SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 68

 

1. Info

To:    mitra, varuṇa
From:   yajata ātreya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2); nicṛdgāyatrī (3, 4); virāḍgāyatrī (5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.068.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॑ मि॒त्राय॑ गायत॒ वरु॑णाय वि॒पा गि॒रा ।

महि॑क्षत्रावृ॒तं बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा ।

महिक्षत्रावृतं बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo mitrā́ya gāyata váruṇāya vipā́ girā́ ǀ

máhikṣatrāvṛtám bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo mitrāya gāyata varuṇāya vipā girā ǀ

mahikṣatrāvṛtam bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । मि॒त्राय॑ । गा॒य॒त॒ । वरु॑णाय । वि॒पा । गि॒रा ।

महि॑ऽक्षत्रौ । ऋ॒तम् । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । मित्राय । गायत । वरुणाय । विपा । गिरा ।

महिऽक्षत्रौ । ऋतम् । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ mitrā́ya ǀ gāyata ǀ váruṇāya ǀ vipā́ ǀ girā́ ǀ

máhi-kṣatrau ǀ ṛtám ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ mitrāya ǀ gāyata ǀ varuṇāya ǀ vipā ǀ girā ǀ

mahi-kṣatrau ǀ ṛtam ǀ bṛhat ǁ

05.068.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒म्राजा॒ या घृ॒तयो॑नी मि॒त्रश्चो॒भा वरु॑णश्च ।

दे॒वा दे॒वेषु॑ प्रश॒स्ता ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च ।

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥

Samhita Transcription Accented

samrā́jā yā́ ghṛtáyonī mitráścobhā́ váruṇaśca ǀ

devā́ devéṣu praśastā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samrājā yā ghṛtayonī mitraścobhā varuṇaśca ǀ

devā deveṣu praśastā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒म्ऽराजा॑ । या । घृ॒तयो॑नी॒ इति॑ घृ॒तऽयो॑नी । मि॒त्रः । च॒ । उ॒भा । वरु॑णः । च॒ ।

दे॒वा । दे॒वेषु॑ । प्र॒ऽश॒स्ता ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽराजा । या । घृतयोनी इति घृतऽयोनी । मित्रः । च । उभा । वरुणः । च ।

देवा । देवेषु । प्रऽशस्ता ॥

Padapatha Transcription Accented

sam-rā́jā ǀ yā́ ǀ ghṛtáyonī íti ghṛtá-yonī ǀ mitráḥ ǀ ca ǀ ubhā́ ǀ váruṇaḥ ǀ ca ǀ

devā́ ǀ devéṣu ǀ pra-śastā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-rājā ǀ yā ǀ ghṛtayonī iti ghṛta-yonī ǀ mitraḥ ǀ ca ǀ ubhā ǀ varuṇaḥ ǀ ca ǀ

devā ǀ deveṣu ǀ pra-śastā ǁ

05.068.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता नः॑ शक्तं॒ पार्थि॑वस्य म॒हो रा॒यो दि॒व्यस्य॑ ।

महि॑ वां क्ष॒त्रं दे॒वेषु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।

महि वां क्षत्रं देवेषु ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ naḥ śaktam pā́rthivasya mahó rāyó divyásya ǀ

máhi vām kṣatrám devéṣu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā naḥ śaktam pārthivasya maho rāyo divyasya ǀ

mahi vām kṣatram deveṣu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । नः॒ । श॒क्त॒म् । पार्थि॑वस्य । म॒हः । रा॒यः । दि॒व्यस्य॑ ।

महि॑ । वा॒म् । क्ष॒त्रम् । दे॒वेषु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । नः । शक्तम् । पार्थिवस्य । महः । रायः । दिव्यस्य ।

महि । वाम् । क्षत्रम् । देवेषु ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ naḥ ǀ śaktam ǀ pā́rthivasya ǀ maháḥ ǀ rāyáḥ ǀ divyásya ǀ

máhi ǀ vām ǀ kṣatrám ǀ devéṣu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ naḥ ǀ śaktam ǀ pārthivasya ǀ mahaḥ ǀ rāyaḥ ǀ divyasya ǀ

mahi ǀ vām ǀ kṣatram ǀ deveṣu ǁ

05.068.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तमृ॒तेन॒ सपं॑तेषि॒रं दक्ष॑माशाते ।

अ॒द्रुहा॑ दे॒वौ व॑र्धेते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतमृतेन सपंतेषिरं दक्षमाशाते ।

अद्रुहा देवौ वर्धेते ॥

Samhita Transcription Accented

ṛtámṛténa sápanteṣirám dákṣamāśāte ǀ

adrúhā deváu vardhete ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtamṛtena sapanteṣiram dakṣamāśāte ǀ

adruhā devau vardhete ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तम् । ऋ॒तेन॑ । सप॑न्ता । इ॒षि॒रम् । दक्ष॑म् । आ॒शा॒ते॒ इति॑ ।

अ॒द्रुहा॑ । दे॒वौ । व॒र्धे॒ते॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतम् । ऋतेन । सपन्ता । इषिरम् । दक्षम् । आशाते इति ।

अद्रुहा । देवौ । वर्धेते इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛtám ǀ ṛténa ǀ sápantā ǀ iṣirám ǀ dákṣam ǀ āśāte íti ǀ

adrúhā ǀ deváu ǀ vardhete íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtam ǀ ṛtena ǀ sapantā ǀ iṣiram ǀ dakṣam ǀ āśāte iti ǀ

adruhā ǀ devau ǀ vardhete iti ǁ

05.068.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वृ॒ष्टिद्या॑वा री॒त्या॑पे॒षस्पती॒ दानु॑मत्याः ।

बृ॒हंतं॒ गर्त॑माशाते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः ।

बृहंतं गर्तमाशाते ॥

Samhita Transcription Accented

vṛṣṭídyāvā rītyā́peṣáspátī dā́numatyāḥ ǀ

bṛhántam gártamāśāte ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vṛṣṭidyāvā rītyāpeṣaspatī dānumatyāḥ ǀ

bṛhantam gartamāśāte ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वृ॒ष्टिऽद्या॑वा । री॒तिऽआ॑पा । इ॒षः । पती॒ इति॑ । दानु॑ऽमत्याः ।

बृ॒हन्त॑म् । गर्त॑म् । आ॒शा॒ते॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वृष्टिऽद्यावा । रीतिऽआपा । इषः । पती इति । दानुऽमत्याः ।

बृहन्तम् । गर्तम् । आशाते इति ॥

Padapatha Transcription Accented

vṛṣṭí-dyāvā ǀ rītí-āpā ǀ iṣáḥ ǀ pátī íti ǀ dā́nu-matyāḥ ǀ

bṛhántam ǀ gártam ǀ āśāte íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vṛṣṭi-dyāvā ǀ rīti-āpā ǀ iṣaḥ ǀ patī iti ǀ dānu-matyāḥ ǀ

bṛhantam ǀ gartam ǀ āśāte iti ǁ