SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 180

 

1. Info

To:    aśvins
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (3, 5, 6, 8); nicṛttriṣṭup (1, 4, 7); bhurikpaṅkti (2, 9); triṣṭup (10)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.180.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वो रजां॑सि सु॒यमा॑सो॒ अश्वा॒ रथो॒ यद्वां॒ पर्यर्णां॑सि॒ दीय॑त् ।

हि॒र॒ण्यया॑ वां प॒वयः॑ प्रुषाय॒न्मध्वः॒ पिबं॑ता उ॒षसः॑ सचेथे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यद्वां पर्यर्णांसि दीयत् ।

हिरण्यया वां पवयः प्रुषायन्मध्वः पिबंता उषसः सचेथे ॥

Samhita Transcription Accented

yuvó rájāṃsi suyámāso áśvā rátho yádvām páryárṇāṃsi dī́yat ǀ

hiraṇyáyā vām paváyaḥ pruṣāyanmádhvaḥ píbantā uṣásaḥ sacethe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvo rajāṃsi suyamāso aśvā ratho yadvām paryarṇāṃsi dīyat ǀ

hiraṇyayā vām pavayaḥ pruṣāyanmadhvaḥ pibantā uṣasaḥ sacethe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वोः । रजां॑सि । सु॒ऽयमा॑सः । अश्वाः॑ । रथः॑ । यत् । वा॒म् । परि॑ । अर्णां॑सि । दीय॑त् ।

हि॒र॒ण्ययाः॑ । वा॒म् । प॒वयः॑ । प्रु॒षा॒य॒न् । मध्वः॑ । पिब॑न्तौ । उ॒षसः॑ । स॒चे॒थे॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवोः । रजांसि । सुऽयमासः । अश्वाः । रथः । यत् । वाम् । परि । अर्णांसि । दीयत् ।

हिरण्ययाः । वाम् । पवयः । प्रुषायन् । मध्वः । पिबन्तौ । उषसः । सचेथे इति ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvóḥ ǀ rájāṃsi ǀ su-yámāsaḥ ǀ áśvāḥ ǀ ráthaḥ ǀ yát ǀ vām ǀ pári ǀ árṇāṃsi ǀ dī́yat ǀ

hiraṇyáyāḥ ǀ vām ǀ paváyaḥ ǀ pruṣāyan ǀ mádhvaḥ ǀ píbantau ǀ uṣásaḥ ǀ sacethe íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvoḥ ǀ rajāṃsi ǀ su-yamāsaḥ ǀ aśvāḥ ǀ rathaḥ ǀ yat ǀ vām ǀ pari ǀ arṇāṃsi ǀ dīyat ǀ

hiraṇyayāḥ ǀ vām ǀ pavayaḥ ǀ pruṣāyan ǀ madhvaḥ ǀ pibantau ǀ uṣasaḥ ǀ sacethe iti ǁ

01.180.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वमत्य॒स्याव॑ नक्षथो॒ यद्विप॑त्मनो॒ नर्य॑स्य॒ प्रय॑ज्योः ।

स्वसा॒ यद्वां॑ विश्वगूर्ती॒ भरा॑ति॒ वाजा॒येट्टे॑ मधुपावि॒षे च॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रयज्योः ।

स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे च ॥

Samhita Transcription Accented

yuvámátyasyā́va nakṣatho yádvípatmano náryasya práyajyoḥ ǀ

svásā yádvām viśvagūrtī bhárāti vā́jāyéṭṭe madhupāviṣé ca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvamatyasyāva nakṣatho yadvipatmano naryasya prayajyoḥ ǀ

svasā yadvām viśvagūrtī bharāti vājāyeṭṭe madhupāviṣe ca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । अत्य॑स्य । अव॑ । न॒क्ष॒थः॒ । यत् । विऽप॑त्मनः । नर्य॑स्य । प्रऽय॑ज्योः ।

स्वसा॑ । यत् । वा॒म् । वि॒श्व॒गू॒र्ती॒ इति॑ विश्वऽगूर्ती । भरा॑ति । वाजा॑य । ईट्टे॑ । म॒धु॒ऽपौ॒ । इ॒षे । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । अत्यस्य । अव । नक्षथः । यत् । विऽपत्मनः । नर्यस्य । प्रऽयज्योः ।

स्वसा । यत् । वाम् । विश्वगूर्ती इति विश्वऽगूर्ती । भराति । वाजाय । ईट्टे । मधुऽपौ । इषे । च ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ átyasya ǀ áva ǀ nakṣathaḥ ǀ yát ǀ ví-patmanaḥ ǀ náryasya ǀ prá-yajyoḥ ǀ

svásā ǀ yát ǀ vām ǀ viśvagūrtī íti viśva-gūrtī ǀ bhárāti ǀ vā́jāya ǀ ī́ṭṭe ǀ madhu-pau ǀ iṣé ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ atyasya ǀ ava ǀ nakṣathaḥ ǀ yat ǀ vi-patmanaḥ ǀ naryasya ǀ pra-yajyoḥ ǀ

svasā ǀ yat ǀ vām ǀ viśvagūrtī iti viśva-gūrtī ǀ bharāti ǀ vājāya ǀ īṭṭe ǀ madhu-pau ǀ iṣe ǀ ca ǁ

01.180.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं पय॑ उ॒स्रिया॑यामधत्तं प॒क्वमा॒माया॒मव॒ पूर्व्यं॒ गोः ।

अं॒तर्यद्व॒निनो॑ वामृतप्सू ह्वा॒रो न शुचि॒र्यज॑ते ह॒विष्मा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं पय उस्रियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्यं गोः ।

अंतर्यद्वनिनो वामृतप्सू ह्वारो न शुचिर्यजते हविष्मान् ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám páya usríyāyāmadhattam pakvámāmā́yāmáva pū́rvyam góḥ ǀ

antáryádvaníno vāmṛtapsū hvāró ná śúciryájate havíṣmān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam paya usriyāyāmadhattam pakvamāmāyāmava pūrvyam goḥ ǀ

antaryadvanino vāmṛtapsū hvāro na śuciryajate haviṣmān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । पयः॑ । उ॒स्रिया॑याम् । अ॒ध॒त्त॒म् । प॒क्वम् । आ॒माया॑म् । अव॑ । पूर्व्य॑म् । गोः ।

अ॒न्तः । यत् । व॒निनः॑ । वा॒म् । ऋ॒त॒प्सू॒ इत्यृ॑तऽप्सू । ह्वा॒रः । न । शुचिः॑ । यज॑ते । ह॒विष्मा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । पयः । उस्रियायाम् । अधत्तम् । पक्वम् । आमायाम् । अव । पूर्व्यम् । गोः ।

अन्तः । यत् । वनिनः । वाम् । ऋतप्सू इत्यृतऽप्सू । ह्वारः । न । शुचिः । यजते । हविष्मान् ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ páyaḥ ǀ usríyāyām ǀ adhattam ǀ pakvám ǀ āmā́yām ǀ áva ǀ pū́rvyam ǀ góḥ ǀ

antáḥ ǀ yát ǀ vanínaḥ ǀ vām ǀ ṛtapsū ítyṛta-psū ǀ hvāráḥ ǀ ná ǀ śúciḥ ǀ yájate ǀ havíṣmān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ payaḥ ǀ usriyāyām ǀ adhattam ǀ pakvam ǀ āmāyām ǀ ava ǀ pūrvyam ǀ goḥ ǀ

antaḥ ǀ yat ǀ vaninaḥ ǀ vām ǀ ṛtapsū ityṛta-psū ǀ hvāraḥ ǀ na ǀ śuciḥ ǀ yajate ǀ haviṣmān ǁ

01.180.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं ह॑ घ॒र्मं मधु॑मंत॒मत्र॑ये॒ऽपो न क्षोदो॑ऽवृणीतमे॒षे ।

तद्वां॑ नरावश्विना॒ पश्व॑इष्टी॒ रथ्ये॑व च॒क्रा प्रति॑ यंति॒ मध्वः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं ह घर्मं मधुमंतमत्रयेऽपो न क्षोदोऽवृणीतमेषे ।

तद्वां नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यंति मध्वः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám ha gharmám mádhumantamátraye’pó ná kṣódo’vṛṇītameṣé ǀ

tádvām narāvaśvinā páśva-iṣṭī ráthyeva cakrā́ práti yanti mádhvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam ha gharmam madhumantamatraye’po na kṣodo’vṛṇītameṣe ǀ

tadvām narāvaśvinā paśva-iṣṭī rathyeva cakrā prati yanti madhvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । ह॒ । घ॒र्मम् । मधु॑ऽमन्तम् । अत्र॑ये । अ॒पः । न । क्षोदः॑ । अ॒वृ॒णी॒त॒म् । ए॒षे ।

तत् । वा॒म् । न॒रौ॒ । अ॒श्वि॒ना॒ । पश्वः॑ऽइष्टिः । रथ्या॑ऽइव । च॒क्रा । प्रति॑ । य॒न्ति॒ । मध्वः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । ह । घर्मम् । मधुऽमन्तम् । अत्रये । अपः । न । क्षोदः । अवृणीतम् । एषे ।

तत् । वाम् । नरौ । अश्विना । पश्वःऽइष्टिः । रथ्याऽइव । चक्रा । प्रति । यन्ति । मध्वः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ ha ǀ gharmám ǀ mádhu-mantam ǀ átraye ǀ apáḥ ǀ ná ǀ kṣódaḥ ǀ avṛṇītam ǀ eṣé ǀ

tát ǀ vām ǀ narau ǀ aśvinā ǀ páśvaḥ-iṣṭiḥ ǀ ráthyā-iva ǀ cakrā́ ǀ práti ǀ yanti ǀ mádhvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ ha ǀ gharmam ǀ madhu-mantam ǀ atraye ǀ apaḥ ǀ na ǀ kṣodaḥ ǀ avṛṇītam ǀ eṣe ǀ

tat ǀ vām ǀ narau ǀ aśvinā ǀ paśvaḥ-iṣṭiḥ ǀ rathyā-iva ǀ cakrā ǀ prati ǀ yanti ǀ madhvaḥ ǁ

01.180.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ वां॑ दा॒नाय॑ ववृतीय दस्रा॒ गोरोहे॑ण तौ॒ग्र्यो न जिव्रिः॑ ।

अ॒पः क्षो॒णी स॑चते॒ माहि॑ना वां जू॒र्णो वा॒मक्षु॒रंह॑सो यजत्रा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ वां दानाय ववृतीय दस्रा गोरोहेण तौग्र्यो न जिव्रिः ।

अपः क्षोणी सचते माहिना वां जूर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ vām dānā́ya vavṛtīya dasrā góróheṇa taugryó ná jívriḥ ǀ

apáḥ kṣoṇī́ sacate mā́hinā vām jūrṇó vāmákṣuráṃhaso yajatrā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā vām dānāya vavṛtīya dasrā goroheṇa taugryo na jivriḥ ǀ

apaḥ kṣoṇī sacate māhinā vām jūrṇo vāmakṣuraṃhaso yajatrā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । वा॒म् । दा॒नाय॑ । व॒वृ॒ती॒य॒ । द॒स्रा॒ । गोः । ओहे॑न । तौ॒ग्र्यः । न । जिव्रिः॑ ।

अ॒पः । क्षो॒णी इति॑ । स॒च॒ते॒ । माहि॑ना । वा॒म् । जू॒र्णः । वा॒म् । अक्षुः॑ । अंह॑सः । य॒ज॒त्रा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । वाम् । दानाय । ववृतीय । दस्रा । गोः । ओहेन । तौग्र्यः । न । जिव्रिः ।

अपः । क्षोणी इति । सचते । माहिना । वाम् । जूर्णः । वाम् । अक्षुः । अंहसः । यजत्रा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ vām ǀ dānā́ya ǀ vavṛtīya ǀ dasrā ǀ góḥ ǀ óhena ǀ taugryáḥ ǀ ná ǀ jívriḥ ǀ

apáḥ ǀ kṣoṇī́ íti ǀ sacate ǀ mā́hinā ǀ vām ǀ jūrṇáḥ ǀ vām ǀ ákṣuḥ ǀ áṃhasaḥ ǀ yajatrā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ vām ǀ dānāya ǀ vavṛtīya ǀ dasrā ǀ goḥ ǀ ohena ǀ taugryaḥ ǀ na ǀ jivriḥ ǀ

apaḥ ǀ kṣoṇī iti ǀ sacate ǀ māhinā ǀ vām ǀ jūrṇaḥ ǀ vām ǀ akṣuḥ ǀ aṃhasaḥ ǀ yajatrā ǁ

01.180.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि यद्यु॒वेथे॑ नि॒युतः॑ सुदानू॒ उप॑ स्व॒धाभिः॑ सृजथः॒ पुरं॑धिं ।

प्रेष॒द्वेष॒द्वातो॒ न सू॒रिरा म॒हे द॑दे सुव्र॒तो न वाजं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि यद्युवेथे नियुतः सुदानू उप स्वधाभिः सृजथः पुरंधिं ।

प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वाजं ॥

Samhita Transcription Accented

ní yádyuvéthe niyútaḥ sudānū úpa svadhā́bhiḥ sṛjathaḥ púraṃdhim ǀ

préṣadvéṣadvā́to ná sūrírā́ mahé dade suvrató ná vā́jam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni yadyuvethe niyutaḥ sudānū upa svadhābhiḥ sṛjathaḥ puraṃdhim ǀ

preṣadveṣadvāto na sūrirā mahe dade suvrato na vājam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । यत् । यु॒वेथे॒ इति॑ । नि॒ऽयुतः॑ । सु॒दा॒नू॒ इति॑ सुऽदानू । उप॑ । स्व॒धाभिः॑ । सृ॒ज॒थः॒ । पुर॑म्ऽधिम् ।

प्रेष॑त् । वेष॑त् । वातः॑ । न । सू॒रिः । आ । म॒हे । द॒दे॒ । सु॒ऽव्र॒तः । न । वाज॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । यत् । युवेथे इति । निऽयुतः । सुदानू इति सुऽदानू । उप । स्वधाभिः । सृजथः । पुरम्ऽधिम् ।

प्रेषत् । वेषत् । वातः । न । सूरिः । आ । महे । ददे । सुऽव्रतः । न । वाजम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ yát ǀ yuvéthe íti ǀ ni-yútaḥ ǀ sudānū íti su-dānū ǀ úpa ǀ svadhā́bhiḥ ǀ sṛjathaḥ ǀ púram-dhim ǀ

préṣat ǀ véṣat ǀ vā́taḥ ǀ ná ǀ sūríḥ ǀ ā́ ǀ mahé ǀ dade ǀ su-vratáḥ ǀ ná ǀ vā́jam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ yat ǀ yuvethe iti ǀ ni-yutaḥ ǀ sudānū iti su-dānū ǀ upa ǀ svadhābhiḥ ǀ sṛjathaḥ ǀ puram-dhim ǀ

preṣat ǀ veṣat ǀ vātaḥ ǀ na ǀ sūriḥ ǀ ā ǀ mahe ǀ dade ǀ su-vrataḥ ǀ na ǀ vājam ǁ

01.180.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यं चि॒द्धि वां॑ जरि॒तारः॑ स॒त्या वि॑प॒न्याम॑हे॒ वि प॒णिर्हि॒तावा॑न् ।

अधा॑ चि॒द्धि ष्मा॑श्विनावनिंद्या पा॒थो हि ष्मा॑ वृषणा॒वंति॑देवं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिर्हितावान् ।

अधा चिद्धि ष्माश्विनावनिंद्या पाथो हि ष्मा वृषणावंतिदेवं ॥

Samhita Transcription Accented

vayám ciddhí vām jaritā́raḥ satyā́ vipanyā́mahe ví paṇírhitā́vān ǀ

ádhā ciddhí ṣmāśvināvanindyā pāthó hí ṣmā vṛṣaṇāvántidevam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayam ciddhi vām jaritāraḥ satyā vipanyāmahe vi paṇirhitāvān ǀ

adhā ciddhi ṣmāśvināvanindyā pātho hi ṣmā vṛṣaṇāvantidevam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । चि॒त् । हि । वा॒म् । ज॒रि॒तारः॑ । स॒त्याः । वि॒प॒न्याम॑हे । वि । प॒णिः । हि॒तऽवा॑न् ।

अध॑ । चि॒त् । हि । स्म॒ । अ॒श्वि॒नौ॒ । अ॒नि॒न्द्या॒ । पा॒थः । हि । स्म॒ । वृ॒ष॒णौ॒ । अन्ति॑ऽदेवम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । चित् । हि । वाम् । जरितारः । सत्याः । विपन्यामहे । वि । पणिः । हितऽवान् ।

अध । चित् । हि । स्म । अश्विनौ । अनिन्द्या । पाथः । हि । स्म । वृषणौ । अन्तिऽदेवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ cit ǀ hí ǀ vām ǀ jaritā́raḥ ǀ satyā́ḥ ǀ vipanyā́mahe ǀ ví ǀ paṇíḥ ǀ hitá-vān ǀ

ádha ǀ cit ǀ hí ǀ sma ǀ aśvinau ǀ anindyā ǀ pātháḥ ǀ hí ǀ sma ǀ vṛṣaṇau ǀ ánti-devam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ cit ǀ hi ǀ vām ǀ jaritāraḥ ǀ satyāḥ ǀ vipanyāmahe ǀ vi ǀ paṇiḥ ǀ hita-vān ǀ

adha ǀ cit ǀ hi ǀ sma ǀ aśvinau ǀ anindyā ǀ pāthaḥ ǀ hi ǀ sma ǀ vṛṣaṇau ǀ anti-devam ǁ

01.180.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वां चि॒द्धि ष्मा॑श्विना॒वनु॒ द्यून्विरु॑द्रस्य प्र॒स्रव॑णस्य सा॒तौ ।

अ॒गस्त्यो॑ न॒रां नृषु॒ प्रश॑स्तः॒ कारा॑धुनीव चितयत्स॒हस्रैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु द्यून्विरुद्रस्य प्रस्रवणस्य सातौ ।

अगस्त्यो नरां नृषु प्रशस्तः काराधुनीव चितयत्सहस्रैः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvā́m ciddhí ṣmāśvināvánu dyū́nvírudrasya prasrávaṇasya sātáu ǀ

agástyo narā́m nṛ́ṣu práśastaḥ kā́rādhunīva citayatsahásraiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvām ciddhi ṣmāśvināvanu dyūnvirudrasya prasravaṇasya sātau ǀ

agastyo narām nṛṣu praśastaḥ kārādhunīva citayatsahasraiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वाम् । चि॒त् । हि । स्म॒ । अ॒श्वि॒नौ॒ । अनु॑ । द्यून् । विऽरु॑द्रस्य । प्र॒ऽस्रव॑णस्य । सा॒तौ ।

अ॒गस्त्यः॑ । न॒राम् । नृषु॑ । प्रऽश॑स्तः । कारा॑धुनीऽइव । चि॒त॒य॒त् । स॒हस्रैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवाम् । चित् । हि । स्म । अश्विनौ । अनु । द्यून् । विऽरुद्रस्य । प्रऽस्रवणस्य । सातौ ।

अगस्त्यः । नराम् । नृषु । प्रऽशस्तः । काराधुनीऽइव । चितयत् । सहस्रैः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvā́m ǀ cit ǀ hí ǀ sma ǀ aśvinau ǀ ánu ǀ dyū́n ǀ ví-rudrasya ǀ pra-srávaṇasya ǀ sātáu ǀ

agástyaḥ ǀ narā́m ǀ nṛ́ṣu ǀ prá-śastaḥ ǀ kā́rādhunī-iva ǀ citayat ǀ sahásraiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvām ǀ cit ǀ hi ǀ sma ǀ aśvinau ǀ anu ǀ dyūn ǀ vi-rudrasya ǀ pra-sravaṇasya ǀ sātau ǀ

agastyaḥ ǀ narām ǀ nṛṣu ǀ pra-śastaḥ ǀ kārādhunī-iva ǀ citayat ǀ sahasraiḥ ǁ

01.180.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र यद्वहे॑थे महि॒ना रथ॑स्य॒ प्र स्यं॑द्रा याथो॒ मनु॑षो॒ न होता॑ ।

ध॒त्तं सू॒रिभ्य॑ उ॒त वा॒ स्वश्व्यं॒ नास॑त्या रयि॒षाचः॑ स्याम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र यद्वहेथे महिना रथस्य प्र स्यंद्रा याथो मनुषो न होता ।

धत्तं सूरिभ्य उत वा स्वश्व्यं नासत्या रयिषाचः स्याम ॥

Samhita Transcription Accented

prá yádváhethe mahinā́ ráthasya prá syandrā yātho mánuṣo ná hótā ǀ

dhattám sūríbhya utá vā sváśvyam nā́satyā rayiṣā́caḥ syāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra yadvahethe mahinā rathasya pra syandrā yātho manuṣo na hotā ǀ

dhattam sūribhya uta vā svaśvyam nāsatyā rayiṣācaḥ syāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । यत् । वहे॑थे॒ इति॑ । म॒हि॒ना । रथ॑स्य । प्र । स्य॒न्द्रा॒ । या॒थः॒ । मनु॑षः । न । होता॑ ।

ध॒त्तम् । सू॒रिऽभ्यः॑ । उ॒त । वा॒ । सु॒ऽअश्व्य॑म् । नास॑त्या । र॒यि॒ऽसाचः॑ । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । यत् । वहेथे इति । महिना । रथस्य । प्र । स्यन्द्रा । याथः । मनुषः । न । होता ।

धत्तम् । सूरिऽभ्यः । उत । वा । सुऽअश्व्यम् । नासत्या । रयिऽसाचः । स्याम ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yát ǀ váhethe íti ǀ mahinā́ ǀ ráthasya ǀ prá ǀ syandrā ǀ yāthaḥ ǀ mánuṣaḥ ǀ ná ǀ hótā ǀ

dhattám ǀ sūrí-bhyaḥ ǀ utá ǀ vā ǀ su-áśvyam ǀ nā́satyā ǀ rayi-sā́caḥ ǀ syāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ yat ǀ vahethe iti ǀ mahinā ǀ rathasya ǀ pra ǀ syandrā ǀ yāthaḥ ǀ manuṣaḥ ǀ na ǀ hotā ǀ

dhattam ǀ sūri-bhyaḥ ǀ uta ǀ vā ǀ su-aśvyam ǀ nāsatyā ǀ rayi-sācaḥ ǀ syāma ǁ

01.180.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं वां॒ रथं॑ व॒यम॒द्या हु॑वेम॒ स्तोमै॑रश्विना सुवि॒ताय॒ नव्यं॑ ।

अरि॑ष्टनेमिं॒ परि॒ द्यामि॑या॒नं वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यं ।

अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

tám vām rátham vayámadyā́ huvema stómairaśvinā suvitā́ya návyam ǀ

áriṣṭanemim pári dyā́miyānám vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam vām ratham vayamadyā huvema stomairaśvinā suvitāya navyam ǀ

ariṣṭanemim pari dyāmiyānam vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । वा॒म् । रथ॑म् । व॒यम् । अ॒द्य । हु॒वे॒म॒ । स्तोमैः॑ । अ॒श्वि॒ना॒ । सु॒वि॒ताय॑ । नव्य॑म् ।

अरि॑ष्टऽनेमिम् । परि॑ । द्याम् । इ॒या॒नम् । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । वाम् । रथम् । वयम् । अद्य । हुवेम । स्तोमैः । अश्विना । सुविताय । नव्यम् ।

अरिष्टऽनेमिम् । परि । द्याम् । इयानम् । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ vām ǀ rátham ǀ vayám ǀ adyá ǀ huvema ǀ stómaiḥ ǀ aśvinā ǀ suvitā́ya ǀ návyam ǀ

áriṣṭa-nemim ǀ pári ǀ dyā́m ǀ iyānám ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ vām ǀ ratham ǀ vayam ǀ adya ǀ huvema ǀ stomaiḥ ǀ aśvinā ǀ suvitāya ǀ navyam ǀ

ariṣṭa-nemim ǀ pari ǀ dyām ǀ iyānam ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ