SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 50

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   svastyātreya ātreya
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (4, 5); svarāḍuṣnik (1); nicṛduṣṇik (2); bhuriguṣṇik (3)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-4); paṅkti (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.050.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.3.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.04.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वो॑ दे॒वस्य॑ ने॒तुर्मर्तो॑ वुरीत स॒ख्यं ।

विश्वो॑ रा॒य इ॑षुध्यति द्यु॒म्नं वृ॑णीत पु॒ष्यसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यं ।

विश्वो राय इषुध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे ॥

Samhita Transcription Accented

víśvo devásya netúrmárto vurīta sakhyám ǀ

víśvo rāyá iṣudhyati dyumnám vṛṇīta puṣyáse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvo devasya neturmarto vurīta sakhyam ǀ

viśvo rāya iṣudhyati dyumnam vṛṇīta puṣyase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वः॑ । दे॒वस्य॑ । ने॒तुः । मर्तः॑ । वु॒री॒त॒ । स॒ख्यम् ।

विश्वः॑ । रा॒ये । इ॒षु॒ध्य॒ति॒ । द्यु॒म्नम् । वृ॒णी॒त॒ । पु॒ष्यसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वः । देवस्य । नेतुः । मर्तः । वुरीत । सख्यम् ।

विश्वः । राये । इषुध्यति । द्युम्नम् । वृणीत । पुष्यसे ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvaḥ ǀ devásya ǀ netúḥ ǀ mártaḥ ǀ vurīta ǀ sakhyám ǀ

víśvaḥ ǀ rāyé ǀ iṣudhyati ǀ dyumnám ǀ vṛṇīta ǀ puṣyáse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvaḥ ǀ devasya ǀ netuḥ ǀ martaḥ ǀ vurīta ǀ sakhyam ǀ

viśvaḥ ǀ rāye ǀ iṣudhyati ǀ dyumnam ǀ vṛṇīta ǀ puṣyase ǁ

05.050.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.3.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.04.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते ते॑ देव नेत॒र्ये चे॒माँ अ॑नु॒शसे॑ ।

ते रा॒या ते ह्या॒३॒॑पृचे॒ सचे॑महि सच॒थ्यैः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते ते देव नेतर्ये चेमाँ अनुशसे ।

ते राया ते ह्यापृचे सचेमहि सचथ्यैः ॥

Samhita Transcription Accented

té te deva netaryé cemā́m̐ anuśáse ǀ

té rāyā́ té hyā́pṛ́ce sácemahi sacathyáiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te te deva netarye cemām̐ anuśase ǀ

te rāyā te hyāpṛce sacemahi sacathyaiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । ते॒ । दे॒व॒ । ने॒तः॒ । ये । च॒ । इ॒मान् । अ॒नु॒ऽशसे॑ ।

ते । रा॒या । ते । हि । आ॒ऽपृचे॑ । सचे॑महि । स॒च॒थ्यैः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । ते । देव । नेतः । ये । च । इमान् । अनुऽशसे ।

ते । राया । ते । हि । आऽपृचे । सचेमहि । सचथ्यैः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ te ǀ deva ǀ netaḥ ǀ yé ǀ ca ǀ imā́n ǀ anu-śáse ǀ

té ǀ rāyā́ ǀ té ǀ hí ǀ ā-pṛ́ce ǀ sácemahi ǀ sacathyáiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ te ǀ deva ǀ netaḥ ǀ ye ǀ ca ǀ imān ǀ anu-śase ǀ

te ǀ rāyā ǀ te ǀ hi ǀ ā-pṛce ǀ sacemahi ǀ sacathyaiḥ ǁ

05.050.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.3.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.04.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतो॑ न॒ आ नॄनति॑थी॒नतः॒ पत्नी॑र्दशस्यत ।

आ॒रे विश्वं॑ पथे॒ष्ठां द्वि॒षो यु॑योतु॒ यूयु॑विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतो न आ नॄनतिथीनतः पत्नीर्दशस्यत ।

आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ॥

Samhita Transcription Accented

áto na ā́ nṝ́nátithīnátaḥ pátnīrdaśasyata ǀ

āré víśvam patheṣṭhā́m dviṣó yuyotu yū́yuviḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ato na ā nṝnatithīnataḥ patnīrdaśasyata ǀ

āre viśvam patheṣṭhām dviṣo yuyotu yūyuviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । नः॒ । आ । नॄन् । अति॑थीन् । अतः॑ । पत्नीः॑ । द॒श॒स्य॒त॒ ।

आ॒रे । विश्व॑म् । प॒थे॒ऽस्थाम् । द्वि॒षः । यु॒यो॒तु॒ । युयु॑विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । नः । आ । नॄन् । अतिथीन् । अतः । पत्नीः । दशस्यत ।

आरे । विश्वम् । पथेऽस्थाम् । द्विषः । युयोतु । युयुविः ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ nṝ́n ǀ átithīn ǀ átaḥ ǀ pátnīḥ ǀ daśasyata ǀ

āré ǀ víśvam ǀ pathe-sthā́m ǀ dviṣáḥ ǀ yuyotu ǀ yúyuviḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ nṝn ǀ atithīn ǀ ataḥ ǀ patnīḥ ǀ daśasyata ǀ

āre ǀ viśvam ǀ pathe-sthām ǀ dviṣaḥ ǀ yuyotu ǀ yuyuviḥ ǁ

05.050.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.3.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.04.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्र॒ वह्नि॑र॒भिहि॑तो दु॒द्रव॒द्द्रोण्यः॑ प॒शुः ।

नृ॒मणा॑ वी॒रप॒स्त्योऽर्णा॒ धीरे॑व॒ सनि॑ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्र वह्निरभिहितो दुद्रवद्द्रोण्यः पशुः ।

नृमणा वीरपस्त्योऽर्णा धीरेव सनिता ॥

Samhita Transcription Accented

yátra váhnirabhíhito dudrávaddróṇyaḥ paśúḥ ǀ

nṛmáṇā vīrápastyó’rṇā dhī́reva sánitā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatra vahnirabhihito dudravaddroṇyaḥ paśuḥ ǀ

nṛmaṇā vīrapastyo’rṇā dhīreva sanitā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत्र॑ । वह्निः॑ । अ॒भिऽहि॑तः । दु॒द्रव॑त् । द्रोण्यः॑ । प॒शुः ।

नृ॒ऽमनाः॑ । वी॒रऽप॑स्त्यः । अर्णा॑ । धीरा॑ऽइव । सनि॑ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत्र । वह्निः । अभिऽहितः । दुद्रवत् । द्रोण्यः । पशुः ।

नृऽमनाः । वीरऽपस्त्यः । अर्णा । धीराऽइव । सनिता ॥

Padapatha Transcription Accented

yátra ǀ váhniḥ ǀ abhí-hitaḥ ǀ dudrávat ǀ dróṇyaḥ ǀ paśúḥ ǀ

nṛ-mánāḥ ǀ vīrá-pastyaḥ ǀ árṇā ǀ dhī́rā-iva ǀ sánitā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yatra ǀ vahniḥ ǀ abhi-hitaḥ ǀ dudravat ǀ droṇyaḥ ǀ paśuḥ ǀ

nṛ-manāḥ ǀ vīra-pastyaḥ ǀ arṇā ǀ dhīrā-iva ǀ sanitā ǁ

05.050.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.3.04.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.04.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ए॒ष ते॑ देव नेता॒ रथ॒स्पतिः॒ शं र॒यिः ।

शं रा॒ये शं स्व॒स्तय॑ इषः॒स्तुतो॑ मनामहे देव॒स्तुतो॑ मनामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एष ते देव नेता रथस्पतिः शं रयिः ।

शं राये शं स्वस्तय इषःस्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे ॥

Samhita Transcription Accented

eṣá te deva netā ráthaspátiḥ śám rayíḥ ǀ

śám rāyé śám svastáya iṣaḥstúto manāmahe devastúto manāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

eṣa te deva netā rathaspatiḥ śam rayiḥ ǀ

śam rāye śam svastaya iṣaḥstuto manāmahe devastuto manāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ए॒षः । ते॒ । दे॒व॒ । ने॒त॒रिति॑ । रथः॒पतिः॑ । शम् । र॒यिः ।

शम् । रा॒ये । शम् । स्व॒स्तये॑ । इ॒षः॒ऽस्तुतः॑ । म॒ना॒म॒हे॒ । दे॒व॒ऽस्तुतः॑ । म॒ना॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

एषः । ते । देव । नेतरिति । रथःपतिः । शम् । रयिः ।

शम् । राये । शम् । स्वस्तये । इषःऽस्तुतः । मनामहे । देवऽस्तुतः । मनामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

eṣáḥ ǀ te ǀ deva ǀ netaríti ǀ ráthaḥpátiḥ ǀ śám ǀ rayíḥ ǀ

śám ǀ rāyé ǀ śám ǀ svastáye ǀ iṣaḥ-stútaḥ ǀ manāmahe ǀ deva-stútaḥ ǀ manāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

eṣaḥ ǀ te ǀ deva ǀ netariti ǀ rathaḥpatiḥ ǀ śam ǀ rayiḥ ǀ

śam ǀ rāye ǀ śam ǀ svastaye ǀ iṣaḥ-stutaḥ ǀ manāmahe ǀ deva-stutaḥ ǀ manāmahe ǁ