SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 21

 

1. Info

To:    agni
From:   sasa ātreya
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1); bhuriguṣṇik (2); svarāḍuṣnik (3); nicṛdbṛhatī (4)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-3); paṅkti (4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.021.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒नु॒ष्वत्त्वा॒ नि धी॑महि मनु॒ष्वत्समि॑धीमहि ।

अग्ने॑ मनु॒ष्वदं॑गिरो दे॒वांदे॑वय॒ते य॑ज ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि ।

अग्ने मनुष्वदंगिरो देवांदेवयते यज ॥

Samhita Transcription Accented

manuṣváttvā ní dhīmahi manuṣvátsámidhīmahi ǀ

ágne manuṣvádaṅgiro devā́ndevayaté yaja ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

manuṣvattvā ni dhīmahi manuṣvatsamidhīmahi ǀ

agne manuṣvadaṅgiro devāndevayate yaja ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒नु॒ष्वत् । त्वा॒ । नि । धी॒म॒हि॒ । म॒नु॒ष्वत् । सम् । इ॒धी॒म॒हि॒ ।

अग्ने॑ । म॒नु॒ष्वत् । अ॒ङ्गि॒रः॒ । दे॒वान् । दे॒व॒ऽय॒ते । य॒ज॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मनुष्वत् । त्वा । नि । धीमहि । मनुष्वत् । सम् । इधीमहि ।

अग्ने । मनुष्वत् । अङ्गिरः । देवान् । देवऽयते । यज ॥

Padapatha Transcription Accented

manuṣvát ǀ tvā ǀ ní ǀ dhīmahi ǀ manuṣvát ǀ sám ǀ idhīmahi ǀ

ágne ǀ manuṣvát ǀ aṅgiraḥ ǀ devā́n ǀ deva-yaté ǀ yaja ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

manuṣvat ǀ tvā ǀ ni ǀ dhīmahi ǀ manuṣvat ǀ sam ǀ idhīmahi ǀ

agne ǀ manuṣvat ǀ aṅgiraḥ ǀ devān ǀ deva-yate ǀ yaja ǁ

05.021.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं हि मानु॑षे॒ जनेऽग्ने॒ सुप्री॑त इ॒ध्यसे॑ ।

स्रुच॑स्त्वा यंत्यानु॒षक्सुजा॑त॒ सर्पि॑रासुते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे ।

स्रुचस्त्वा यंत्यानुषक्सुजात सर्पिरासुते ॥

Samhita Transcription Accented

tvám hí mā́nuṣe jáné’gne súprīta idhyáse ǀ

srúcastvā yantyānuṣáksújāta sárpirāsute ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam hi mānuṣe jane’gne suprīta idhyase ǀ

srucastvā yantyānuṣaksujāta sarpirāsute ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । हि । मानु॑षे । जने॑ । अग्ने॑ । सुऽप्री॑तः । इ॒ध्यसे॑ ।

स्रुचः॑ । त्वा॒ । य॒न्ति॒ । आ॒नु॒षक् । सुऽजा॑त । सर्पिः॑ऽआसुते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । हि । मानुषे । जने । अग्ने । सुऽप्रीतः । इध्यसे ।

स्रुचः । त्वा । यन्ति । आनुषक् । सुऽजात । सर्पिःऽआसुते ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ hí ǀ mā́nuṣe ǀ jáne ǀ ágne ǀ sú-prītaḥ ǀ idhyáse ǀ

srúcaḥ ǀ tvā ǀ yanti ǀ ānuṣák ǀ sú-jāta ǀ sárpiḥ-āsute ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ hi ǀ mānuṣe ǀ jane ǀ agne ǀ su-prītaḥ ǀ idhyase ǀ

srucaḥ ǀ tvā ǀ yanti ǀ ānuṣak ǀ su-jāta ǀ sarpiḥ-āsute ǁ

05.021.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां विश्वे॑ स॒जोष॑सो दे॒वासो॑ दू॒तम॑क्रत ।

स॒प॒र्यंत॑स्त्वा कवे य॒ज्ञेषु॑ दे॒वमी॑ळते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत ।

सपर्यंतस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळते ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m víśve sajóṣaso devā́so dūtámakrata ǀ

saparyántastvā kave yajñéṣu devámīḷate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām viśve sajoṣaso devāso dūtamakrata ǀ

saparyantastvā kave yajñeṣu devamīḷate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । विश्वे॑ । स॒ऽजोष॑सः । दे॒वासः॑ । दू॒तम् । अ॒क्र॒त॒ ।

स॒प॒र्यन्तः॑ । त्वा॒ । क॒वे॒ । य॒ज्ञेषु॑ । दे॒वम् । ई॒ळ॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । विश्वे । सऽजोषसः । देवासः । दूतम् । अक्रत ।

सपर्यन्तः । त्वा । कवे । यज्ञेषु । देवम् । ईळते ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ víśve ǀ sa-jóṣasaḥ ǀ devā́saḥ ǀ dūtám ǀ akrata ǀ

saparyántaḥ ǀ tvā ǀ kave ǀ yajñéṣu ǀ devám ǀ īḷate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ viśve ǀ sa-joṣasaḥ ǀ devāsaḥ ǀ dūtam ǀ akrata ǀ

saparyantaḥ ǀ tvā ǀ kave ǀ yajñeṣu ǀ devam ǀ īḷate ǁ

05.021.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दे॒वं वो॑ देवय॒ज्यया॒ग्निमी॑ळीत॒ मर्त्यः॑ ।

समि॑द्धः शुक्र दीदिह्यृ॒तस्य॒ योनि॒मास॑दः स॒सस्य॒ योनि॒मास॑दः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

देवं वो देवयज्ययाग्निमीळीत मर्त्यः ।

समिद्धः शुक्र दीदिह्यृतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥

Samhita Transcription Accented

devám vo devayajyáyāgnímīḷīta mártyaḥ ǀ

sámiddhaḥ śukra dīdihyṛtásya yónimā́sadaḥ sasásya yónimā́sadaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

devam vo devayajyayāgnimīḷīta martyaḥ ǀ

samiddhaḥ śukra dīdihyṛtasya yonimāsadaḥ sasasya yonimāsadaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दे॒वम् । वः॒ । दे॒व॒ऽय॒ज्यया॑ । अ॒ग्निम् । ई॒ळी॒त॒ । मर्त्यः॑ ।

सम्ऽइ॑द्धः । शु॒क्र॒ । दी॒दि॒हि॒ । ऋ॒तस्य॑ । योनि॑म् । आ । अ॒स॒दः॒ । स॒सस्य॑ । योनि॑म् । आ । अ॒स॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

देवम् । वः । देवऽयज्यया । अग्निम् । ईळीत । मर्त्यः ।

सम्ऽइद्धः । शुक्र । दीदिहि । ऋतस्य । योनिम् । आ । असदः । ससस्य । योनिम् । आ । असदः ॥

Padapatha Transcription Accented

devám ǀ vaḥ ǀ deva-yajyáyā ǀ agním ǀ īḷīta ǀ mártyaḥ ǀ

sám-iddhaḥ ǀ śukra ǀ dīdihi ǀ ṛtásya ǀ yónim ǀ ā́ ǀ asadaḥ ǀ sasásya ǀ yónim ǀ ā́ ǀ asadaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

devam ǀ vaḥ ǀ deva-yajyayā ǀ agnim ǀ īḷīta ǀ martyaḥ ǀ

sam-iddhaḥ ǀ śukra ǀ dīdihi ǀ ṛtasya ǀ yonim ǀ ā ǀ asadaḥ ǀ sasasya ǀ yonim ǀ ā ǀ asadaḥ ǁ