SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 182

 

1. Info

To:    aśvins
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (1, 5, 7); svarāṭpaṅkti (6, 8); svarāṭtriṣṭup (2); jagatī (3); virāḍjagatī (4)

2nd set of styles: jagatī (1-5, 7); triṣṭubh (6, 8)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

01.182.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अभू॑दि॒दं व॒युन॒मो षु भू॑षता॒ रथो॒ वृष॑ण्वा॒न्मद॑ता मनीषिणः ।

धि॒यं॒जि॒न्वा धिष्ण्या॑ वि॒श्पला॑वसू दि॒वो नपा॑ता सु॒कृते॒ शुचि॑व्रता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषण्वान्मदता मनीषिणः ।

धियंजिन्वा धिष्ण्या विश्पलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचिव्रता ॥

Samhita Transcription Accented

ábhūdidám vayúnamó ṣú bhūṣatā rátho vṛ́ṣaṇvānmádatā manīṣiṇaḥ ǀ

dhiyaṃjinvā́ dhíṣṇyā viśpálāvasū divó nápātā sukṛ́te śúcivratā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhūdidam vayunamo ṣu bhūṣatā ratho vṛṣaṇvānmadatā manīṣiṇaḥ ǀ

dhiyaṃjinvā dhiṣṇyā viśpalāvasū divo napātā sukṛte śucivratā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अभू॑त् । इ॒दम् । व॒युन॑म् । ओ इति॑ । सु । भू॒ष॒त॒ । रथः॑ । वृष॑ण्ऽवान् । मद॑त । म॒नी॒षि॒णः॒ ।

धि॒य॒म्ऽजि॒न्वा । धिष्ण्या॑ । वि॒श्पला॑वसू॒ इति॑ । दि॒वः । नपा॑ता । सु॒ऽकृते॑ । शुचि॑ऽव्रता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभूत् । इदम् । वयुनम् । ओ इति । सु । भूषत । रथः । वृषण्ऽवान् । मदत । मनीषिणः ।

धियम्ऽजिन्वा । धिष्ण्या । विश्पलावसू इति । दिवः । नपाता । सुऽकृते । शुचिऽव्रता ॥

Padapatha Transcription Accented

ábhūt ǀ idám ǀ vayúnam ǀ ó íti ǀ sú ǀ bhūṣata ǀ ráthaḥ ǀ vṛ́ṣaṇ-vān ǀ mádata ǀ manīṣiṇaḥ ǀ

dhiyam-jinvā́ ǀ dhíṣṇyā ǀ viśpálāvasū íti ǀ diváḥ ǀ nápātā ǀ su-kṛ́te ǀ śúci-vratā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhūt ǀ idam ǀ vayunam ǀ o iti ǀ su ǀ bhūṣata ǀ rathaḥ ǀ vṛṣaṇ-vān ǀ madata ǀ manīṣiṇaḥ ǀ

dhiyam-jinvā ǀ dhiṣṇyā ǀ viśpalāvasū iti ǀ divaḥ ǀ napātā ǀ su-kṛte ǀ śuci-vratā ǁ

01.182.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑तमा॒ हि धिष्ण्या॑ म॒रुत्त॑मा द॒स्रा दंसि॑ष्ठा र॒थ्या॑ र॒थीत॑मा ।

पू॒र्णं रथं॑ वहेथे॒ मध्व॒ आचि॑तं॒ तेन॑ दा॒श्वांस॒मुप॑ याथो अश्विना ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रतमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा ।

पूर्णं रथं वहेथे मध्व आचितं तेन दाश्वांसमुप याथो अश्विना ॥

Samhita Transcription Accented

índratamā hí dhíṣṇyā marúttamā dasrā́ dáṃsiṣṭhā rathyā́ rathī́tamā ǀ

pūrṇám rátham vahethe mádhva ā́citam téna dāśvā́ṃsamúpa yātho aśvinā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indratamā hi dhiṣṇyā maruttamā dasrā daṃsiṣṭhā rathyā rathītamā ǀ

pūrṇam ratham vahethe madhva ācitam tena dāśvāṃsamupa yātho aśvinā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ऽतमा । हि । धिष्ण्या॑ । म॒रुत्ऽत॑मा । द॒स्रा । दंसि॑ष्ठा । र॒थ्या॑ । र॒थिऽत॑मा ।

पू॒र्णम् । रथ॑म् । व॒हे॒थे॒ इति॑ । मध्वः॑ । आऽचि॑तम् । तेन॑ । दा॒श्वांस॑म् । उप॑ । या॒थः॒ । अ॒श्वि॒ना॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रऽतमा । हि । धिष्ण्या । मरुत्ऽतमा । दस्रा । दंसिष्ठा । रथ्या । रथिऽतमा ।

पूर्णम् । रथम् । वहेथे इति । मध्वः । आऽचितम् । तेन । दाश्वांसम् । उप । याथः । अश्विना ॥

Padapatha Transcription Accented

índra-tamā ǀ hí ǀ dhíṣṇyā ǀ marút-tamā ǀ dasrā́ ǀ dáṃsiṣṭhā ǀ rathyā́ ǀ rathí-tamā ǀ

pūrṇám ǀ rátham ǀ vahethe íti ǀ mádhvaḥ ǀ ā́-citam ǀ téna ǀ dāśvā́ṃsam ǀ úpa ǀ yāthaḥ ǀ aśvinā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra-tamā ǀ hi ǀ dhiṣṇyā ǀ marut-tamā ǀ dasrā ǀ daṃsiṣṭhā ǀ rathyā ǀ rathi-tamā ǀ

pūrṇam ǀ ratham ǀ vahethe iti ǀ madhvaḥ ǀ ā-citam ǀ tena ǀ dāśvāṃsam ǀ upa ǀ yāthaḥ ǀ aśvinā ǁ

01.182.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

किमत्र॑ दस्रा कृणुथः॒ किमा॑साथे॒ जनो॒ यः कश्चि॒दह॑विर्मही॒यते॑ ।

अति॑ क्रमिष्टं जु॒रतं॑ प॒णेरसुं॒ ज्योति॒र्विप्रा॑य कृणुतं वच॒स्यवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चिदहविर्महीयते ।

अति क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे ॥

Samhita Transcription Accented

kímátra dasrā kṛṇuthaḥ kímāsāthe jáno yáḥ káścidáhavirmahīyáte ǀ

áti kramiṣṭam jurátam paṇérásum jyótirvíprāya kṛṇutam vacasyáve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kimatra dasrā kṛṇuthaḥ kimāsāthe jano yaḥ kaścidahavirmahīyate ǀ

ati kramiṣṭam juratam paṇerasum jyotirviprāya kṛṇutam vacasyave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

किम् । अत्र॑ । द॒स्रा॒ । कृ॒णु॒थः॒ । किम् । आ॒सा॒थे॒ इति॑ । जनः॑ । यः । कः । चि॒त् । अह॑विः । म॒ही॒यते॑ ।

अति॑ । क्र॒मि॒ष्ट॒म् । जु॒रत॑म् । प॒णेः । असु॑म् । ज्योतिः॑ । विप्रा॑य । कृ॒णु॒त॒म् । व॒च॒स्यवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

किम् । अत्र । दस्रा । कृणुथः । किम् । आसाथे इति । जनः । यः । कः । चित् । अहविः । महीयते ।

अति । क्रमिष्टम् । जुरतम् । पणेः । असुम् । ज्योतिः । विप्राय । कृणुतम् । वचस्यवे ॥

Padapatha Transcription Accented

kím ǀ átra ǀ dasrā ǀ kṛṇuthaḥ ǀ kím ǀ āsāthe íti ǀ jánaḥ ǀ yáḥ ǀ káḥ ǀ cit ǀ áhaviḥ ǀ mahīyáte ǀ

áti ǀ kramiṣṭam ǀ jurátam ǀ paṇéḥ ǀ ásum ǀ jyótiḥ ǀ víprāya ǀ kṛṇutam ǀ vacasyáve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kim ǀ atra ǀ dasrā ǀ kṛṇuthaḥ ǀ kim ǀ āsāthe iti ǀ janaḥ ǀ yaḥ ǀ kaḥ ǀ cit ǀ ahaviḥ ǀ mahīyate ǀ

ati ǀ kramiṣṭam ǀ juratam ǀ paṇeḥ ǀ asum ǀ jyotiḥ ǀ viprāya ǀ kṛṇutam ǀ vacasyave ǁ

01.182.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

जं॒भय॑तम॒भितो॒ राय॑तः॒ शुनो॑ ह॒तं मृधो॑ वि॒दथु॒स्तान्य॑श्विना ।

वाचं॑वाचं जरि॒तू र॒त्निनीं॑ कृतमु॒भा शंसं॑ नासत्यावतं॒ मम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

जंभयतमभितो रायतः शुनो हतं मृधो विदथुस्तान्यश्विना ।

वाचंवाचं जरितू रत्निनीं कृतमुभा शंसं नासत्यावतं मम ॥

Samhita Transcription Accented

jambháyatamabhíto rā́yataḥ śúno hatám mṛ́dho vidáthustā́nyaśvinā ǀ

vā́caṃvācam jaritū́ ratnínīm kṛtamubhā́ śáṃsam nāsatyāvatam máma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jambhayatamabhito rāyataḥ śuno hatam mṛdho vidathustānyaśvinā ǀ

vācaṃvācam jaritū ratninīm kṛtamubhā śaṃsam nāsatyāvatam mama ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ज॒म्भय॑तम् । अ॒भितः॑ । राय॑तः । शुनः॑ । ह॒तम् । मृधः॑ । वि॒दथुः॑ । तानि॑ । अ॒श्वि॒ना॒ ।

वाच॑म्ऽवाचम् । ज॒रि॒तुः । र॒त्निनी॑म् । कृ॒त॒म् । उ॒भा । शंस॑म् । ना॒स॒त्या॒ । अ॒व॒त॒म् । मम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

जम्भयतम् । अभितः । रायतः । शुनः । हतम् । मृधः । विदथुः । तानि । अश्विना ।

वाचम्ऽवाचम् । जरितुः । रत्निनीम् । कृतम् । उभा । शंसम् । नासत्या । अवतम् । मम ॥

Padapatha Transcription Accented

jambháyatam ǀ abhítaḥ ǀ rā́yataḥ ǀ śúnaḥ ǀ hatám ǀ mṛ́dhaḥ ǀ vidáthuḥ ǀ tā́ni ǀ aśvinā ǀ

vā́cam-vācam ǀ jaritúḥ ǀ ratnínīm ǀ kṛtam ǀ ubhā́ ǀ śáṃsam ǀ nāsatyā ǀ avatam ǀ máma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jambhayatam ǀ abhitaḥ ǀ rāyataḥ ǀ śunaḥ ǀ hatam ǀ mṛdhaḥ ǀ vidathuḥ ǀ tāni ǀ aśvinā ǀ

vācam-vācam ǀ jarituḥ ǀ ratninīm ǀ kṛtam ǀ ubhā ǀ śaṃsam ǀ nāsatyā ǀ avatam ǀ mama ǁ

01.182.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वमे॒तं च॑क्रथुः॒ सिंधु॑षु प्ल॒वमा॑त्म॒न्वंतं॑ प॒क्षिणं॑ तौ॒ग्र्याय॒ कं ।

येन॑ देव॒त्रा मन॑सा निरू॒हथुः॑ सुपप्त॒नी पे॑तथुः॒ क्षोद॑सो म॒हः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवमेतं चक्रथुः सिंधुषु प्लवमात्मन्वंतं पक्षिणं तौग्र्याय कं ।

येन देवत्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvámetám cakrathuḥ síndhuṣu plavámātmanvántam pakṣíṇam taugryā́ya kám ǀ

yéna devatrā́ mánasā nirūháthuḥ supaptanī́ petathuḥ kṣódaso maháḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvametam cakrathuḥ sindhuṣu plavamātmanvantam pakṣiṇam taugryāya kam ǀ

yena devatrā manasā nirūhathuḥ supaptanī petathuḥ kṣodaso mahaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । ए॒तम् । च॒क्र॒तुः॒ । सिन्धु॑षु । प्ल॒वम् । आ॒त्म॒न्ऽवन्त॑म् । प॒क्षिण॑म् । तौ॒ग्र्याय॑ । कम् ।

येन॑ । दे॒व॒ऽत्रा । मन॑सा । निः॒ऽऊ॒हथुः॑ । सु॒ऽप॒प्त॒नि । पे॒त॒थुः॒ । क्षोद॑सः । म॒हः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । एतम् । चक्रतुः । सिन्धुषु । प्लवम् । आत्मन्ऽवन्तम् । पक्षिणम् । तौग्र्याय । कम् ।

येन । देवऽत्रा । मनसा । निःऽऊहथुः । सुऽपप्तनि । पेतथुः । क्षोदसः । महः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ etám ǀ cakratuḥ ǀ síndhuṣu ǀ plavám ǀ ātman-vántam ǀ pakṣíṇam ǀ taugryā́ya ǀ kám ǀ

yéna ǀ deva-trā́ ǀ mánasā ǀ niḥ-ūháthuḥ ǀ su-paptaní ǀ petathuḥ ǀ kṣódasaḥ ǀ maháḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ etam ǀ cakratuḥ ǀ sindhuṣu ǀ plavam ǀ ātman-vantam ǀ pakṣiṇam ǀ taugryāya ǀ kam ǀ

yena ǀ deva-trā ǀ manasā ǀ niḥ-ūhathuḥ ǀ su-paptani ǀ petathuḥ ǀ kṣodasaḥ ǀ mahaḥ ǁ

01.182.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॑विद्धं तौ॒ग्र्यम॒प्स्वं१॒॑तर॑नारंभ॒णे तम॑सि॒ प्रवि॑द्धं ।

चत॑स्रो॒ नावो॒ जठ॑लस्य॒ जुष्टा॒ उद॒श्विभ्या॑मिषि॒ताः पा॑रयंति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अवविद्धं तौग्र्यमप्स्वंतरनारंभणे तमसि प्रविद्धं ।

चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिषिताः पारयंति ॥

Samhita Transcription Accented

ávaviddham taugryámapsvántáranārambhaṇé támasi práviddham ǀ

cátasro nā́vo jáṭhalasya júṣṭā údaśvíbhyāmiṣitā́ḥ pārayanti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avaviddham taugryamapsvantaranārambhaṇe tamasi praviddham ǀ

catasro nāvo jaṭhalasya juṣṭā udaśvibhyāmiṣitāḥ pārayanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ऽविद्धम् । तौ॒ग्र्यम् । अ॒प्ऽसु । अ॒न्तः । अ॒ना॒र॒म्भ॒णे । तम॑सि । प्रऽवि॑द्धम् ।

चत॑स्रः । नावः॑ । जठ॑लस्य । जुष्टाः॑ । उत् । अ॒श्विऽभ्या॑म् । इ॒षि॒ताः । पा॒र॒य॒न्ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अवऽविद्धम् । तौग्र्यम् । अप्ऽसु । अन्तः । अनारम्भणे । तमसि । प्रऽविद्धम् ।

चतस्रः । नावः । जठलस्य । जुष्टाः । उत् । अश्विऽभ्याम् । इषिताः । पारयन्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

áva-viddham ǀ taugryám ǀ ap-sú ǀ antáḥ ǀ anārambhaṇé ǀ támasi ǀ prá-viddham ǀ

cátasraḥ ǀ nā́vaḥ ǀ jáṭhalasya ǀ júṣṭāḥ ǀ út ǀ aśví-bhyām ǀ iṣitā́ḥ ǀ pārayanti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava-viddham ǀ taugryam ǀ ap-su ǀ antaḥ ǀ anārambhaṇe ǀ tamasi ǀ pra-viddham ǀ

catasraḥ ǀ nāvaḥ ǀ jaṭhalasya ǀ juṣṭāḥ ǀ ut ǀ aśvi-bhyām ǀ iṣitāḥ ǀ pārayanti ǁ

01.182.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कः स्वि॑द्वृ॒क्षो निष्ठि॑तो॒ मध्ये॒ अर्ण॑सो॒ यं तौ॒ग्र्यो ना॑धि॒तः प॒र्यष॑स्वजत् ।

प॒र्णा मृ॒गस्य॑ प॒तरो॑रिवा॒रभ॒ उद॑श्विना ऊहथुः॒ श्रोम॑ताय॒ कं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कः स्विद्वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नाधितः पर्यषस्वजत् ।

पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः श्रोमताय कं ॥

Samhita Transcription Accented

káḥ svidvṛkṣó níṣṭhito mádhye árṇaso yám taugryó nādhitáḥ paryáṣasvajat ǀ

parṇā́ mṛgásya patárorivārábha údaśvinā ūhathuḥ śrómatāya kám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kaḥ svidvṛkṣo niṣṭhito madhye arṇaso yam taugryo nādhitaḥ paryaṣasvajat ǀ

parṇā mṛgasya patarorivārabha udaśvinā ūhathuḥ śromatāya kam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कः । स्वि॒त् । वृ॒क्षः । निःऽस्थि॑तः । मध्ये॑ । अर्ण॑सः । यम् । तौ॒ग्र्यः । ना॒धि॒तः । प॒रि॒ऽअस॑स्वजत् ।

प॒र्णा । मृ॒गस्य॑ । प॒तरोः॑ऽइव । आ॒ऽरभे॑ । उत् । अ॒श्वि॒ना॒ । ऊ॒ह॒थुः॒ । श्रोम॑ताय । कम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कः । स्वित् । वृक्षः । निःऽस्थितः । मध्ये । अर्णसः । यम् । तौग्र्यः । नाधितः । परिऽअसस्वजत् ।

पर्णा । मृगस्य । पतरोःऽइव । आऽरभे । उत् । अश्विना । ऊहथुः । श्रोमताय । कम् ॥

Padapatha Transcription Accented

káḥ ǀ svit ǀ vṛkṣáḥ ǀ níḥ-sthitaḥ ǀ mádhye ǀ árṇasaḥ ǀ yám ǀ taugryáḥ ǀ nādhitáḥ ǀ pari-ásasvajat ǀ

parṇā́ ǀ mṛgásya ǀ patároḥ-iva ǀ ā-rábhe ǀ út ǀ aśvinā ǀ ūhathuḥ ǀ śrómatāya ǀ kám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ svit ǀ vṛkṣaḥ ǀ niḥ-sthitaḥ ǀ madhye ǀ arṇasaḥ ǀ yam ǀ taugryaḥ ǀ nādhitaḥ ǀ pari-asasvajat ǀ

parṇā ǀ mṛgasya ǀ pataroḥ-iva ǀ ā-rabhe ǀ ut ǀ aśvinā ǀ ūhathuḥ ǀ śromatāya ǀ kam ǁ

01.182.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.4.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

1.24.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तद्वां॑ नरा नासत्या॒वनु॑ ष्या॒द्यद्वां॒ माना॑स उ॒चथ॒मवो॑चन् ।

अ॒स्माद॒द्य सद॑सः सो॒म्यादा वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तद्वां नरा नासत्यावनु ष्याद्यद्वां मानास उचथमवोचन् ।

अस्मादद्य सदसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita Transcription Accented

tádvām narā nāsatyāvánu ṣyādyádvām mā́nāsa ucáthamávocan ǀ

asmā́dadyá sádasaḥ somyā́dā́ vidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tadvām narā nāsatyāvanu ṣyādyadvām mānāsa ucathamavocan ǀ

asmādadya sadasaḥ somyādā vidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत् । वा॒म् । न॒रा॒ । ना॒स॒त्यौ॒ । अनु॑ । स्या॒त् । यत् । वा॒म् । माना॑सः । उ॒चथ॑म् । अवो॑चन् ।

अ॒स्मात् । अ॒द्य । सद॑सः । सो॒म्यात् । आ । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत् । वाम् । नरा । नासत्यौ । अनु । स्यात् । यत् । वाम् । मानासः । उचथम् । अवोचन् ।

अस्मात् । अद्य । सदसः । सोम्यात् । आ । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tát ǀ vām ǀ narā ǀ nāsatyau ǀ ánu ǀ syāt ǀ yát ǀ vām ǀ mā́nāsaḥ ǀ ucátham ǀ ávocan ǀ

asmā́t ǀ adyá ǀ sádasaḥ ǀ somyā́t ǀ ā́ ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tat ǀ vām ǀ narā ǀ nāsatyau ǀ anu ǀ syāt ǀ yat ǀ vām ǀ mānāsaḥ ǀ ucatham ǀ avocan ǀ

asmāt ǀ adya ǀ sadasaḥ ǀ somyāt ǀ ā ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ