SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 70

 

1. Info

To:    mitra, varuṇa
From:   urucakri ātreya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.070.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒रू॒रुणा॑ चि॒द्ध्यस्त्यवो॑ नू॒नं वां॑ वरुण ।

मित्र॒ वंसि॑ वां सुम॒तिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण ।

मित्र वंसि वां सुमतिं ॥

Samhita Transcription Accented

purūrúṇā ciddhyástyávo nūnám vām varuṇa ǀ

mítra váṃsi vām sumatím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

purūruṇā ciddhyastyavo nūnam vām varuṇa ǀ

mitra vaṃsi vām sumatim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒रु॒ऽउ॒रुणा॑ । चि॒त् । हि । अस्ति॑ । अवः॑ । नू॒नम् । वा॒म् । व॒रु॒ण॒ ।

मित्र॑ । वंसि॑ । वा॒म् । सु॒ऽम॒तिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुरुऽउरुणा । चित् । हि । अस्ति । अवः । नूनम् । वाम् । वरुण ।

मित्र । वंसि । वाम् । सुऽमतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

puru-urúṇā ǀ cit ǀ hí ǀ ásti ǀ ávaḥ ǀ nūnám ǀ vām ǀ varuṇa ǀ

mítra ǀ váṃsi ǀ vām ǀ su-matím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

puru-uruṇā ǀ cit ǀ hi ǀ asti ǀ avaḥ ǀ nūnam ǀ vām ǀ varuṇa ǀ

mitra ǀ vaṃsi ǀ vām ǀ su-matim ǁ

05.070.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ता वां॑ स॒म्यग॑द्रुह्वा॒णेष॑मश्याम॒ धाय॑से ।

व॒यं ते रु॑द्रा स्याम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ता वां सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धायसे ।

वयं ते रुद्रा स्याम ॥

Samhita Transcription Accented

tā́ vām samyágadruhvāṇéṣamaśyāma dhā́yase ǀ

vayám té rudrā syāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tā vām samyagadruhvāṇeṣamaśyāma dhāyase ǀ

vayam te rudrā syāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ता । वा॒म् । स॒म्यक् । अ॒द्रु॒ह्वा॒णा॒ । इष॑म् । अ॒श्या॒म॒ । धाय॑से ।

व॒यम् । ते । रु॒द्रा॒ । स्या॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ता । वाम् । सम्यक् । अद्रुह्वाणा । इषम् । अश्याम । धायसे ।

वयम् । ते । रुद्रा । स्याम ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́ ǀ vām ǀ samyák ǀ adruhvāṇā ǀ íṣam ǀ aśyāma ǀ dhā́yase ǀ

vayám ǀ té ǀ rudrā ǀ syāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tā ǀ vām ǀ samyak ǀ adruhvāṇā ǀ iṣam ǀ aśyāma ǀ dhāyase ǀ

vayam ǀ te ǀ rudrā ǀ syāma ǁ

05.070.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पा॒तं नो॑ रुद्रा पा॒युभि॑रु॒त त्रा॑येथां सुत्रा॒त्रा ।

तु॒र्याम॒ दस्यूं॑त॒नूभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पातं नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा ।

तुर्याम दस्यूंतनूभिः ॥

Samhita Transcription Accented

pātám no rudrā pāyúbhirutá trāyethām sutrātrā́ ǀ

turyā́ma dásyūntanū́bhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pātam no rudrā pāyubhiruta trāyethām sutrātrā ǀ

turyāma dasyūntanūbhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पा॒तम् । नः॒ । रु॒द्रा॒ । पा॒युऽभिः॑ । उ॒त । त्रा॒ये॒था॒म् । सु॒ऽत्रा॒त्रा ।

तु॒र्याम॑ । दस्यू॑न् । त॒नूभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पातम् । नः । रुद्रा । पायुऽभिः । उत । त्रायेथाम् । सुऽत्रात्रा ।

तुर्याम । दस्यून् । तनूभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

pātám ǀ naḥ ǀ rudrā ǀ pāyú-bhiḥ ǀ utá ǀ trāyethām ǀ su-trātrā́ ǀ

turyā́ma ǀ dásyūn ǀ tanū́bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pātam ǀ naḥ ǀ rudrā ǀ pāyu-bhiḥ ǀ uta ǀ trāyethām ǀ su-trātrā ǀ

turyāma ǀ dasyūn ǀ tanūbhiḥ ǁ

05.070.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा कस्या॑द्भुतक्रतू य॒क्षं भु॑जेमा त॒नूभिः॑ ।

मा शेष॑सा॒ मा तन॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा कस्याद्भुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभिः ।

मा शेषसा मा तनसा ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ kásyādbhutakratū yakṣám bhujemā tanū́bhiḥ ǀ

mā́ śéṣasā mā́ tánasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā kasyādbhutakratū yakṣam bhujemā tanūbhiḥ ǀ

mā śeṣasā mā tanasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । कस्य॑ । अ॒द्भु॒त॒क्र॒तू॒ इत्य॑द्भुतऽक्रतू । य॒क्षम् । भु॒जे॒म॒ । त॒नूभिः॑ ।

मा । शेष॑सा । मा । तन॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । कस्य । अद्भुतक्रतू इत्यद्भुतऽक्रतू । यक्षम् । भुजेम । तनूभिः ।

मा । शेषसा । मा । तनसा ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ kásya ǀ adbhutakratū ítyadbhuta-kratū ǀ yakṣám ǀ bhujema ǀ tanū́bhiḥ ǀ

mā́ ǀ śéṣasā ǀ mā́ ǀ tánasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ kasya ǀ adbhutakratū ityadbhuta-kratū ǀ yakṣam ǀ bhujema ǀ tanūbhiḥ ǀ

mā ǀ śeṣasā ǀ mā ǀ tanasā ǁ