SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 38

 

1. Info

To:    indra
From:   atri bhauma
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (2-4); anuṣṭup (1); virāḍanuṣṭup (5)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.038.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.2.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.03.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒रोष्ट॑ इंद्र॒ राध॑सो वि॒भ्वी रा॒तिः श॑तक्रतो ।

अधा॑ नो विश्वचर्षणे द्यु॒म्ना सु॑क्षत्र मंहय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उरोष्ट इंद्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो ।

अधा नो विश्वचर्षणे द्युम्ना सुक्षत्र मंहय ॥

Samhita Transcription Accented

uróṣṭa indra rā́dhaso vibhvī́ rātíḥ śatakrato ǀ

ádhā no viśvacarṣaṇe dyumnā́ sukṣatra maṃhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uroṣṭa indra rādhaso vibhvī rātiḥ śatakrato ǀ

adhā no viśvacarṣaṇe dyumnā sukṣatra maṃhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒रोः । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । राध॑सः । वि॒ऽभ्वी । रा॒तिः । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

अध॑ । नः॒ । वि॒श्व॒ऽच॒र्ष॒णे॒ । द्यु॒म्ना । सु॒ऽक्ष॒त्र॒ । मं॒ह॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उरोः । ते । इन्द्र । राधसः । विऽभ्वी । रातिः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

अध । नः । विश्वऽचर्षणे । द्युम्ना । सुऽक्षत्र । मंहय ॥

Padapatha Transcription Accented

uróḥ ǀ te ǀ indra ǀ rā́dhasaḥ ǀ vi-bhvī́ ǀ rātíḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

ádha ǀ naḥ ǀ viśva-carṣaṇe ǀ dyumnā́ ǀ su-kṣatra ǀ maṃhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uroḥ ǀ te ǀ indra ǀ rādhasaḥ ǀ vi-bhvī ǀ rātiḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

adha ǀ naḥ ǀ viśva-carṣaṇe ǀ dyumnā ǀ su-kṣatra ǀ maṃhaya ǁ

05.038.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.2.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.03.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदी॑मिंद्र श्र॒वाय्य॒मिषं॑ शविष्ठ दधि॒षे ।

प॒प्र॒थे दी॑र्घ॒श्रुत्त॑मं॒ हिर॑ण्यवर्ण दु॒ष्टरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदीमिंद्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे ।

पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिरण्यवर्ण दुष्टरं ॥

Samhita Transcription Accented

yádīmindra śravā́yyamíṣam śaviṣṭha dadhiṣé ǀ

paprathé dīrghaśrúttamam híraṇyavarṇa duṣṭáram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadīmindra śravāyyamiṣam śaviṣṭha dadhiṣe ǀ

paprathe dīrghaśruttamam hiraṇyavarṇa duṣṭaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । ई॒म् । इ॒न्द्र॒ । श्र॒वाय्य॑म् । इष॑म् । श॒वि॒ष्ठ॒ । द॒धि॒षे ।

प॒प्र॒थे । दी॒र्घ॒श्रुत्ऽत॑मम् । हिर॑ण्यऽवर्ण । दु॒स्तर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । ईम् । इन्द्र । श्रवाय्यम् । इषम् । शविष्ठ । दधिषे ।

पप्रथे । दीर्घश्रुत्ऽतमम् । हिरण्यऽवर्ण । दुस्तरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ īm ǀ indra ǀ śravā́yyam ǀ íṣam ǀ śaviṣṭha ǀ dadhiṣé ǀ

paprathé ǀ dīrghaśrút-tamam ǀ híraṇya-varṇa ǀ dustáram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ īm ǀ indra ǀ śravāyyam ǀ iṣam ǀ śaviṣṭha ǀ dadhiṣe ǀ

paprathe ǀ dīrghaśrut-tamam ǀ hiraṇya-varṇa ǀ dustaram ǁ

05.038.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.2.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.03.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शुष्मा॑सो॒ ये ते॑ अद्रिवो मे॒हना॑ केत॒सापः॑ ।

उ॒भा दे॒वाव॒भिष्ट॑ये दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ राजथः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केतसापः ।

उभा देवावभिष्टये दिवश्च ग्मश्च राजथः ॥

Samhita Transcription Accented

śúṣmāso yé te adrivo mehánā ketasā́paḥ ǀ

ubhā́ devā́vabhíṣṭaye diváśca gmáśca rājathaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śuṣmāso ye te adrivo mehanā ketasāpaḥ ǀ

ubhā devāvabhiṣṭaye divaśca gmaśca rājathaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शुष्मा॑सः । ये । ते॒ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ । मे॒हना॑ । के॒त॒ऽसापः॑ ।

उ॒भा । दे॒वौ । अ॒भिष्ट॑ये । दि॒वः । च॒ । ग्मः । च॒ । रा॒ज॒थः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शुष्मासः । ये । ते । अद्रिऽवः । मेहना । केतऽसापः ।

उभा । देवौ । अभिष्टये । दिवः । च । ग्मः । च । राजथः ॥

Padapatha Transcription Accented

śúṣmāsaḥ ǀ yé ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ mehánā ǀ keta-sā́paḥ ǀ

ubhā́ ǀ deváu ǀ abhíṣṭaye ǀ diváḥ ǀ ca ǀ gmáḥ ǀ ca ǀ rājathaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śuṣmāsaḥ ǀ ye ǀ te ǀ adri-vaḥ ǀ mehanā ǀ keta-sāpaḥ ǀ

ubhā ǀ devau ǀ abhiṣṭaye ǀ divaḥ ǀ ca ǀ gmaḥ ǀ ca ǀ rājathaḥ ǁ

05.038.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.2.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.03.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒तो नो॑ अ॒स्य कस्य॑ चि॒द्दक्ष॑स्य॒ तव॑ वृत्रहन् ।

अ॒स्मभ्यं॑ नृ॒म्णमा भ॑रा॒स्मभ्यं॑ नृमणस्यसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उतो नो अस्य कस्य चिद्दक्षस्य तव वृत्रहन् ।

अस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥

Samhita Transcription Accented

utó no asyá kásya ciddákṣasya táva vṛtrahan ǀ

asmábhyam nṛmṇámā́ bharāsmábhyam nṛmaṇasyase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uto no asya kasya ciddakṣasya tava vṛtrahan ǀ

asmabhyam nṛmṇamā bharāsmabhyam nṛmaṇasyase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒तो इति॑ । नः॒ । अ॒स्य । कस्य॑ । चि॒त् । दक्ष॑स्य । तव॑ । वृ॒त्र॒ऽह॒न् ।

अ॒स्मभ्य॑म् । नृ॒म्णम् । आ । भ॒र॒ । अ॒स्मभ्य॑म् । नृ॒ऽम॒न॒स्य॒से॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उतो इति । नः । अस्य । कस्य । चित् । दक्षस्य । तव । वृत्रऽहन् ।

अस्मभ्यम् । नृम्णम् । आ । भर । अस्मभ्यम् । नृऽमनस्यसे ॥

Padapatha Transcription Accented

utó íti ǀ naḥ ǀ asyá ǀ kásya ǀ cit ǀ dákṣasya ǀ táva ǀ vṛtra-han ǀ

asmábhyam ǀ nṛmṇám ǀ ā́ ǀ bhara ǀ asmábhyam ǀ nṛ-manasyase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uto iti ǀ naḥ ǀ asya ǀ kasya ǀ cit ǀ dakṣasya ǀ tava ǀ vṛtra-han ǀ

asmabhyam ǀ nṛmṇam ǀ ā ǀ bhara ǀ asmabhyam ǀ nṛ-manasyase ǁ

05.038.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.2.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.03.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नू त॑ आ॒भिर॒भिष्टि॑भि॒स्तव॒ शर्मं॑छतक्रतो ।

इंद्र॒ स्याम॑ सुगो॒पाः शूर॒ स्याम॑ सुगो॒पाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मंछतक्रतो ।

इंद्र स्याम सुगोपाः शूर स्याम सुगोपाः ॥

Samhita Transcription Accented

nū́ ta ābhírabhíṣṭibhistáva śármañchatakrato ǀ

índra syā́ma sugopā́ḥ śū́ra syā́ma sugopā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nū ta ābhirabhiṣṭibhistava śarmañchatakrato ǀ

indra syāma sugopāḥ śūra syāma sugopāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नु । ते॒ । आ॒भिः । अ॒भिष्टि॑ऽभिः । तव॑ । शर्म॑न् । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

इन्द्र॑ । स्याम॑ । सु॒ऽगो॒पाः । शूर॑ । स्याम॑ । सु॒ऽगो॒पाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नु । ते । आभिः । अभिष्टिऽभिः । तव । शर्मन् । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

इन्द्र । स्याम । सुऽगोपाः । शूर । स्याम । सुऽगोपाः ॥

Padapatha Transcription Accented

nú ǀ te ǀ ābhíḥ ǀ abhíṣṭi-bhiḥ ǀ táva ǀ śárman ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

índra ǀ syā́ma ǀ su-gopā́ḥ ǀ śū́ra ǀ syā́ma ǀ su-gopā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nu ǀ te ǀ ābhiḥ ǀ abhiṣṭi-bhiḥ ǀ tava ǀ śarman ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

indra ǀ syāma ǀ su-gopāḥ ǀ śūra ǀ syāma ǀ su-gopāḥ ǁ