SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 6

Sūkta 57

 

1. Info

To:    indra, pūṣan
From:   bharadvāja bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: virāḍgāyatrī (1, 6); nicṛdgāyatrī (2, 3); gāyatrī (4, 5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

06.057.01   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॒ नु पू॒षणा॑ व॒यं स॒ख्याय॑ स्व॒स्तये॑ ।

हु॒वेम॒ वाज॑सातये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये ।

हुवेम वाजसातये ॥

Samhita Transcription Accented

índrā nú pūṣáṇā vayám sakhyā́ya svastáye ǀ

huvéma vā́jasātaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrā nu pūṣaṇā vayam sakhyāya svastaye ǀ

huvema vājasātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॑ । नु । पू॒षणा॑ । व॒यम् । स॒ख्याय॑ । स्व॒स्तये॑ ।

हु॒वेम॑ । वाज॑ऽसातये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रा । नु । पूषणा । वयम् । सख्याय । स्वस्तये ।

हुवेम । वाजऽसातये ॥

Padapatha Transcription Accented

índrā ǀ nú ǀ pūṣáṇā ǀ vayám ǀ sakhyā́ya ǀ svastáye ǀ

huvéma ǀ vā́ja-sātaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrā ǀ nu ǀ pūṣaṇā ǀ vayam ǀ sakhyāya ǀ svastaye ǀ

huvema ǀ vāja-sātaye ǁ

06.057.02   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोम॑म॒न्य उपा॑सद॒त्पात॑वे च॒म्वोः॑ सु॒तं ।

क॒रं॒भम॒न्य इ॑च्छति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुतं ।

करंभमन्य इच्छति ॥

Samhita Transcription Accented

sómamanyá úpāsadatpā́tave camvóḥ sutám ǀ

karambhámanyá icchati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somamanya upāsadatpātave camvoḥ sutam ǀ

karambhamanya icchati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोम॑म् । अ॒न्यः । उप॑ । अ॒स॒द॒त् । पात॑वे । च॒म्वोः॑ । सु॒तम् ।

क॒र॒म्भम् । अ॒न्यः । इ॒च्छ॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमम् । अन्यः । उप । असदत् । पातवे । चम्वोः । सुतम् ।

करम्भम् । अन्यः । इच्छति ॥

Padapatha Transcription Accented

sómam ǀ anyáḥ ǀ úpa ǀ asadat ǀ pā́tave ǀ camvóḥ ǀ sutám ǀ

karambhám ǀ anyáḥ ǀ icchati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somam ǀ anyaḥ ǀ upa ǀ asadat ǀ pātave ǀ camvoḥ ǀ sutam ǀ

karambham ǀ anyaḥ ǀ icchati ǁ

06.057.03   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒जा अ॒न्यस्य॒ वह्न॑यो॒ हरी॑ अ॒न्यस्य॒ संभृ॑ता ।

ताभ्यां॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अजा अन्यस्य वह्नयो हरी अन्यस्य संभृता ।

ताभ्यां वृत्राणि जिघ्नते ॥

Samhita Transcription Accented

ajā́ anyásya váhnayo hárī anyásya sámbhṛtā ǀ

tā́bhyām vṛtrā́ṇi jighnate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ajā anyasya vahnayo harī anyasya sambhṛtā ǀ

tābhyām vṛtrāṇi jighnate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒जाः । अ॒न्यस्य॑ । वह्न॑यः । हरी॒ इति॑ । अ॒न्यस्य॑ । सम्ऽभृ॑ता ।

ताभ्या॑म् । वृ॒त्राणि॑ । जि॒घ्न॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अजाः । अन्यस्य । वह्नयः । हरी इति । अन्यस्य । सम्ऽभृता ।

ताभ्याम् । वृत्राणि । जिघ्नते ॥

Padapatha Transcription Accented

ajā́ḥ ǀ anyásya ǀ váhnayaḥ ǀ hárī íti ǀ anyásya ǀ sám-bhṛtā ǀ

tā́bhyām ǀ vṛtrā́ṇi ǀ jighnate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ajāḥ ǀ anyasya ǀ vahnayaḥ ǀ harī iti ǀ anyasya ǀ sam-bhṛtā ǀ

tābhyām ǀ vṛtrāṇi ǀ jighnate ǁ

06.057.04   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदिंद्रो॒ अन॑य॒द्रितो॑ म॒हीर॒पो वृषं॑तमः ।

तत्र॑ पू॒षाभ॑व॒त्सचा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदिंद्रो अनयद्रितो महीरपो वृषंतमः ।

तत्र पूषाभवत्सचा ॥

Samhita Transcription Accented

yádíndro ánayadríto mahī́rapó vṛ́ṣantamaḥ ǀ

tátra pūṣā́bhavatsácā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadindro anayadrito mahīrapo vṛṣantamaḥ ǀ

tatra pūṣābhavatsacā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । इन्द्रः॑ । अन॑यत् । रितः॑ । म॒हीः । अ॒पः । वृष॑न्ऽतमः ।

तत्र॑ । पू॒षा । अ॒भ॒व॒त् । सचा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । इन्द्रः । अनयत् । रितः । महीः । अपः । वृषन्ऽतमः ।

तत्र । पूषा । अभवत् । सचा ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ índraḥ ǀ ánayat ǀ rítaḥ ǀ mahī́ḥ ǀ apáḥ ǀ vṛ́ṣan-tamaḥ ǀ

tátra ǀ pūṣā́ ǀ abhavat ǀ sácā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ indraḥ ǀ anayat ǀ ritaḥ ǀ mahīḥ ǀ apaḥ ǀ vṛṣan-tamaḥ ǀ

tatra ǀ pūṣā ǀ abhavat ǀ sacā ǁ

06.057.05   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तां पू॒ष्णः सु॑म॒तिं व॒यं वृ॒क्षस्य॒ प्र व॒यामि॑व ।

इंद्र॑स्य॒ चा र॑भामहे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तां पूष्णः सुमतिं वयं वृक्षस्य प्र वयामिव ।

इंद्रस्य चा रभामहे ॥

Samhita Transcription Accented

tā́m pūṣṇáḥ sumatím vayám vṛkṣásya prá vayā́miva ǀ

índrasya cā́ rabhāmahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tām pūṣṇaḥ sumatim vayam vṛkṣasya pra vayāmiva ǀ

indrasya cā rabhāmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ताम् । पू॒ष्णः । सु॒ऽम॒तिम् । व॒यम् । वृ॒क्षस्य॑ । प्र । व॒याम्ऽइ॑व ।

इन्द्र॑स्य । च॒ । आ । र॒भा॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ताम् । पूष्णः । सुऽमतिम् । वयम् । वृक्षस्य । प्र । वयाम्ऽइव ।

इन्द्रस्य । च । आ । रभामहे ॥

Padapatha Transcription Accented

tā́m ǀ pūṣṇáḥ ǀ su-matím ǀ vayám ǀ vṛkṣásya ǀ prá ǀ vayā́m-iva ǀ

índrasya ǀ ca ǀ ā́ ǀ rabhāmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tām ǀ pūṣṇaḥ ǀ su-matim ǀ vayam ǀ vṛkṣasya ǀ pra ǀ vayām-iva ǀ

indrasya ǀ ca ǀ ā ǀ rabhāmahe ǁ

06.057.06   (Mandala. Sukta. Rik)

4.8.23.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

06.05.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्पू॒षणं॑ युवामहे॒ऽभीशूँ॑रिव॒ सार॑थिः ।

म॒ह्या इंद्रं॑ स्व॒स्तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्पूषणं युवामहेऽभीशूँरिव सारथिः ।

मह्या इंद्रं स्वस्तये ॥

Samhita Transcription Accented

útpūṣáṇam yuvāmahe’bhī́śūm̐riva sā́rathiḥ ǀ

mahyā́ índram svastáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

utpūṣaṇam yuvāmahe’bhīśūm̐riva sārathiḥ ǀ

mahyā indram svastaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । पू॒षण॑म् । यु॒वा॒म॒हे॒ । अ॒भीशू॑न्ऽइव । सार॑थिः ।

म॒ह्यै । इन्द्र॑म् । स्व॒स्तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । पूषणम् । युवामहे । अभीशून्ऽइव । सारथिः ।

मह्यै । इन्द्रम् । स्वस्तये ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ pūṣáṇam ǀ yuvāmahe ǀ abhī́śūn-iva ǀ sā́rathiḥ ǀ

mahyái ǀ índram ǀ svastáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ pūṣaṇam ǀ yuvāmahe ǀ abhīśūn-iva ǀ sārathiḥ ǀ

mahyai ǀ indram ǀ svastaye ǁ