SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 6

Sūkta 56

 

1. Info

To:    pūṣan
From:   bharadvāja bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 4, 5); nicṛdgāyatrī (2, 3); svarāḍuṣnik (6)

2nd set of styles: gāyatrī (1-5); anuṣṭubh (6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

06.056.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य ए॑नमा॒दिदे॑शति करं॒भादिति॑ पू॒षणं॑ ।

न तेन॑ दे॒व आ॒दिशे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य एनमादिदेशति करंभादिति पूषणं ।

न तेन देव आदिशे ॥

Samhita Transcription Accented

yá enamādídeśati karambhā́díti pūṣáṇam ǀ

ná téna devá ādíśe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya enamādideśati karambhāditi pūṣaṇam ǀ

na tena deva ādiśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । ए॒न॒म् । आ॒ऽदिदे॑शति । क॒र॒म्भ॒ऽअत् । इति॑ । पू॒षण॑म् ।

न । तेन॑ । दे॒वः । आ॒ऽदिशे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । एनम् । आऽदिदेशति । करम्भऽअत् । इति । पूषणम् ।

न । तेन । देवः । आऽदिशे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ enam ǀ ā-dídeśati ǀ karambha-át ǀ íti ǀ pūṣáṇam ǀ

ná ǀ téna ǀ deváḥ ǀ ā-díśe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ enam ǀ ā-dideśati ǀ karambha-at ǀ iti ǀ pūṣaṇam ǀ

na ǀ tena ǀ devaḥ ǀ ā-diśe ǁ

06.056.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त घा॒ स र॒थीत॑मः॒ सख्या॒ सत्प॑तिर्यु॒जा ।

इंद्रो॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत घा स रथीतमः सख्या सत्पतिर्युजा ।

इंद्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥

Samhita Transcription Accented

utá ghā sá rathī́tamaḥ sákhyā sátpatiryujā́ ǀ

índro vṛtrā́ṇi jighnate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta ghā sa rathītamaḥ sakhyā satpatiryujā ǀ

indro vṛtrāṇi jighnate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । घ॒ । सः । र॒थिऽत॑मः । सख्या॑ । सत्ऽप॑तिः । यु॒जा ।

इन्द्रः॑ । वृ॒त्राणि॑ । जि॒घ्न॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । घ । सः । रथिऽतमः । सख्या । सत्ऽपतिः । युजा ।

इन्द्रः । वृत्राणि । जिघ्नते ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ gha ǀ sáḥ ǀ rathí-tamaḥ ǀ sákhyā ǀ sát-patiḥ ǀ yujā́ ǀ

índraḥ ǀ vṛtrā́ṇi ǀ jighnate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ gha ǀ saḥ ǀ rathi-tamaḥ ǀ sakhyā ǀ sat-patiḥ ǀ yujā ǀ

indraḥ ǀ vṛtrāṇi ǀ jighnate ǁ

06.056.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒तादः प॑रु॒षे गवि॒ सूर॑श्च॒क्रं हि॑र॒ण्ययं॑ ।

न्यै॑रयद्र॒थीत॑मः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययं ।

न्यैरयद्रथीतमः ॥

Samhita Transcription Accented

utā́dáḥ paruṣé gávi sū́raścakrám hiraṇyáyam ǀ

nyáirayadrathī́tamaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

utādaḥ paruṣe gavi sūraścakram hiraṇyayam ǀ

nyairayadrathītamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । अ॒दः । प॒रु॒षे । गवि॑ । सूरः॑ । च॒क्रम् । हि॒र॒ण्यय॑म् ।

नि । ऐ॒र॒य॒त् । र॒थिऽत॑मः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । अदः । परुषे । गवि । सूरः । चक्रम् । हिरण्ययम् ।

नि । ऐरयत् । रथिऽतमः ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ adáḥ ǀ paruṣé ǀ gávi ǀ sū́raḥ ǀ cakrám ǀ hiraṇyáyam ǀ

ní ǀ airayat ǀ rathí-tamaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ adaḥ ǀ paruṣe ǀ gavi ǀ sūraḥ ǀ cakram ǀ hiraṇyayam ǀ

ni ǀ airayat ǀ rathi-tamaḥ ǁ

06.056.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद॒द्य त्वा॑ पुरुष्टुत॒ ब्रवा॑म दस्र मंतुमः ।

तत्सु नो॒ मन्म॑ साधय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदद्य त्वा पुरुष्टुत ब्रवाम दस्र मंतुमः ।

तत्सु नो मन्म साधय ॥

Samhita Transcription Accented

yádadyá tvā puruṣṭuta brávāma dasra mantumaḥ ǀ

tátsú no mánma sādhaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadadya tvā puruṣṭuta bravāma dasra mantumaḥ ǀ

tatsu no manma sādhaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अ॒द्य । त्वा॒ । पु॒रु॒ऽस्तु॒त॒ । ब्रवा॑म । द॒स्र॒ । म॒न्तु॒ऽमः॒ ।

तत् । सु । नः॒ । मन्म॑ । सा॒ध॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अद्य । त्वा । पुरुऽस्तुत । ब्रवाम । दस्र । मन्तुऽमः ।

तत् । सु । नः । मन्म । साधय ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ adyá ǀ tvā ǀ puru-stuta ǀ brávāma ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ

tát ǀ sú ǀ naḥ ǀ mánma ǀ sādhaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ adya ǀ tvā ǀ puru-stuta ǀ bravāma ǀ dasra ǀ mantu-maḥ ǀ

tat ǀ su ǀ naḥ ǀ manma ǀ sādhaya ǁ

06.056.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मं च॑ नो ग॒वेष॑णं सा॒तये॑ सीषधो ग॒णं ।

आ॒रात्पू॑षन्नसि श्रु॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गणं ।

आरात्पूषन्नसि श्रुतः ॥

Samhita Transcription Accented

imám ca no gavéṣaṇam sātáye sīṣadho gaṇám ǀ

ārā́tpūṣannasi śrutáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imam ca no gaveṣaṇam sātaye sīṣadho gaṇam ǀ

ārātpūṣannasi śrutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒मम् । च॒ । नः॒ । गो॒ऽएष॑णम् । सा॒तये॑ । सी॒स॒धः॒ । ग॒णम् ।

आ॒रात् । पू॒ष॒न् । अ॒सि॒ । श्रु॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमम् । च । नः । गोऽएषणम् । सातये । सीसधः । गणम् ।

आरात् । पूषन् । असि । श्रुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

imám ǀ ca ǀ naḥ ǀ go-éṣaṇam ǀ sātáye ǀ sīsadhaḥ ǀ gaṇám ǀ

ārā́t ǀ pūṣan ǀ asi ǀ śrutáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imam ǀ ca ǀ naḥ ǀ go-eṣaṇam ǀ sātaye ǀ sīsadhaḥ ǀ gaṇam ǀ

ārāt ǀ pūṣan ǀ asi ǀ śrutaḥ ǁ

06.056.06   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.22.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ते॑ स्व॒स्तिमी॑मह आ॒रेअ॑घा॒मुपा॑वसुं ।

अ॒द्या च॑ स॒र्वता॑तये॒ श्वश्च॑ स॒र्वता॑तये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ते स्वस्तिमीमह आरेअघामुपावसुं ।

अद्या च सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ te svastímīmaha āréaghāmúpāvasum ǀ

adyā́ ca sarvátātaye śváśca sarvátātaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā te svastimīmaha āreaghāmupāvasum ǀ

adyā ca sarvatātaye śvaśca sarvatātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ते॒ । स्व॒स्तिम् । ई॒म॒हे॒ । आ॒रेऽअ॑घाम् । उप॑ऽवसुम् ।

अ॒द्य । च॒ । स॒र्वऽता॑तये । श्वः । च॒ । स॒र्वऽता॑तये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ते । स्वस्तिम् । ईमहे । आरेऽअघाम् । उपऽवसुम् ।

अद्य । च । सर्वऽतातये । श्वः । च । सर्वऽतातये ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ te ǀ svastím ǀ īmahe ǀ āré-aghām ǀ úpa-vasum ǀ

adyá ǀ ca ǀ sarvá-tātaye ǀ śváḥ ǀ ca ǀ sarvá-tātaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ te ǀ svastim ǀ īmahe ǀ āre-aghām ǀ upa-vasum ǀ

adya ǀ ca ǀ sarva-tātaye ǀ śvaḥ ǀ ca ǀ sarva-tātaye ǁ