SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 4

Sūkta 8

 

1. Info

To:    agni
From:   vāmadeva gautama
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 4-6); gāyatrī (2, 3, 7); bhuriggāyatrī (8)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

04.008.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दू॒तं वो॑ वि॒श्ववे॑दसं हव्य॒वाह॒मम॑र्त्यं ।

यजि॑ष्ठमृंजसे गि॒रा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यं ।

यजिष्ठमृंजसे गिरा ॥

Samhita Transcription Accented

dūtám vo viśvávedasam havyavā́hamámartyam ǀ

yájiṣṭhamṛñjase girā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dūtam vo viśvavedasam havyavāhamamartyam ǀ

yajiṣṭhamṛñjase girā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दू॒तम् । वः॒ । वि॒श्वऽवे॑दसम् । ह॒व्य॒ऽवाह॑म् । अम॑र्त्यम् ।

यजि॑ष्ठम् । ऋ॒ञ्ज॒से॒ । गि॒रा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दूतम् । वः । विश्वऽवेदसम् । हव्यऽवाहम् । अमर्त्यम् ।

यजिष्ठम् । ऋञ्जसे । गिरा ॥

Padapatha Transcription Accented

dūtám ǀ vaḥ ǀ viśvá-vedasam ǀ havya-vā́ham ǀ ámartyam ǀ

yájiṣṭham ǀ ṛñjase ǀ girā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dūtam ǀ vaḥ ǀ viśva-vedasam ǀ havya-vāham ǀ amartyam ǀ

yajiṣṭham ǀ ṛñjase ǀ girā ǁ

04.008.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स हि वेदा॒ वसु॑धितिं म॒हाँ आ॒रोध॑नं दि॒वः ।

स दे॒वाँ एह व॑क्षति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स हि वेदा वसुधितिं महाँ आरोधनं दिवः ।

स देवाँ एह वक्षति ॥

Samhita Transcription Accented

sá hí védā vásudhitim mahā́m̐ āródhanam diváḥ ǀ

sá devā́m̐ éhá vakṣati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hi vedā vasudhitim mahām̐ ārodhanam divaḥ ǀ

sa devām̐ eha vakṣati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । हि । वेद॑ । वसु॑ऽधितिम् । म॒हान् । आ॒ऽरोध॑नम् । दि॒वः ।

सः । दे॒वान् । आ । इ॒ह । व॒क्ष॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । हि । वेद । वसुऽधितिम् । महान् । आऽरोधनम् । दिवः ।

सः । देवान् । आ । इह । वक्षति ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hí ǀ véda ǀ vásu-dhitim ǀ mahā́n ǀ ā-ródhanam ǀ diváḥ ǀ

sáḥ ǀ devā́n ǀ ā́ ǀ ihá ǀ vakṣati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hi ǀ veda ǀ vasu-dhitim ǀ mahān ǀ ā-rodhanam ǀ divaḥ ǀ

saḥ ǀ devān ǀ ā ǀ iha ǀ vakṣati ǁ

04.008.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स वे॑द दे॒व आ॒नमं॑ दे॒वाँ ऋ॑ताय॒ते दमे॑ ।

दाति॑ प्रि॒याणि॑ चि॒द्वसु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स वेद देव आनमं देवाँ ऋतायते दमे ।

दाति प्रियाणि चिद्वसु ॥

Samhita Transcription Accented

sá veda devá ānámam devā́m̐ ṛtāyaté dáme ǀ

dā́ti priyā́ṇi cidvásu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa veda deva ānamam devām̐ ṛtāyate dame ǀ

dāti priyāṇi cidvasu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । वे॒द॒ । दे॒वः । आ॒ऽनम॑म् । दे॒वान् । ऋ॒त॒ऽय॒ते । दमे॑ ।

दाति॑ । प्रि॒याणि॑ । चि॒त् । वसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । वेद । देवः । आऽनमम् । देवान् । ऋतऽयते । दमे ।

दाति । प्रियाणि । चित् । वसु ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ veda ǀ deváḥ ǀ ā-námam ǀ devā́n ǀ ṛta-yaté ǀ dáme ǀ

dā́ti ǀ priyā́ṇi ǀ cit ǀ vásu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ veda ǀ devaḥ ǀ ā-namam ǀ devān ǀ ṛta-yate ǀ dame ǀ

dāti ǀ priyāṇi ǀ cit ǀ vasu ǁ

04.008.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स होता॒ सेदु॑ दू॒त्यं॑ चिकि॒त्वाँ अं॒तरी॑यते ।

वि॒द्वाँ आ॒रोध॑नं दि॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अंतरीयते ।

विद्वाँ आरोधनं दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

sá hótā sédu dūtyám cikitvā́m̐ antárīyate ǀ

vidvā́m̐ āródhanam diváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa hotā sedu dūtyam cikitvām̐ antarīyate ǀ

vidvām̐ ārodhanam divaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । होता॑ । सः । इत् । ऊं॒ इति॑ । दू॒त्य॑म् । चि॒कि॒त्वान् । अ॒न्तः । ई॒य॒ते॒ ।

वि॒द्वान् । आ॒ऽरोध॑नम् । दि॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । होता । सः । इत् । ऊं इति । दूत्यम् । चिकित्वान् । अन्तः । ईयते ।

विद्वान् । आऽरोधनम् । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ hótā ǀ sáḥ ǀ ít ǀ ūṃ íti ǀ dūtyám ǀ cikitvā́n ǀ antáḥ ǀ īyate ǀ

vidvā́n ǀ ā-ródhanam ǀ diváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ hotā ǀ saḥ ǀ it ǀ ūṃ iti ǀ dūtyam ǀ cikitvān ǀ antaḥ ǀ īyate ǀ

vidvān ǀ ā-rodhanam ǀ divaḥ ǁ

04.008.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते स्या॑म॒ ये अ॒ग्नये॑ ददा॒शुर्ह॒व्यदा॑तिभिः ।

य ईं॒ पुष्यं॑त इंध॒ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते स्याम ये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभिः ।

य ईं पुष्यंत इंधते ॥

Samhita Transcription Accented

té syāma yé agnáye dadāśúrhavyádātibhiḥ ǀ

yá īm púṣyanta indhaté ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te syāma ye agnaye dadāśurhavyadātibhiḥ ǀ

ya īm puṣyanta indhate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । स्या॒म॒ । ये । अ॒ग्नये॑ । द॒दा॒शुः । ह॒व्यदा॑तिऽभिः ।

ये । ई॒म् । पुष्य॑न्तः । इ॒न्ध॒ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । स्याम । ये । अग्नये । ददाशुः । हव्यदातिऽभिः ।

ये । ईम् । पुष्यन्तः । इन्धते ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ syāma ǀ yé ǀ agnáye ǀ dadāśúḥ ǀ havyádāti-bhiḥ ǀ

yé ǀ īm ǀ púṣyantaḥ ǀ indhaté ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ syāma ǀ ye ǀ agnaye ǀ dadāśuḥ ǀ havyadāti-bhiḥ ǀ

ye ǀ īm ǀ puṣyantaḥ ǀ indhate ǁ

04.008.06   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते रा॒या ते सु॒वीर्यैः॑ सस॒वांसो॒ वि शृ॑ण्विरे ।

ये अ॒ग्ना द॑धि॒रे दुवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते राया ते सुवीर्यैः ससवांसो वि शृण्विरे ।

ये अग्ना दधिरे दुवः ॥

Samhita Transcription Accented

té rāyā́ té suvī́ryaiḥ sasavā́ṃso ví śṛṇvire ǀ

yé agnā́ dadhiré dúvaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te rāyā te suvīryaiḥ sasavāṃso vi śṛṇvire ǀ

ye agnā dadhire duvaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । रा॒या । ते । सु॒ऽवीर्यैः॑ । स॒स॒ऽवांसः॑ । वि । शृ॒ण्वि॒रे॒ ।

ये । अ॒ग्ना । द॒धि॒रे । दुवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । राया । ते । सुऽवीर्यैः । ससऽवांसः । वि । शृण्विरे ।

ये । अग्ना । दधिरे । दुवः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ rāyā́ ǀ té ǀ su-vī́ryaiḥ ǀ sasa-vā́ṃsaḥ ǀ ví ǀ śṛṇvire ǀ

yé ǀ agnā́ ǀ dadhiré ǀ dúvaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ rāyā ǀ te ǀ su-vīryaiḥ ǀ sasa-vāṃsaḥ ǀ vi ǀ śṛṇvire ǀ

ye ǀ agnā ǀ dadhire ǀ duvaḥ ǁ

04.008.07   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मे रायो॑ दि॒वेदि॑वे॒ सं च॑रंतु पुरु॒स्पृहः॑ ।

अ॒स्मे वाजा॑स ईरतां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मे रायो दिवेदिवे सं चरंतु पुरुस्पृहः ।

अस्मे वाजास ईरतां ॥

Samhita Transcription Accented

asmé rā́yo divédive sám carantu puruspṛ́haḥ ǀ

asmé vā́jāsa īratām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asme rāyo divedive sam carantu puruspṛhaḥ ǀ

asme vājāsa īratām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मे इति॑ । रायः॑ । दि॒वेऽदि॑वे । सम् । च॒र॒न्तु॒ । पु॒रु॒ऽस्पृहः॑ ।

अ॒स्मे इति॑ । वाजा॑सः । ई॒र॒ता॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मे इति । रायः । दिवेऽदिवे । सम् । चरन्तु । पुरुऽस्पृहः ।

अस्मे इति । वाजासः । ईरताम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asmé íti ǀ rā́yaḥ ǀ divé-dive ǀ sám ǀ carantu ǀ puru-spṛ́haḥ ǀ

asmé íti ǀ vā́jāsaḥ ǀ īratām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asme iti ǀ rāyaḥ ǀ dive-dive ǀ sam ǀ carantu ǀ puru-spṛhaḥ ǀ

asme iti ǀ vājāsaḥ ǀ īratām ǁ

04.008.08   (Mandala. Sukta. Rik)

3.5.08.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.01.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स विप्र॑श्चर्षणी॒नां शव॑सा॒ मानु॑षाणां ।

अति॑ क्षि॒प्रेव॑ विध्यति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स विप्रश्चर्षणीनां शवसा मानुषाणां ।

अति क्षिप्रेव विध्यति ॥

Samhita Transcription Accented

sá vípraścarṣaṇīnā́m śávasā mā́nuṣāṇām ǀ

áti kṣipréva vidhyati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa vipraścarṣaṇīnām śavasā mānuṣāṇām ǀ

ati kṣipreva vidhyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । विप्रः॑ । च॒र्ष॒णी॒नाम् । शव॑सा । मानु॑षाणाम् ।

अति॑ । क्षि॒प्राऽइ॑व । वि॒ध्य॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । विप्रः । चर्षणीनाम् । शवसा । मानुषाणाम् ।

अति । क्षिप्राऽइव । विध्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ vípraḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǀ śávasā ǀ mā́nuṣāṇām ǀ

áti ǀ kṣiprā́-iva ǀ vidhyati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ vipraḥ ǀ carṣaṇīnām ǀ śavasā ǀ mānuṣāṇām ǀ

ati ǀ kṣiprā-iva ǀ vidhyati ǁ