SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 4

Sūkta 52

 

1. Info

To:    uṣas
From:   vāmadeva gautama
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1-4, 6); gāyatrī (5, 7)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

04.052.01   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॒ ष्या सू॒नरी॒ जनी॑ व्यु॒च्छंती॒ परि॒ स्वसुः॑ ।

दि॒वो अ॑दर्शि दुहि॒ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छंती परि स्वसुः ।

दिवो अदर्शि दुहिता ॥

Samhita Transcription Accented

práti ṣyā́ sūnárī jánī vyucchántī pári svásuḥ ǀ

divó adarśi duhitā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati ṣyā sūnarī janī vyucchantī pari svasuḥ ǀ

divo adarśi duhitā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । स्या । सू॒नरी॑ । जनी॑ । वि॒ऽउ॒च्छन्ती॑ । परि॑ । स्वसुः॑ ।

दि॒वः । अ॒द॒र्शि॒ । दु॒हि॒ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । स्या । सूनरी । जनी । विऽउच्छन्ती । परि । स्वसुः ।

दिवः । अदर्शि । दुहिता ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ syā́ ǀ sūnárī ǀ jánī ǀ vi-ucchántī ǀ pári ǀ svásuḥ ǀ

diváḥ ǀ adarśi ǀ duhitā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ syā ǀ sūnarī ǀ janī ǀ vi-ucchantī ǀ pari ǀ svasuḥ ǀ

divaḥ ǀ adarśi ǀ duhitā ǁ

04.052.02   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अश्वे॑व चि॒त्रारु॑षी मा॒ता गवा॑मृ॒ताव॑री ।

सखा॑भूद॒श्विनो॑रु॒षाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी ।

सखाभूदश्विनोरुषाः ॥

Samhita Transcription Accented

áśveva citrā́ruṣī mātā́ gávāmṛtā́varī ǀ

sákhābhūdaśvínoruṣā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aśveva citrāruṣī mātā gavāmṛtāvarī ǀ

sakhābhūdaśvinoruṣāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अश्वा॑ऽइव । चि॒त्रा । अरु॑षी । मा॒ता । गवा॑म् । ऋ॒तऽव॑री ।

सखा॑ । अ॒भू॒त् । अ॒श्विनोः॑ । उ॒षाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अश्वाऽइव । चित्रा । अरुषी । माता । गवाम् । ऋतऽवरी ।

सखा । अभूत् । अश्विनोः । उषाः ॥

Padapatha Transcription Accented

áśvā-iva ǀ citrā́ ǀ áruṣī ǀ mātā́ ǀ gávām ǀ ṛtá-varī ǀ

sákhā ǀ abhūt ǀ aśvínoḥ ǀ uṣā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aśvā-iva ǀ citrā ǀ aruṣī ǀ mātā ǀ gavām ǀ ṛta-varī ǀ

sakhā ǀ abhūt ǀ aśvinoḥ ǀ uṣāḥ ǁ

04.052.03   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त सखा॑स्य॒श्विनो॑रु॒त मा॒ता गवा॑मसि ।

उ॒तोषो॒ वस्व॑ ईशिषे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि ।

उतोषो वस्व ईशिषे ॥

Samhita Transcription Accented

utá sákhāsyaśvínorutá mātā́ gávāmasi ǀ

utóṣo vásva īśiṣe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta sakhāsyaśvinoruta mātā gavāmasi ǀ

utoṣo vasva īśiṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । सखा॑ । अ॒सि॒ । अ॒श्विनोः॑ । उ॒त । मा॒ता । गवा॑म् । अ॒सि॒ ।

उ॒त । उ॒षः॒ । वस्वः॑ । ई॒शि॒षे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । सखा । असि । अश्विनोः । उत । माता । गवाम् । असि ।

उत । उषः । वस्वः । ईशिषे ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ sákhā ǀ asi ǀ aśvínoḥ ǀ utá ǀ mātā́ ǀ gávām ǀ asi ǀ

utá ǀ uṣaḥ ǀ vásvaḥ ǀ īśiṣe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ sakhā ǀ asi ǀ aśvinoḥ ǀ uta ǀ mātā ǀ gavām ǀ asi ǀ

uta ǀ uṣaḥ ǀ vasvaḥ ǀ īśiṣe ǁ

04.052.04   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या॒व॒यद्द्वे॑षसं त्वा चिकि॒त्वित्सू॑नृतावरि ।

प्रति॒ स्तोमै॑रभुत्स्महि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यावयद्द्वेषसं त्वा चिकित्वित्सूनृतावरि ।

प्रति स्तोमैरभुत्स्महि ॥

Samhita Transcription Accented

yāvayáddveṣasam tvā cikitvítsūnṛtāvari ǀ

práti stómairabhutsmahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yāvayaddveṣasam tvā cikitvitsūnṛtāvari ǀ

prati stomairabhutsmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒व॒यत्ऽद्वे॑षसम् । त्वा॒ । चि॒कि॒त्वित् । सू॒नृ॒ता॒ऽव॒रि॒ ।

प्रति॑ । स्तोमैः॑ । अ॒भु॒त्स्म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यवयत्ऽद्वेषसम् । त्वा । चिकित्वित् । सूनृताऽवरि ।

प्रति । स्तोमैः । अभुत्स्महि ॥

Padapatha Transcription Accented

yavayát-dveṣasam ǀ tvā ǀ cikitvít ǀ sūnṛtā-vari ǀ

práti ǀ stómaiḥ ǀ abhutsmahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yavayat-dveṣasam ǀ tvā ǀ cikitvit ǀ sūnṛtā-vari ǀ

prati ǀ stomaiḥ ǀ abhutsmahi ǁ

04.052.05   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॑ भ॒द्रा अ॑दृक्षत॒ गवां॒ सर्गा॒ न र॒श्मयः॑ ।

ओषा अ॑प्रा उ॒रु ज्रयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मयः ।

ओषा अप्रा उरु ज्रयः ॥

Samhita Transcription Accented

práti bhadrā́ adṛkṣata gávām sárgā ná raśmáyaḥ ǀ

óṣā́ aprā urú jráyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati bhadrā adṛkṣata gavām sargā na raśmayaḥ ǀ

oṣā aprā uru jrayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । भ॒द्राः । अ॒दृ॒क्ष॒त॒ । गवा॑म् । सर्गाः॑ । न । र॒श्मयः॑ ।

आ । उ॒षाः । अ॒प्राः॒ । उ॒रु । ज्रयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । भद्राः । अदृक्षत । गवाम् । सर्गाः । न । रश्मयः ।

आ । उषाः । अप्राः । उरु । ज्रयः ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ bhadrā́ḥ ǀ adṛkṣata ǀ gávām ǀ sárgāḥ ǀ ná ǀ raśmáyaḥ ǀ

ā́ ǀ uṣā́ḥ ǀ aprāḥ ǀ urú ǀ jráyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ bhadrāḥ ǀ adṛkṣata ǀ gavām ǀ sargāḥ ǀ na ǀ raśmayaḥ ǀ

ā ǀ uṣāḥ ǀ aprāḥ ǀ uru ǀ jrayaḥ ǁ

04.052.06   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒प॒प्रुषी॑ विभावरि॒ व्या॑व॒र्ज्योति॑षा॒ तमः॑ ।

उषो॒ अनु॑ स्व॒धाम॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपप्रुषी विभावरि व्यावर्ज्योतिषा तमः ।

उषो अनु स्वधामव ॥

Samhita Transcription Accented

āpaprúṣī vibhāvari vyā́varjyótiṣā támaḥ ǀ

úṣo ánu svadhā́mava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpapruṣī vibhāvari vyāvarjyotiṣā tamaḥ ǀ

uṣo anu svadhāmava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒ऽप॒प्रुषी॑ । वि॒भा॒ऽव॒रि॒ । वि । आ॒वः॒ । ज्योति॑षा । तमः॑ ।

उषः॑ । अनु॑ । स्व॒धाम् । अ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आऽपप्रुषी । विभाऽवरि । वि । आवः । ज्योतिषा । तमः ।

उषः । अनु । स्वधाम् । अव ॥

Padapatha Transcription Accented

ā-paprúṣī ǀ vibhā-vari ǀ ví ǀ āvaḥ ǀ jyótiṣā ǀ támaḥ ǀ

úṣaḥ ǀ ánu ǀ svadhā́m ǀ ava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā-papruṣī ǀ vibhā-vari ǀ vi ǀ āvaḥ ǀ jyotiṣā ǀ tamaḥ ǀ

uṣaḥ ǀ anu ǀ svadhām ǀ ava ǁ

04.052.07   (Mandala. Sukta. Rik)

3.8.03.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

04.05.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ द्यां त॑नोषि र॒श्मिभि॒रांतरि॑क्षमु॒रु प्रि॒यं ।

उषः॑ शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ द्यां तनोषि रश्मिभिरांतरिक्षमुरु प्रियं ।

उषः शुक्रेण शोचिषा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ dyā́m tanoṣi raśmíbhirā́ntárikṣamurú priyám ǀ

úṣaḥ śukréṇa śocíṣā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā dyām tanoṣi raśmibhirāntarikṣamuru priyam ǀ

uṣaḥ śukreṇa śociṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । द्याम् । त॒नो॒षि॒ । र॒श्मिऽभिः॑ । आ । अ॒न्तरि॑क्षम् । उ॒रु । प्रि॒यम् ।

उषः॑ । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । द्याम् । तनोषि । रश्मिऽभिः । आ । अन्तरिक्षम् । उरु । प्रियम् ।

उषः । शुक्रेण । शोचिषा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ dyā́m ǀ tanoṣi ǀ raśmí-bhiḥ ǀ ā́ ǀ antárikṣam ǀ urú ǀ priyám ǀ

úṣaḥ ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ dyām ǀ tanoṣi ǀ raśmi-bhiḥ ǀ ā ǀ antarikṣam ǀ uru ǀ priyam ǀ

uṣaḥ ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǁ