SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

Text & Audio

MAṆḌALA 1

Sūkta 185

 

1. Info

To:    divaḥ, pṛthivī
From:   agastya maitrāvaruṇi
Metres:   triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

▪   by South Indian brahmins

 

▪   by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by © 2012 Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvaka. Rik

 
 

Show these variants of vedic text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transliteration

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transliteration

 

Without accent

 
 

Show interlinear translation

 
   

Show interlinear translation made in Sri Aurobindo’s light [?]

 
 

 

3. Text

01.185.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.040   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒त॒रा पूर्वा॑ कत॒राप॑रा॒योः क॒था जा॒ते क॑वयः॒ को वि वे॑द ।

विश्वं॒ त्मना॑ बिभृतो॒ यद्ध॒ नाम॒ वि व॑र्तेते॒ अह॑नी च॒क्रिये॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद ।

विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव ॥

Samhita transliteration accented

katarā́ pū́rvā katarā́parāyóḥ kathā́ jāté kavayaḥ kó ví veda ǀ

víśvam tmánā bibhṛto yáddha nā́ma ví vartete áhanī cakríyeva ǁ

Samhita transliteration nonaccented

katarā pūrvā katarāparāyoḥ kathā jāte kavayaḥ ko vi veda ǀ

viśvam tmanā bibhṛto yaddha nāma vi vartete ahanī cakriyeva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒त॒रा । पूर्वा॑ । क॒त॒रा । अप॑रा । अ॒योः । क॒था । जा॒ते इति॑ । क॒व॒यः॒ । कः । वि । वे॒द॒ ।

विश्व॑म् । त्मना॑ । बि॒भृ॒तः॒ । यत् । ह॒ । नाम॑ । वि । व॒र्ते॒ते॒ इति॑ । अह॑नी॒ इति॑ । च॒क्रिया॑ऽइव ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कतरा । पूर्वा । कतरा । अपरा । अयोः । कथा । जाते इति । कवयः । कः । वि । वेद ।

विश्वम् । त्मना । बिभृतः । यत् । ह । नाम । वि । वर्तेते इति । अहनी इति । चक्रियाऽइव ॥

Padapatha transliteration accented

katarā́ ǀ pū́rvā ǀ katarā́ ǀ áparā ǀ ayóḥ ǀ kathā́ ǀ jāté íti ǀ kavayaḥ ǀ káḥ ǀ ví ǀ veda ǀ

víśvam ǀ tmánā ǀ bibhṛtaḥ ǀ yát ǀ ha ǀ nā́ma ǀ ví ǀ vartete íti ǀ áhanī íti ǀ cakríyā-iva ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

katarā ǀ pūrvā ǀ katarā ǀ aparā ǀ ayoḥ ǀ kathā ǀ jāte iti ǀ kavayaḥ ǀ kaḥ ǀ vi ǀ veda ǀ

viśvam ǀ tmanā ǀ bibhṛtaḥ ǀ yat ǀ ha ǀ nāma ǀ vi ǀ vartete iti ǀ ahanī iti ǀ cakriyā-iva ǁ

interlinear translation

Which {is} [1] the first [2], which {is} [3] after [4] of these {two} <i.e. of Earth and Heaven> [5]? How [6] were {they} born [7], O seers [8], who [9] has knew [10+11]? {Both} bring [14] all [12] by themselves [13], verily [16], whatever [15] name {be} [17]; day and night [20] like a wheel [21] turn round [19].

01.185.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.041   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भूरिं॒ द्वे अच॑रंती॒ चरं॑तं प॒द्वंतं॒ गर्भ॑म॒पदी॑ दधाते ।

नित्यं॒ न सू॒नुं पि॒त्रोरु॒पस्थे॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

भूरिं द्वे अचरंती चरंतं पद्वंतं गर्भमपदी दधाते ।

नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

bhū́rim dvé ácarantī cárantam padvántam gárbhamapádī dadhāte ǀ

nítyam ná sūnúm pitrórupásthe dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

bhūrim dve acarantī carantam padvantam garbhamapadī dadhāte ǀ

nityam na sūnum pitrorupasthe dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

भूरि॑म् । द्वे इति॑ । अच॑रन्ती॒ इति॑ । चर॑न्तम् । प॒त्ऽवन्त॑म् । गर्भ॑म् । अ॒पदी॒ इति॑ । द॒धा॒ते॒ इति॑ ।

नित्य॑म् । न । सू॒नुम् । पि॒त्रोः । उ॒पऽस्थे॑ । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

भूरिम् । द्वे इति । अचरन्ती इति । चरन्तम् । पत्ऽवन्तम् । गर्भम् । अपदी इति । दधाते इति ।

नित्यम् । न । सूनुम् । पित्रोः । उपऽस्थे । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

bhū́rim ǀ dvé íti ǀ ácarantī íti ǀ cárantam ǀ pat-vántam ǀ gárbham ǀ apádī íti ǀ dadhāte íti ǀ

nítyam ǀ ná ǀ sūnúm ǀ pitróḥ ǀ upá-sthe ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

bhūrim ǀ dve iti ǀ acarantī iti ǀ carantam ǀ pat-vantam ǀ garbham ǀ apadī iti ǀ dadhāte iti ǀ

nityam ǀ na ǀ sūnum ǀ pitroḥ ǀ upa-sthe ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

Both [2] immovable ones [3] without feet [7] have held [8] in hand [13] moving [4] great [1] having feet [5] embryo [6] like [10] eternal [9] son [11] of two parents [12]. O Heaven [14], O Earth [16], do keep [15] us [17] safe [15] from the huge might [18].

01.185.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.042   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ने॒हो दा॒त्रमदि॑तेरन॒र्वं हु॒वे स्व॑र्वदव॒धं नम॑स्वत् ।

तद्रो॑दसी जनयतं जरि॒त्रे द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनेहो दात्रमदितेरनर्वं हुवे स्वर्वदवधं नमस्वत् ।

तद्रोदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

anehó dātrámáditeranarvám huvé svárvadavadhám námasvat ǀ

tádrodasī janayatam jaritré dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

aneho dātramaditeranarvam huve svarvadavadham namasvat ǀ

tadrodasī janayatam jaritre dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ने॒हः । दा॒त्रम् । अदि॑तेः । अ॒न॒र्वम् । हु॒वे । स्वः॑ऽवत् । अ॒व॒धम् । नम॑स्वत् ।

तत् । रो॒द॒सी॒ इति॑ । ज॒न॒य॒त॒म् । ज॒रि॒त्रे । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनेहः । दात्रम् । अदितेः । अनर्वम् । हुवे । स्वःऽवत् । अवधम् । नमस्वत् ।

तत् । रोदसी इति । जनयतम् । जरित्रे । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

aneháḥ ǀ dātrám ǀ áditeḥ ǀ anarvám ǀ huvé ǀ sváḥ-vat ǀ avadhám ǀ námasvat ǀ

tát ǀ rodasī íti ǀ janayatam ǀ jaritré ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

anehaḥ ǀ dātram ǀ aditeḥ ǀ anarvam ǀ huve ǀ svaḥ-vat ǀ avadham ǀ namasvat ǀ

tat ǀ rodasī iti ǀ janayatam ǀ jaritre ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

{ I } call [5] the gift [2] of Aditi [3] to which no harm can come [1], not hurting [7], not to be limited [4], bringing Svar [6], inspiring bow [8]; that [9], O firmaments (Earth and Heaven) [10], do bring to birth [11] for invoker [12]. O Heaven [13], O Earth [15], do keep [14] us [16] safe [14] from the huge might [17].

01.185.04   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.043   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत॑प्यमाने॒ अव॒सावं॑ती॒ अनु॑ ष्याम॒ रोद॑सी दे॒वपु॑त्रे ।

उ॒भे दे॒वाना॑मु॒भये॑भि॒रह्नां॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतप्यमाने अवसावंती अनु ष्याम रोदसी देवपुत्रे ।

उभे देवानामुभयेभिरह्नां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

átapyamāne ávasā́vantī ánu ṣyāma ródasī deváputre ǀ

ubhé devā́nāmubháyebhiráhnām dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

atapyamāne avasāvantī anu ṣyāma rodasī devaputre ǀ

ubhe devānāmubhayebhirahnām dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत॑प्यमाने॒ इति॑ । अव॑सा । अव॑न्ती॒ इति॑ । अनु॑ । स्या॒म॒ । रोद॑सी॒ इति॑ । दे॒वपु॑त्रे॒ इति॑ दे॒वऽपु॑त्रे ।

उ॒भे इति॑ । दे॒वाना॑म् । उ॒भये॑भिः । अह्ना॑म् । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतप्यमाने इति । अवसा । अवन्ती इति । अनु । स्याम । रोदसी इति । देवपुत्रे इति देवऽपुत्रे ।

उभे इति । देवानाम् । उभयेभिः । अह्नाम् । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

átapyamāne íti ǀ ávasā ǀ ávantī íti ǀ ánu ǀ syāma ǀ ródasī íti ǀ deváputre íti devá-putre ǀ

ubhé íti ǀ devā́nām ǀ ubháyebhiḥ ǀ áhnām ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

atapyamāne iti ǀ avasā ǀ avantī iti ǀ anu ǀ syāma ǀ rodasī iti ǀ devaputre iti deva-putre ǀ

ubhe iti ǀ devānām ǀ ubhayebhiḥ ǀ ahnām ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

Let {us} be with [4+5] not suffering [1], impelling [3] by protection [2] two firmaments (Earth and Heaven) [6], with both [8] parents [7] of the gods [9] by day and by night [10+11]. O Heaven [12], O Earth [14], do keep [13] us [15] safe [13] from the huge might [16].

01.185.05   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.02.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.044   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं॒गच्छ॑माने युव॒ती समं॑ते॒ स्वसा॑रा जा॒मी पि॒त्रोरु॒पस्थे॑ ।

अ॒भि॒जिघ्रं॑ती॒ भुव॑नस्य॒ नाभिं॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

संगच्छमाने युवती समंते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे ।

अभिजिघ्रंती भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

saṃgácchamāne yuvatī́ sámante svásārā jāmī́ pitrórupásthe ǀ

abhijíghrantī bhúvanasya nā́bhim dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

saṃgacchamāne yuvatī samante svasārā jāmī pitrorupasthe ǀ

abhijighrantī bhuvanasya nābhim dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒ंगच्छ॑माने॒ इति॑ स॒म्ऽगच्छ॑माने । यु॒व॒ती इति॑ । सम॑न्ते॒ इति॒ सम्ऽअ॑न्ते । स्वसा॑रा । जा॒मी इति॑ । पि॒त्रोः । उ॒पऽस्थे॑ ।

अ॒भि॒जिघ्र॑न्ती॒ इत्य॑भि॒ऽजिघ्र॑न्ती । भुव॑नस्य । नाभि॑म् । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

संगच्छमाने इति सम्ऽगच्छमाने । युवती इति । समन्ते इति सम्ऽअन्ते । स्वसारा । जामी इति । पित्रोः । उपऽस्थे ।

अभिजिघ्रन्ती इत्यभिऽजिघ्रन्ती । भुवनस्य । नाभिम् । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

saṃgácchamāne íti sam-gácchamāne ǀ yuvatī́ íti ǀ sámante íti sám-ante ǀ svásārā ǀ jāmī́ íti ǀ pitróḥ ǀ upá-sthe ǀ

abhijíghrantī ítyabhi-jíghrantī ǀ bhúvanasya ǀ nā́bhim ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

saṃgacchamāne iti sam-gacchamāne ǀ yuvatī iti ǀ samante iti sam-ante ǀ svasārā ǀ jāmī iti ǀ pitroḥ ǀ upa-sthe ǀ

abhijighrantī ityabhi-jighrantī ǀ bhuvanasya ǀ nābhim ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

Being on every side [3], coming [1] young [2] sisters [4], close comrades [5] in hand [7] of two parents [6], scenting [8] navel [10] of existence [9]. O Heaven [11], O Earth [13], do keep [12] us [14] safe [12] from the huge might [15].

01.185.06   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.045   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒र्वी सद्म॑नी बृह॒ती ऋ॒तेन॑ हु॒वे दे॒वाना॒मव॑सा॒ जनि॑त्री ।

द॒धाते॒ ये अ॒मृतं॑ सु॒प्रती॑के॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उर्वी सद्मनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री ।

दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

urvī́ sádmanī bṛhatī́ ṛténa huvé devā́nāmávasā jánitrī ǀ

dadhā́te yé amṛ́tam suprátīke dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

urvī sadmanī bṛhatī ṛtena huve devānāmavasā janitrī ǀ

dadhāte ye amṛtam supratīke dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒र्वी इति॑ । सद्म॑नी॒ इति॑ । बृ॒ह॒ती इति॑ । ऋ॒तेन॑ । हु॒वे । दे॒वाना॑म् । अव॑सा । जनि॑त्री॒ इति॑ ।

द॒धाते॒ इति॑ । ये इति॑ । अ॒मृत॑म् । सु॒प्रती॑के॒ इति॑ सु॒ऽप्रती॑के । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उर्वी इति । सद्मनी इति । बृहती इति । ऋतेन । हुवे । देवानाम् । अवसा । जनित्री इति ।

दधाते इति । ये इति । अमृतम् । सुप्रतीके इति सुऽप्रतीके । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

urvī́ íti ǀ sádmanī íti ǀ bṛhatī́ íti ǀ ṛténa ǀ huvé ǀ devā́nām ǀ ávasā ǀ jánitrī íti ǀ

dadhā́te íti ǀ yé íti ǀ amṛ́tam ǀ suprátīke íti su-prátīke ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

urvī iti ǀ sadmanī iti ǀ bṛhatī iti ǀ ṛtena ǀ huve ǀ devānām ǀ avasā ǀ janitrī iti ǀ

dadhāte iti ǀ ye iti ǀ amṛtam ǀ supratīke iti su-pratīke ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

{ I } call [5] {two} wide [1] great [3] seats [2] with the Truth [4], with protection [7] of gods [6], two birthplaces [8] fairly fronting us [12], which [10] hold [9] immortality [11]. O Heaven [13], O Earth [15], do keep [14] us [16] safe [14] from the huge might [17].

01.185.07   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.046   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒र्वी पृ॒थ्वी ब॑हु॒ले दू॒रेअं॑ते॒ उप॑ ब्रुवे॒ नम॑सा य॒ज्ञे अ॒स्मिन् ।

द॒धाते॒ ये सु॒भगे॑ सु॒प्रतू॑र्ती॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरेअंते उप ब्रुवे नमसा यज्ञे अस्मिन् ।

दधाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

urvī́ pṛthvī́ bahulé dūréante úpa bruve námasā yajñé asmín ǀ

dadhā́te yé subháge suprátūrtī dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

urvī pṛthvī bahule dūreante upa bruve namasā yajñe asmin ǀ

dadhāte ye subhage supratūrtī dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒र्वी इति॑ । पृ॒थ्वी इति॑ । ब॒हु॒ले इति॑ । दू॒रेअ॑न्ते॒ इति॑ दू॒रेऽअ॑न्ते । उप॑ । ब्रु॒वे॒ । नम॑सा । य॒ज्ञे । अ॒स्मिन् ।

द॒धाते॒ इति॑ । ये इति॑ । सु॒भगे॒ इति॑ सु॒ऽभगे॑ । सु॒प्रतू॑र्ती॒ इति॑ सु॒ऽप्रतू॑र्ती । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उर्वी इति । पृथ्वी इति । बहुले इति । दूरेअन्ते इति दूरेऽअन्ते । उप । ब्रुवे । नमसा । यज्ञे । अस्मिन् ।

दधाते इति । ये इति । सुभगे इति सुऽभगे । सुप्रतूर्ती इति सुऽप्रतूर्ती । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

urvī́ íti ǀ pṛthvī́ íti ǀ bahulé íti ǀ dūréante íti dūré-ante ǀ úpa ǀ bruve ǀ námasā ǀ yajñé ǀ asmín ǀ

dadhā́te íti ǀ yé íti ǀ subháge íti su-bháge ǀ suprátūrtī íti su-prátūrtī ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

urvī iti ǀ pṛthvī iti ǀ bahule iti ǀ dūreante iti dūre-ante ǀ upa ǀ bruve ǀ namasā ǀ yajñe ǀ asmin ǀ

dadhāte iti ǀ ye iti ǀ subhage iti su-bhage ǀ supratūrtī iti su-pratūrtī ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

To [5] wide [1], spacious [2], abundant [3], boundless [4] { I } speak [6] with bow [7] in this [9] offering [8], who [11], blissful [12], victorious [13], hold [10]. O Heaven [14], O Earth [16], do keep [15] us [17] safe [15] from the huge might [18].

01.185.08   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.047   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वान्वा॒ यच्च॑कृ॒मा कच्चि॒दागः॒ सखा॑यं वा॒ सद॒मिज्जास्प॑तिं वा ।

इ॒यं धीर्भू॑या अव॒यान॑मेषां॒ द्यावा॒ रक्ष॑तं पृथिवी नो॒ अभ्वा॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पतिं वा ।

इयं धीर्भूया अवयानमेषां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥

Samhita transliteration accented

devā́nvā yáccakṛmā́ káccidā́gaḥ sákhāyam vā sádamíjjā́spatim vā ǀ

iyám dhī́rbhūyā avayā́nameṣām dyā́vā rákṣatam pṛthivī no ábhvāt ǁ

Samhita transliteration nonaccented

devānvā yaccakṛmā kaccidāgaḥ sakhāyam vā sadamijjāspatim vā ǀ

iyam dhīrbhūyā avayānameṣām dyāvā rakṣatam pṛthivī no abhvāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वान् । वा॒ । यत् । च॒कृ॒म । कत् । चि॒त् । आगः॑ । सखा॑यम् । वा॒ । सद॑म् । इत् । जाःऽप॑तिम् । वा॒ ।

इ॒यम् । धीः । भू॒याः॒ । अ॒व॒ऽयान॑म् । ए॒षा॒म् । द्यावा॑ । रक्ष॑तम् । पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । नः॒ । अभ्वा॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवान् । वा । यत् । चकृम । कत् । चित् । आगः । सखायम् । वा । सदम् । इत् । जाःऽपतिम् । वा ।

इयम् । धीः । भूयाः । अवऽयानम् । एषाम् । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥

Padapatha transliteration accented

devā́n ǀ vā ǀ yát ǀ cakṛmá ǀ kát ǀ cit ǀ ā́gaḥ ǀ sákhāyam ǀ vā ǀ sádam ǀ ít ǀ jā́ḥ-patim ǀ vā ǀ

iyám ǀ dhī́ḥ ǀ bhūyāḥ ǀ ava-yā́nam ǀ eṣām ǀ dyā́vā ǀ rákṣatam ǀ pṛthivī íti ǀ naḥ ǀ ábhvāt ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

devān ǀ vā ǀ yat ǀ cakṛma ǀ kat ǀ cit ǀ āgaḥ ǀ sakhāyam ǀ vā ǀ sadam ǀ it ǀ jāḥ-patim ǀ vā ǀ

iyam ǀ dhīḥ ǀ bhūyāḥ ǀ ava-yānam ǀ eṣām ǀ dyāvā ǀ rakṣatam ǀ pṛthivī iti ǀ naḥ ǀ abhvāt ǁ

interlinear translation

Or [2] when [3] against the gods [1] {we} committed [4] any [5+6] sin [7], or [9] at any time [10] against friend [8], or [13] against head of a family [12], let [16] this [14] thought [15] be [16] appeasing [17] them [18]. O Heaven [19], O Earth [21], do keep [20] us [22] safe [20] from the huge might [23].

01.185.09   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.048   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒भा शंसा॒ नर्या॒ माम॑विष्टामु॒भे मामू॒ती अव॑सा सचेतां ।

भूरि॑ चिद॒र्यः सु॒दास्त॑राये॒षा मदं॑त इषयेम देवाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उभा शंसा नर्या मामविष्टामुभे मामूती अवसा सचेतां ।

भूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मदंत इषयेम देवाः ॥

Samhita transliteration accented

ubhā́ śáṃsā náryā mā́maviṣṭāmubhé mā́mūtī́ ávasā sacetām ǀ

bhū́ri cidaryáḥ sudā́starāyeṣā́ mádanta iṣayema devāḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ubhā śaṃsā naryā māmaviṣṭāmubhe māmūtī avasā sacetām ǀ

bhūri cidaryaḥ sudāstarāyeṣā madanta iṣayema devāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒भा । शंसा॑ । नर्या॑ । माम् । अ॒वि॒ष्टा॒म् । उ॒भे इति॑ । माम् । ऊ॒ती इति॑ । अव॑सा । स॒चे॒ता॒म् ।

भूरि॑ । चि॒त् । अ॒र्यः । सु॒दाःऽत॑राय । इ॒षा । मद॑न्तः । इ॒ष॒ये॒म॒ । दे॒वाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उभा । शंसा । नर्या । माम् । अविष्टाम् । उभे इति । माम् । ऊती इति । अवसा । सचेताम् ।

भूरि । चित् । अर्यः । सुदाःऽतराय । इषा । मदन्तः । इषयेम । देवाः ॥

Padapatha transliteration accented

ubhā́ ǀ śáṃsā ǀ náryā ǀ mā́m ǀ aviṣṭām ǀ ubhé íti ǀ mā́m ǀ ūtī́ íti ǀ ávasā ǀ sacetām ǀ

bhū́ri ǀ cit ǀ aryáḥ ǀ sudā́ḥ-tarāya ǀ iṣā́ ǀ mádantaḥ ǀ iṣayema ǀ devāḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ubhā ǀ śaṃsā ǀ naryā ǀ mām ǀ aviṣṭām ǀ ubhe iti ǀ mām ǀ ūtī iti ǀ avasā ǀ sacetām ǀ

bhūri ǀ cit ǀ aryaḥ ǀ sudāḥ-tarāya ǀ iṣā ǀ madantaḥ ǀ iṣayema ǀ devāḥ ǁ

interlinear translation

Both [1] manly [3] self-expressions [2] do increase [5] me [4], let [10] both [6] safeguards [8] with protection [9] cleave [10] to me [7]. Let [17] {us} the Arian ones (aspiring through labour and battles) [13], intoxicating ourselves [16] by impelling force [15], impel [17] {both} great ones [11] for the giving better [14], O gods [18].

01.185.10   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.049   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तं दि॒वे तद॑वोचं पृथि॒व्या अ॑भिश्रा॒वाय॑ प्रथ॒मं सु॑मे॒धाः ।

पा॒ताम॑व॒द्याद्दु॑रि॒ताद॒भीके॑ पि॒ता मा॒ता च॑ रक्षता॒मवो॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्या अभिश्रावाय प्रथमं सुमेधाः ।

पातामवद्याद्दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः ॥

Samhita transliteration accented

ṛtám divé tádavocam pṛthivyā́ abhiśrāvā́ya prathamám sumedhā́ḥ ǀ

pātā́mavadyā́dduritā́dabhī́ke pitā́ mātā́ ca rakṣatāmávobhiḥ ǁ

Samhita transliteration nonaccented

ṛtam dive tadavocam pṛthivyā abhiśrāvāya prathamam sumedhāḥ ǀ

pātāmavadyādduritādabhīke pitā mātā ca rakṣatāmavobhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तम् । दि॒वे । तत् । अ॒वो॒च॒म् । पृ॒थि॒व्यै । अ॒भि॒ऽश्रा॒वाय॑ । प्र॒थ॒मम् । सु॒ऽमे॒धाः ।

पा॒ताम् । अ॒व॒द्यात् । दुः॒ऽइ॒तात् । अ॒भीके॑ । पि॒ता । मा॒ता । च॒ । र॒क्ष॒ता॒म् । अवः॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतम् । दिवे । तत् । अवोचम् । पृथिव्यै । अभिऽश्रावाय । प्रथमम् । सुऽमेधाः ।

पाताम् । अवद्यात् । दुःऽइतात् । अभीके । पिता । माता । च । रक्षताम् । अवःऽभिः ॥

Padapatha transliteration accented

ṛtám ǀ divé ǀ tát ǀ avocam ǀ pṛthivyái ǀ abhi-śrāvā́ya ǀ prathamám ǀ su-medhā́ḥ ǀ

pātā́m ǀ avadyā́t ǀ duḥ-itā́t ǀ abhī́ke ǀ pitā́ ǀ mātā́ ǀ ca ǀ rakṣatām ǀ ávaḥ-bhiḥ ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

ṛtam ǀ dive ǀ tat ǀ avocam ǀ pṛthivyai ǀ abhi-śrāvāya ǀ prathamam ǀ su-medhāḥ ǀ

pātām ǀ avadyāt ǀ duḥ-itāt ǀ abhīke ǀ pitā ǀ mātā ǀ ca ǀ rakṣatām ǀ avaḥ-bhiḥ ǁ

interlinear translation

{ I } having good understanding [8] proclaimed [4] that [3] first [7] Truth [1] to Heaven [2], to hearing [6] Earth [5]. Do keep safe [9] from fault [10], from bad step [11] in fateful moment [12], Mother [14] and [15] Father [13], do guard [16] by protections [17].

01.185.11   (Mandala. Sukta. Rik)

2.5.03.00    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

/1.24.050   (Mandala. Anuvaka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दं द्या॑वापृथिवी स॒त्यम॑स्तु॒ पित॒र्मात॒र्यदि॒होप॑ब्रु॒वे वां॑ ।

भू॒तं दे॒वाना॑मव॒मे अवो॑भिर्वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातर्यदिहोपब्रुवे वां ।

भूतं देवानामवमे अवोभिर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुं ॥

Samhita transliteration accented

idám dyāvāpṛthivī satyámastu pítarmā́taryádihópabruvé vām ǀ

bhūtám devā́nāmavamé ávobhirvidyā́meṣám vṛjánam jīrádānum ǁ

Samhita transliteration nonaccented

idam dyāvāpṛthivī satyamastu pitarmātaryadihopabruve vām ǀ

bhūtam devānāmavame avobhirvidyāmeṣam vṛjanam jīradānum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । द्या॒वा॒पृ॒थि॒वी॒ इति॑ । स॒त्यम् । अ॒स्तु॒ । पितः॑ । मातः॑ । यत् । इ॒ह । उ॒प॒ऽब्रु॒वे । वा॒म् ।

भू॒तम् । दे॒वाना॑म् । अ॒व॒मे इति॑ । अवः॑ऽभिः । वि॒द्याम॑ । इ॒षम् । वृ॒जन॑म् । जी॒रऽदा॑नुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । द्यावापृथिवी इति । सत्यम् । अस्तु । पितः । मातः । यत् । इह । उपऽब्रुवे । वाम् ।

भूतम् । देवानाम् । अवमे इति । अवःऽभिः । विद्याम । इषम् । वृजनम् । जीरऽदानुम् ॥

Padapatha transliteration accented

idám ǀ dyāvāpṛthivī íti ǀ satyám ǀ astu ǀ pítaḥ ǀ mā́taḥ ǀ yát ǀ ihá ǀ upa-bruvé ǀ vām ǀ

bhūtám ǀ devā́nām ǀ avamé íti ǀ ávaḥ-bhiḥ ǀ vidyā́ma ǀ iṣám ǀ vṛjánam ǀ jīrá-dānum ǁ

Padapatha transliteration nonaccented

idam ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ satyam ǀ astu ǀ pitaḥ ǀ mātaḥ ǀ yat ǀ iha ǀ upa-bruve ǀ vām ǀ

bhūtam ǀ devānām ǀ avame iti ǀ avaḥ-bhiḥ ǀ vidyāma ǀ iṣam ǀ vṛjanam ǀ jīra-dānum ǁ

interlinear translation

Let [4] that [1], O Heaven-Earth [2], will be [4] true [3], O Father [5], O Mother [6], what [7] here [8] { I } say [9] to you [10]; do become [11] most close [13] of gods [12] with protections [14], let {us} know [15] mighty [17] impelling force [16] that shall break swiftly through [18].

in Russian