SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 2

Sūkta 43

 

1. Info

To:    kapiñjala ivendraḥ
From:   gṛtsamada bhārgava śaunaka
Metres:   1st set of styles: jagatī (1); bhurigatiśakvarī (2); nicṛjjagatī (3)

2nd set of styles: jagatī (1, 3); atiśakvarī or aṣṭi (2)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

02.043.01   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.107   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र॒द॒क्षि॒णिद॒भि गृ॑णंति का॒रवो॒ वयो॒ वदं॑त ऋतु॒था श॒कुंत॑यः ।

उ॒भे वाचौ॑ वदति साम॒गा इ॑व गाय॒त्रं च॒ त्रैष्टु॑भं॒ चानु॑ राजति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रदक्षिणिदभि गृणंति कारवो वयो वदंत ऋतुथा शकुंतयः ।

उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥

Samhita Transcription Accented

pradakṣiṇídabhí gṛṇanti kārávo váyo vádanta ṛtuthā́ śakúntayaḥ ǀ

ubhé vā́cau vadati sāmagā́ iva gāyatrám ca tráiṣṭubham cā́nu rājati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pradakṣiṇidabhi gṛṇanti kāravo vayo vadanta ṛtuthā śakuntayaḥ ǀ

ubhe vācau vadati sāmagā iva gāyatram ca traiṣṭubham cānu rājati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र॒ऽद॒क्षि॒णित् । अ॒भि । गृ॒ण॒न्ति॒ । का॒रवः॑ । वयः॑ । वद॑न्तः । ऋ॒तु॒ऽथा । श॒कुन्त॑यः ।

उ॒भे इति॑ । वाचौ॑ । व॒द॒ति॒ । सा॒म॒गाःऽइ॑व । गा॒य॒त्रम् । च॒ । त्रैस्तु॑भम् । च॒ । अनु॑ । रा॒ज॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रऽदक्षिणित् । अभि । गृणन्ति । कारवः । वयः । वदन्तः । ऋतुऽथा । शकुन्तयः ।

उभे इति । वाचौ । वदति । सामगाःऽइव । गायत्रम् । च । त्रैस्तुभम् । च । अनु । राजति ॥

Padapatha Transcription Accented

pra-dakṣiṇít ǀ abhí ǀ gṛṇanti ǀ kārávaḥ ǀ váyaḥ ǀ vádantaḥ ǀ ṛtu-thā́ ǀ śakúntayaḥ ǀ

ubhé íti ǀ vā́cau ǀ vadati ǀ sāmagā́ḥ-iva ǀ gāyatrám ǀ ca ǀ tráistubham ǀ ca ǀ ánu ǀ rājati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra-dakṣiṇit ǀ abhi ǀ gṛṇanti ǀ kāravaḥ ǀ vayaḥ ǀ vadantaḥ ǀ ṛtu-thā ǀ śakuntayaḥ ǀ

ubhe iti ǀ vācau ǀ vadati ǀ sāmagāḥ-iva ǀ gāyatram ǀ ca ǀ traistubham ǀ ca ǀ anu ǀ rājati ǁ

02.043.02   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒द्गा॒तेव॑ शकुने॒ साम॑ गायसि ब्रह्मपु॒त्र इ॑व॒ सव॑नेषु शंससि ।

वृषे॑व वा॒जी शिशु॑मतीर॒पीत्या॑ स॒र्वतो॑ नः शकुने भ॒द्रमा व॑द वि॒श्वतो॑ नः शकुने॒ पुण्य॒मा व॑द ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि ।

वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुने भद्रमा वद विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वद ॥

Samhita Transcription Accented

udgātéva śakune sā́ma gāyasi brahmaputrá iva sávaneṣu śaṃsasi ǀ

vṛ́ṣeva vājī́ śíśumatīrapī́tyā sarváto naḥ śakune bhadrámā́ vada viśváto naḥ śakune púṇyamā́ vada ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udgāteva śakune sāma gāyasi brahmaputra iva savaneṣu śaṃsasi ǀ

vṛṣeva vājī śiśumatīrapītyā sarvato naḥ śakune bhadramā vada viśvato naḥ śakune puṇyamā vada ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒द्गा॒ताऽइ॑व । श॒कु॒ने॒ । साम॑ । गा॒य॒सि॒ । ब्र॒ह्म॒पु॒त्रःऽइ॑व । सव॑नेषु । शं॒स॒सि॒ ।

वृषा॑ऽइव । वा॒जी । शिशु॑ऽमतीः । अ॒पि॒ऽइत्य॑ । स॒र्वतः॑ । नः॒ । श॒कु॒ने॒ । भ॒द्रम् । आ । व॒द॒ । वि॒श्वतः॑ । नः॒ । श॒कु॒ने॒ । पुण्य॑म् । आ । व॒द॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उद्गाताऽइव । शकुने । साम । गायसि । ब्रह्मपुत्रःऽइव । सवनेषु । शंससि ।

वृषाऽइव । वाजी । शिशुऽमतीः । अपिऽइत्य । सर्वतः । नः । शकुने । भद्रम् । आ । वद । विश्वतः । नः । शकुने । पुण्यम् । आ । वद ॥

Padapatha Transcription Accented

udgātā́-iva ǀ śakune ǀ sā́ma ǀ gāyasi ǀ brahmaputráḥ-iva ǀ sávaneṣu ǀ śaṃsasi ǀ

vṛ́ṣā-iva ǀ vājī́ ǀ śíśu-matīḥ ǀ api-ítya ǀ sarvátaḥ ǀ naḥ ǀ śakune ǀ bhadrám ǀ ā́ ǀ vada ǀ viśvátaḥ ǀ naḥ ǀ śakune ǀ púṇyam ǀ ā́ ǀ vada ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

udgātā-iva ǀ śakune ǀ sāma ǀ gāyasi ǀ brahmaputraḥ-iva ǀ savaneṣu ǀ śaṃsasi ǀ

vṛṣā-iva ǀ vājī ǀ śiśu-matīḥ ǀ api-itya ǀ sarvataḥ ǀ naḥ ǀ śakune ǀ bhadram ǀ ā ǀ vada ǀ viśvataḥ ǀ naḥ ǀ śakune ǀ puṇyam ǀ ā ǀ vada ǁ

02.043.03   (Mandala. Sukta. Rik)

2.8.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

02.04.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒वदं॒स्त्वं श॑कुने भ॒द्रमा व॑द तू॒ष्णीमासी॑नः सुम॒तिं चि॑किद्धि नः ।

यदु॒त्पत॒न्वद॑सि कर्क॒रिर्य॑था बृ॒हद्व॑देम वि॒दथे॑ सु॒वीराः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वद तूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः ।

यदुत्पतन्वदसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥

Samhita Transcription Accented

āvádaṃstvám śakune bhadrámā́ vada tūṣṇī́mā́sīnaḥ sumatím cikiddhi naḥ ǀ

yádutpátanvádasi karkaríryathā bṛhádvadema vidáthe suvī́rāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āvadaṃstvam śakune bhadramā vada tūṣṇīmāsīnaḥ sumatim cikiddhi naḥ ǀ

yadutpatanvadasi karkariryathā bṛhadvadema vidathe suvīrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒ऽवद॑न् । त्वम् । श॒कु॒ने॒ । भ॒द्रम् । आ । व॒द॒ । तू॒ष्णीम् । आसी॑नः । सु॒ऽम॒तिम् । चि॒कि॒द्धि॒ । नः॒ ।

यत् । उ॒त्ऽपत॑न् । वद॑सि । क॒र्क॒रिः । य॒था॒ । बृ॒हत् । व॒दे॒म॒ । वि॒दथे॑ । सु॒ऽवीराः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आऽवदन् । त्वम् । शकुने । भद्रम् । आ । वद । तूष्णीम् । आसीनः । सुऽमतिम् । चिकिद्धि । नः ।

यत् । उत्ऽपतन् । वदसि । कर्करिः । यथा । बृहत् । वदेम । विदथे । सुऽवीराः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā-vádan ǀ tvám ǀ śakune ǀ bhadrám ǀ ā́ ǀ vada ǀ tūṣṇī́m ǀ ā́sīnaḥ ǀ su-matím ǀ cikiddhi ǀ naḥ ǀ

yát ǀ ut-pátan ǀ vádasi ǀ karkaríḥ ǀ yathā ǀ bṛhát ǀ vadema ǀ vidáthe ǀ su-vī́rāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā-vadan ǀ tvam ǀ śakune ǀ bhadram ǀ ā ǀ vada ǀ tūṣṇīm ǀ āsīnaḥ ǀ su-matim ǀ cikiddhi ǀ naḥ ǀ

yat ǀ ut-patan ǀ vadasi ǀ karkariḥ ǀ yathā ǀ bṛhat ǀ vadema ǀ vidathe ǀ su-vīrāḥ ǁ