SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 6

Sūkta 40

 

1. Info

To:    indra
From:   bharadvāja bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1, 3); triṣṭup (2); bhurikpaṅkti (4); svarāṭpaṅkti (5)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

06.040.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.100   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ पिब॒ तुभ्यं॑ सु॒तो मदा॒याव॑ स्य॒ हरी॒ वि मु॑चा॒ सखा॑या ।

उ॒त प्र गा॑य ग॒ण आ नि॒षद्याथा॑ य॒ज्ञाय॑ गृण॒ते वयो॑ धाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र पिब तुभ्यं सुतो मदायाव स्य हरी वि मुचा सखाया ।

उत प्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते वयो धाः ॥

Samhita Transcription Accented

índra píba túbhyam sutó mádāyā́va sya hárī ví mucā sákhāyā ǀ

utá prá gāya gaṇá ā́ niṣádyā́thā yajñā́ya gṛṇaté váyo dhāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra piba tubhyam suto madāyāva sya harī vi mucā sakhāyā ǀ

uta pra gāya gaṇa ā niṣadyāthā yajñāya gṛṇate vayo dhāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । पिब॑ । तुभ्य॑म् । सु॒तः । मदा॑य । अव॑ । स्य॒ । हरी॒ इति॑ । वि । मु॒च॒ । सखा॑या ।

उ॒त । प्र । गा॒य॒ । ग॒णे । आ । नि॒ऽसद्य॑ । अथ॑ । य॒ज्ञाय॑ । गृ॒ण॒ते । वयः॑ । धाः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । पिब । तुभ्यम् । सुतः । मदाय । अव । स्य । हरी इति । वि । मुच । सखाया ।

उत । प्र । गाय । गणे । आ । निऽसद्य । अथ । यज्ञाय । गृणते । वयः । धाः ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ píba ǀ túbhyam ǀ sutáḥ ǀ mádāya ǀ áva ǀ sya ǀ hárī íti ǀ ví ǀ muca ǀ sákhāyā ǀ

utá ǀ prá ǀ gāya ǀ gaṇé ǀ ā́ ǀ ni-sádya ǀ átha ǀ yajñā́ya ǀ gṛṇaté ǀ váyaḥ ǀ dhāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ piba ǀ tubhyam ǀ sutaḥ ǀ madāya ǀ ava ǀ sya ǀ harī iti ǀ vi ǀ muca ǀ sakhāyā ǀ

uta ǀ pra ǀ gāya ǀ gaṇe ǀ ā ǀ ni-sadya ǀ atha ǀ yajñāya ǀ gṛṇate ǀ vayaḥ ǀ dhāḥ ǁ

06.040.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अस्य॑ पिब॒ यस्य॑ जज्ञा॒न इं॑द्र॒ मदा॑य॒ क्रत्वे॒ अपि॑बो विरप्शिन् ।

तमु॑ ते॒ गावो॒ नर॒ आपो॒ अद्रि॒रिंदुं॒ सम॑ह्यन्पी॒तये॒ सम॑स्मै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य पिब यस्य जज्ञान इंद्र मदाय क्रत्वे अपिबो विरप्शिन् ।

तमु ते गावो नर आपो अद्रिरिंदुं समह्यन्पीतये समस्मै ॥

Samhita Transcription Accented

ásya piba yásya jajñāná indra mádāya krátve ápibo virapśin ǀ

támu te gā́vo nára ā́po ádriríndum sámahyanpītáye sámasmai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya piba yasya jajñāna indra madāya kratve apibo virapśin ǀ

tamu te gāvo nara āpo adririndum samahyanpītaye samasmai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अस्य॑ । पि॒ब॒ । यस्य॑ । ज॒ज्ञा॒नः । इ॒न्द्र॒ । मदा॑य । क्रत्वे॑ । अपि॑बः । वि॒ऽर॒प्शि॒न् ।

तम् । ऊं॒ इति॑ । ते॒ । गावः॑ । नरः॑ । आपः॑ । अद्रिः॑ । इन्दु॑म् । सम् । अ॒ह्य॒न् । पी॒तये॑ । सम् । अ॒स्मै॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । पिब । यस्य । जज्ञानः । इन्द्र । मदाय । क्रत्वे । अपिबः । विऽरप्शिन् ।

तम् । ऊं इति । ते । गावः । नरः । आपः । अद्रिः । इन्दुम् । सम् । अह्यन् । पीतये । सम् । अस्मै ॥

Padapatha Transcription Accented

ásya ǀ piba ǀ yásya ǀ jajñānáḥ ǀ indra ǀ mádāya ǀ krátve ǀ ápibaḥ ǀ vi-rapśin ǀ

tám ǀ ūṃ íti ǀ te ǀ gā́vaḥ ǀ náraḥ ǀ ā́paḥ ǀ ádriḥ ǀ índum ǀ sám ǀ ahyan ǀ pītáye ǀ sám ǀ asmai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ piba ǀ yasya ǀ jajñānaḥ ǀ indra ǀ madāya ǀ kratve ǀ apibaḥ ǀ vi-rapśin ǀ

tam ǀ ūṃ iti ǀ te ǀ gāvaḥ ǀ naraḥ ǀ āpaḥ ǀ adriḥ ǀ indum ǀ sam ǀ ahyan ǀ pītaye ǀ sam ǀ asmai ǁ

06.040.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समि॑द्धे अ॒ग्नौ सु॒त इं॑द्र॒ सोम॒ आ त्वा॑ वहंतु॒ हर॑यो॒ वहि॑ष्ठाः ।

त्वा॒य॒ता मन॑सा जोहवी॒मींद्रा या॑हि सुवि॒ताय॑ म॒हे नः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समिद्धे अग्नौ सुत इंद्र सोम आ त्वा वहंतु हरयो वहिष्ठाः ।

त्वायता मनसा जोहवीमींद्रा याहि सुविताय महे नः ॥

Samhita Transcription Accented

sámiddhe agnáu sutá indra sóma ā́ tvā vahantu hárayo váhiṣṭhāḥ ǀ

tvāyatā́ mánasā johavīmī́ndrā́ yāhi suvitā́ya mahé naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samiddhe agnau suta indra soma ā tvā vahantu harayo vahiṣṭhāḥ ǀ

tvāyatā manasā johavīmīndrā yāhi suvitāya mahe naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम्ऽइ॑द्धे । अ॒ग्नौ । सु॒ते । इ॒न्द्र॒ । सोमे॑ । आ । त्वा॒ । व॒ह॒न्तु॒ । हर॑यः । वहि॑ष्ठाः ।

त्वा॒ऽय॒ता । मन॑सा । जो॒ह॒वी॒मि॒ । इन्द्र॑ । आ । या॒हि॒ । सु॒वि॒ताय॑ । म॒हे । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽइद्धे । अग्नौ । सुते । इन्द्र । सोमे । आ । त्वा । वहन्तु । हरयः । वहिष्ठाः ।

त्वाऽयता । मनसा । जोहवीमि । इन्द्र । आ । याहि । सुविताय । महे । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám-iddhe ǀ agnáu ǀ suté ǀ indra ǀ sóme ǀ ā́ ǀ tvā ǀ vahantu ǀ hárayaḥ ǀ váhiṣṭhāḥ ǀ

tvā-yatā́ ǀ mánasā ǀ johavīmi ǀ índra ǀ ā́ ǀ yāhi ǀ suvitā́ya ǀ mahé ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-iddhe ǀ agnau ǀ sute ǀ indra ǀ some ǀ ā ǀ tvā ǀ vahantu ǀ harayaḥ ǀ vahiṣṭhāḥ ǀ

tvā-yatā ǀ manasā ǀ johavīmi ǀ indra ǀ ā ǀ yāhi ǀ suvitāya ǀ mahe ǀ naḥ ǁ

06.040.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ या॑हि॒ शश्व॑दुश॒ता य॑या॒थेंद्र॑ म॒हा मन॑सा सोम॒पेयं॑ ।

उप॒ ब्रह्मा॑णि शृणव इ॒मा नोऽथा॑ ते य॒ज्ञस्त॒न्वे॒३॒॑ वयो॑ धात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ याहि शश्वदुशता ययाथेंद्र महा मनसा सोमपेयं ।

उप ब्रह्माणि शृणव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे वयो धात् ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yāhi śáśvaduśatā́ yayāthéndra mahā́ mánasā somapéyam ǀ

úpa bráhmāṇi śṛṇava imā́ nó’thā te yajñástanvé váyo dhāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yāhi śaśvaduśatā yayāthendra mahā manasā somapeyam ǀ

upa brahmāṇi śṛṇava imā no’thā te yajñastanve vayo dhāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । या॒हि॒ । शश्व॑त् । उ॒श॒ता । य॒या॒थ॒ । इन्द्र॑ । म॒हा । मन॑सा । सो॒म॒ऽपेय॑म् ।

उप॑ । ब्रह्मा॑णि । शृ॒ण॒वः॒ । इ॒मा । नः॒ । अथ॑ । ते॒ । य॒ज्ञः । त॒न्वे॑ । वयः॑ । धा॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । याहि । शश्वत् । उशता । ययाथ । इन्द्र । महा । मनसा । सोमऽपेयम् ।

उप । ब्रह्माणि । शृणवः । इमा । नः । अथ । ते । यज्ञः । तन्वे । वयः । धात् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yāhi ǀ śáśvat ǀ uśatā́ ǀ yayātha ǀ índra ǀ mahā́ ǀ mánasā ǀ soma-péyam ǀ

úpa ǀ bráhmāṇi ǀ śṛṇavaḥ ǀ imā́ ǀ naḥ ǀ átha ǀ te ǀ yajñáḥ ǀ tanvé ǀ váyaḥ ǀ dhāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yāhi ǀ śaśvat ǀ uśatā ǀ yayātha ǀ indra ǀ mahā ǀ manasā ǀ soma-peyam ǀ

upa ǀ brahmāṇi ǀ śṛṇavaḥ ǀ imā ǀ naḥ ǀ atha ǀ te ǀ yajñaḥ ǀ tanve ǀ vayaḥ ǀ dhāt ǁ

06.040.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिं॑द्र दि॒वि पार्ये॒ यदृध॒ग्यद्वा॒ स्वे सद॑ने॒ यत्र॒ वासि॑ ।

अतो॑ नो य॒ज्ञमव॑से नि॒युत्वा॑न्त्स॒जोषाः॑ पाहि गिर्वणो म॒रुद्भिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्र दिवि पार्ये यदृधग्यद्वा स्वे सदने यत्र वासि ।

अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्त्सजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः ॥

Samhita Transcription Accented

yádindra diví pā́rye yádṛ́dhagyádvā své sádane yátra vā́si ǀ

áto no yajñámávase niyútvāntsajóṣāḥ pāhi girvaṇo marúdbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadindra divi pārye yadṛdhagyadvā sve sadane yatra vāsi ǀ

ato no yajñamavase niyutvāntsajoṣāḥ pāhi girvaṇo marudbhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इ॒न्द्र॒ । दि॒वि । पार्ये॑ । यत् । ऋध॑क् । यत् । वा॒ । स्वे । सद॑ने । यत्र॑ । वा॒ । असि॑ ।

अतः॑ । नः॒ । य॒ज्ञम् । अव॑से । नि॒युत्वा॑न् । स॒ऽजोषाः॑ । पा॒हि॒ । गि॒र्व॒णः॒ । म॒रुत्ऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्र । दिवि । पार्ये । यत् । ऋधक् । यत् । वा । स्वे । सदने । यत्र । वा । असि ।

अतः । नः । यज्ञम् । अवसे । नियुत्वान् । सऽजोषाः । पाहि । गिर्वणः । मरुत्ऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ indra ǀ diví ǀ pā́rye ǀ yát ǀ ṛ́dhak ǀ yát ǀ vā ǀ své ǀ sádane ǀ yátra ǀ vā ǀ ási ǀ

átaḥ ǀ naḥ ǀ yajñám ǀ ávase ǀ niyútvān ǀ sa-jóṣāḥ ǀ pāhi ǀ girvaṇaḥ ǀ marút-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ indra ǀ divi ǀ pārye ǀ yat ǀ ṛdhak ǀ yat ǀ vā ǀ sve ǀ sadane ǀ yatra ǀ vā ǀ asi ǀ

ataḥ ǀ naḥ ǀ yajñam ǀ avase ǀ niyutvān ǀ sa-joṣāḥ ǀ pāhi ǀ girvaṇaḥ ǀ marut-bhiḥ ǁ