SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 4

Sūkta 48

 

1. Info

To:    vāyu
From:   vāmadeva gautama
Metres:   1st set of styles: bhuriganuṣṭup (3-5); nicṛdanuṣṭup (1); anuṣṭup (2)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

04.048.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.7.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒हि होत्रा॒ अवी॑ता॒ विपो॒ न रायो॑ अ॒र्यः ।

वाय॒वा चं॒द्रेण॒ रथे॑न या॒हि सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अर्यः ।

वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

vihí hótrā ávītā vípo ná rā́yo aryáḥ ǀ

vā́yavā́ candréṇa ráthena yāhí sutásya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vihi hotrā avītā vipo na rāyo aryaḥ ǀ

vāyavā candreṇa rathena yāhi sutasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒हि । होत्रा॑ । अवी॑ताः । विपः॑ । न । रायः॑ । अ॒र्यः ।

वायो॒ इति॑ । आ । च॒न्द्रेण॑ । रथे॑न । या॒हि । सु॒तस्य॑ । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विहि । होत्रा । अवीताः । विपः । न । रायः । अर्यः ।

वायो इति । आ । चन्द्रेण । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

vihí ǀ hótrā ǀ ávītāḥ ǀ vípaḥ ǀ ná ǀ rā́yaḥ ǀ aryáḥ ǀ

vā́yo íti ǀ ā́ ǀ candréṇa ǀ ráthena ǀ yāhí ǀ sutásya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vihi ǀ hotrā ǀ avītāḥ ǀ vipaḥ ǀ na ǀ rāyaḥ ǀ aryaḥ ǀ

vāyo iti ǀ ā ǀ candreṇa ǀ rathena ǀ yāhi ǀ sutasya ǀ pītaye ǁ

04.048.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.7.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि॒र्यु॒वा॒णो अश॑स्तीर्नि॒युत्वाँ॒ इंद्र॑सारथिः ।

वाय॒वा चं॒द्रेण॒ रथे॑न या॒हि सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

निर्युवाणो अशस्तीर्नियुत्वाँ इंद्रसारथिः ।

वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

niryuvāṇó áśastīrniyútvām̐ índrasārathiḥ ǀ

vā́yavā́ candréṇa ráthena yāhí sutásya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

niryuvāṇo aśastīrniyutvām̐ indrasārathiḥ ǀ

vāyavā candreṇa rathena yāhi sutasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

निः॒ऽयु॒वा॒नः । अश॑स्तीः । नि॒युत्वा॑न् । इन्द्र॑ऽसारथिः ।

वायो॒ इति॑ । आ । च॒न्द्रेण॑ । रथे॑न । या॒हि । सु॒तस्य॑ । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

निःऽयुवानः । अशस्तीः । नियुत्वान् । इन्द्रऽसारथिः ।

वायो इति । आ । चन्द्रेण । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

niḥ-yuvānáḥ ǀ áśastīḥ ǀ niyútvān ǀ índra-sārathiḥ ǀ

vā́yo íti ǀ ā́ ǀ candréṇa ǀ ráthena ǀ yāhí ǀ sutásya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

niḥ-yuvānaḥ ǀ aśastīḥ ǀ niyutvān ǀ indra-sārathiḥ ǀ

vāyo iti ǀ ā ǀ candreṇa ǀ rathena ǀ yāhi ǀ sutasya ǀ pītaye ǁ

04.048.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.7.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑ कृ॒ष्णे वसु॑धिती ये॒माते॑ वि॒श्वपे॑शसा ।

वाय॒वा चं॒द्रेण॒ रथे॑न या॒हि सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनु कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपेशसा ।

वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ánu kṛṣṇé vásudhitī yemā́te viśvápeśasā ǀ

vā́yavā́ candréṇa ráthena yāhí sutásya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anu kṛṣṇe vasudhitī yemāte viśvapeśasā ǀ

vāyavā candreṇa rathena yāhi sutasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑ । कृ॒ष्णे इति॑ । वसु॑धिती॒ इति॒ वसु॑ऽधिती । ये॒माते॒ इति॑ । वि॒श्वऽपे॑शसा ।

वायो॒ इति॑ । आ । च॒न्द्रेण॑ । रथे॑न । या॒हि । सु॒तस्य॑ । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनु । कृष्णे इति । वसुधिती इति वसुऽधिती । येमाते इति । विश्वऽपेशसा ।

वायो इति । आ । चन्द्रेण । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ánu ǀ kṛṣṇé íti ǀ vásudhitī íti vásu-dhitī ǀ yemā́te íti ǀ viśvá-peśasā ǀ

vā́yo íti ǀ ā́ ǀ candréṇa ǀ ráthena ǀ yāhí ǀ sutásya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu ǀ kṛṣṇe iti ǀ vasudhitī iti vasu-dhitī ǀ yemāte iti ǀ viśva-peśasā ǀ

vāyo iti ǀ ā ǀ candreṇa ǀ rathena ǀ yāhi ǀ sutasya ǀ pītaye ǁ

04.048.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.7.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वहं॑तु त्वा मनो॒युजो॑ यु॒क्तासो॑ नव॒तिर्नव॑ ।

वाय॒वा चं॒द्रेण॒ रथे॑न या॒हि सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वहंतु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव ।

वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

váhantu tvā manoyújo yuktā́so navatírnáva ǀ

vā́yavā́ candréṇa ráthena yāhí sutásya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vahantu tvā manoyujo yuktāso navatirnava ǀ

vāyavā candreṇa rathena yāhi sutasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वह॑न्तु । त्वा॒ । म॒नः॒ऽयुजः॑ । यु॒क्तासः॑ । न॒व॒तिः । नव॑ ।

वायो॒ इति॑ । आ । च॒न्द्रेण॑ । रथे॑न । या॒हि । सु॒तस्य॑ । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वहन्तु । त्वा । मनःऽयुजः । युक्तासः । नवतिः । नव ।

वायो इति । आ । चन्द्रेण । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

váhantu ǀ tvā ǀ manaḥ-yújaḥ ǀ yuktā́saḥ ǀ navatíḥ ǀ náva ǀ

vā́yo íti ǀ ā́ ǀ candréṇa ǀ ráthena ǀ yāhí ǀ sutásya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vahantu ǀ tvā ǀ manaḥ-yujaḥ ǀ yuktāsaḥ ǀ navatiḥ ǀ nava ǀ

vāyo iti ǀ ā ǀ candreṇa ǀ rathena ǀ yāhi ǀ sutasya ǀ pītaye ǁ

04.048.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.7.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वायो॑ श॒तं हरी॑णां यु॒वस्व॒ पोष्या॑णां ।

उ॒त वा॑ ते सह॒स्रिणो॒ रथ॒ आ या॑तु॒ पाज॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणां ।

उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥

Samhita Transcription Accented

vā́yo śatám hárīṇām yuvásva póṣyāṇām ǀ

utá vā te sahasríṇo rátha ā́ yātu pā́jasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāyo śatam harīṇām yuvasva poṣyāṇām ǀ

uta vā te sahasriṇo ratha ā yātu pājasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वायो॒ इति॑ । श॒तम् । हरी॑णाम् । यु॒वस्व॑ । पोष्या॑णाम् ।

उ॒त । वा॒ । ते॒ । स॒ह॒स्रिणः॑ । रथः॑ । आ । या॒तु॒ । पाज॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वायो इति । शतम् । हरीणाम् । युवस्व । पोष्याणाम् ।

उत । वा । ते । सहस्रिणः । रथः । आ । यातु । पाजसा ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́yo íti ǀ śatám ǀ hárīṇām ǀ yuvásva ǀ póṣyāṇām ǀ

utá ǀ vā ǀ te ǀ sahasríṇaḥ ǀ ráthaḥ ǀ ā́ ǀ yātu ǀ pā́jasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāyo iti ǀ śatam ǀ harīṇām ǀ yuvasva ǀ poṣyāṇām ǀ

uta ǀ vā ǀ te ǀ sahasriṇaḥ ǀ rathaḥ ǀ ā ǀ yātu ǀ pājasā ǁ