SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 3

Sūkta 24

 

1. Info

To:    agni
From:   viśvāmitra gāthina
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3-5); nicrṛdanuṣṭup (1); nicṛdgāyatrī (2)

2nd set of styles: gāyatrī (2-5); anuṣṭubh (1)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

03.024.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.1.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.02.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ सह॑स्व॒ पृत॑ना अ॒भिमा॑ती॒रपा॑स्य ।

दु॒ष्टर॒स्तर॒न्नरा॑ती॒र्वर्चो॑ धा य॒ज्ञवा॑हसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य ।

दुष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चो धा यज्ञवाहसे ॥

Samhita Transcription Accented

ágne sáhasva pṛ́tanā abhímātīrápāsya ǀ

duṣṭárastárannárātīrvárco dhā yajñávāhase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne sahasva pṛtanā abhimātīrapāsya ǀ

duṣṭarastarannarātīrvarco dhā yajñavāhase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । सह॑स्व । पृत॑नाः । अ॒भिऽमा॑तीः । अप॑ । अ॒स्य॒ ।

दु॒स्तरः॑ । तर॑न् । अरा॑तीः । वर्चः॑ । धाः॒ । य॒ज्ञऽवा॑हसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । सहस्व । पृतनाः । अभिऽमातीः । अप । अस्य ।

दुस्तरः । तरन् । अरातीः । वर्चः । धाः । यज्ञऽवाहसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ sáhasva ǀ pṛ́tanāḥ ǀ abhí-mātīḥ ǀ ápa ǀ asya ǀ

dustáraḥ ǀ táran ǀ árātīḥ ǀ várcaḥ ǀ dhāḥ ǀ yajñá-vāhase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ sahasva ǀ pṛtanāḥ ǀ abhi-mātīḥ ǀ apa ǀ asya ǀ

dustaraḥ ǀ taran ǀ arātīḥ ǀ varcaḥ ǀ dhāḥ ǀ yajña-vāhase ǁ

03.024.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.1.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.02.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्न॑ इ॒ळा समि॑ध्यसे वी॒तिहो॑त्रो॒ अम॑र्त्यः ।

जु॒षस्व॒ सू नो॑ अध्व॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्न इळा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः ।

जुषस्व सू नो अध्वरं ॥

Samhita Transcription Accented

ágna iḷā́ sámidhyase vītíhotro ámartyaḥ ǀ

juṣásva sū́ no adhvarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agna iḷā samidhyase vītihotro amartyaḥ ǀ

juṣasva sū no adhvaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । इ॒ळा । सम् । इ॒ध्य॒से॒ । वी॒तिऽहो॑त्रः । अम॑र्त्यः ।

जु॒षस्व॑ । सु । नः॒ । अ॒ध्व॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । इळा । सम् । इध्यसे । वीतिऽहोत्रः । अमर्त्यः ।

जुषस्व । सु । नः । अध्वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ iḷā́ ǀ sám ǀ idhyase ǀ vītí-hotraḥ ǀ ámartyaḥ ǀ

juṣásva ǀ sú ǀ naḥ ǀ adhvarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ iḷā ǀ sam ǀ idhyase ǀ vīti-hotraḥ ǀ amartyaḥ ǀ

juṣasva ǀ su ǀ naḥ ǀ adhvaram ǁ

03.024.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.1.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.02.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ द्यु॒म्नेन॑ जागृवे॒ सह॑सः सूनवाहुत ।

एदं ब॒र्हिः स॑दो॒ मम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने द्युम्नेन जागृवे सहसः सूनवाहुत ।

एदं बर्हिः सदो मम ॥

Samhita Transcription Accented

ágne dyumnéna jāgṛve sáhasaḥ sūnavāhuta ǀ

édám barhíḥ sado máma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne dyumnena jāgṛve sahasaḥ sūnavāhuta ǀ

edam barhiḥ sado mama ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । द्यु॒म्नेन॑ । जा॒गृ॒वे॒ । सह॑सः । सू॒नो॒ इति॑ । आ॒ऽहु॒त॒ ।

आ । इ॒दम् । ब॒र्हिः । स॒दः॒ । मम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । द्युम्नेन । जागृवे । सहसः । सूनो इति । आऽहुत ।

आ । इदम् । बर्हिः । सदः । मम ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ dyumnéna ǀ jāgṛve ǀ sáhasaḥ ǀ sūno íti ǀ ā-huta ǀ

ā́ ǀ idám ǀ barhíḥ ǀ sadaḥ ǀ máma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ dyumnena ǀ jāgṛve ǀ sahasaḥ ǀ sūno iti ǀ ā-huta ǀ

ā ǀ idam ǀ barhiḥ ǀ sadaḥ ǀ mama ǁ

03.024.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.1.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.02.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ विश्वे॑भिर॒ग्निभि॑र्दे॒वेभि॑र्महया॒ गिरः॑ ।

य॒ज्ञेषु॒ य उ॑ चा॒यवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्देवेभिर्महया गिरः ।

यज्ञेषु य उ चायवः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne víśvebhiragníbhirdevébhirmahayā gíraḥ ǀ

yajñéṣu yá u cāyávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne viśvebhiragnibhirdevebhirmahayā giraḥ ǀ

yajñeṣu ya u cāyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । विश्वे॑भिः । अ॒ग्निऽभिः॑ । दे॒वेभिः॑ । म॒ह॒य॒ । गिरः॑ ।

य॒ज्ञेषु॑ । ये । ऊं॒ इति॑ । चा॒यवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । विश्वेभिः । अग्निऽभिः । देवेभिः । महय । गिरः ।

यज्ञेषु । ये । ऊं इति । चायवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ víśvebhiḥ ǀ agní-bhiḥ ǀ devébhiḥ ǀ mahaya ǀ gíraḥ ǀ

yajñéṣu ǀ yé ǀ ūṃ íti ǀ cāyávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ viśvebhiḥ ǀ agni-bhiḥ ǀ devebhiḥ ǀ mahaya ǀ giraḥ ǀ

yajñeṣu ǀ ye ǀ ūṃ iti ǀ cāyavaḥ ǁ

03.024.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.1.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.02.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ दा दा॒शुषे॑ र॒यिं वी॒रवं॑तं॒ परी॑णसं ।

शि॒शी॒हि नः॑ सूनु॒मतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने दा दाशुषे रयिं वीरवंतं परीणसं ।

शिशीहि नः सूनुमतः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne dā́ dāśúṣe rayím vīrávantam párīṇasam ǀ

śiśīhí naḥ sūnumátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne dā dāśuṣe rayim vīravantam parīṇasam ǀ

śiśīhi naḥ sūnumataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । दाः । दा॒शुषे॑ । र॒यिम् । वी॒रऽव॑न्तम् । परी॑णसम् ।

शि॒शी॒हि । नः॒ । सू॒नु॒ऽमतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । दाः । दाशुषे । रयिम् । वीरऽवन्तम् । परीणसम् ।

शिशीहि । नः । सूनुऽमतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ dā́ḥ ǀ dāśúṣe ǀ rayím ǀ vīrá-vantam ǀ párīṇasam ǀ

śiśīhí ǀ naḥ ǀ sūnu-mátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ dāḥ ǀ dāśuṣe ǀ rayim ǀ vīra-vantam ǀ parīṇasam ǀ

śiśīhi ǀ naḥ ǀ sūnu-mataḥ ǁ