SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 14

 

1. Info

To:    agni
From:   sutambhara ātreya
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 4-6); virāḍgāyatrī (2); gāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.014.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं स्तोमे॑न बोधय समिधा॒नो अम॑र्त्यं ।

ह॒व्या दे॒वेषु॑ नो दधत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यं ।

हव्या देवेषु नो दधत् ॥

Samhita Transcription Accented

agním stómena bodhaya samidhānó ámartyam ǀ

havyā́ devéṣu no dadhat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim stomena bodhaya samidhāno amartyam ǀ

havyā deveṣu no dadhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । स्तोमे॑न । बो॒ध॒य॒ । स॒म्ऽइ॒धा॒नः । अम॑र्त्यम् ।

ह॒व्या । दे॒वेषु॑ । नः॒ । द॒ध॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । स्तोमेन । बोधय । सम्ऽइधानः । अमर्त्यम् ।

हव्या । देवेषु । नः । दधत् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ stómena ǀ bodhaya ǀ sam-idhānáḥ ǀ ámartyam ǀ

havyā́ ǀ devéṣu ǀ naḥ ǀ dadhat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ stomena ǀ bodhaya ǀ sam-idhānaḥ ǀ amartyam ǀ

havyā ǀ deveṣu ǀ naḥ ǀ dadhat ǁ

05.014.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तम॑ध्व॒रेष्वी॑ळते दे॒वं मर्ता॒ अम॑र्त्यं ।

यजि॑ष्ठं॒ मानु॑षे॒ जने॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमर्त्यं ।

यजिष्ठं मानुषे जने ॥

Samhita Transcription Accented

támadhvaréṣvīḷate devám mártā ámartyam ǀ

yájiṣṭham mā́nuṣe jáne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tamadhvareṣvīḷate devam martā amartyam ǀ

yajiṣṭham mānuṣe jane ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । अ॒ध्व॒रेषु॑ । ई॒ळ॒ते॒ । दे॒वम् । मर्ताः॑ । अम॑र्त्यम् ।

यजि॑ष्ठम् । मानु॑षे । जने॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । अध्वरेषु । ईळते । देवम् । मर्ताः । अमर्त्यम् ।

यजिष्ठम् । मानुषे । जने ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ adhvaréṣu ǀ īḷate ǀ devám ǀ mártāḥ ǀ ámartyam ǀ

yájiṣṭham ǀ mā́nuṣe ǀ jáne ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ adhvareṣu ǀ īḷate ǀ devam ǀ martāḥ ǀ amartyam ǀ

yajiṣṭham ǀ mānuṣe ǀ jane ǁ

05.014.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.120   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं हि शश्वं॑त॒ ईळ॑ते स्रु॒चा दे॒वं घृ॑त॒श्चुता॑ ।

अ॒ग्निं ह॒व्याय॒ वोळ्ह॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं हि शश्वंत ईळते स्रुचा देवं घृतश्चुता ।

अग्निं हव्याय वोळ्हवे ॥

Samhita Transcription Accented

tám hí śáśvanta ī́ḷate srucā́ devám ghṛtaścútā ǀ

agním havyā́ya vóḷhave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam hi śaśvanta īḷate srucā devam ghṛtaścutā ǀ

agnim havyāya voḷhave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । हि । शश्व॑न्तः । ईळ॑ते । स्रु॒चा । दे॒वम् । घृ॒त॒ऽश्चुता॑ ।

अ॒ग्निम् । ह॒व्याय॑ । वोळ्ह॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । हि । शश्वन्तः । ईळते । स्रुचा । देवम् । घृतऽश्चुता ।

अग्निम् । हव्याय । वोळ्हवे ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ hí ǀ śáśvantaḥ ǀ ī́ḷate ǀ srucā́ ǀ devám ǀ ghṛta-ścútā ǀ

agním ǀ havyā́ya ǀ vóḷhave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ hi ǀ śaśvantaḥ ǀ īḷate ǀ srucā ǀ devam ǀ ghṛta-ścutā ǀ

agnim ǀ havyāya ǀ voḷhave ǁ

05.014.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.121   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निर्जा॒तो अ॑रोचत॒ घ्नंदस्यूं॒ज्योति॑षा॒ तमः॑ ।

अविं॑द॒द्गा अ॒पः स्वः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निर्जातो अरोचत घ्नंदस्यूंज्योतिषा तमः ।

अविंदद्गा अपः स्वः ॥

Samhita Transcription Accented

agnírjātó arocata ghnándásyūñjyótiṣā támaḥ ǀ

ávindadgā́ apáḥ sváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnirjāto arocata ghnandasyūñjyotiṣā tamaḥ ǀ

avindadgā apaḥ svaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निः । जा॒तः । अ॒रो॒च॒त॒ । घ्नन् । दस्यू॑न् । ज्योति॑षा । तमः॑ ।

अवि॑न्दत् । गाः । अ॒पः । स्वः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निः । जातः । अरोचत । घ्नन् । दस्यून् । ज्योतिषा । तमः ।

अविन्दत् । गाः । अपः । स्वः ॥

Padapatha Transcription Accented

agníḥ ǀ jātáḥ ǀ arocata ǀ ghnán ǀ dásyūn ǀ jyótiṣā ǀ támaḥ ǀ

ávindat ǀ gā́ḥ ǀ apáḥ ǀ sváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agniḥ ǀ jātaḥ ǀ arocata ǀ ghnan ǀ dasyūn ǀ jyotiṣā ǀ tamaḥ ǀ

avindat ǀ gāḥ ǀ apaḥ ǀ svaḥ ǁ

05.014.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.122   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निमी॒ळेन्यं॑ क॒विं घृ॒तपृ॑ष्ठं सपर्यत ।

वेतु॑ मे शृ॒णव॒द्धवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निमीळेन्यं कविं घृतपृष्ठं सपर्यत ।

वेतु मे शृणवद्धवं ॥

Samhita Transcription Accented

agnímīḷényam kavím ghṛtápṛṣṭham saparyata ǀ

vétu me śṛṇávaddhávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnimīḷenyam kavim ghṛtapṛṣṭham saparyata ǀ

vetu me śṛṇavaddhavam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । ई॒ळेन्य॑म् । क॒विम् । घृ॒तऽपृ॑ष्ठम् । स॒प॒र्य॒त॒ ।

वेतु॑ । मे॒ । शृ॒णव॑त् । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । ईळेन्यम् । कविम् । घृतऽपृष्ठम् । सपर्यत ।

वेतु । मे । शृणवत् । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ īḷényam ǀ kavím ǀ ghṛtá-pṛṣṭham ǀ saparyata ǀ

vétu ǀ me ǀ śṛṇávat ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ īḷenyam ǀ kavim ǀ ghṛta-pṛṣṭham ǀ saparyata ǀ

vetu ǀ me ǀ śṛṇavat ǀ havam ǁ

05.014.06   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.06.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.01.123   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं घृ॒तेन॑ वावृधुः॒ स्तोमे॑भिर्वि॒श्वच॑र्षणिं ।

स्वा॒धीभि॑र्वच॒स्युभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं घृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणिं ।

स्वाधीभिर्वचस्युभिः ॥

Samhita Transcription Accented

agním ghṛténa vāvṛdhuḥ stómebhirviśvácarṣaṇim ǀ

svādhī́bhirvacasyúbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim ghṛtena vāvṛdhuḥ stomebhirviśvacarṣaṇim ǀ

svādhībhirvacasyubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । घृ॒तेन॑ । व॒वृ॒धुः॒ । स्तोमे॑भिः । वि॒श्वऽच॑र्षणिम् ।

सु॒ऽआ॒धीभिः॑ । व॒च॒स्युऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । घृतेन । ववृधुः । स्तोमेभिः । विश्वऽचर्षणिम् ।

सुऽआधीभिः । वचस्युऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ ghṛténa ǀ vavṛdhuḥ ǀ stómebhiḥ ǀ viśvá-carṣaṇim ǀ

su-ādhī́bhiḥ ǀ vacasyú-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ ghṛtena ǀ vavṛdhuḥ ǀ stomebhiḥ ǀ viśva-carṣaṇim ǀ

su-ādhībhiḥ ǀ vacasyu-bhiḥ ǁ