaḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǀ

ánu ǀ svadhā́ ǀ yám ǀ upyáte ǀ yávam ǀ ná ǀ cárkṛṣat ǀ vṛ́ṣā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tasmin ǀ ā ǀ veśaya ǀ giraḥ ǀ yaḥ ǀ ekaḥ ǀ carṣaṇīnām ǀ

anu ǀ svadhā ǀ yam ǀ upyate ǀ yavam ǀ na ǀ carkṛṣat ǀ vṛṣā ǁ

01.176.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॒ विश्वा॑नि॒ हस्त॑योः॒ पंच॑ क्षिती॒नां वसु॑ ।

स्पा॒शय॑स्व॒ यो अ॑स्म॒ध्रुग्दि॒व्येवा॒शनि॑र्जहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य विश्वानि हस्तयोः पंच क्षितीनां वसु ।

स्पाशयस्व यो अस्मध्रुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥

Samhita Transcription Accented

yásya víśvāni hástayoḥ páñca kṣitīnā́m vásu ǀ

spāśáyasva yó asmadhrúgdivyévāśánirjahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya viśvāni hastayoḥ pañca kṣitīnām vasu ǀ

spāśayasva yo asmadhrugdivyevāśanirjahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । विश्वा॑नि । हस्त॑योः । पञ्च॑ । क्षि॒ती॒नाम् । वसु॑ ।

स्पा॒शय॑स्व । यः । अ॒स्म॒ऽध्रुक् । दि॒व्याऽइ॑व । अ॒शनिः॑ । ज॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । विश्वानि । हस्तयोः । पञ्च । क्षितीनाम् । वसु ।

स्पाशयस्व । यः । अस्मऽध्रुक् । दिव्याऽइव । अशनिः । जहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ víśvāni ǀ hástayoḥ ǀ páñca ǀ kṣitīnā́m ǀ vásu ǀ

spāśáyasva ǀ yáḥ ǀ asma-dhrúk ǀ divyā́-iva ǀ aśániḥ ǀ jahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ viśvāni ǀ hastayoḥ ǀ pañca ǀ kṣitīnām ǀ vasu ǀ

spāśayasva ǀ yaḥ ǀ asma-dhruk ǀ divyā-iva ǀ aśaniḥ ǀ jahi ǁ

01.176.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

असु॑न्वंतं समं जहि दू॒णाशं॒ यो न ते॒ मयः॑ ।

अ॒स्मभ्य॑मस्य॒ वेद॑नं द॒द्धि सू॒रिश्चि॑दोहते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असुन्वंतं समं जहि दूणाशं यो न ते मयः ।

अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ॥

Samhita Transcription Accented

ásunvantam samam jahi dūṇā́śam yó ná te máyaḥ ǀ

asmábhyamasya védanam daddhí sūríścidohate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asunvantam samam jahi dūṇāśam yo na te mayaḥ ǀ

asmabhyamasya vedanam daddhi sūriścidohate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

असु॑न्वन्तम् । स॒म॒म् । ज॒हि॒ । दुः॒ऽनश॑म् । यः । न । ते॒ । मयः॑ ।

अ॒स्मभ्य॑म् । अ॒स्य॒ । वेद॑नम् । द॒द्धि । सू॒रिः । चि॒त् । ओ॒ह॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असुन्वन्तम् । समम् । जहि । दुःऽनशम् । यः । न । ते । मयः ।

अस्मभ्यम् । अस्य । वेदनम् । दद्धि । सूरिः । चित् । ओहते ॥

Padapatha Transcription Accented

ásunvantam ǀ samam ǀ jahi ǀ duḥ-náśam ǀ yáḥ ǀ ná ǀ te ǀ máyaḥ ǀ

asmábhyam ǀ asya ǀ védanam ǀ daddhí ǀ sūríḥ ǀ cit ǀ ohate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asunvantam ǀ samam ǀ jahi ǀ duḥ-naśam ǀ yaḥ ǀ na ǀ te ǀ mayaḥ ǀ

asmabhyam ǀ asya ǀ vedanam ǀ daddhi ǀ sūriḥ ǀ cit ǀ ohate ǁ

01.176.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.107   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आवो॒ यस्य॑ द्वि॒बर्ह॑सो॒ऽर्केषु॑ सानु॒षगस॑त् ।

आ॒जाविंद्र॑स्येंदो॒ प्रावो॒ वाजे॑षु वा॒जिनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आवो यस्य द्विबर्हसोऽर्केषु सानुषगसत् ।

आजाविंद्रस्येंदो प्रावो वाजेषु वाजिनं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́vo yásya dvibárhaso’rkéṣu sānuṣágásat ǀ

ājā́víndrasyendo prā́vo vā́jeṣu vājínam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āvo yasya dvibarhaso’rkeṣu sānuṣagasat ǀ

ājāvindrasyendo prāvo vājeṣu vājinam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आवः॑ । यस्य॑ । द्वि॒ऽबर्ह॑सः । अ॒र्केषु॑ । सा॒नु॒षक् । अस॑त् ।

आ॒जौ । इन्द्र॑स्य । इ॒न्दो॒ इति॑ । प्र । आ॒वः॒ । वाजे॑षु । वा॒जिन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आवः । यस्य । द्विऽबर्हसः । अर्केषु । सानुषक् । असत् ।

आजौ । इन्द्रस्य । इन्दो इति । प्र । आवः । वाजेषु । वाजिनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́vaḥ ǀ yásya ǀ dvi-bárhasaḥ ǀ arkéṣu ǀ sānuṣák ǀ ásat ǀ

ājáu ǀ índrasya ǀ indo íti ǀ prá ǀ āvaḥ ǀ vā́jeṣu ǀ vājínam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āvaḥ ǀ yasya ǀ dvi-barhasaḥ ǀ arkeṣu ǀ sānuṣak ǀ asat ǀ

ājau ǀ indrasya ǀ indo iti ǀ pra ǀ āvaḥ ǀ vājeṣu ǀ vājinam ǁ

01.176.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॒ पूर्वे॑भ्यो जरि॒तृभ्य॑ इंद्र॒ मय॑ इ॒वापो॒ न तृष्य॑ते ब॒भूथ॑ ।

तामनु॑ त्वा नि॒विदं॑ जोहवीमि वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इंद्र मय इवापो न तृष्यते बभूथ ।

तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā pū́rvebhyo jaritṛ́bhya indra máya ivā́po ná tṛ́ṣyate babhū́tha ǀ

tā́mánu tvā nivídam johavīmi vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā pūrvebhyo jaritṛbhya indra maya ivāpo na tṛṣyate babhūtha ǀ

tāmanu tvā nividam johavīmi vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । पूर्वे॑भ्यः । ज॒रि॒तृऽभ्यः॑ । इ॒न्द्र॒ । मयः॑ऽइव । आपः॑ । न । तृष्य॑ते । ब॒भूथ॑ ।

ताम् । अनु॑ । त्वा॒ । नि॒ऽविद॑म् । जो॒ह॒वी॒मि॒ । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । पूर्वेभ्यः । जरितृऽभ्यः । इन्द्र । मयःऽइव । आपः । न । तृष्यते । बभूथ ।

ताम् । अनु । त्वा । निऽविदम् । जोहवीमि । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ pū́rvebhyaḥ ǀ jaritṛ́-bhyaḥ ǀ indra ǀ máyaḥ-iva ǀ ā́paḥ ǀ ná ǀ tṛ́ṣyate ǀ babhū́tha ǀ

tā́m ǀ ánu ǀ tvā ǀ ni-vídam ǀ johavīmi ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ pūrvebhyaḥ ǀ jaritṛ-bhyaḥ ǀ indra ǀ mayaḥ-iva ǀ āpaḥ ǀ na ǀ tṛṣyate ǀ babhūtha ǀ

tām ǀ anu ǀ tvā ǀ ni-vidam ǀ johavīmi ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ

in Russian