SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 184

 

1. Info

To:    aśvins
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.184.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.034   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता वा॑म॒द्य ताव॑प॒रं हु॑वेमो॒च्छंत्या॑मु॒षसि॒ वह्नि॑रु॒क्थैः ।

नास॑त्या॒ कुह॑ चि॒त्संता॑व॒र्यो दि॒वो नपा॑ता सु॒दास्त॑राय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता वामद्य तावपरं हुवेमोच्छंत्यामुषसि वह्निरुक्थैः ।

नासत्या कुह चित्संतावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥

Samhita transliteration accented

tā́ vāmadyá tā́vaparám huvemocchántyāmuṣási váhniruktháiḥ ǀ

nā́satyā kúha citsántāvaryó divó nápātā sudā́starāya ǁ

Samhita transliteration nonaccented

tā vāmadya tāvaparam huvemocchantyāmuṣasi vahnirukthaiḥ ǀ

nāsatyā kuha citsantāvaryo divo napātā sudāstarāya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । वा॒म् । अ॒द्य । तौ । अ॒प॒रम् । हु॒वे॒म॒ । उ॒च्छन्त्या॑म् । उ॒षसि॑ । वह्निः॑ । उ॒क्थैः ।

नास॑त्या । कुह॑ । चि॒त् । सन्तौ॑ । अ॒र्यः । दि॒वः । नपा॑ता । सु॒दाःऽत॑राय ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । वाम् । अद्य । तौ । अपरम् । हुवेम । उच्छन्त्याम् । उषसि । वह्निः । उक्थैः ।

नासत्या । कुह । चित् । सन्तौ । अर्यः । दिवः । नपाता । सुदाःऽतराय ॥

Padapatha transliteration accented

tā́ ǀ vām ǀ adyá ǀ táu ǀ aparám ǀ huvema ǀ ucchántyām ǀ uṣási ǀ váhniḥ ǀ uktháiḥ ǀ

nā́satyā ǀ kúha ǀ cit ǀ sántau ǀ aryáḥ ǀ diváḥ ǀ nápātā ǀ sudā́ḥ-tarāya ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

tā ǀ vām ǀ adya ǀ tau ǀ aparam ǀ huvema ǀ ucchantyām ǀ uṣasi ǀ vahniḥ ǀ ukthaiḥ ǀ

nāsatyā ǀ kuha ǀ cit ǀ santau ǀ aryaḥ ǀ divaḥ ǀ napātā ǀ sudāḥ-tarāya ǁ

interlinear translation

{We} want to call [6] those [1] you [2] now [3], you [4] later [5], { I } bearing [9] by utterances [10] in shining out [7] Dawn [8], Aryan (aspiring through labour and battles) {I call} [15] Nasatyas (lords of the journey) [11] from everywhere [12-14], sons [17] of Heaven [16] to the giving better [18].

01.184.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.035   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मे ऊ॒ षु वृ॑षणा मादयेथा॒मुत्प॒णीँर्ह॑तमू॒र्म्या मदं॑ता ।

श्रु॒तं मे॒ अच्छो॑क्तिभिर्मती॒नामेष्टा॑ नरा॒ निचे॑तारा च॒ कर्णैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथामुत्पणीँर्हतमूर्म्या मदंता ।

श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीनामेष्टा नरा निचेतारा च कर्णैः ॥

Samhita transliteration accented

asmé ū ṣú vṛṣaṇā mādayethāmútpaṇī́m̐rhatamūrmyā́ mádantā ǀ

śrutám me ácchoktibhirmatīnā́méṣṭā narā nícetārā ca kárṇaiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

asme ū ṣu vṛṣaṇā mādayethāmutpaṇīm̐rhatamūrmyā madantā ǀ

śrutam me acchoktibhirmatīnāmeṣṭā narā nicetārā ca karṇaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मे इति॑ । ऊं॒ इति॑ । सु । वृ॒ष॒णा॒ । मा॒द॒ये॒था॒म् । उत् । प॒णीन् । ह॒त॒म् । ऊ॒र्म्या । मद॑न्ता ।

श्रु॒तम् । मे॒ । अच्छो॑क्तिऽभिः । म॒ती॒नाम् । एष्टा॑ । न॒रा॒ । निऽचे॑तारा । च॒ । कर्णैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मे इति । ऊं इति । सु । वृषणा । मादयेथाम् । उत् । पणीन् । हतम् । ऊर्म्या । मदन्ता ।

श्रुतम् । मे । अच्छोक्तिऽभिः । मतीनाम् । एष्टा । नरा । निऽचेतारा । च । कर्णैः ॥

Padapatha transliteration accented

asmé íti ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ vṛṣaṇā ǀ mādayethām ǀ út ǀ paṇī́n ǀ hatam ǀ ūrmyā́ ǀ mádantā ǀ

śrutám ǀ me ǀ ácchokti-bhiḥ ǀ matīnā́m ǀ éṣṭā ǀ narā ǀ ní-cetārā ǀ ca ǀ kárṇaiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

asme iti ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ vṛṣaṇā ǀ mādayethām ǀ ut ǀ paṇīn ǀ hatam ǀ ūrmyā ǀ madantā ǀ

śrutam ǀ me ǀ acchokti-bhiḥ ǀ matīnām ǀ eṣṭā ǀ narā ǀ ni-cetārā ǀ ca ǀ karṇaiḥ ǁ

interlinear translation

And [2] now [3] in us [1], O {two} Bulls [4], do intoxicate themselves [5], do smite [8] altogether [6] the Panis [7], rejoicing in [10] wavy {soma} [9], do hear [11] me [12], asked [15] by invitations [13] of thoughts [14], O manly ones [16], and [18] perceiving [17] by ears [19].

01.184.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.036   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्रि॒ये पू॑षन्निषु॒कृते॑व दे॒वा नास॑त्या वह॒तुं सू॒र्यायाः॑ ।

व॒च्यंते॑ वां ककु॒हा अ॒प्सु जा॒ता यु॒गा जू॒र्णेव॒ वरु॑णस्य॒ भूरेः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रिये पूषन्निषुकृतेव देवा नासत्या वहतुं सूर्यायाः ।

वच्यंते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेः ॥

Samhita transliteration accented

śriyé pūṣanniṣukṛ́teva devā́ nā́satyā vahatúm sūryā́yāḥ ǀ

vacyánte vām kakuhā́ apsú jātā́ yugā́ jūrṇéva váruṇasya bhū́reḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

śriye pūṣanniṣukṛteva devā nāsatyā vahatum sūryāyāḥ ǀ

vacyante vām kakuhā apsu jātā yugā jūrṇeva varuṇasya bhūreḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्रि॒ये । पू॒ष॒न् । इ॒षु॒कृता॑ऽइव । दे॒वा । नास॑त्या । व॒ह॒तुम् । सू॒र्यायाः॑ ।

व॒च्यन्ते॑ । वा॒म् । क॒कु॒हाः । अ॒प्ऽसु । जा॒ताः । यु॒गा । जू॒र्णाऽइ॑व । वरु॑णस्य । भूरेः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रिये । पूषन् । इषुकृताऽइव । देवा । नासत्या । वहतुम् । सूर्यायाः ।

वच्यन्ते । वाम् । ककुहाः । अप्ऽसु । जाताः । युगा । जूर्णाऽइव । वरुणस्य । भूरेः ॥

Padapatha transliteration accented

śriyé ǀ pūṣan ǀ iṣukṛ́tā-iva ǀ devā́ ǀ nā́satyā ǀ vahatúm ǀ sūryā́yāḥ ǀ

vacyánte ǀ vām ǀ kakuhā́ḥ ǀ ap-sú ǀ jātā́ḥ ǀ yugā́ ǀ jūrṇā́-iva ǀ váruṇasya ǀ bhū́reḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

śriye ǀ pūṣan ǀ iṣukṛtā-iva ǀ devā ǀ nāsatyā ǀ vahatum ǀ sūryāyāḥ ǀ

vacyante ǀ vām ǀ kakuhāḥ ǀ ap-su ǀ jātāḥ ǀ yugā ǀ jūrṇā-iva ǀ varuṇasya ǀ bhūreḥ ǁ

interlinear translation

O Pushan1 [2], {two} gods [4] Nasatyas (lords of the journey) [5] {are} like preparing [3] bridal procession [6] of Surya <daughter of the Sun> [7] for hearing {of the Truth} | glory [1]; your [9] high {steeds} [10] being born [12] in Waters [11] are led [8] as speeding [14] pair [13] of great [16] Varuna [15].

1 Rishi addresses to both Ashvins as to Pushan, the Increaser.

01.184.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.037   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मे सा वां॑ माध्वी रा॒तिर॑स्तु॒ स्तोमं॑ हिनोतं मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।

अनु॒ यद्वां॑ श्रव॒स्या॑ सुदानू सु॒वीर्या॑य चर्ष॒णयो॒ मदं॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मे सा वां माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः ।

अनु यद्वां श्रवस्या सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदंति ॥

Samhita transliteration accented

asmé sā́ vām mādhvī rātírastu stómam hinotam mānyásya kāróḥ ǀ

ánu yádvām śravasyā́ sudānū suvī́ryāya carṣaṇáyo mádanti ǁ

Samhita transliteration nonaccented

asme sā vām mādhvī rātirastu stomam hinotam mānyasya kāroḥ ǀ

anu yadvām śravasyā sudānū suvīryāya carṣaṇayo madanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मे इति॑ । सा । वा॒म् । मा॒ध्वी॒ इति॑ । रा॒तिः । अ॒स्तु॒ । स्तोम॑म् । हि॒नो॒त॒म् । मा॒न्यस्य॑ । का॒रोः ।

अनु॑ । यत् । वा॒म् । श्र॒व॒स्या॑ । सु॒दा॒नू॒ इति॑ सुऽदानू । सु॒ऽवीर्या॑य । च॒र्ष॒णयः॑ । मद॑न्ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मे इति । सा । वाम् । माध्वी इति । रातिः । अस्तु । स्तोमम् । हिनोतम् । मान्यस्य । कारोः ।

अनु । यत् । वाम् । श्रवस्या । सुदानू इति सुऽदानू । सुऽवीर्याय । चर्षणयः । मदन्ति ॥

Padapatha transliteration accented

asmé íti ǀ sā́ ǀ vām ǀ mādhvī íti ǀ rātíḥ ǀ astu ǀ stómam ǀ hinotam ǀ mānyásya ǀ kāróḥ ǀ

ánu ǀ yát ǀ vām ǀ śravasyā́ ǀ sudānū íti su-dānū ǀ su-vī́ryāya ǀ carṣaṇáyaḥ ǀ mádanti ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

asme iti ǀ sā ǀ vām ǀ mādhvī iti ǀ rātiḥ ǀ astu ǀ stomam ǀ hinotam ǀ mānyasya ǀ kāroḥ ǀ

anu ǀ yat ǀ vām ǀ śravasyā ǀ sudānū iti su-dānū ǀ su-vīryāya ǀ carṣaṇayaḥ ǀ madanti ǁ

interlinear translation

O you liking honey [4], let [6] that [2] your [3] gift [5] be [6] in us [1], do move [8] hymn [7] of thinker [9], of doer [10], when [12] peoples who see [17] intoxicate themselves [18] by you [13] for hearing {of the Truth} <i.e. supramental knowledge> [14], for hero-strength [16], O great givers [15].

01.184.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.038   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष वां॒ स्तोमो॑ अश्विनावकारि॒ माने॑भिर्मघवाना सुवृ॒क्ति ।

या॒तं व॒र्तिस्तन॑याय॒ त्मने॑ चा॒गस्त्ये॑ नासत्या॒ मदं॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुवृक्ति ।

यातं वर्तिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मदंता ॥

Samhita transliteration accented

eṣá vām stómo aśvināvakāri mā́nebhirmaghavānā suvṛktí ǀ

yātám vartístánayāya tmáne cāgástye nāsatyā mádantā ǁ

Samhita transliteration nonaccented

eṣa vām stomo aśvināvakāri mānebhirmaghavānā suvṛkti ǀ

yātam vartistanayāya tmane cāgastye nāsatyā madantā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । वा॒म् । स्तोमः॑ । अ॒श्वि॒नौ॒ । अ॒का॒रि॒ । माने॑भिः । म॒घ॒ऽवा॒ना॒ । सु॒ऽवृ॒क्ति ।

या॒तम् । व॒र्तिः । तन॑याय । त्मने॑ । च॒ । अ॒गस्त्ये॑ । ना॒स॒त्या॒ । मद॑न्ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । वाम् । स्तोमः । अश्विनौ । अकारि । मानेभिः । मघऽवाना । सुऽवृक्ति ।

यातम् । वर्तिः । तनयाय । त्मने । च । अगस्त्ये । नासत्या । मदन्ता ॥

Padapatha transliteration accented

eṣáḥ ǀ vām ǀ stómaḥ ǀ aśvinau ǀ akāri ǀ mā́nebhiḥ ǀ magha-vānā ǀ su-vṛktí ǀ

yātám ǀ vartíḥ ǀ tánayāya ǀ tmáne ǀ ca ǀ agástye ǀ nāsatyā ǀ mádantā ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

eṣaḥ ǀ vām ǀ stomaḥ ǀ aśvinau ǀ akāri ǀ mānebhiḥ ǀ magha-vānā ǀ su-vṛkti ǀ

yātam ǀ vartiḥ ǀ tanayāya ǀ tmane ǀ ca ǀ agastye ǀ nāsatyā ǀ madantā ǁ

interlinear translation

This [1] hymn [3] was made [5] perfectly cleaned1 [8] by thoughts [6] for you [2], O Ashvins [4], O Lords of plenty [7]; do come [9] in circuit [10] for the Son2 [11] and [13] for myself [12], rejoicing [16] in Agastya [14], O Nasatyas (lords of the journey) [15].

1 see note to 1.52.1

2 See note to 3.15.2.

01.184.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.01.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.039   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अता॑रिष्म॒ तम॑सस्पा॒रम॒स्य प्रति॑ वां॒ स्तोमो॑ अश्विनावधायि ।

एह या॑तं प॒थिभि॑र्देव॒यानै॑र्वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि ।

एह यातं पथिभिर्देवयानैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita transliteration accented

átāriṣma támasaspārámasyá práti vām stómo aśvināvadhāyi ǀ

éhá yātam pathíbhirdevayā́nairvidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita transliteration nonaccented

atāriṣma tamasaspāramasya prati vām stomo aśvināvadhāyi ǀ

eha yātam pathibhirdevayānairvidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अता॑रिष्म । तम॑सः । पा॒रम् । अ॒स्य । प्रति॑ । वा॒म् । स्तोमः॑ । अ॒श्वि॒नौ॒ । अ॒धा॒यि॒ ।

आ । इ॒ह । या॒त॒म् । प॒थिऽभिः॑ । दे॒व॒ऽयानैः॑ । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतारिष्म । तमसः । पारम् । अस्य । प्रति । वाम् । स्तोमः । अश्विनौ । अधायि ।

आ । इह । यातम् । पथिऽभिः । देवऽयानैः । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha transliteration accented

átāriṣma ǀ támasaḥ ǀ pārám ǀ asyá ǀ práti ǀ vām ǀ stómaḥ ǀ aśvinau ǀ adhāyi ǀ

ā́ ǀ ihá ǀ yātam ǀ pathí-bhiḥ ǀ deva-yā́naiḥ ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

atāriṣma ǀ tamasaḥ ǀ pāram ǀ asya ǀ prati ǀ vām ǀ stomaḥ ǀ aśvinau ǀ adhāyi ǀ

ā ǀ iha ǀ yātam ǀ pathi-bhiḥ ǀ deva-yānaiḥ ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ

interlinear translation

{We} passed over [1] to other shore [3] of this [4] darkness [2], in return [5] the hymn [7] upheld [9] you [6], O Ashvins [8]; do come [10+12] here [11] by paths [13], ways of the gods [14], let {us} know [15] mighty [17] impelling force [16] that shall break swiftly through [18].

in Russian