SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 20

 

1. Info

To:    agni
From:   prayasvanta ātreya
Metres:   1st set of styles: virāḍanuṣṭup (1, 3); nicṛdanuṣṭup (2); paṅktiḥ (4)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-3); paṅkti (4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.020.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यम॑ग्ने वाजसातम॒ त्वं चि॒न्मन्य॑से र॒यिं ।

तं नो॑ गी॒र्भिः श्र॒वाय्यं॑ देव॒त्रा प॑नया॒ युजं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यमग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिं ।

तं नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजं ॥

Samhita Transcription Accented

yámagne vājasātama tvám cinmányase rayím ǀ

tám no gīrbhíḥ śravā́yyam devatrā́ panayā yújam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yamagne vājasātama tvam cinmanyase rayim ǀ

tam no gīrbhiḥ śravāyyam devatrā panayā yujam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यम् । अ॒ग्ने॒ । वा॒ज॒ऽसा॒त॒म॒ । त्वम् । चि॒त् । मन्य॑से । र॒यिम् ।

तम् । नः॒ । गीः॒ऽभिः । श्र॒वाय्य॑म् । दे॒व॒ऽत्रा । प॒न॒य॒ । युज॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यम् । अग्ने । वाजऽसातम । त्वम् । चित् । मन्यसे । रयिम् ।

तम् । नः । गीःऽभिः । श्रवाय्यम् । देवऽत्रा । पनय । युजम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yám ǀ agne ǀ vāja-sātama ǀ tvám ǀ cit ǀ mányase ǀ rayím ǀ

tám ǀ naḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ śravā́yyam ǀ deva-trā́ ǀ panaya ǀ yújam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yam ǀ agne ǀ vāja-sātama ǀ tvam ǀ cit ǀ manyase ǀ rayim ǀ

tam ǀ naḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ śravāyyam ǀ deva-trā ǀ panaya ǀ yujam ǁ

05.020.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये अ॑ग्ने॒ नेरयं॑ति ते वृ॒द्धा उ॒ग्रस्य॒ शव॑सः ।

अप॒ द्वेषो॒ अप॒ ह्वरो॒ऽन्यव्र॑तस्य सश्चिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये अग्ने नेरयंति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः ।

अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य सश्चिरे ॥

Samhita Transcription Accented

yé agne néráyanti te vṛddhā́ ugrásya śávasaḥ ǀ

ápa dvéṣo ápa hváro’nyávratasya saścire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye agne nerayanti te vṛddhā ugrasya śavasaḥ ǀ

apa dveṣo apa hvaro’nyavratasya saścire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । अ॒ग्ने॒ । न । ई॒रय॑न्ति । ते॒ । वृ॒द्धाः । उ॒ग्रस्य॑ । शव॑सः ।

अप॑ । द्वेषः॑ । अप॑ । ह्वरः॑ । अ॒न्यऽव्र॑तस्य । स॒श्चि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । अग्ने । न । ईरयन्ति । ते । वृद्धाः । उग्रस्य । शवसः ।

अप । द्वेषः । अप । ह्वरः । अन्यऽव्रतस्य । सश्चिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ agne ǀ ná ǀ īráyanti ǀ te ǀ vṛddhā́ḥ ǀ ugrásya ǀ śávasaḥ ǀ

ápa ǀ dvéṣaḥ ǀ ápa ǀ hváraḥ ǀ anyá-vratasya ǀ saścire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ agne ǀ na ǀ īrayanti ǀ te ǀ vṛddhāḥ ǀ ugrasya ǀ śavasaḥ ǀ

apa ǀ dveṣaḥ ǀ apa ǀ hvaraḥ ǀ anya-vratasya ǀ saścire ǁ

05.020.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

होता॑रं त्वा वृणीम॒हेऽग्ने॒ दक्ष॑स्य॒ साध॑नं ।

य॒ज्ञेषु॑ पू॒र्व्यं गि॒रा प्रय॑स्वंतो हवामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

होतारं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्षस्य साधनं ।

यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वंतो हवामहे ॥

Samhita Transcription Accented

hótāram tvā vṛṇīmahé’gne dákṣasya sā́dhanam ǀ

yajñéṣu pūrvyám girā́ práyasvanto havāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hotāram tvā vṛṇīmahe’gne dakṣasya sādhanam ǀ

yajñeṣu pūrvyam girā prayasvanto havāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

होता॑रम् । त्वा॒ । वृ॒णी॒म॒हे॒ । अग्ने॑ । दक्ष॑स्य । साध॑नम् ।

य॒ज्ञेषु॑ । पू॒र्व्यम् । गि॒रा । प्रय॑स्वन्तः । ह॒वा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

होतारम् । त्वा । वृणीमहे । अग्ने । दक्षस्य । साधनम् ।

यज्ञेषु । पूर्व्यम् । गिरा । प्रयस्वन्तः । हवामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

hótāram ǀ tvā ǀ vṛṇīmahe ǀ ágne ǀ dákṣasya ǀ sā́dhanam ǀ

yajñéṣu ǀ pūrvyám ǀ girā́ ǀ práyasvantaḥ ǀ havāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hotāram ǀ tvā ǀ vṛṇīmahe ǀ agne ǀ dakṣasya ǀ sādhanam ǀ

yajñeṣu ǀ pūrvyam ǀ girā ǀ prayasvantaḥ ǀ havāmahe ǁ

05.020.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒त्था यथा॑ त ऊ॒तये॒ सह॑सावंदि॒वेदि॑वे ।

रा॒य ऋ॒ताय॑ सुक्रतो॒ गोभिः॑ ष्याम सध॒मादो॑ वी॒रैः स्या॑म सध॒मादः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इत्था यथा त ऊतये सहसावंदिवेदिवे ।

राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरैः स्याम सधमादः ॥

Samhita Transcription Accented

itthā́ yáthā ta ūtáye sáhasāvandivédive ǀ

rāyá ṛtā́ya sukrato góbhiḥ ṣyāma sadhamā́do vīráiḥ syāma sadhamā́daḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

itthā yathā ta ūtaye sahasāvandivedive ǀ

rāya ṛtāya sukrato gobhiḥ ṣyāma sadhamādo vīraiḥ syāma sadhamādaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒त्था । यथा॑ । ते॒ । ऊ॒तये॑ । सह॑साऽवन् । दि॒वेऽदि॑वे ।

रा॒ये । ऋ॒ताय॑ । सु॒क्र॒तो॒ इति॑ सुऽक्रतो । गोभिः॑ । स्या॒म॒ । स॒ध॒ऽमादः॑ । वी॒रैः । स्या॒म॒ । स॒ध॒ऽमादः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इत्था । यथा । ते । ऊतये । सहसाऽवन् । दिवेऽदिवे ।

राये । ऋताय । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । गोभिः । स्याम । सधऽमादः । वीरैः । स्याम । सधऽमादः ॥

Padapatha Transcription Accented

itthā́ ǀ yáthā ǀ te ǀ ūtáye ǀ sáhasā-van ǀ divé-dive ǀ

rāyé ǀ ṛtā́ya ǀ sukrato íti su-krato ǀ góbhiḥ ǀ syāma ǀ sadha-mā́daḥ ǀ vīráiḥ ǀ syāma ǀ sadha-mā́daḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

itthā ǀ yathā ǀ te ǀ ūtaye ǀ sahasā-van ǀ dive-dive ǀ

rāye ǀ ṛtāya ǀ sukrato iti su-krato ǀ gobhiḥ ǀ syāma ǀ sadha-mādaḥ ǀ vīraiḥ ǀ syāma ǀ sadha-mādaḥ ǁ