SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 6

Sūkta 43

 

1. Info

To:    indra
From:   bharadvāja bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: uṣṇik

2nd set of styles: uṣṇih
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

06.043.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॒ त्यच्छंब॑रं॒ मदे॒ दिवो॑दासाय रं॒धयः॑ ।

अ॒यं स सोम॑ इंद्र ते सु॒तः पिब॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य त्यच्छंबरं मदे दिवोदासाय रंधयः ।

अयं स सोम इंद्र ते सुतः पिब ॥

Samhita Transcription Accented

yásya tyácchámbaram máde dívodāsāya randháyaḥ ǀ

ayám sá sóma indra te sutáḥ píba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya tyacchambaram made divodāsāya randhayaḥ ǀ

ayam sa soma indra te sutaḥ piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । त्यत् । शम्ब॑रम् । मदे॑ । दिवः॑ऽदासाय । र॒न्धयः॑ ।

अ॒यम् । सः । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । सु॒तः । पिब॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । त्यत् । शम्बरम् । मदे । दिवःऽदासाय । रन्धयः ।

अयम् । सः । सोमः । इन्द्र । ते । सुतः । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ tyát ǀ śámbaram ǀ máde ǀ dívaḥ-dāsāya ǀ randháyaḥ ǀ

ayám ǀ sáḥ ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutáḥ ǀ píba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ tyat ǀ śambaram ǀ made ǀ divaḥ-dāsāya ǀ randhayaḥ ǀ

ayam ǀ saḥ ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutaḥ ǀ piba ǁ

06.043.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॑ तीव्र॒सुतं॒ मदं॒ मध्य॒मंतं॑ च॒ रक्ष॑से ।

अ॒यं स सोम॑ इंद्र ते सु॒तः पिब॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य तीव्रसुतं मदं मध्यमंतं च रक्षसे ।

अयं स सोम इंद्र ते सुतः पिब ॥

Samhita Transcription Accented

yásya tīvrasútam mádam mádhyamántam ca rákṣase ǀ

ayám sá sóma indra te sutáḥ píba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya tīvrasutam madam madhyamantam ca rakṣase ǀ

ayam sa soma indra te sutaḥ piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । ती॒व्र॒ऽसुत॑म् । मद॑म् । मध्य॑म् । अन्त॑म् । च॒ । रक्ष॑से ।

अ॒यम् । सः । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । सु॒तः । पिब॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । तीव्रऽसुतम् । मदम् । मध्यम् । अन्तम् । च । रक्षसे ।

अयम् । सः । सोमः । इन्द्र । ते । सुतः । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ tīvra-sútam ǀ mádam ǀ mádhyam ǀ ántam ǀ ca ǀ rákṣase ǀ

ayám ǀ sáḥ ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutáḥ ǀ píba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ tīvra-sutam ǀ madam ǀ madhyam ǀ antam ǀ ca ǀ rakṣase ǀ

ayam ǀ saḥ ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutaḥ ǀ piba ǁ

06.043.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॒ गा अं॒तरश्म॑नो॒ मदे॑ दृ॒ळ्हा अ॒वासृ॑जः ।

अ॒यं स सोम॑ इंद्र ते सु॒तः पिब॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य गा अंतरश्मनो मदे दृळ्हा अवासृजः ।

अयं स सोम इंद्र ते सुतः पिब ॥

Samhita Transcription Accented

yásya gā́ antáráśmano máde dṛḷhā́ avā́sṛjaḥ ǀ

ayám sá sóma indra te sutáḥ píba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya gā antaraśmano made dṛḷhā avāsṛjaḥ ǀ

ayam sa soma indra te sutaḥ piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । गाः । अ॒न्तः । अश्म॑नः । मदे॑ । दृ॒ळ्हाः । अ॒व॒ऽअसृ॑जः ।

अ॒यम् । सः । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । सु॒तः । पिब॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । गाः । अन्तः । अश्मनः । मदे । दृळ्हाः । अवऽअसृजः ।

अयम् । सः । सोमः । इन्द्र । ते । सुतः । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ gā́ḥ ǀ antáḥ ǀ áśmanaḥ ǀ máde ǀ dṛḷhā́ḥ ǀ ava-ásṛjaḥ ǀ

ayám ǀ sáḥ ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutáḥ ǀ píba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ gāḥ ǀ antaḥ ǀ aśmanaḥ ǀ made ǀ dṛḷhāḥ ǀ ava-asṛjaḥ ǀ

ayam ǀ saḥ ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutaḥ ǀ piba ǁ

06.043.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.7.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.03.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्य॑ मंदा॒नो अंध॑सो॒ माघो॑नं दधि॒षे शवः॑ ।

अ॒यं स सोम॑ इंद्र ते सु॒तः पिब॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्य मंदानो अंधसो माघोनं दधिषे शवः ।

अयं स सोम इंद्र ते सुतः पिब ॥

Samhita Transcription Accented

yásya mandānó ándhaso mā́ghonam dadhiṣé śávaḥ ǀ

ayám sá sóma indra te sutáḥ píba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasya mandāno andhaso māghonam dadhiṣe śavaḥ ǀ

ayam sa soma indra te sutaḥ piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्य॑ । म॒न्दा॒नः । अन्ध॑सः । माघो॑नम् । द॒धि॒षे । शवः॑ ।

अ॒यम् । सः । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । सु॒तः । पिब॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्य । मन्दानः । अन्धसः । माघोनम् । दधिषे । शवः ।

अयम् । सः । सोमः । इन्द्र । ते । सुतः । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

yásya ǀ mandānáḥ ǀ ándhasaḥ ǀ mā́ghonam ǀ dadhiṣé ǀ śávaḥ ǀ

ayám ǀ sáḥ ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutáḥ ǀ píba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasya ǀ mandānaḥ ǀ andhasaḥ ǀ māghonam ǀ dadhiṣe ǀ śavaḥ ǀ

ayam ǀ saḥ ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǀ sutaḥ ǀ piba ǁ