SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 22

 

1. Info

To:    agni
From:   viśvasāman ātreya
Metres:   1st set of styles: svarāḍuṣnik (2, 3); virāḍanuṣṭup (1); bṛhatī (4)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-3); paṅkti (4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.022.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वि॑श्वसामन्नत्रि॒वदर्चा॑ पाव॒कशो॑चिषे ।

यो अ॑ध्व॒रेष्वीड्यो॒ होता॑ मं॒द्रत॑मो वि॒शि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र विश्वसामन्नत्रिवदर्चा पावकशोचिषे ।

यो अध्वरेष्वीड्यो होता मंद्रतमो विशि ॥

Samhita Transcription Accented

prá viśvasāmannatrivádárcā pāvakáśociṣe ǀ

yó adhvaréṣvī́ḍyo hótā mandrátamo viśí ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra viśvasāmannatrivadarcā pāvakaśociṣe ǀ

yo adhvareṣvīḍyo hotā mandratamo viśi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वि॒श्व॒ऽसा॒म॒न् । अ॒त्रि॒ऽवत् । अर्च॑ । पा॒व॒कऽशो॑चिषे ।

यः । अ॒ध्व॒रेषु॑ । ईड्यः॑ । होता॑ । म॒न्द्रऽत॑मः । वि॒शि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । विश्वऽसामन् । अत्रिऽवत् । अर्च । पावकऽशोचिषे ।

यः । अध्वरेषु । ईड्यः । होता । मन्द्रऽतमः । विशि ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ viśva-sāman ǀ atri-vát ǀ árca ǀ pāvaká-śociṣe ǀ

yáḥ ǀ adhvaréṣu ǀ ī́ḍyaḥ ǀ hótā ǀ mandrá-tamaḥ ǀ viśí ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ viśva-sāman ǀ atri-vat ǀ arca ǀ pāvaka-śociṣe ǀ

yaḥ ǀ adhvareṣu ǀ īḍyaḥ ǀ hotā ǀ mandra-tamaḥ ǀ viśi ǁ

05.022.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न्य१॒॑ग्निं जा॒तवे॑दसं॒ दधा॑ता दे॒वमृ॒त्विजं॑ ।

प्र य॒ज्ञ ए॑त्वानु॒षग॒द्या दे॒वव्य॑चस्तमः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न्यग्निं जातवेदसं दधाता देवमृत्विजं ।

प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः ॥

Samhita Transcription Accented

nyágním jātávedasam dádhātā devámṛtvíjam ǀ

prá yajñá etvānuṣágadyā́ devávyacastamaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nyagnim jātavedasam dadhātā devamṛtvijam ǀ

pra yajña etvānuṣagadyā devavyacastamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । अ॒ग्निम् । जा॒तऽवे॑दसम् । दधा॑त । दे॒वम् । ऋ॒त्विज॑म् ।

प्र । य॒ज्ञः । ए॒तु॒ । आ॒नु॒षक् । अ॒द्य । दे॒वव्य॑चःऽतमः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । अग्निम् । जातऽवेदसम् । दधात । देवम् । ऋत्विजम् ।

प्र । यज्ञः । एतु । आनुषक् । अद्य । देवव्यचःऽतमः ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ agním ǀ jātá-vedasam ǀ dádhāta ǀ devám ǀ ṛtvíjam ǀ

prá ǀ yajñáḥ ǀ etu ǀ ānuṣák ǀ adyá ǀ devávyacaḥ-tamaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ agnim ǀ jāta-vedasam ǀ dadhāta ǀ devam ǀ ṛtvijam ǀ

pra ǀ yajñaḥ ǀ etu ǀ ānuṣak ǀ adya ǀ devavyacaḥ-tamaḥ ǁ

05.022.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चि॒कि॒त्विन्म॑नसं त्वा दे॒वं मर्ता॑स ऊ॒तये॑ ।

वरे॑ण्यस्य॒ तेऽव॑स इया॒नासो॑ अमन्महि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

चिकित्विन्मनसं त्वा देवं मर्तास ऊतये ।

वरेण्यस्य तेऽवस इयानासो अमन्महि ॥

Samhita Transcription Accented

cikitvínmanasam tvā devám mártāsa ūtáye ǀ

váreṇyasya té’vasa iyānā́so amanmahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

cikitvinmanasam tvā devam martāsa ūtaye ǀ

vareṇyasya te’vasa iyānāso amanmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

चि॒कि॒त्वित्ऽम॑नसम् । त्वा॒ । दे॒वम् । मर्ता॑सः । ऊ॒तये॑ ।

वरे॑ण्यस्य । ते॒ । अव॑सः । इ॒या॒नासः॑ । अ॒म॒न्म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

चिकित्वित्ऽमनसम् । त्वा । देवम् । मर्तासः । ऊतये ।

वरेण्यस्य । ते । अवसः । इयानासः । अमन्महि ॥

Padapatha Transcription Accented

cikitvít-manasam ǀ tvā ǀ devám ǀ mártāsaḥ ǀ ūtáye ǀ

váreṇyasya ǀ te ǀ ávasaḥ ǀ iyānā́saḥ ǀ amanmahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

cikitvit-manasam ǀ tvā ǀ devam ǀ martāsaḥ ǀ ūtaye ǀ

vareṇyasya ǀ te ǀ avasaḥ ǀ iyānāsaḥ ǀ amanmahi ǁ

05.022.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.1.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.02.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ चिकि॒द्ध्य१॒॑स्य न॑ इ॒दं वचः॑ सहस्य ।

तं त्वा॑ सुशिप्र दंपते॒ स्तोमै॑र्वर्धं॒त्यत्र॑यो गी॒र्भिः शुं॑भं॒त्यत्र॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने चिकिद्ध्यस्य न इदं वचः सहस्य ।

तं त्वा सुशिप्र दंपते स्तोमैर्वर्धंत्यत्रयो गीर्भिः शुंभंत्यत्रयः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne cikiddhyásyá na idám vácaḥ sahasya ǀ

tám tvā suśipra dampate stómairvardhantyátrayo gīrbhíḥ śumbhantyátrayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne cikiddhyasya na idam vacaḥ sahasya ǀ

tam tvā suśipra dampate stomairvardhantyatrayo gīrbhiḥ śumbhantyatrayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । चि॒कि॒द्धि । अ॒स्य । नः॒ । इ॒दम् । वचः॑ । स॒ह॒स्य॒ ।

तम् । त्वा॒ । सु॒ऽशि॒प्र॒ । द॒म्ऽप॒ते॒ । स्तोमैः॑ । व॒र्ध॒न्ति॒ । अत्र॑यः । गीः॒ऽभिः । शु॒म्भ॒न्ति॒ । अत्र॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । चिकिद्धि । अस्य । नः । इदम् । वचः । सहस्य ।

तम् । त्वा । सुऽशिप्र । दम्ऽपते । स्तोमैः । वर्धन्ति । अत्रयः । गीःऽभिः । शुम्भन्ति । अत्रयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ cikiddhí ǀ asyá ǀ naḥ ǀ idám ǀ vácaḥ ǀ sahasya ǀ

tám ǀ tvā ǀ su-śipra ǀ dam-pate ǀ stómaiḥ ǀ vardhanti ǀ átrayaḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ śumbhanti ǀ átrayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ cikiddhi ǀ asya ǀ naḥ ǀ idam ǀ vacaḥ ǀ sahasya ǀ

tam ǀ tvā ǀ su-śipra ǀ dam-pate ǀ stomaiḥ ǀ vardhanti ǀ atrayaḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ śumbhanti ǀ atrayaḥ ǁ