SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 3

Sūkta 37

 

1. Info

To:    indra
From:   viśvāmitra gāthina
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 4-6, 8-10); nicṛdgāyatrī (1, 3, 7); nicṛdanuṣṭup (11)

2nd set of styles: gāyatrī (1-10); anuṣṭubh (11)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

03.037.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वार्त्र॑हत्याय॒ शव॑से पृतना॒षाह्या॑य च ।

इंद्र॒ त्वा व॑र्तयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वार्त्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च ।

इंद्र त्वा वर्तयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

vā́rtrahatyāya śávase pṛtanāṣā́hyāya ca ǀ

índra tvā́ vartayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vārtrahatyāya śavase pṛtanāṣāhyāya ca ǀ

indra tvā vartayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वार्त्र॑ऽहत्याय । शव॑से । पृ॒त॒ना॒ऽसह्या॑य । च॒ ।

इन्द्र॑ । त्वा॒ । आ । व॒र्त॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वार्त्रऽहत्याय । शवसे । पृतनाऽसह्याय । च ।

इन्द्र । त्वा । आ । वर्तयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́rtra-hatyāya ǀ śávase ǀ pṛtanā-sáhyāya ǀ ca ǀ

índra ǀ tvā ǀ ā́ ǀ vartayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vārtra-hatyāya ǀ śavase ǀ pṛtanā-sahyāya ǀ ca ǀ

indra ǀ tvā ǀ ā ǀ vartayāmasi ǁ

03.037.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वा॒चीनं॒ सु ते॒ मन॑ उ॒त चक्षुः॑ शतक्रतो ।

इंद्र॑ कृ॒ण्वंतु॑ वा॒घतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो ।

इंद्र कृण्वंतु वाघतः ॥

Samhita Transcription Accented

arvācī́nam sú te mána utá cákṣuḥ śatakrato ǀ

índra kṛṇvántu vāghátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvācīnam su te mana uta cakṣuḥ śatakrato ǀ

indra kṛṇvantu vāghataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वा॒चीन॑म् । सु । ते॒ । मनः॑ । उ॒त । चक्षुः॑ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

इन्द्र॑ । कृ॒ण्वन्तु॑ । वा॒घतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाचीनम् । सु । ते । मनः । उत । चक्षुः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

इन्द्र । कृण्वन्तु । वाघतः ॥

Padapatha Transcription Accented

arvācī́nam ǀ sú ǀ te ǀ mánaḥ ǀ utá ǀ cákṣuḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

índra ǀ kṛṇvántu ǀ vāghátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvācīnam ǀ su ǀ te ǀ manaḥ ǀ uta ǀ cakṣuḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

indra ǀ kṛṇvantu ǀ vāghataḥ ǁ

03.037.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नामा॑नि ते शतक्रतो॒ विश्वा॑भिर्गी॒र्भिरी॑महे ।

इंद्रा॑भिमाति॒षाह्ये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे ।

इंद्राभिमातिषाह्ये ॥

Samhita Transcription Accented

nā́māni te śatakrato víśvābhirgīrbhírīmahe ǀ

índrābhimātiṣā́hye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nāmāni te śatakrato viśvābhirgīrbhirīmahe ǀ

indrābhimātiṣāhye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नामा॑नि । ते॒ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । विश्वा॑भिः । गीः॒ऽभिः । ई॒म॒हे॒ ।

इन्द्र॑ । अ॒भि॒मा॒ति॒ऽसह्ये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नामानि । ते । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । विश्वाभिः । गीःऽभिः । ईमहे ।

इन्द्र । अभिमातिऽसह्ये ॥

Padapatha Transcription Accented

nā́māni ǀ te ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ víśvābhiḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ īmahe ǀ

índra ǀ abhimāti-sáhye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nāmāni ǀ te ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ viśvābhiḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ īmahe ǀ

indra ǀ abhimāti-sahye ǁ

03.037.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.21.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रु॒ष्टु॒तस्य॒ धाम॑भिः श॒तेन॑ महयामसि ।

इंद्र॑स्य चर्षणी॒धृतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि ।

इंद्रस्य चर्षणीधृतः ॥

Samhita Transcription Accented

puruṣṭutásya dhā́mabhiḥ śaténa mahayāmasi ǀ

índrasya carṣaṇīdhṛ́taḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

puruṣṭutasya dhāmabhiḥ śatena mahayāmasi ǀ

indrasya carṣaṇīdhṛtaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒रु॒ऽस्तु॒तस्य॑ । धाम॑ऽभिः । श॒तेन॑ । म॒ह॒या॒म॒सि॒ ।

इन्द्र॑स्य । च॒र्ष॒णि॒ऽधृतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुरुऽस्तुतस्य । धामऽभिः । शतेन । महयामसि ।

इन्द्रस्य । चर्षणिऽधृतः ॥

Padapatha Transcription Accented

puru-stutásya ǀ dhā́ma-bhiḥ ǀ śaténa ǀ mahayāmasi ǀ

índrasya ǀ carṣaṇi-dhṛ́taḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

puru-stutasya ǀ dhāma-bhiḥ ǀ śatena ǀ mahayāmasi ǀ

indrasya ǀ carṣaṇi-dhṛtaḥ ǁ

03.037.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.21.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॑ वृ॒त्राय॒ हंत॑वे पुरुहू॒तमुप॑ ब्रुवे ।

भरे॑षु॒ वाज॑सातये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं वृत्राय हंतवे पुरुहूतमुप ब्रुवे ।

भरेषु वाजसातये ॥

Samhita Transcription Accented

índram vṛtrā́ya hántave puruhūtámúpa bruve ǀ

bháreṣu vā́jasātaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram vṛtrāya hantave puruhūtamupa bruve ǀ

bhareṣu vājasātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । वृ॒त्राय॑ । हन्त॑वे । पु॒रु॒ऽहू॒तम् । उप॑ । ब्रु॒वे॒ ।

भरे॑षु । वाज॑ऽसातये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । वृत्राय । हन्तवे । पुरुऽहूतम् । उप । ब्रुवे ।

भरेषु । वाजऽसातये ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ vṛtrā́ya ǀ hántave ǀ puru-hūtám ǀ úpa ǀ bruve ǀ

bháreṣu ǀ vā́ja-sātaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ vṛtrāya ǀ hantave ǀ puru-hūtam ǀ upa ǀ bruve ǀ

bhareṣu ǀ vāja-sātaye ǁ

03.037.06   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाजे॑षु सास॒हिर्भ॑व॒ त्वामी॑महे शतक्रतो ।

इंद्र॑ वृ॒त्राय॒ हंत॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो ।

इंद्र वृत्राय हंतवे ॥

Samhita Transcription Accented

vā́jeṣu sāsahírbhava tvā́mīmahe śatakrato ǀ

índra vṛtrā́ya hántave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vājeṣu sāsahirbhava tvāmīmahe śatakrato ǀ

indra vṛtrāya hantave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वाजे॑षु । स॒स॒हिः । भ॒व॒ । त्वाम् । ई॒म॒हे॒ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

इन्द्र॑ । वृ॒त्राय॑ । हन्त॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वाजेषु । ससहिः । भव । त्वाम् । ईमहे । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

इन्द्र । वृत्राय । हन्तवे ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́jeṣu ǀ sasahíḥ ǀ bhava ǀ tvā́m ǀ īmahe ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

índra ǀ vṛtrā́ya ǀ hántave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vājeṣu ǀ sasahiḥ ǀ bhava ǀ tvām ǀ īmahe ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

indra ǀ vṛtrāya ǀ hantave ǁ

03.037.07   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्यु॒म्नेषु॑ पृत॒नाज्ये॑ पृत्सु॒तूर्षु॒ श्रवः॑सु च ।

इंद्र॒ साक्ष्वा॒भिमा॑तिषु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्युम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवःसु च ।

इंद्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥

Samhita Transcription Accented

dyumnéṣu pṛtanā́jye pṛtsutū́rṣu śrávaḥsu ca ǀ

índra sā́kṣvābhímātiṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dyumneṣu pṛtanājye pṛtsutūrṣu śravaḥsu ca ǀ

indra sākṣvābhimātiṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्यु॒म्नेषु॑ । पृ॒त॒नाज्ये॑ । पृ॒त्सु॒तूर्षु॑ । श्रवः॑ऽसु । च॒ ।

इन्द्र॑ । साक्ष्व॑ । अ॒भिऽमा॑तिषु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्युम्नेषु । पृतनाज्ये । पृत्सुतूर्षु । श्रवःऽसु । च ।

इन्द्र । साक्ष्व । अभिऽमातिषु ॥

Padapatha Transcription Accented

dyumnéṣu ǀ pṛtanā́jye ǀ pṛtsutū́rṣu ǀ śrávaḥ-su ǀ ca ǀ

índra ǀ sā́kṣva ǀ abhí-mātiṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dyumneṣu ǀ pṛtanājye ǀ pṛtsutūrṣu ǀ śravaḥ-su ǀ ca ǀ

indra ǀ sākṣva ǀ abhi-mātiṣu ǁ

03.037.08   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शु॒ष्मिंत॑मं न ऊ॒तये॑ द्यु॒म्निनं॑ पाहि॒ जागृ॑विं ।

इंद्र॒ सोमं॑ शतक्रतो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुष्मिंतमं न ऊतये द्युम्निनं पाहि जागृविं ।

इंद्र सोमं शतक्रतो ॥

Samhita Transcription Accented

śuṣmíntamam na ūtáye dyumnínam pāhi jā́gṛvim ǀ

índra sómam śatakrato ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śuṣmintamam na ūtaye dyumninam pāhi jāgṛvim ǀ

indra somam śatakrato ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शु॒ष्मिन्ऽत॑मम् । न । ऊ॒तये॑ । द्यु॒म्निन॑म् । पा॒हि॒ । जागृ॑विम् ।

इन्द्र॑ । सोम॑म् । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुष्मिन्ऽतमम् । न । ऊतये । द्युम्निनम् । पाहि । जागृविम् ।

इन्द्र । सोमम् । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ॥

Padapatha Transcription Accented

śuṣmín-tamam ǀ ná ǀ ūtáye ǀ dyumnínam ǀ pāhi ǀ jā́gṛvim ǀ

índra ǀ sómam ǀ śatakrato íti śata-krato ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śuṣmin-tamam ǀ na ǀ ūtaye ǀ dyumninam ǀ pāhi ǀ jāgṛvim ǀ

indra ǀ somam ǀ śatakrato iti śata-krato ǁ

03.037.09   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इं॒द्रि॒याणि॑ शतक्रतो॒ या ते॒ जने॑षु पं॒चसु॑ ।

इंद्र॒ तानि॑ त॒ आ वृ॑णे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पंचसु ।

इंद्र तानि त आ वृणे ॥

Samhita Transcription Accented

indriyā́ṇi śatakrato yā́ te jáneṣu pañcásu ǀ

índra tā́ni ta ā́ vṛṇe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indriyāṇi śatakrato yā te janeṣu pañcasu ǀ

indra tāni ta ā vṛṇe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒न्द्रि॒याणि॑ । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो । या । ते॒ । जने॑षु । प॒ञ्चऽसु॑ ।

इन्द्र॑ । तानि॑ । ते॒ । आ । वृ॒णे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रियाणि । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । या । ते । जनेषु । पञ्चऽसु ।

इन्द्र । तानि । ते । आ । वृणे ॥

Padapatha Transcription Accented

indriyā́ṇi ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ yā́ ǀ te ǀ jáneṣu ǀ pañcá-su ǀ

índra ǀ tā́ni ǀ te ǀ ā́ ǀ vṛṇe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indriyāṇi ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ yā ǀ te ǀ janeṣu ǀ pañca-su ǀ

indra ǀ tāni ǀ te ǀ ā ǀ vṛṇe ǁ

03.037.10   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग॑न्निंद्र॒ श्रवो॑ बृ॒हद्द्यु॒म्नं द॑धिष्व दु॒ष्टरं॑ ।

उत्ते॒ शुष्मं॑ तिरामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अगन्निंद्र श्रवो बृहद्द्युम्नं दधिष्व दुष्टरं ।

उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥

Samhita Transcription Accented

ágannindra śrávo bṛháddyumnám dadhiṣva duṣṭáram ǀ

útte śúṣmam tirāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agannindra śravo bṛhaddyumnam dadhiṣva duṣṭaram ǀ

utte śuṣmam tirāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग॑न् । इ॒न्द्र॒ । श्रवः॑ । बृ॒हत् । द्यु॒म्नम् । द॒धि॒ष्व॒ । दु॒स्तर॑म् ।

उत् । ते॒ । शुष्म॑म् । ति॒रा॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अगन् । इन्द्र । श्रवः । बृहत् । द्युम्नम् । दधिष्व । दुस्तरम् ।

उत् । ते । शुष्मम् । तिरामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

ágan ǀ indra ǀ śrávaḥ ǀ bṛhát ǀ dyumnám ǀ dadhiṣva ǀ dustáram ǀ

út ǀ te ǀ śúṣmam ǀ tirāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agan ǀ indra ǀ śravaḥ ǀ bṛhat ǀ dyumnam ǀ dadhiṣva ǀ dustaram ǀ

ut ǀ te ǀ śuṣmam ǀ tirāmasi ǁ

03.037.11   (Mandala. Sukta. Rik)

3.2.22.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.03.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वा॒वतो॑ न॒ आ ग॒ह्यथो॑ शक्र परा॒वतः॑ ।

उ॒ लो॒को यस्ते॑ अद्रिव॒ इंद्रे॒ह तत॒ आ ग॑हि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वावतो न आ गह्यथो शक्र परावतः ।

उ लोको यस्ते अद्रिव इंद्रेह तत आ गहि ॥

Samhita Transcription Accented

arvāváto na ā́ gahyátho śakra parāvátaḥ ǀ

u lokó yáste adriva índrehá táta ā́ gahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvāvato na ā gahyatho śakra parāvataḥ ǀ

u loko yaste adriva indreha tata ā gahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वा॒ऽवतः॑ । नः॒ । आ । ग॒हि॒ । अथो॒ इति॑ । श॒क्र॒ । प॒रा॒ऽवतः॑ ।

ऊं॒ इति॑ । लो॒कः । यः । ते॒ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । इन्द्र॑ । इ॒ह । ततः॑ । आ । ग॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाऽवतः । नः । आ । गहि । अथो इति । शक्र । पराऽवतः ।

ऊं इति । लोकः । यः । ते । अद्रिऽवः । इन्द्र । इह । ततः । आ । गहि ॥

Padapatha Transcription Accented

arvā-vátaḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǀ átho íti ǀ śakra ǀ parā-vátaḥ ǀ

ūṃ íti ǀ lokáḥ ǀ yáḥ ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ índra ǀ ihá ǀ tátaḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvā-vataḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ gahi ǀ atho iti ǀ śakra ǀ parā-vataḥ ǀ

ūṃ iti ǀ lokaḥ ǀ yaḥ ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ indra ǀ iha ǀ tataḥ ǀ ā ǀ gahi ǁ