SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 7

Sūkta 17

 

1. Info

To:    agni
From:   vasiṣṭha maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: ārcyuṣṇik (1, 3, 4, 6, 7); sāmnītriṣṭup (2); sāmnīpaṅkti (5)

2nd set of styles: dvipadā triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

07.017.01   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.139   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ भव॑ सुष॒मिधा॒ समि॑द्ध उ॒त ब॒र्हिरु॑र्वि॒या वि स्तृ॑णीतां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने भव सुषमिधा समिद्ध उत बर्हिरुर्विया वि स्तृणीतां ॥

Samhita Transcription Accented

ágne bháva suṣamídhā sámiddha utá barhírurviyā́ ví stṛṇītām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne bhava suṣamidhā samiddha uta barhirurviyā vi stṛṇītām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । भव॑ । सु॒ऽस॒मिधा॑ । सम्ऽइ॑द्धः । उ॒त । ब॒र्हिः । उ॒र्वि॒या । वि । स्तृ॒णी॒ता॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । भव । सुऽसमिधा । सम्ऽइद्धः । उत । बर्हिः । उर्विया । वि । स्तृणीताम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ bháva ǀ su-samídhā ǀ sám-iddhaḥ ǀ utá ǀ barhíḥ ǀ urviyā́ ǀ ví ǀ stṛṇītām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ bhava ǀ su-samidhā ǀ sam-iddhaḥ ǀ uta ǀ barhiḥ ǀ urviyā ǀ vi ǀ stṛṇītām ǁ

07.017.02   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.140   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त द्वार॑ उश॒तीर्वि श्र॑यंतामु॒त दे॒वाँ उ॑श॒त आ व॑हे॒ह ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत द्वार उशतीर्वि श्रयंतामुत देवाँ उशत आ वहेह ॥

Samhita Transcription Accented

utá dvā́ra uśatī́rví śrayantāmutá devā́m̐ uśatá ā́ vahehá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta dvāra uśatīrvi śrayantāmuta devām̐ uśata ā vaheha ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । द्वारः॑ । उ॒श॒तीः । वि । श्र॒य॒न्ता॒म् । उ॒त । दे॒वान् । उ॒श॒तः । आ । व॒ह॒ । इ॒ह ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । द्वारः । उशतीः । वि । श्रयन्ताम् । उत । देवान् । उशतः । आ । वह । इह ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ dvā́raḥ ǀ uśatī́ḥ ǀ ví ǀ śrayantām ǀ utá ǀ devā́n ǀ uśatáḥ ǀ ā́ ǀ vaha ǀ ihá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ dvāraḥ ǀ uśatīḥ ǀ vi ǀ śrayantām ǀ uta ǀ devān ǀ uśataḥ ǀ ā ǀ vaha ǀ iha ǁ

07.017.03   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.141   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ वी॒हि ह॒विषा॒ यक्षि॑ दे॒वान्त्स्व॑ध्व॒रा कृ॑णुहि जातवेदः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne vīhí havíṣā yákṣi devā́ntsvadhvarā́ kṛṇuhi jātavedaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne vīhi haviṣā yakṣi devāntsvadhvarā kṛṇuhi jātavedaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । वी॒हि । ह॒विषा॑ । यक्षि॑ । दे॒वान् । सु॒ऽअ॒ध्व॒रा । कृ॒णु॒हि॒ । जा॒त॒ऽवे॒दः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । वीहि । हविषा । यक्षि । देवान् । सुऽअध्वरा । कृणुहि । जातऽवेदः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ vīhí ǀ havíṣā ǀ yákṣi ǀ devā́n ǀ su-adhvarā́ ǀ kṛṇuhi ǀ jāta-vedaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ vīhi ǀ haviṣā ǀ yakṣi ǀ devān ǀ su-adhvarā ǀ kṛṇuhi ǀ jāta-vedaḥ ǁ

07.017.04   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.142   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व॒ध्व॒रा क॑रति जा॒तवे॑दा॒ यक्ष॑द्दे॒वाँ अ॒मृता॑न्पि॒प्रय॑च्च ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षद्देवाँ अमृतान्पिप्रयच्च ॥

Samhita Transcription Accented

svadhvarā́ karati jātávedā yákṣaddevā́m̐ amṛ́tānpipráyacca ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svadhvarā karati jātavedā yakṣaddevām̐ amṛtānpiprayacca ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽअ॒ध्व॒रा । क॒र॒ति॒ । जा॒तऽवे॑दाः । यक्ष॑त् । दे॒वान् । अ॒मृता॑न् । पि॒प्रय॑त् । च॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽअध्वरा । करति । जातऽवेदाः । यक्षत् । देवान् । अमृतान् । पिप्रयत् । च ॥

Padapatha Transcription Accented

su-adhvarā́ ǀ karati ǀ jātá-vedāḥ ǀ yákṣat ǀ devā́n ǀ amṛ́tān ǀ pipráyat ǀ ca ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-adhvarā ǀ karati ǀ jāta-vedāḥ ǀ yakṣat ǀ devān ǀ amṛtān ǀ piprayat ǀ ca ǁ

07.017.05   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.143   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वंस्व॒ विश्वा॒ वार्या॑णि प्रचेतः स॒त्या भ॑वंत्वा॒शिषो॑ नो अ॒द्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवंत्वाशिषो नो अद्य ॥

Samhita Transcription Accented

váṃsva víśvā vā́ryāṇi pracetaḥ satyā́ bhavantvāśíṣo no adyá ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vaṃsva viśvā vāryāṇi pracetaḥ satyā bhavantvāśiṣo no adya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वंस्व॑ । विश्वा॑ । वार्या॑णि । प्र॒चे॒त॒ इति॑ प्रऽचेतः । स॒त्याः । भ॒व॒न्तु॒ । आ॒ऽशिषः॑ । नः॒ । अ॒द्य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वंस्व । विश्वा । वार्याणि । प्रचेत इति प्रऽचेतः । सत्याः । भवन्तु । आऽशिषः । नः । अद्य ॥

Padapatha Transcription Accented

váṃsva ǀ víśvā ǀ vā́ryāṇi ǀ praceta íti pra-cetaḥ ǀ satyā́ḥ ǀ bhavantu ǀ ā-śíṣaḥ ǀ naḥ ǀ adyá ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vaṃsva ǀ viśvā ǀ vāryāṇi ǀ praceta iti pra-cetaḥ ǀ satyāḥ ǀ bhavantu ǀ ā-śiṣaḥ ǀ naḥ ǀ adya ǁ

07.017.06   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.144   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वामु॒ ते द॑धिरे हव्य॒वाहं॑ दे॒वासो॑ अग्न ऊ॒र्ज आ नपा॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामु ते दधिरे हव्यवाहं देवासो अग्न ऊर्ज आ नपातं ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́mu té dadhire havyavā́ham devā́so agna ūrjá ā́ nápātam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāmu te dadhire havyavāham devāso agna ūrja ā napātam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । ऊं॒ इति॑ । ते । द॒धि॒रे॒ । ह॒व्य॒ऽवाह॑म् । दे॒वासः॑ । अ॒ग्ने॒ । ऊ॒र्जः । आ । नपा॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । ऊं इति । ते । दधिरे । हव्यऽवाहम् । देवासः । अग्ने । ऊर्जः । आ । नपातम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ ūṃ íti ǀ té ǀ dadhire ǀ havya-vā́ham ǀ devā́saḥ ǀ agne ǀ ūrjáḥ ǀ ā́ ǀ nápātam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ ūṃ iti ǀ te ǀ dadhire ǀ havya-vāham ǀ devāsaḥ ǀ agne ǀ ūrjaḥ ǀ ā ǀ napātam ǁ

07.017.07   (Mandala. Sukta. Rik)

5.2.23.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.01.145   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते ते॑ दे॒वाय॒ दाश॑तः स्याम म॒हो नो॒ रत्ना॒ वि द॑ध इया॒नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते ते देवाय दाशतः स्याम महो नो रत्ना वि दध इयानः ॥

Samhita Transcription Accented

té te devā́ya dā́śataḥ syāma mahó no rátnā ví dadha iyānáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te te devāya dāśataḥ syāma maho no ratnā vi dadha iyānaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । ते॒ । दे॒वाय॑ । दाश॑तः । स्या॒म॒ । म॒हः । नः॒ । रत्ना॑ । वि । द॒धः॒ । इ॒या॒नः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । ते । देवाय । दाशतः । स्याम । महः । नः । रत्ना । वि । दधः । इयानः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ te ǀ devā́ya ǀ dā́śataḥ ǀ syāma ǀ maháḥ ǀ naḥ ǀ rátnā ǀ ví ǀ dadhaḥ ǀ iyānáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ te ǀ devāya ǀ dāśataḥ ǀ syāma ǀ mahaḥ ǀ naḥ ǀ ratnā ǀ vi ǀ dadhaḥ ǀ iyānaḥ ǁ