SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 72

 

1. Info

To:    mitra, varuṇa
From:   bāhuvṛkta ātreya
Metres:   1st set of styles: uṣṇik

2nd set of styles: uṣnih
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.072.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ मि॒त्रे वरु॑णे व॒यं गी॒र्भिर्जु॑हुमो अत्रि॒वत् ।

नि ब॒र्हिषि॑ सदतं॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ मित्रे वरुणे वयं गीर्भिर्जुहुमो अत्रिवत् ।

नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ mitré váruṇe vayám gīrbhírjuhumo atrivát ǀ

ní barhíṣi sadatam sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā mitre varuṇe vayam gīrbhirjuhumo atrivat ǀ

ni barhiṣi sadatam somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । मि॒त्रे । वरु॑णे । व॒यम् । गीः॒ऽभिः । जु॒हु॒मः॒ । अ॒त्रि॒ऽवत् ।

नि । ब॒र्हिषि॑ । स॒द॒त॒म् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । मित्रे । वरुणे । वयम् । गीःऽभिः । जुहुमः । अत्रिऽवत् ।

नि । बर्हिषि । सदतम् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ mitré ǀ váruṇe ǀ vayám ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ juhumaḥ ǀ atri-vát ǀ

ní ǀ barhíṣi ǀ sadatam ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ mitre ǀ varuṇe ǀ vayam ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ juhumaḥ ǀ atri-vat ǀ

ni ǀ barhiṣi ǀ sadatam ǀ soma-pītaye ǁ

05.072.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व्र॒तेन॑ स्थो ध्रु॒वक्षे॑मा॒ धर्म॑णा यात॒यज्ज॑ना ।

नि ब॒र्हिषि॑ सदतं॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

व्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना ।

नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

vraténa stho dhruvákṣemā dhármaṇā yātayájjanā ǀ

ní barhíṣi sadatam sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vratena stho dhruvakṣemā dharmaṇā yātayajjanā ǀ

ni barhiṣi sadatam somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व्र॒तेन॑ । स्थः॒ । ध्रु॒वऽक्षे॑मा । धर्म॑णा । या॒त॒यत्ऽज॑ना ।

नि । ब॒र्हिषि॑ । स॒द॒त॒म् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

व्रतेन । स्थः । ध्रुवऽक्षेमा । धर्मणा । यातयत्ऽजना ।

नि । बर्हिषि । सदतम् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

vraténa ǀ sthaḥ ǀ dhruvá-kṣemā ǀ dhármaṇā ǀ yātayát-janā ǀ

ní ǀ barhíṣi ǀ sadatam ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vratena ǀ sthaḥ ǀ dhruva-kṣemā ǀ dharmaṇā ǀ yātayat-janā ǀ

ni ǀ barhiṣi ǀ sadatam ǀ soma-pītaye ǁ

05.072.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.05.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मि॒त्रश्च॑ नो॒ वरु॑णश्च जु॒षेतां॑ य॒ज्ञमि॒ष्टये॑ ।

नि ब॒र्हिषि॑ सदतां॒ सोम॑पीतये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये ।

नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥

Samhita Transcription Accented

mitráśca no váruṇaśca juṣétām yajñámiṣṭáye ǀ

ní barhíṣi sadatām sómapītaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mitraśca no varuṇaśca juṣetām yajñamiṣṭaye ǀ

ni barhiṣi sadatām somapītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मि॒त्रः । च॒ । नः॒ । वरु॑णः । च॒ । जु॒षेता॑म् । य॒ज्ञम् । इ॒ष्टये॑ ।

नि । ब॒र्हिषि॑ । स॒द॒त॒म् । सोम॑ऽपीतये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मित्रः । च । नः । वरुणः । च । जुषेताम् । यज्ञम् । इष्टये ।

नि । बर्हिषि । सदतम् । सोमऽपीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

mitráḥ ǀ ca ǀ naḥ ǀ váruṇaḥ ǀ ca ǀ juṣétām ǀ yajñám ǀ iṣṭáye ǀ

ní ǀ barhíṣi ǀ sadatam ǀ sóma-pītaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mitraḥ ǀ ca ǀ naḥ ǀ varuṇaḥ ǀ ca ǀ juṣetām ǀ yajñam ǀ iṣṭaye ǀ

ni ǀ barhiṣi ǀ sadatam ǀ soma-pītaye ǁ