SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 3

Sūkta 41

 

1. Info

To:    indra
From:   viśvāmitra gāthina
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 3, 5, 9); nicṛdgāyatrī (4, 7, 8); yavamadhyāgāyatrī (1); virāḍgāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

03.041.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ तू न॑ इंद्र म॒द्र्य॑ग्घुवा॒नः सोम॑पीतये ।

हरि॑भ्यां याह्यद्रिवः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ तू न इंद्र मद्र्यग्घुवानः सोमपीतये ।

हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tū́ na indra madryágghuvānáḥ sómapītaye ǀ

háribhyām yāhyadrivaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tū na indra madryagghuvānaḥ somapītaye ǀ

haribhyām yāhyadrivaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । तु । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । म॒द्र्य॑क् । हु॒वा॒नः । सोम॑ऽपीतये ।

हरि॑ऽभ्याम् । या॒हि॒ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । तु । नः । इन्द्र । मद्र्यक् । हुवानः । सोमऽपीतये ।

हरिऽभ्याम् । याहि । अद्रिऽवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tú ǀ naḥ ǀ indra ǀ madryák ǀ huvānáḥ ǀ sóma-pītaye ǀ

hári-bhyām ǀ yāhi ǀ adri-vaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tu ǀ naḥ ǀ indra ǀ madryak ǀ huvānaḥ ǀ soma-pītaye ǀ

hari-bhyām ǀ yāhi ǀ adri-vaḥ ǁ

03.041.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒त्तो होता॑ न ऋ॒त्विय॑स्तिस्ति॒रे ब॒र्हिरा॑नु॒षक् ।

अयु॑ज्रन्प्रा॒तरद्र॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक् ।

अयुज्रन्प्रातरद्रयः ॥

Samhita Transcription Accented

sattó hótā na ṛtvíyastistiré barhírānuṣák ǀ

áyujranprātárádrayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

satto hotā na ṛtviyastistire barhirānuṣak ǀ

ayujranprātaradrayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒त्तः । होता॑ । नः॒ । ऋ॒त्वियः॑ । ति॒स्ति॒रे । ब॒र्हिः । आ॒नु॒षक् ।

अयु॑ज्रन् । प्रा॒तः । अद्र॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सत्तः । होता । नः । ऋत्वियः । तिस्तिरे । बर्हिः । आनुषक् ।

अयुज्रन् । प्रातः । अद्रयः ॥

Padapatha Transcription Accented

sattáḥ ǀ hótā ǀ naḥ ǀ ṛtvíyaḥ ǀ tistiré ǀ barhíḥ ǀ ānuṣák ǀ

áyujran ǀ prātáḥ ǀ ádrayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sattaḥ ǀ hotā ǀ naḥ ǀ ṛtviyaḥ ǀ tistire ǀ barhiḥ ǀ ānuṣak ǀ

ayujran ǀ prātaḥ ǀ adrayaḥ ǁ

03.041.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाहः क्रि॒यंत॒ आ ब॒र्हिः सी॑द ।

वी॒हि शू॑र पुरो॒ळाशं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियंत आ बर्हिः सीद ।

वीहि शूर पुरोळाशं ॥

Samhita Transcription Accented

imā́ bráhma brahmavāhaḥ kriyánta ā́ barhíḥ sīda ǀ

vīhí śūra puroḷā́śam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imā brahma brahmavāhaḥ kriyanta ā barhiḥ sīda ǀ

vīhi śūra puroḷāśam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मा । ब्रह्म॑ । ब्र॒ह्म॒ऽवा॒हः॒ । क्रि॒यन्ते॑ । आ । ब॒र्हिः । सी॒द॒ ।

वी॒हि । शू॒र॒ । पु॒रो॒ळाश॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमा । ब्रह्म । ब्रह्मऽवाहः । क्रियन्ते । आ । बर्हिः । सीद ।

वीहि । शूर । पुरोळाशम् ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́ ǀ bráhma ǀ brahma-vāhaḥ ǀ kriyánte ǀ ā́ ǀ barhíḥ ǀ sīda ǀ

vīhí ǀ śūra ǀ puroḷā́śam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imā ǀ brahma ǀ brahma-vāhaḥ ǀ kriyante ǀ ā ǀ barhiḥ ǀ sīda ǀ

vīhi ǀ śūra ǀ puroḷāśam ǁ

03.041.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रा॒रं॒धि सव॑नेषु ण ए॒षु स्तोमे॑षु वृत्रहन् ।

उ॒क्थेष्विं॑द्र गिर्वणः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रारंधि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन् ।

उक्थेष्विंद्र गिर्वणः ॥

Samhita Transcription Accented

rārandhí sávaneṣu ṇa eṣú stómeṣu vṛtrahan ǀ

ukthéṣvindra girvaṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rārandhi savaneṣu ṇa eṣu stomeṣu vṛtrahan ǀ

uktheṣvindra girvaṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

र॒र॒न्धि । सव॑नेषु । नः॒ । ए॒षु । स्तोमे॑षु । वृ॒त्र॒ऽह॒न् ।

उ॒क्थेषु॑ । इ॒न्द्र॒ । गि॒र्व॒णः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ररन्धि । सवनेषु । नः । एषु । स्तोमेषु । वृत्रऽहन् ।

उक्थेषु । इन्द्र । गिर्वणः ॥

Padapatha Transcription Accented

rarandhí ǀ sávaneṣu ǀ naḥ ǀ eṣú ǀ stómeṣu ǀ vṛtra-han ǀ

ukthéṣu ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rarandhi ǀ savaneṣu ǀ naḥ ǀ eṣu ǀ stomeṣu ǀ vṛtra-han ǀ

uktheṣu ǀ indra ǀ girvaṇaḥ ǁ

03.041.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒तयः॑ सोम॒पामु॒रुं रि॒हंति॒ शव॑स॒स्पतिं॑ ।

इंद्रं॑ व॒त्सं न मा॒तरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मतयः सोमपामुरुं रिहंति शवसस्पतिं ।

इंद्रं वत्सं न मातरः ॥

Samhita Transcription Accented

matáyaḥ somapā́murúm rihánti śávasaspátim ǀ

índram vatsám ná mātáraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

matayaḥ somapāmurum rihanti śavasaspatim ǀ

indram vatsam na mātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒तयः॑ । सो॒म॒ऽपाम् । उ॒रुम् । रि॒हन्ति॑ । शव॑सः । पति॑म् ।

इन्द्र॑म् । व॒त्सम् । न । मा॒तरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मतयः । सोमऽपाम् । उरुम् । रिहन्ति । शवसः । पतिम् ।

इन्द्रम् । वत्सम् । न । मातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

matáyaḥ ǀ soma-pā́m ǀ urúm ǀ rihánti ǀ śávasaḥ ǀ pátim ǀ

índram ǀ vatsám ǀ ná ǀ mātáraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

matayaḥ ǀ soma-pām ǀ urum ǀ rihanti ǀ śavasaḥ ǀ patim ǀ

indram ǀ vatsam ǀ na ǀ mātaraḥ ǁ

03.041.06   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स मं॑दस्वा॒ ह्यंध॑सो॒ राध॑से त॒न्वा॑ म॒हे ।

न स्तो॒तारं॑ नि॒दे क॑रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स मंदस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वा महे ।

न स्तोतारं निदे करः ॥

Samhita Transcription Accented

sá mandasvā hyándhaso rā́dhase tanvā́ mahé ǀ

ná stotā́ram nidé karaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa mandasvā hyandhaso rādhase tanvā mahe ǀ

na stotāram nide karaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । म॒न्द॒स्व॒ । हि । अन्ध॑सः । राध॑से । त॒न्वा॑ । म॒हे ।

न । स्तो॒तार॑म् । नि॒दे । क॒रः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । मन्दस्व । हि । अन्धसः । राधसे । तन्वा । महे ।

न । स्तोतारम् । निदे । करः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ mandasva ǀ hí ǀ ándhasaḥ ǀ rā́dhase ǀ tanvā́ ǀ mahé ǀ

ná ǀ stotā́ram ǀ nidé ǀ karaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ mandasva ǀ hi ǀ andhasaḥ ǀ rādhase ǀ tanvā ǀ mahe ǀ

na ǀ stotāram ǀ nide ǀ karaḥ ǁ

03.041.07   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यमिं॑द्र त्वा॒यवो॑ ह॒विष्मं॑तो जरामहे ।

उ॒त त्वम॑स्म॒युर्व॑सो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयमिंद्र त्वायवो हविष्मंतो जरामहे ।

उत त्वमस्मयुर्वसो ॥

Samhita Transcription Accented

vayámindra tvāyávo havíṣmanto jarāmahe ǀ

utá tvámasmayúrvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayamindra tvāyavo haviṣmanto jarāmahe ǀ

uta tvamasmayurvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । इ॒न्द्र॒ । त्वा॒ऽयवः॑ । ह॒विष्म॑न्तः । ज॒रा॒म॒हे॒ ।

उ॒त । त्वम् । अ॒स्म॒ऽयुः । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । इन्द्र । त्वाऽयवः । हविष्मन्तः । जरामहे ।

उत । त्वम् । अस्मऽयुः । वसो इति ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ indra ǀ tvā-yávaḥ ǀ havíṣmantaḥ ǀ jarāmahe ǀ

utá ǀ tvám ǀ asma-yúḥ ǀ vaso íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ indra ǀ tvā-yavaḥ ǀ haviṣmantaḥ ǀ jarāmahe ǀ

uta ǀ tvam ǀ asma-yuḥ ǀ vaso iti ǁ

03.041.08   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मारे अ॒स्मद्वि मु॑मुचो॒ हरि॑प्रिया॒र्वाङ्या॑हि ।

इंद्र॑ स्वधावो॒ मत्स्वे॒ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ्याहि ।

इंद्र स्वधावो मत्स्वेह ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ré asmádví mumuco háripriyārvā́ṅyāhi ǀ

índra svadhāvo mátsvehá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

māre asmadvi mumuco haripriyārvāṅyāhi ǀ

indra svadhāvo matsveha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । आ॒रे । अ॒स्मत् । वि । मु॒मु॒चः॒ । हरि॑ऽप्रिय । अ॒र्वाङ् । या॒हि॒ ।

इन्द्र॑ । स्व॒धा॒ऽवः॒ । मत्स्व॑ । इ॒ह ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । आरे । अस्मत् । वि । मुमुचः । हरिऽप्रिय । अर्वाङ् । याहि ।

इन्द्र । स्वधाऽवः । मत्स्व । इह ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ āré ǀ asmát ǀ ví ǀ mumucaḥ ǀ hári-priya ǀ arvā́ṅ ǀ yāhi ǀ

índra ǀ svadhā-vaḥ ǀ mátsva ǀ ihá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ āre ǀ asmat ǀ vi ǀ mumucaḥ ǀ hari-priya ǀ arvāṅ ǀ yāhi ǀ

indra ǀ svadhā-vaḥ ǀ matsva ǀ iha ǁ

03.041.09   (Mandala. Sukta. Rik)

3.3.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

03.04.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वांचं॑ त्वा सु॒खे रथे॒ वह॑तामिंद्र के॒शिना॑ ।

घृ॒तस्नू॑ ब॒र्हिरा॒सदे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वांचं त्वा सुखे रथे वहतामिंद्र केशिना ।

घृतस्नू बर्हिरासदे ॥

Samhita Transcription Accented

arvā́ñcam tvā sukhé ráthe váhatāmindra keśínā ǀ

ghṛtásnū barhírāsáde ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvāñcam tvā sukhe rathe vahatāmindra keśinā ǀ

ghṛtasnū barhirāsade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाञ्च॑म् । त्वा॒ । सु॒ऽखे । रथे॑ । वह॑ताम् । इ॒न्द्र॒ । के॒शिना॑ ।

घृ॒तस्नू॒ इति॑ घृ॒तऽस्नू॑ । ब॒र्हिः । आ॒ऽसदे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाञ्चम् । त्वा । सुऽखे । रथे । वहताम् । इन्द्र । केशिना ।

घृतस्नू इति घृतऽस्नू । बर्हिः । आऽसदे ॥

Padapatha Transcription Accented

arvā́ñcam ǀ tvā ǀ su-khé ǀ ráthe ǀ váhatām ǀ indra ǀ keśínā ǀ

ghṛtásnū íti ghṛtá-snū ǀ barhíḥ ǀ ā-sáde ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvāñcam ǀ tvā ǀ su-khe ǀ rathe ǀ vahatām ǀ indra ǀ keśinā ǀ

ghṛtasnū iti ghṛta-snū ǀ barhiḥ ǀ ā-sade ǁ