SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 5

Sūkta 84

 

1. Info

To:    pṛthivī
From:   atri bhauma
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (1, 2); virāḍanuṣṭup (3)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

05.084.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.06.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बळि॒त्था पर्व॑तानां खि॒द्रं बि॑भर्षि पृथिवि ।

प्र या भूमिं॑ प्रवत्वति म॒ह्ना जि॒नोषि॑ महिनि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बळित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि ।

प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्ना जिनोषि महिनि ॥

Samhita Transcription Accented

báḷitthā́ párvatānām khidrám bibharṣi pṛthivi ǀ

prá yā́ bhū́mim pravatvati mahnā́ jinóṣi mahini ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

baḷitthā parvatānām khidram bibharṣi pṛthivi ǀ

pra yā bhūmim pravatvati mahnā jinoṣi mahini ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बट् । इ॒त्था । पर्व॑तानाम् । खि॒द्रम् । बि॒भ॒र्षि॒ । पृ॒थि॒वि॒ ।

प्र । या । भूमि॑म् । प्र॒व॒त्व॒ति॒ । म॒ह्ना । जि॒नोषि॑ । म॒हि॒नि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बट् । इत्था । पर्वतानाम् । खिद्रम् । बिभर्षि । पृथिवि ।

प्र । या । भूमिम् । प्रवत्वति । मह्ना । जिनोषि । महिनि ॥

Padapatha Transcription Accented

báṭ ǀ itthā́ ǀ párvatānām ǀ khidrám ǀ bibharṣi ǀ pṛthivi ǀ

prá ǀ yā́ ǀ bhū́mim ǀ pravatvati ǀ mahnā́ ǀ jinóṣi ǀ mahini ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

baṭ ǀ itthā ǀ parvatānām ǀ khidram ǀ bibharṣi ǀ pṛthivi ǀ

pra ǀ yā ǀ bhūmim ǀ pravatvati ǀ mahnā ǀ jinoṣi ǀ mahini ǁ

05.084.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.06.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्तोमा॑सस्त्वा विचारिणि॒ प्रति॑ ष्टोभंत्य॒क्तुभिः॑ ।

प्र या वाजं॒ न हेषं॑तं पे॒रुमस्य॑स्यर्जुनि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभंत्यक्तुभिः ।

प्र या वाजं न हेषंतं पेरुमस्यस्यर्जुनि ॥

Samhita Transcription Accented

stómāsastvā vicāriṇi práti ṣṭobhantyaktúbhiḥ ǀ

prá yā́ vā́jam ná héṣantam perúmásyasyarjuni ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

stomāsastvā vicāriṇi prati ṣṭobhantyaktubhiḥ ǀ

pra yā vājam na heṣantam perumasyasyarjuni ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्तोमा॑सः । त्वा॒ । वि॒ऽचा॒रि॒णि॒ । प्रति॑ । स्तो॒भ॒न्ति॒ । अ॒क्तुऽभिः॑ ।

प्र । या । वाज॑म् । न । हेष॑न्तम् । पे॒रुम् । अस्य॑सि । अ॒र्जु॒नि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्तोमासः । त्वा । विऽचारिणि । प्रति । स्तोभन्ति । अक्तुऽभिः ।

प्र । या । वाजम् । न । हेषन्तम् । पेरुम् । अस्यसि । अर्जुनि ॥

Padapatha Transcription Accented

stómāsaḥ ǀ tvā ǀ vi-cāriṇi ǀ práti ǀ stobhanti ǀ aktú-bhiḥ ǀ

prá ǀ yā́ ǀ vā́jam ǀ ná ǀ héṣantam ǀ perúm ǀ ásyasi ǀ arjuni ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

stomāsaḥ ǀ tvā ǀ vi-cāriṇi ǀ prati ǀ stobhanti ǀ aktu-bhiḥ ǀ

pra ǀ yā ǀ vājam ǀ na ǀ heṣantam ǀ perum ǀ asyasi ǀ arjuni ǁ

05.084.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.4.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

05.06.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दृ॒ळ्हा चि॒द्या वन॒स्पती॑न्क्ष्म॒या दर्ध॒र्ष्योज॑सा ।

यत्ते॑ अ॒भ्रस्य॑ वि॒द्युतो॑ दि॒वो वर्षं॑ति वृ॒ष्टयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दृळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धर्ष्योजसा ।

यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षंति वृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

dṛḷhā́ cidyā́ vánaspátīnkṣmayā́ dárdharṣyójasā ǀ

yátte abhrásya vidyúto divó várṣanti vṛṣṭáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dṛḷhā cidyā vanaspatīnkṣmayā dardharṣyojasā ǀ

yatte abhrasya vidyuto divo varṣanti vṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दृ॒ळ्हा । चि॒त् । या । वन॒स्पती॑न् । क्ष्म॒या । दर्ध॑र्षि । ओज॑सा ।

यत् । ते॒ । अ॒भ्रस्य॑ । वि॒ऽद्युतः॑ । दि॒वः । वर्ष॑न्ति । वृ॒ष्टयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दृळ्हा । चित् । या । वनस्पतीन् । क्ष्मया । दर्धर्षि । ओजसा ।

यत् । ते । अभ्रस्य । विऽद्युतः । दिवः । वर्षन्ति । वृष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

dṛḷhā́ ǀ cit ǀ yā́ ǀ vánaspátīn ǀ kṣmayā́ ǀ dárdharṣi ǀ ójasā ǀ

yát ǀ te ǀ abhrásya ǀ vi-dyútaḥ ǀ diváḥ ǀ várṣanti ǀ vṛṣṭáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dṛḷhā ǀ cit ǀ yā ǀ vanaspatīn ǀ kṣmayā ǀ dardharṣi ǀ ojasā ǀ

yat ǀ te ǀ abhrasya ǀ vi-dyutaḥ ǀ divaḥ ǀ varṣanti ǀ vṛṣṭayaḥ ǁ