SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 179

 

1. Info

To:    1, 2, 4: agastya;
3, 5, 6: lopamudrā
From:   1, 2, 4: lopamudrā;
3, 5, 6: agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: triṣṭup (1, 4); nicṛttriṣṭup (2, 3); nicṛdbṛhatī (5); virāṭtrisṭup (6)

2nd set of styles: triṣṭubh (1-4, 6); bṛhatī (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.179.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पू॒र्वीर॒हं श॒रदः॑ शश्रमा॒णा दो॒षा वस्तो॑रु॒षसो॑ ज॒रयं॑तीः ।

मि॒नाति॒ श्रियं॑ जरि॒मा त॒नूना॒मप्यू॒ नु पत्नी॒र्वृष॑णो जगम्युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयंतीः ।

मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः ॥

Samhita Transcription Accented

pūrvī́rahám śarádaḥ śaśramāṇā́ doṣā́ vástoruṣáso jaráyantīḥ ǀ

minā́ti śríyam jarimā́ tanū́nāmápyū nú pátnīrvṛ́ṣaṇo jagamyuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pūrvīraham śaradaḥ śaśramāṇā doṣā vastoruṣaso jarayantīḥ ǀ

mināti śriyam jarimā tanūnāmapyū nu patnīrvṛṣaṇo jagamyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पू॒र्वीः । अ॒हम् । श॒रदः॑ । श॒श्र॒मा॒णा । दो॒षाः । वस्तोः॑ । उ॒षसः॑ । ज॒रय॑न्तीः ।

मि॒नाति॑ । श्रिय॑म् । ज॒रि॒मा । त॒नूना॑म् । अपि॑ । ऊं॒ इति॑ । नु । पत्नीः॑ । वृष॑णः । ज॒ग॒म्युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पूर्वीः । अहम् । शरदः । शश्रमाणा । दोषाः । वस्तोः । उषसः । जरयन्तीः ।

मिनाति । श्रियम् । जरिमा । तनूनाम् । अपि । ऊं इति । नु । पत्नीः । वृषणः । जगम्युः ॥

Padapatha Transcription Accented

pūrvī́ḥ ǀ ahám ǀ śarádaḥ ǀ śaśramāṇā́ ǀ doṣā́ḥ ǀ vástoḥ ǀ uṣásaḥ ǀ jaráyantīḥ ǀ

minā́ti ǀ śríyam ǀ jarimā́ ǀ tanū́nām ǀ ápi ǀ ūṃ íti ǀ nú ǀ pátnīḥ ǀ vṛ́ṣaṇaḥ ǀ jagamyuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pūrvīḥ ǀ aham ǀ śaradaḥ ǀ śaśramāṇā ǀ doṣāḥ ǀ vastoḥ ǀ uṣasaḥ ǀ jarayantīḥ ǀ

mināti ǀ śriyam ǀ jarimā ǀ tanūnām ǀ api ǀ ūṃ iti ǀ nu ǀ patnīḥ ǀ vṛṣaṇaḥ ǀ jagamyuḥ ǁ

01.179.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.120   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये चि॒द्धि पूर्व॑ ऋत॒साप॒ आस॑न्त्सा॒कं दे॒वेभि॒रव॑दन्नृ॒तानि॑ ।

ते चि॒दवा॑सुर्न॒ह्यंत॑मा॒पुः समू॒ नु पत्नी॒र्वृष॑भिर्जगम्युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिरवदन्नृतानि ।

ते चिदवासुर्नह्यंतमापुः समू नु पत्नीर्वृषभिर्जगम्युः ॥

Samhita Transcription Accented

yé ciddhí pū́rva ṛtasā́pa ā́santsākám devébhirávadannṛtā́ni ǀ

té cidávāsurnahyántamāpúḥ sámū nú pátnīrvṛ́ṣabhirjagamyuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye ciddhi pūrva ṛtasāpa āsantsākam devebhiravadannṛtāni ǀ

te cidavāsurnahyantamāpuḥ samū nu patnīrvṛṣabhirjagamyuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । चि॒त् । हि । पूर्वे॑ । ऋ॒त॒ऽसापः॑ । आस॑न् । सा॒कम् । दे॒वेभिः॑ । अव॑दन् । ऋ॒तानि॑ ।

ते । चि॒त् । अव॑ । अ॒सुः॒ । न॒हि । अन्त॑म् । आ॒पुः । सम् । ऊं॒ इति॑ । नु । पत्नीः॑ । वृष॑ऽभिः । ज॒ग॒म्युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । चित् । हि । पूर्वे । ऋतऽसापः । आसन् । साकम् । देवेभिः । अवदन् । ऋतानि ।

ते । चित् । अव । असुः । नहि । अन्तम् । आपुः । सम् । ऊं इति । नु । पत्नीः । वृषऽभिः । जगम्युः ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ cit ǀ hí ǀ pū́rve ǀ ṛta-sā́paḥ ǀ ā́san ǀ sākám ǀ devébhiḥ ǀ ávadan ǀ ṛtā́ni ǀ

té ǀ cit ǀ áva ǀ asuḥ ǀ nahí ǀ ántam ǀ āpúḥ ǀ sám ǀ ūṃ íti ǀ nú ǀ pátnīḥ ǀ vṛ́ṣa-bhiḥ ǀ jagamyuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ cit ǀ hi ǀ pūrve ǀ ṛta-sāpaḥ ǀ āsan ǀ sākam ǀ devebhiḥ ǀ avadan ǀ ṛtāni ǀ

te ǀ cit ǀ ava ǀ asuḥ ǀ nahi ǀ antam ǀ āpuḥ ǀ sam ǀ ūṃ iti ǀ nu ǀ patnīḥ ǀ vṛṣa-bhiḥ ǀ jagamyuḥ ǁ

01.179.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.121   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न मृषा॑ श्रां॒तं यदवं॑ति दे॒वा विश्वा॒ इत्स्पृधो॑ अ॒भ्य॑श्नवाव ।

जया॒वेदत्र॑ श॒तनी॑थमा॒जिं यत्स॒म्यंचा॑ मिथु॒नाव॒भ्यजा॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न मृषा श्रांतं यदवंति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव ।

जयावेदत्र शतनीथमाजिं यत्सम्यंचा मिथुनावभ्यजाव ॥

Samhita Transcription Accented

ná mṛ́ṣā śrāntám yádávanti devā́ víśvā ítspṛ́dho abhyáśnavāva ǀ

jáyāvédátra śatánīthamājím yátsamyáñcā mithunā́vabhyájāva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na mṛṣā śrāntam yadavanti devā viśvā itspṛdho abhyaśnavāva ǀ

jayāvedatra śatanīthamājim yatsamyañcā mithunāvabhyajāva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । मृषा॑ । श्रा॒न्तम् । यत् । अव॑न्ति । दे॒वाः । विश्वाः॑ । इत् । स्पृधः॑ । अ॒भि । अ॒श्न॒वा॒व॒ ।

जया॑व । इत् । अत्र॑ । श॒तऽनी॑थम् । आ॒जिम् । यत् । स॒म्यञ्चा॑ । मि॒थु॒नौ । अ॒भि । अजा॑व ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । मृषा । श्रान्तम् । यत् । अवन्ति । देवाः । विश्वाः । इत् । स्पृधः । अभि । अश्नवाव ।

जयाव । इत् । अत्र । शतऽनीथम् । आजिम् । यत् । सम्यञ्चा । मिथुनौ । अभि । अजाव ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ mṛ́ṣā ǀ śrāntám ǀ yát ǀ ávanti ǀ devā́ḥ ǀ víśvāḥ ǀ ít ǀ spṛ́dhaḥ ǀ abhí ǀ aśnavāva ǀ

jáyāva ǀ ít ǀ átra ǀ śatá-nītham ǀ ājím ǀ yát ǀ samyáñcā ǀ mithunáu ǀ abhí ǀ ájāva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ mṛṣā ǀ śrāntam ǀ yat ǀ avanti ǀ devāḥ ǀ viśvāḥ ǀ it ǀ spṛdhaḥ ǀ abhi ǀ aśnavāva ǀ

jayāva ǀ it ǀ atra ǀ śata-nītham ǀ ājim ǀ yat ǀ samyañcā ǀ mithunau ǀ abhi ǀ ajāva ǁ

01.179.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.122   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒दस्य॑ मा रुध॒तः काम॒ आग॑न्नि॒त आजा॑तो अ॒मुतः॒ कुत॑श्चित् ।

लोपा॑मुद्रा॒ वृष॑णं॒ नी रि॑णाति॒ धीर॒मधी॑रा धयति श्व॒संतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित् ।

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसंतं ॥

Samhita Transcription Accented

nadásya mā rudhatáḥ kā́ma ā́gannitá ā́jāto amútaḥ kútaścit ǀ

lópāmudrā vṛ́ṣaṇam nī́ riṇāti dhī́ramádhīrā dhayati śvasántam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nadasya mā rudhataḥ kāma āgannita ājāto amutaḥ kutaścit ǀ

lopāmudrā vṛṣaṇam nī riṇāti dhīramadhīrā dhayati śvasantam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒दस्य॑ । मा॒ । रु॒ध॒तः । कामः॑ । आ । अ॒ग॒न् । इ॒तः । आऽजा॑तः । अ॒मुतः॑ । कुतः॑ । चि॒त् ।

लोपा॑मुद्रा । वृष॑णम् । निः । रि॒णा॒ति॒ । धीर॑म् । अधी॑रा । ध॒य॒ति॒ । श्व॒सन्त॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नदस्य । मा । रुधतः । कामः । आ । अगन् । इतः । आऽजातः । अमुतः । कुतः । चित् ।

लोपामुद्रा । वृषणम् । निः । रिणाति । धीरम् । अधीरा । धयति । श्वसन्तम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nadásya ǀ mā ǀ rudhatáḥ ǀ kā́maḥ ǀ ā́ ǀ agan ǀ itáḥ ǀ ā́-jātaḥ ǀ amútaḥ ǀ kútaḥ ǀ cit ǀ

lópāmudrā ǀ vṛ́ṣaṇam ǀ níḥ ǀ riṇāti ǀ dhī́ram ǀ ádhīrā ǀ dhayati ǀ śvasántam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nadasya ǀ mā ǀ rudhataḥ ǀ kāmaḥ ǀ ā ǀ agan ǀ itaḥ ǀ ā-jātaḥ ǀ amutaḥ ǀ kutaḥ ǀ cit ǀ

lopāmudrā ǀ vṛṣaṇam ǀ niḥ ǀ riṇāti ǀ dhīram ǀ adhīrā ǀ dhayati ǀ śvasantam ǁ

01.179.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.123   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं नु सोम॒मंति॑तो हृ॒त्सु पी॒तमुप॑ ब्रुवे ।

यत्सी॒माग॑श्चकृ॒मा तत्सु मृ॑ळतु पुलु॒कामो॒ हि मर्त्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं नु सोममंतितो हृत्सु पीतमुप ब्रुवे ।

यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मृळतु पुलुकामो हि मर्त्यः ॥

Samhita Transcription Accented

imám nú sómamántito hṛtsú pītámúpa bruve ǀ

yátsīmā́gaścakṛmā́ tátsú mṛḷatu pulukā́mo hí mártyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imam nu somamantito hṛtsu pītamupa bruve ǀ

yatsīmāgaścakṛmā tatsu mṛḷatu pulukāmo hi martyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । नु । सोम॑म् । अन्ति॑तः । हृ॒त्ऽसु । पी॒तम् । उप॑ । ब्रु॒वे॒ ।

यत् । सी॒म् । आगः॑ । च॒कृ॒म । तत् । सु । मृ॒ळ॒तु॒ । पु॒लु॒ऽकामः॑ । हि । मर्त्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । नु । सोमम् । अन्तितः । हृत्ऽसु । पीतम् । उप । ब्रुवे ।

यत् । सीम् । आगः । चकृम । तत् । सु । मृळतु । पुलुऽकामः । हि । मर्त्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ nú ǀ sómam ǀ ántitaḥ ǀ hṛt-sú ǀ pītám ǀ úpa ǀ bruve ǀ

yát ǀ sīm ǀ ā́gaḥ ǀ cakṛmá ǀ tát ǀ sú ǀ mṛḷatu ǀ pulu-kā́maḥ ǀ hí ǀ mártyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ nu ǀ somam ǀ antitaḥ ǀ hṛt-su ǀ pītam ǀ upa ǀ bruve ǀ

yat ǀ sīm ǀ āgaḥ ǀ cakṛma ǀ tat ǀ su ǀ mṛḷatu ǀ pulu-kāmaḥ ǀ hi ǀ martyaḥ ǁ

01.179.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.22.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.23.124   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒गस्त्यः॒ खन॑मानः ख॒नित्रैः॑ प्र॒जामप॑त्यं॒ बल॑मि॒च्छमा॑नः ।

उ॒भौ वर्णा॒वृषि॑रु॒ग्रः पु॑पोष स॒त्या दे॒वेष्वा॒शिषो॑ जगाम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः ।

उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥

Samhita Transcription Accented

agástyaḥ khánamānaḥ khanítraiḥ prajā́mápatyam bálamicchámānaḥ ǀ

ubháu várṇāvṛ́ṣirugráḥ pupoṣa satyā́ devéṣvāśíṣo jagāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agastyaḥ khanamānaḥ khanitraiḥ prajāmapatyam balamicchamānaḥ ǀ

ubhau varṇāvṛṣirugraḥ pupoṣa satyā deveṣvāśiṣo jagāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒गस्त्यः॑ । खन॑मानः । ख॒नित्रैः॑ । प्र॒ऽजाम् । अप॑त्यम् । बल॑म् । इ॒च्छमा॑नः ।

उ॒भौ । वर्णौ॑ । ऋषिः॑ । उ॒ग्रः । पु॒पो॒ष॒ । स॒त्याः । दे॒वेषु॑ । आ॒ऽशिषः॑ । ज॒गा॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अगस्त्यः । खनमानः । खनित्रैः । प्रऽजाम् । अपत्यम् । बलम् । इच्छमानः ।

उभौ । वर्णौ । ऋषिः । उग्रः । पुपोष । सत्याः । देवेषु । आऽशिषः । जगाम ॥

Padapatha Transcription Accented

agástyaḥ ǀ khánamānaḥ ǀ khanítraiḥ ǀ pra-jā́m ǀ ápatyam ǀ bálam ǀ icchámānaḥ ǀ

ubháu ǀ várṇau ǀ ṛ́ṣiḥ ǀ ugráḥ ǀ pupoṣa ǀ satyā́ḥ ǀ devéṣu ǀ ā-śíṣaḥ ǀ jagāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agastyaḥ ǀ khanamānaḥ ǀ khanitraiḥ ǀ pra-jām ǀ apatyam ǀ balam ǀ icchamānaḥ ǀ

ubhau ǀ varṇau ǀ ṛṣiḥ ǀ ugraḥ ǀ pupoṣa ǀ satyāḥ ǀ deveṣu ǀ ā-śiṣaḥ ǀ jagāma ǁ