SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 71

 

1. Info

To:    mitra, varuṇa
From:   bāhuvṛkta ātreya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.071.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ गंतं रिशादसा॒ वरु॑ण॒ मित्र॑ ब॒र्हणा॑ ।

उपे॒मं चारु॑मध्व॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो गंतं रिशादसा वरुण मित्र बर्हणा ।

उपेमं चारुमध्वरं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no gantam riśādasā váruṇa mítra barháṇā ǀ

úpemám cā́rumadhvarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no gantam riśādasā varuṇa mitra barhaṇā ǀ

upemam cārumadhvaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । ग॒न्त॒म् । रि॒शा॒द॒सा॒ । वरु॑ण । मित्र॑ । ब॒र्हणा॑ ।

उप॑ । इ॒मम् । चारु॑म् । अ॒ध्व॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । गन्तम् । रिशादसा । वरुण । मित्र । बर्हणा ।

उप । इमम् । चारुम् । अध्वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ gantam ǀ riśādasā ǀ váruṇa ǀ mítra ǀ barháṇā ǀ

úpa ǀ imám ǀ cā́rum ǀ adhvarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ gantam ǀ riśādasā ǀ varuṇa ǀ mitra ǀ barhaṇā ǀ

upa ǀ imam ǀ cārum ǀ adhvaram ǁ

05.071.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्व॑स्य॒ हि प्र॑चेतसा॒ वरु॑ण॒ मित्र॒ राज॑थः ।

ई॒शा॒ना पि॑प्यतं॒ धियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः ।

ईशाना पिप्यतं धियः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvasya hí pracetasā váruṇa mítra rā́jathaḥ ǀ

īśānā́ pipyatam dhíyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvasya hi pracetasā varuṇa mitra rājathaḥ ǀ

īśānā pipyatam dhiyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्व॑स्य । हि । प्र॒ऽचे॒त॒सा॒ । वरु॑ण । मित्र॑ । राज॑थः ।

ई॒शा॒ना । पि॒प्य॒त॒म् । धियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वस्य । हि । प्रऽचेतसा । वरुण । मित्र । राजथः ।

ईशाना । पिप्यतम् । धियः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvasya ǀ hí ǀ pra-cetasā ǀ váruṇa ǀ mítra ǀ rā́jathaḥ ǀ

īśānā́ ǀ pipyatam ǀ dhíyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvasya ǀ hi ǀ pra-cetasā ǀ varuṇa ǀ mitra ǀ rājathaḥ ǀ

īśānā ǀ pipyatam ǀ dhiyaḥ ǁ

05.071.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.107   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ नः सु॒तमा ग॑तं॒ वरु॑ण॒ मित्र॑ दा॒शुषः॑ ।

अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप नः सुतमा गतं वरुण मित्र दाशुषः ।

अस्य सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

úpa naḥ sutámā́ gatam váruṇa mítra dāśúṣaḥ ǀ

asyá sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa naḥ sutamā gatam varuṇa mitra dāśuṣaḥ ǀ

asya somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । नः॒ । सु॒तम् । आ । ग॒त॒म् । वरु॑ण । मित्र॑ । दा॒शुषः॑ ।

अ॒स्य । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । नः । सुतम् । आ । गतम् । वरुण । मित्र । दाशुषः ।

अस्य । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ naḥ ǀ sutám ǀ ā́ ǀ gatam ǀ váruṇa ǀ mítra ǀ dāśúṣaḥ ǀ

asyá ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ naḥ ǀ sutam ǀ ā ǀ gatam ǀ varuṇa ǀ mitra ǀ dāśuṣaḥ ǀ

asya ǀ somasya ǀ pītaye ǁ