SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 6

Sūkta 53

 

1. Info

To:    pūṣan
From:   bharadvāja bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 4, 6, 7, 10); nicṛdgāyatrī (2, 5, 9); nicṛdanuṣṭup (8)

2nd set of styles: gāyatrī (1-7, 9, 10); anuṣṭubh (8)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

06.053.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यमु॑ त्वा पथस्पते॒ रथं॒ न वाज॑सातये ।

धि॒ये पू॑षन्नयुज्महि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये ।

धिये पूषन्नयुज्महि ॥

Samhita Transcription Accented

vayámu tvā pathaspate rátham ná vā́jasātaye ǀ

dhiyé pūṣannayujmahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayamu tvā pathaspate ratham na vājasātaye ǀ

dhiye pūṣannayujmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । ऊं॒ इति॑ । त्वा॒ । प॒थः॒ । प॒ते॒ । रथ॑म् । न । वाज॑ऽसातये ।

धि॒ये । पू॒ष॒न् । अ॒यु॒ज्म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । ऊं इति । त्वा । पथः । पते । रथम् । न । वाजऽसातये ।

धिये । पूषन् । अयुज्महि ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ ūṃ íti ǀ tvā ǀ pathaḥ ǀ pate ǀ rátham ǀ ná ǀ vā́ja-sātaye ǀ

dhiyé ǀ pūṣan ǀ ayujmahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ ūṃ iti ǀ tvā ǀ pathaḥ ǀ pate ǀ ratham ǀ na ǀ vāja-sātaye ǀ

dhiye ǀ pūṣan ǀ ayujmahi ǁ

06.053.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि नो॒ नर्यं॒ वसु॑ वी॒रं प्रय॑तदक्षिणं ।

वा॒मं गृ॒हप॑तिं नय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि नो नर्यं वसु वीरं प्रयतदक्षिणं ।

वामं गृहपतिं नय ॥

Samhita Transcription Accented

abhí no náryam vásu vīrám práyatadakṣiṇam ǀ

vāmám gṛhápatim naya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi no naryam vasu vīram prayatadakṣiṇam ǀ

vāmam gṛhapatim naya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । नः॒ । नर्य॑म् । वसु॑ । वी॒रम् । प्रय॑तऽदक्षिणम् ।

वा॒मम् । गृ॒हऽप॑तिम् । न॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । नः । नर्यम् । वसु । वीरम् । प्रयतऽदक्षिणम् ।

वामम् । गृहऽपतिम् । नय ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ naḥ ǀ náryam ǀ vásu ǀ vīrám ǀ práyata-dakṣiṇam ǀ

vāmám ǀ gṛhá-patim ǀ naya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ naḥ ǀ naryam ǀ vasu ǀ vīram ǀ prayata-dakṣiṇam ǀ

vāmam ǀ gṛha-patim ǀ naya ǁ

06.053.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अदि॑त्संतं चिदाघृणे॒ पूषं॒दाना॑य चोदय ।

प॒णेश्चि॒द्वि म्र॑दा॒ मनः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अदित्संतं चिदाघृणे पूषंदानाय चोदय ।

पणेश्चिद्वि म्रदा मनः ॥

Samhita Transcription Accented

áditsantam cidāghṛṇe pū́ṣandā́nāya codaya ǀ

paṇéścidví mradā mánaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aditsantam cidāghṛṇe pūṣandānāya codaya ǀ

paṇeścidvi mradā manaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अदि॑त्सन्तम् । चि॒त् । आ॒घृ॒णे॒ । पूष॑न् । दाना॑य । चो॒द॒य॒ ।

प॒णेः । चि॒त् । वि । म्र॒द॒ । मनः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अदित्सन्तम् । चित् । आघृणे । पूषन् । दानाय । चोदय ।

पणेः । चित् । वि । म्रद । मनः ॥

Padapatha Transcription Accented

áditsantam ǀ cit ǀ āghṛṇe ǀ pū́ṣan ǀ dā́nāya ǀ codaya ǀ

paṇéḥ ǀ cit ǀ ví ǀ mrada ǀ mánaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aditsantam ǀ cit ǀ āghṛṇe ǀ pūṣan ǀ dānāya ǀ codaya ǀ

paṇeḥ ǀ cit ǀ vi ǀ mrada ǀ manaḥ ǁ

06.053.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि प॒थो वाज॑सातये चिनु॒हि वि मृधो॑ जहि ।

साधं॑तामुग्र नो॒ धियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि ।

साधंतामुग्र नो धियः ॥

Samhita Transcription Accented

ví pathó vā́jasātaye cinuhí ví mṛ́dho jahi ǀ

sā́dhantāmugra no dhíyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi patho vājasātaye cinuhi vi mṛdho jahi ǀ

sādhantāmugra no dhiyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । प॒थः । वाज॑ऽसातये । चि॒नु॒हि । वि । मृधः॑ । ज॒हि॒ ।

साध॑न्ताम् । उ॒ग्र॒ । नः॒ । धियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । पथः । वाजऽसातये । चिनुहि । वि । मृधः । जहि ।

साधन्ताम् । उग्र । नः । धियः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ patháḥ ǀ vā́ja-sātaye ǀ cinuhí ǀ ví ǀ mṛ́dhaḥ ǀ jahi ǀ

sā́dhantām ǀ ugra ǀ naḥ ǀ dhíyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ pathaḥ ǀ vāja-sātaye ǀ cinuhi ǀ vi ǀ mṛdhaḥ ǀ jahi ǀ

sādhantām ǀ ugra ǀ naḥ ǀ dhiyaḥ ǁ

06.053.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॑ तृंधि पणी॒नामार॑या॒ हृद॑या कवे ।

अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रंधय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि तृंधि पणीनामारया हृदया कवे ।

अथेमस्मभ्यं रंधय ॥

Samhita Transcription Accented

pári tṛndhi paṇīnā́mā́rayā hṛ́dayā kave ǀ

áthemasmábhyam randhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari tṛndhi paṇīnāmārayā hṛdayā kave ǀ

athemasmabhyam randhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । तृ॒न्धि॒ । प॒णी॒नाम् । आर॑या । हृद॑या । क॒वे॒ ।

अथ॑ । ई॒म् । अ॒स्मभ्य॑म् । र॒न्ध॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । तृन्धि । पणीनाम् । आरया । हृदया । कवे ।

अथ । ईम् । अस्मभ्यम् । रन्धय ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ tṛndhi ǀ paṇīnā́m ǀ ā́rayā ǀ hṛ́dayā ǀ kave ǀ

átha ǀ īm ǀ asmábhyam ǀ randhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ tṛndhi ǀ paṇīnām ǀ ārayā ǀ hṛdayā ǀ kave ǀ

atha ǀ īm ǀ asmabhyam ǀ randhaya ǁ

06.053.06   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि पू॑ष॒न्नार॑या तुद प॒णेरि॑च्छ हृ॒दि प्रि॒यं ।

अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रंधय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि पूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियं ।

अथेमस्मभ्यं रंधय ॥

Samhita Transcription Accented

ví pūṣannā́rayā tuda paṇériccha hṛdí priyám ǀ

áthemasmábhyam randhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi pūṣannārayā tuda paṇericcha hṛdi priyam ǀ

athemasmabhyam randhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । पू॒ष॒न् । आर॑या । तु॒द॒ । प॒णेः । इ॒च्छ॒ । हृ॒दि । प्रि॒यम् ।

अथ॑ । ई॒म् । अ॒स्मभ्य॑म् । र॒न्ध॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । पूषन् । आरया । तुद । पणेः । इच्छ । हृदि । प्रियम् ।

अथ । ईम् । अस्मभ्यम् । रन्धय ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ pūṣan ǀ ā́rayā ǀ tuda ǀ paṇéḥ ǀ iccha ǀ hṛdí ǀ priyám ǀ

átha ǀ īm ǀ asmábhyam ǀ randhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ pūṣan ǀ ārayā ǀ tuda ǀ paṇeḥ ǀ iccha ǀ hṛdi ǀ priyam ǀ

atha ǀ īm ǀ asmabhyam ǀ randhaya ǁ

06.053.07   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.055   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ रि॑ख किकि॒रा कृ॑णु पणी॒नां हृद॑या कवे ।

अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रंधय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे ।

अथेमस्मभ्यं रंधय ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ rikha kikirā́ kṛṇu paṇīnā́m hṛ́dayā kave ǀ

áthemasmábhyam randhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā rikha kikirā kṛṇu paṇīnām hṛdayā kave ǀ

athemasmabhyam randhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । रि॒ख॒ । कि॒कि॒रा । कृ॒णु॒ । प॒णी॒नाम् । हृद॑या । क॒वे॒ ।

अथ॑ । ई॒म् । अ॒स्मभ्य॑म् । र॒न्ध॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । रिख । किकिरा । कृणु । पणीनाम् । हृदया । कवे ।

अथ । ईम् । अस्मभ्यम् । रन्धय ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ rikha ǀ kikirā́ ǀ kṛṇu ǀ paṇīnā́m ǀ hṛ́dayā ǀ kave ǀ

átha ǀ īm ǀ asmábhyam ǀ randhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ rikha ǀ kikirā ǀ kṛṇu ǀ paṇīnām ǀ hṛdayā ǀ kave ǀ

atha ǀ īm ǀ asmabhyam ǀ randhaya ǁ

06.053.08   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.056   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यां पू॑षन्ब्रह्म॒चोद॑नी॒मारां॒ बिभ॑र्ष्याघृणे ।

तया॑ समस्य॒ हृद॑य॒मा रि॑ख किकि॒रा कृ॑णु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्याघृणे ।

तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥

Samhita Transcription Accented

yā́m pūṣanbrahmacódanīmā́rām bíbharṣyāghṛṇe ǀ

táyā samasya hṛ́dayamā́ rikha kikirā́ kṛṇu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yām pūṣanbrahmacodanīmārām bibharṣyāghṛṇe ǀ

tayā samasya hṛdayamā rikha kikirā kṛṇu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याम् । पू॒ष॒न् । ब्र॒ह्म॒ऽचोद॑नीम् । आरा॑म् । बिभ॑र्षि । आ॒घृ॒णे॒ ।

तया॑ । स॒म॒स्य॒ । हृद॑यम् । आ । रि॒ख॒ । कि॒कि॒रा । कृ॒णु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याम् । पूषन् । ब्रह्मऽचोदनीम् । आराम् । बिभर्षि । आघृणे ।

तया । समस्य । हृदयम् । आ । रिख । किकिरा । कृणु ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́m ǀ pūṣan ǀ brahma-códanīm ǀ ā́rām ǀ bíbharṣi ǀ āghṛṇe ǀ

táyā ǀ samasya ǀ hṛ́dayam ǀ ā́ ǀ rikha ǀ kikirā́ ǀ kṛṇu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yām ǀ pūṣan ǀ brahma-codanīm ǀ ārām ǀ bibharṣi ǀ āghṛṇe ǀ

tayā ǀ samasya ǀ hṛdayam ǀ ā ǀ rikha ǀ kikirā ǀ kṛṇu ǁ

06.053.09   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.057   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या ते॒ अष्ट्रा॒ गोओ॑प॒शाघृ॑णे पशु॒साध॑नी ।

तस्या॑स्ते सु॒म्नमी॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या ते अष्ट्रा गोओपशाघृणे पशुसाधनी ।

तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ te áṣṭrā góopaśā́ghṛṇe paśusā́dhanī ǀ

tásyāste sumnámīmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā te aṣṭrā goopaśāghṛṇe paśusādhanī ǀ

tasyāste sumnamīmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

या । ते॒ । अष्ट्रा॑ । गोऽओ॑पशा । आघृ॑णे । प॒शु॒ऽसाध॑नी ।

तस्याः॑ । ते॒ । सु॒म्नम् । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

या । ते । अष्ट्रा । गोऽओपशा । आघृणे । पशुऽसाधनी ।

तस्याः । ते । सुम्नम् । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ ǀ te ǀ áṣṭrā ǀ gó-opaśā ǀ ā́ghṛṇe ǀ paśu-sā́dhanī ǀ

tásyāḥ ǀ te ǀ sumnám ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yā ǀ te ǀ aṣṭrā ǀ go-opaśā ǀ āghṛṇe ǀ paśu-sādhanī ǀ

tasyāḥ ǀ te ǀ sumnam ǀ īmahe ǁ

06.053.10   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.058   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त नो॑ गो॒षणिं॒ धिय॑मश्व॒सां वा॑ज॒सामु॒त ।

नृ॒वत्कृ॑णुहि वी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत ।

नृवत्कृणुहि वीतये ॥

Samhita Transcription Accented

utá no goṣáṇim dhíyamaśvasā́m vājasā́mutá ǀ

nṛvátkṛṇuhi vītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta no goṣaṇim dhiyamaśvasām vājasāmuta ǀ

nṛvatkṛṇuhi vītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । नः॒ । गो॒ऽसनि॑म् । धिय॑म् । अ॒श्व॒साम् । वा॒ज॒ऽसाम् । उ॒त ।

नृ॒ऽवत् । कृ॒णु॒हि॒ । वी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । नः । गोऽसनिम् । धियम् । अश्वसाम् । वाजऽसाम् । उत ।

नृऽवत् । कृणुहि । वीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ naḥ ǀ go-sánim ǀ dhíyam ǀ aśvasā́m ǀ vāja-sā́m ǀ utá ǀ

nṛ-vát ǀ kṛṇuhi ǀ vītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ naḥ ǀ go-sanim ǀ dhiyam ǀ aśvasām ǀ vāja-sām ǀ uta ǀ

nṛ-vat ǀ kṛṇuhi ǀ vītaye ǁ