SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 13

 

1. Info

To:    agni
From:   sutambhara ātreya
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 4, 5); gāyatrī (2, 6); virāḍgāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.013.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्चं॑तस्त्वा हवाम॒हेऽर्चं॑तः॒ समि॑धीमहि ।

अग्ने॒ अर्चं॑त ऊ॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्चंतस्त्वा हवामहेऽर्चंतः समिधीमहि ।

अग्ने अर्चंत ऊतये ॥

Samhita Transcription Accented

árcantastvā havāmahé’rcantaḥ sámidhīmahi ǀ

ágne árcanta ūtáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arcantastvā havāmahe’rcantaḥ samidhīmahi ǀ

agne arcanta ūtaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्च॑न्तः । त्वा॒ । ह॒वा॒म॒हे॒ । अर्च॑न्तः । सम् । इ॒धी॒म॒हि॒ ।

अग्ने॑ । अर्च॑न्तः । ऊ॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्चन्तः । त्वा । हवामहे । अर्चन्तः । सम् । इधीमहि ।

अग्ने । अर्चन्तः । ऊतये ॥

Padapatha Transcription Accented

árcantaḥ ǀ tvā ǀ havāmahe ǀ árcantaḥ ǀ sám ǀ idhīmahi ǀ

ágne ǀ árcantaḥ ǀ ūtáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arcantaḥ ǀ tvā ǀ havāmahe ǀ arcantaḥ ǀ sam ǀ idhīmahi ǀ

agne ǀ arcantaḥ ǀ ūtaye ǁ

05.013.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्नेः स्तोमं॑ मनामहे सि॒ध्रम॒द्य दि॑वि॒स्पृशः॑ ।

दे॒वस्य॑ द्रविण॒स्यवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्नेः स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः ।

देवस्य द्रविणस्यवः ॥

Samhita Transcription Accented

agnéḥ stómam manāmahe sidhrámadyá divispṛ́śaḥ ǀ

devásya draviṇasyávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agneḥ stomam manāmahe sidhramadya divispṛśaḥ ǀ

devasya draviṇasyavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्नेः । स्तोम॑म् । म॒ना॒म॒हे॒ । सि॒ध्रम् । अ॒द्य । दि॒वि॒ऽस्पृशः॑ ।

दे॒वस्य॑ । द्र॒वि॒ण॒स्यवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्नेः । स्तोमम् । मनामहे । सिध्रम् । अद्य । दिविऽस्पृशः ।

देवस्य । द्रविणस्यवः ॥

Padapatha Transcription Accented

agnéḥ ǀ stómam ǀ manāmahe ǀ sidhrám ǀ adyá ǀ divi-spṛ́śaḥ ǀ

devásya ǀ draviṇasyávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agneḥ ǀ stomam ǀ manāmahe ǀ sidhram ǀ adya ǀ divi-spṛśaḥ ǀ

devasya ǀ draviṇasyavaḥ ǁ

05.013.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निर्जु॑षत नो॒ गिरो॒ होता॒ यो मानु॑षे॒ष्वा ।

स य॑क्ष॒द्दैव्यं॒ जनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा ।

स यक्षद्दैव्यं जनं ॥

Samhita Transcription Accented

agnírjuṣata no gíro hótā yó mā́nuṣeṣvā́ ǀ

sá yakṣaddáivyam jánam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnirjuṣata no giro hotā yo mānuṣeṣvā ǀ

sa yakṣaddaivyam janam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निः । जु॒ष॒त॒ । नः॒ । गिरः॑ । होता॑ । यः । मानु॑षेषु । आ ।

सः । य॒क्ष॒त् । दैव्य॑म् । जन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निः । जुषत । नः । गिरः । होता । यः । मानुषेषु । आ ।

सः । यक्षत् । दैव्यम् । जनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agníḥ ǀ juṣata ǀ naḥ ǀ gíraḥ ǀ hótā ǀ yáḥ ǀ mā́nuṣeṣu ǀ ā́ ǀ

sáḥ ǀ yakṣat ǀ dáivyam ǀ jánam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agniḥ ǀ juṣata ǀ naḥ ǀ giraḥ ǀ hotā ǀ yaḥ ǀ mānuṣeṣu ǀ ā ǀ

saḥ ǀ yakṣat ǀ daivyam ǀ janam ǁ

05.013.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वम॑ग्ने स॒प्रथा॑ असि॒ जुष्टो॒ होता॒ वरे॑ण्यः ।

त्वया॑ य॒ज्ञं वि त॑न्वते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः ।

त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥

Samhita Transcription Accented

tvámagne sapráthā asi júṣṭo hótā váreṇyaḥ ǀ

tváyā yajñám ví tanvate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamagne saprathā asi juṣṭo hotā vareṇyaḥ ǀ

tvayā yajñam vi tanvate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । अ॒ग्ने॒ । स॒ऽप्रथाः॑ । अ॒सि॒ । जुष्टः॑ । होता॑ । वरे॑ण्यः ।

त्वया॑ । य॒ज्ञम् । वि । त॒न्व॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । अग्ने । सऽप्रथाः । असि । जुष्टः । होता । वरेण्यः ।

त्वया । यज्ञम् । वि । तन्वते ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ agne ǀ sa-práthāḥ ǀ asi ǀ júṣṭaḥ ǀ hótā ǀ váreṇyaḥ ǀ

tváyā ǀ yajñám ǀ ví ǀ tanvate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ agne ǀ sa-prathāḥ ǀ asi ǀ juṣṭaḥ ǀ hotā ǀ vareṇyaḥ ǀ

tvayā ǀ yajñam ǀ vi ǀ tanvate ǁ

05.013.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वाम॑ग्ने वाज॒सात॑मं॒ विप्रा॑ वर्धंति॒ सुष्टु॑तं ।

स नो॑ रास्व सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धंति सुष्टुतं ।

स नो रास्व सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́magne vājasā́tamam víprā vardhanti súṣṭutam ǀ

sá no rāsva suvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāmagne vājasātamam viprā vardhanti suṣṭutam ǀ

sa no rāsva suvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । अ॒ग्ने॒ । वा॒ज॒ऽसात॑मम् । विप्राः॑ । व॒र्ध॒न्ति॒ । सुऽस्तु॑तम् ।

सः । नः॒ । रा॒स्व॒ । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । अग्ने । वाजऽसातमम् । विप्राः । वर्धन्ति । सुऽस्तुतम् ।

सः । नः । रास्व । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ agne ǀ vāja-sā́tamam ǀ víprāḥ ǀ vardhanti ǀ sú-stutam ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ rāsva ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ agne ǀ vāja-sātamam ǀ viprāḥ ǀ vardhanti ǀ su-stutam ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ rāsva ǀ su-vīryam ǁ

05.013.06   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.05.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ ने॒मिर॒राँ इ॑व दे॒वांस्त्वं प॑रि॒भूर॑सि ।

आ राध॑श्चि॒त्रमृं॑जसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने नेमिरराँ इव देवांस्त्वं परिभूरसि ।

आ राधश्चित्रमृंजसे ॥

Samhita Transcription Accented

ágne nemírarā́m̐ iva devā́ṃstvám paribhū́rasi ǀ

ā́ rā́dhaścitrámṛñjase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne nemirarām̐ iva devāṃstvam paribhūrasi ǀ

ā rādhaścitramṛñjase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । ने॒मिः । अ॒रान्ऽइ॑व । दे॒वान् । त्वम् । प॒रि॒ऽभूः । अ॒सि॒ ।

आ । राधः॑ । चि॒त्रम् । ऋ॒ञ्ज॒से॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । नेमिः । अरान्ऽइव । देवान् । त्वम् । परिऽभूः । असि ।

आ । राधः । चित्रम् । ऋञ्जसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ nemíḥ ǀ arā́n-iva ǀ devā́n ǀ tvám ǀ pari-bhū́ḥ ǀ asi ǀ

ā́ ǀ rā́dhaḥ ǀ citrám ǀ ṛñjase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ nemiḥ ǀ arān-iva ǀ devān ǀ tvam ǀ pari-bhūḥ ǀ asi ǀ

ā ǀ rādhaḥ ǀ citram ǀ ṛñjase ǁ