SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 18

 

1. Info

To:    agni
From:   mṛktavāhas dvita ātreya
Metres:   1st set of styles: virāḍanuṣṭup (1, 4); nicṛdanuṣṭup (2); bhuriguṣṇik (3); bhurigbṛhatī (5)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-4); paṅkti (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.018.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रा॒तर॒ग्निः पु॑रुप्रि॒यो वि॒शः स्त॑वे॒ताति॑थिः ।

विश्वा॑नि॒ यो अम॑र्त्यो ह॒व्या मर्ते॑षु॒ रण्य॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः ।

विश्वानि यो अमर्त्यो हव्या मर्तेषु रण्यति ॥

Samhita Transcription Accented

prātáragníḥ purupriyó viśáḥ stavetā́tithiḥ ǀ

víśvāni yó ámartyo havyā́ márteṣu ráṇyati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prātaragniḥ purupriyo viśaḥ stavetātithiḥ ǀ

viśvāni yo amartyo havyā marteṣu raṇyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रा॒तः । अ॒ग्निः । पु॒रु॒ऽप्रि॒यः । वि॒शः । स्त॒वे॒त॒ । अति॑थिः ।

विश्वा॑नि । यः । अम॑र्त्यः । ह॒व्या । मर्ते॑षु । रण्य॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रातः । अग्निः । पुरुऽप्रियः । विशः । स्तवेत । अतिथिः ।

विश्वानि । यः । अमर्त्यः । हव्या । मर्तेषु । रण्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

prātáḥ ǀ agníḥ ǀ puru-priyáḥ ǀ viśáḥ ǀ staveta ǀ átithiḥ ǀ

víśvāni ǀ yáḥ ǀ ámartyaḥ ǀ havyā́ ǀ márteṣu ǀ ráṇyati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prātaḥ ǀ agniḥ ǀ puru-priyaḥ ǀ viśaḥ ǀ staveta ǀ atithiḥ ǀ

viśvāni ǀ yaḥ ǀ amartyaḥ ǀ havyā ǀ marteṣu ǀ raṇyati ǁ

05.018.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्वि॒ताय॑ मृ॒क्तवा॑हसे॒ स्वस्य॒ दक्ष॑स्य मं॒हना॑ ।

इंदुं॒ स ध॑त्त आनु॒षक्स्तो॒ता चि॑त्ते अमर्त्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्विताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना ।

इंदुं स धत्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमर्त्य ॥

Samhita Transcription Accented

dvitā́ya mṛktávāhase svásya dákṣasya maṃhánā ǀ

índum sá dhatta ānuṣákstotā́ citte amartya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dvitāya mṛktavāhase svasya dakṣasya maṃhanā ǀ

indum sa dhatta ānuṣakstotā citte amartya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्वि॒ताय॑ । मृ॒क्तऽवा॑हसे । स्वस्य॑ । दक्ष॑स्य । मं॒हना॑ ।

इन्दु॑म् । सः । ध॒त्ते॒ । आ॒नु॒षक् । स्तो॒ता । चि॒त् । ते॒ । अ॒म॒र्त्य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्विताय । मृक्तऽवाहसे । स्वस्य । दक्षस्य । मंहना ।

इन्दुम् । सः । धत्ते । आनुषक् । स्तोता । चित् । ते । अमर्त्य ॥

Padapatha Transcription Accented

dvitā́ya ǀ mṛktá-vāhase ǀ svásya ǀ dákṣasya ǀ maṃhánā ǀ

índum ǀ sáḥ ǀ dhatte ǀ ānuṣák ǀ stotā́ ǀ cit ǀ te ǀ amartya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dvitāya ǀ mṛkta-vāhase ǀ svasya ǀ dakṣasya ǀ maṃhanā ǀ

indum ǀ saḥ ǀ dhatte ǀ ānuṣak ǀ stotā ǀ cit ǀ te ǀ amartya ǁ

05.018.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं वो॑ दी॒र्घायु॑शोचिषं गि॒रा हु॑वे म॒घोनां॑ ।

अरि॑ष्टो॒ येषां॒ रथो॒ व्य॑श्वदाव॒न्नीय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनां ।

अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदावन्नीयते ॥

Samhita Transcription Accented

tám vo dīrghā́yuśociṣam girā́ huve maghónām ǀ

áriṣṭo yéṣām rátho vyáśvadāvannī́yate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam vo dīrghāyuśociṣam girā huve maghonām ǀ

ariṣṭo yeṣām ratho vyaśvadāvannīyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । वः॒ । दी॒र्घायु॑ऽशोचिषम् । गि॒रा । हु॒वे॒ । म॒घोना॑म् ।

अरि॑ष्टः । येषा॑म् । रथः॑ । वि । अ॒श्व॒ऽदा॒व॒न् । ईय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । वः । दीर्घायुऽशोचिषम् । गिरा । हुवे । मघोनाम् ।

अरिष्टः । येषाम् । रथः । वि । अश्वऽदावन् । ईयते ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ vaḥ ǀ dīrghā́yu-śociṣam ǀ girā́ ǀ huve ǀ maghónām ǀ

áriṣṭaḥ ǀ yéṣām ǀ ráthaḥ ǀ ví ǀ aśva-dāvan ǀ ī́yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ vaḥ ǀ dīrghāyu-śociṣam ǀ girā ǀ huve ǀ maghonām ǀ

ariṣṭaḥ ǀ yeṣām ǀ rathaḥ ǀ vi ǀ aśva-dāvan ǀ īyate ǁ

05.018.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒त्रा वा॒ येषु॒ दीधि॑तिरा॒सन्नु॒क्था पांति॒ ये ।

स्ती॒र्णं ब॒र्हिः स्व॑र्णरे॒ श्रवां॑सि दधिरे॒ परि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चित्रा वा येषु दीधितिरासन्नुक्था पांति ये ।

स्तीर्णं बर्हिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ॥

Samhita Transcription Accented

citrā́ vā yéṣu dī́dhitirāsánnukthā́ pā́nti yé ǀ

stīrṇám barhíḥ svárṇare śrávāṃsi dadhire pári ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

citrā vā yeṣu dīdhitirāsannukthā pānti ye ǀ

stīrṇam barhiḥ svarṇare śravāṃsi dadhire pari ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒त्रा । वा॒ । येषु॑ । दीधि॑तिः । आ॒सन् । उ॒क्था । पान्ति॑ । ये ।

स्ती॒र्णम् । ब॒र्हिः । स्वः॑ऽनरे । श्रवां॑सि । द॒धि॒रे॒ । परि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चित्रा । वा । येषु । दीधितिः । आसन् । उक्था । पान्ति । ये ।

स्तीर्णम् । बर्हिः । स्वःऽनरे । श्रवांसि । दधिरे । परि ॥

Padapatha Transcription Accented

citrā́ ǀ vā ǀ yéṣu ǀ dī́dhitiḥ ǀ āsán ǀ ukthā́ ǀ pā́nti ǀ yé ǀ

stīrṇám ǀ barhíḥ ǀ sváḥ-nare ǀ śrávāṃsi ǀ dadhire ǀ pári ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

citrā ǀ vā ǀ yeṣu ǀ dīdhitiḥ ǀ āsan ǀ ukthā ǀ pānti ǀ ye ǀ

stīrṇam ǀ barhiḥ ǀ svaḥ-nare ǀ śravāṃsi ǀ dadhire ǀ pari ǁ

05.018.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये मे॑ पंचा॒शतं॑ द॒दुरश्वा॑नां स॒धस्तु॑ति ।

द्यु॒मद॑ग्ने॒ महि॒ श्रवो॑ बृ॒हत्कृ॑धि म॒घोनां॑ नृ॒वद॑मृत नृ॒णां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये मे पंचाशतं ददुरश्वानां सधस्तुति ।

द्युमदग्ने महि श्रवो बृहत्कृधि मघोनां नृवदमृत नृणां ॥

Samhita Transcription Accented

yé me pañcāśátam dadúráśvānām sadhástuti ǀ

dyumádagne máhi śrávo bṛhátkṛdhi maghónām nṛvádamṛta nṛṇā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye me pañcāśatam daduraśvānām sadhastuti ǀ

dyumadagne mahi śravo bṛhatkṛdhi maghonām nṛvadamṛta nṛṇām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । मे॒ । प॒ञ्चा॒शत॑म् । द॒दुः । अश्वा॑नाम् । स॒धऽस्तु॑ति ।

द्यु॒ऽमत् । अ॒ग्ने॒ । महि॑ । श्रवः॑ । बृ॒हत् । कृ॒धि॒ । म॒घोना॑म् । नृ॒ऽवत् । अ॒मृ॒त॒ । नृ॒णाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । मे । पञ्चाशतम् । ददुः । अश्वानाम् । सधऽस्तुति ।

द्युऽमत् । अग्ने । महि । श्रवः । बृहत् । कृधि । मघोनाम् । नृऽवत् । अमृत । नृणाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ me ǀ pañcāśátam ǀ dadúḥ ǀ áśvānām ǀ sadhá-stuti ǀ

dyu-mát ǀ agne ǀ máhi ǀ śrávaḥ ǀ bṛhát ǀ kṛdhi ǀ maghónām ǀ nṛ-vát ǀ amṛta ǀ nṛṇā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ me ǀ pañcāśatam ǀ daduḥ ǀ aśvānām ǀ sadha-stuti ǀ

dyu-mat ǀ agne ǀ mahi ǀ śravaḥ ǀ bṛhat ǀ kṛdhi ǀ maghonām ǀ nṛ-vat ǀ amṛta ǀ nṛṇām ǁ