SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 2

Sūkta 42

 

1. Info

To:    kapiñjala ivendraḥ
From:   gṛtsamada bhārgava śaunaka
Metres:   1st set of styles: triṣṭup

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

02.042.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कनि॑क्रदज्ज॒नुषं॑ प्रब्रुवा॒ण इय॑र्ति॒ वाच॑मरि॒तेव॒ नावं॑ ।

सु॒मं॒गल॑श्च शकुने॒ भवा॑सि॒ मा त्वा॒ का चि॑दभि॒भा विश्व्या॑ विदत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावं ।

सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्व्या विदत् ॥

Samhita Transcription Accented

kánikradajjanúṣam prabruvāṇá íyarti vā́camaritéva nā́vam ǀ

sumaṅgálaśca śakune bhávāsi mā́ tvā kā́ cidabhibhā́ víśvyā vidat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kanikradajjanuṣam prabruvāṇa iyarti vācamariteva nāvam ǀ

sumaṅgalaśca śakune bhavāsi mā tvā kā cidabhibhā viśvyā vidat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कनि॑क्रदत् । ज॒नुष॑म् । प्र॒ऽब्रु॒वा॒णः । इय॑र्ति । वाच॑म् । अ॒रि॒ताऽइ॑व । नाव॑म् ।

सु॒ऽम॒ङ्गलः॑ । च॒ । श॒कु॒ने॒ । भवा॑सि । मा । त्वा॒ । का । चि॒त् । अ॒भि॒ऽभा । विश्व्या॑ । वि॒द॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कनिक्रदत् । जनुषम् । प्रऽब्रुवाणः । इयर्ति । वाचम् । अरिताऽइव । नावम् ।

सुऽमङ्गलः । च । शकुने । भवासि । मा । त्वा । का । चित् । अभिऽभा । विश्व्या । विदत् ॥

Padapatha Transcription Accented

kánikradat ǀ janúṣam ǀ pra-bruvāṇáḥ ǀ íyarti ǀ vā́cam ǀ aritā́-iva ǀ nā́vam ǀ

su-maṅgálaḥ ǀ ca ǀ śakune ǀ bhávāsi ǀ mā́ ǀ tvā ǀ kā́ ǀ cit ǀ abhi-bhā́ ǀ víśvyā ǀ vidat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kanikradat ǀ januṣam ǀ pra-bruvāṇaḥ ǀ iyarti ǀ vācam ǀ aritā-iva ǀ nāvam ǀ

su-maṅgalaḥ ǀ ca ǀ śakune ǀ bhavāsi ǀ mā ǀ tvā ǀ kā ǀ cit ǀ abhi-bhā ǀ viśvyā ǀ vidat ǁ

02.042.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा त्वा॑ श्ये॒न उद्व॑धी॒न्मा सु॑प॒र्णो मा त्वा॑ विद॒दिषु॑मान्वी॒रो अस्ता॑ ।

पित्र्या॒मनु॑ प्र॒दिशं॒ कनि॑क्रदत्सुमं॒गलो॑ भद्रवा॒दी व॑दे॒ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा त्वा श्येन उद्वधीन्मा सुपर्णो मा त्वा विददिषुमान्वीरो अस्ता ।

पित्र्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्सुमंगलो भद्रवादी वदेह ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ tvā śyená údvadhīnmā́ suparṇó mā́ tvā vidadíṣumānvīró ástā ǀ

pítryāmánu pradíśam kánikradatsumaṅgálo bhadravādī́ vadehá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā tvā śyena udvadhīnmā suparṇo mā tvā vidadiṣumānvīro astā ǀ

pitryāmanu pradiśam kanikradatsumaṅgalo bhadravādī vadeha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । त्वा॒ । श्ये॒नः । उत् । व॒धी॒त् । मा । सु॒ऽप॒र्णः । मा । त्वा॒ । वि॒द॒त् । इषु॑ऽमान् । वी॒रः । अस्ता॑ ।

पित्र्या॑म् । अनु॑ । प्र॒ऽदिश॑म् । कनि॑क्रदत् । सु॒ऽम॒ङ्गलः॑ । भ॒द्र॒ऽवा॒दी । व॒द॒ । इ॒ह ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । त्वा । श्येनः । उत् । वधीत् । मा । सुऽपर्णः । मा । त्वा । विदत् । इषुऽमान् । वीरः । अस्ता ।

पित्र्याम् । अनु । प्रऽदिशम् । कनिक्रदत् । सुऽमङ्गलः । भद्रऽवादी । वद । इह ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ tvā ǀ śyenáḥ ǀ út ǀ vadhīt ǀ mā́ ǀ su-parṇáḥ ǀ mā́ ǀ tvā ǀ vidat ǀ íṣu-mān ǀ vīráḥ ǀ ástā ǀ

pítryām ǀ ánu ǀ pra-díśam ǀ kánikradat ǀ su-maṅgálaḥ ǀ bhadra-vādī́ ǀ vada ǀ ihá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ tvā ǀ śyenaḥ ǀ ut ǀ vadhīt ǀ mā ǀ su-parṇaḥ ǀ mā ǀ tvā ǀ vidat ǀ iṣu-mān ǀ vīraḥ ǀ astā ǀ

pitryām ǀ anu ǀ pra-diśam ǀ kanikradat ǀ su-maṅgalaḥ ǀ bhadra-vādī ǀ vada ǀ iha ǁ

02.042.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव॑ क्रंद दक्षिण॒तो गृ॒हाणां॑ सुमं॒गलो॑ भद्रवा॒दी श॑कुंते ।

मा नः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सो बृ॒हद्व॑देम वि॒दथे॑ सु॒वीराः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव क्रंद दक्षिणतो गृहाणां सुमंगलो भद्रवादी शकुंते ।

मा नः स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥

Samhita Transcription Accented

áva kranda dakṣiṇató gṛhā́ṇām sumaṅgálo bhadravādī́ śakunte ǀ

mā́ naḥ stená īśata mā́gháśaṃso bṛhádvadema vidáthe suvī́rāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ava kranda dakṣiṇato gṛhāṇām sumaṅgalo bhadravādī śakunte ǀ

mā naḥ stena īśata māghaśaṃso bṛhadvadema vidathe suvīrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव॑ । क्र॒न्द॒ । द॒क्षि॒ण॒तः । गृ॒हाणा॑म् । सु॒ऽम॒ङ्गलः॑ । भ॒द्र॒ऽवा॒दी । श॒कु॒न्ते॒ ।

मा । नः॒ । स्ते॒नः । ई॒श॒त॒ । मा । अ॒घऽशं॑सः । बृ॒हत् । व॒दे॒म॒ । वि॒दथे॑ । सु॒ऽवीराः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव । क्रन्द । दक्षिणतः । गृहाणाम् । सुऽमङ्गलः । भद्रऽवादी । शकुन्ते ।

मा । नः । स्तेनः । ईशत । मा । अघऽशंसः । बृहत् । वदेम । विदथे । सुऽवीराः ॥

Padapatha Transcription Accented

áva ǀ kranda ǀ dakṣiṇatáḥ ǀ gṛhā́ṇām ǀ su-maṅgálaḥ ǀ bhadra-vādī́ ǀ śakunte ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ stenáḥ ǀ īśata ǀ mā́ ǀ aghá-śaṃsaḥ ǀ bṛhát ǀ vadema ǀ vidáthe ǀ su-vī́rāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ava ǀ kranda ǀ dakṣiṇataḥ ǀ gṛhāṇām ǀ su-maṅgalaḥ ǀ bhadra-vādī ǀ śakunte ǀ

mā ǀ naḥ ǀ stenaḥ ǀ īśata ǀ mā ǀ agha-śaṃsaḥ ǀ bṛhat ǀ vadema ǀ vidathe ǀ su-vīrāḥ ǁ