SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 7

Sūkta 31

 

1. Info

To:    indra
From:   vasiṣṭha maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: ārcyuṣṇik (3-5); nicṛdgāyatrī (6, 7, 9); gāyatrī (2, 8); bhuriganuṣṭup (10, 11); virāḍgāyatrī (1); anuṣṭup (12)

2nd set of styles: gāyatrī (1-9); virāj (10-12)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

07.031.01   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र व॒ इंद्रा॑य॒ माद॑नं॒ हर्य॑श्वाय गायत ।

सखा॑यः सोम॒पाव्ने॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र व इंद्राय मादनं हर्यश्वाय गायत ।

सखायः सोमपाव्ने ॥

Samhita Transcription Accented

prá va índrāya mā́danam háryaśvāya gāyata ǀ

sákhāyaḥ somapā́vne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra va indrāya mādanam haryaśvāya gāyata ǀ

sakhāyaḥ somapāvne ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । इन्द्रा॑य । माद॑नम् । हरि॑ऽअश्वाय । गा॒य॒त॒ ।

सखा॑यः । सो॒म॒ऽपाव्ने॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । इन्द्राय । मादनम् । हरिऽअश्वाय । गायत ।

सखायः । सोमऽपाव्ने ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ índrāya ǀ mā́danam ǀ hári-aśvāya ǀ gāyata ǀ

sákhāyaḥ ǀ soma-pā́vne ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ indrāya ǀ mādanam ǀ hari-aśvāya ǀ gāyata ǀ

sakhāyaḥ ǀ soma-pāvne ǁ

07.031.02   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शंसेदु॒क्थं सु॒दान॑व उ॒त द्यु॒क्षं यथा॒ नरः॑ ।

च॒कृ॒मा स॒त्यरा॑धसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्षं यथा नरः ।

चकृमा सत्यराधसे ॥

Samhita Transcription Accented

śáṃsédukthám sudā́nava utá dyukṣám yáthā náraḥ ǀ

cakṛmā́ satyárādhase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śaṃseduktham sudānava uta dyukṣam yathā naraḥ ǀ

cakṛmā satyarādhase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शंस॑ । इत् । उ॒क्थम् । सु॒ऽदान॑वे । उ॒त । द्यु॒क्षम् । यथा॑ । नरः॑ ।

च॒कृ॒म । स॒त्यऽरा॑धसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शंस । इत् । उक्थम् । सुऽदानवे । उत । द्युक्षम् । यथा । नरः ।

चकृम । सत्यऽराधसे ॥

Padapatha Transcription Accented

śáṃsa ǀ ít ǀ ukthám ǀ su-dā́nave ǀ utá ǀ dyukṣám ǀ yáthā ǀ náraḥ ǀ

cakṛmá ǀ satyá-rādhase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śaṃsa ǀ it ǀ uktham ǀ su-dānave ǀ uta ǀ dyukṣam ǀ yathā ǀ naraḥ ǀ

cakṛma ǀ satya-rādhase ǁ

07.031.03   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं न॑ इंद्र वाज॒युस्त्वं ग॒व्युः श॑तक्रतो ।

त्वं हि॑रण्य॒युर्व॑सो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं न इंद्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो ।

त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥

Samhita Transcription Accented

tvám na indra vājayústvám gavyúḥ śatakrato ǀ

tvám hiraṇyayúrvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam na indra vājayustvam gavyuḥ śatakrato ǀ

tvam hiraṇyayurvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । वा॒ज॒ऽयुः । त्वम् । ग॒व्युः । श॒त॒क्र॒तो॒ इति॑ शतऽक्रतो ।

त्वम् । हि॒र॒ण्य॒ऽयुः । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । इन्द्र । वाजऽयुः । त्वम् । गव्युः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ।

त्वम् । हिरण्यऽयुः । वसो इति ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ naḥ ǀ indra ǀ vāja-yúḥ ǀ tvám ǀ gavyúḥ ǀ śatakrato íti śata-krato ǀ

tvám ǀ hiraṇya-yúḥ ǀ vaso íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ indra ǀ vāja-yuḥ ǀ tvam ǀ gavyuḥ ǀ śatakrato iti śata-krato ǀ

tvam ǀ hiraṇya-yuḥ ǀ vaso iti ǁ

07.031.04   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यमिं॑द्र त्वा॒यवो॒ऽभि प्र णो॑नुमो वृषन् ।

वि॒द्धी त्व१॒॑स्य नो॑ वसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयमिंद्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो वृषन् ।

विद्धी त्वस्य नो वसो ॥

Samhita Transcription Accented

vayámindra tvāyávo’bhí prá ṇonumo vṛṣan ǀ

viddhī́ tvásyá no vaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayamindra tvāyavo’bhi pra ṇonumo vṛṣan ǀ

viddhī tvasya no vaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । इ॒न्द्र॒ । त्वा॒ऽयवः॑ । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ । वृ॒ष॒न् ।

वि॒द्धि । तु । अ॒स्य । नः॒ । व॒सो॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । इन्द्र । त्वाऽयवः । अभि । प्र । नोनुमः । वृषन् ।

विद्धि । तु । अस्य । नः । वसो इति ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ indra ǀ tvā-yávaḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǀ vṛṣan ǀ

viddhí ǀ tú ǀ asyá ǀ naḥ ǀ vaso íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ indra ǀ tvā-yavaḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǀ vṛṣan ǀ

viddhi ǀ tu ǀ asya ǀ naḥ ǀ vaso iti ǁ

07.031.05   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा नो॑ नि॒दे च॒ वक्त॑वे॒ऽर्यो रं॑धी॒ररा॑व्णे ।

त्वे अपि॒ क्रतु॒र्मम॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा नो निदे च वक्तवेऽर्यो रंधीरराव्णे ।

त्वे अपि क्रतुर्मम ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ no nidé ca váktave’ryó randhīrárāvṇe ǀ

tvé ápi kráturmáma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā no nide ca vaktave’ryo randhīrarāvṇe ǀ

tve api kraturmama ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । नः॒ । नि॒दे । च॒ । वक्त॑वे । अ॒र्यः । र॒न्धीः॒ । अरा॑व्णे ।

त्वे इति॑ । अपि॑ । क्रतुः॑ । मम॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । नः । निदे । च । वक्तवे । अर्यः । रन्धीः । अराव्णे ।

त्वे इति । अपि । क्रतुः । मम ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ naḥ ǀ nidé ǀ ca ǀ váktave ǀ aryáḥ ǀ randhīḥ ǀ árāvṇe ǀ

tvé íti ǀ ápi ǀ krátuḥ ǀ máma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ naḥ ǀ nide ǀ ca ǀ vaktave ǀ aryaḥ ǀ randhīḥ ǀ arāvṇe ǀ

tve iti ǀ api ǀ kratuḥ ǀ mama ǁ

07.031.06   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.15.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं वर्मा॑सि स॒प्रथः॑ पुरोयो॒धश्च॑ वृत्रहन् ।

त्वया॒ प्रति॑ ब्रुवे यु॒जा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् ।

त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥

Samhita Transcription Accented

tvám vármāsi sapráthaḥ puroyodháśca vṛtrahan ǀ

tváyā práti bruve yujā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam varmāsi saprathaḥ puroyodhaśca vṛtrahan ǀ

tvayā prati bruve yujā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । वर्म॑ । अ॒सि॒ । स॒ऽप्रथः॑ । पु॒रः॒ऽयो॒धः । च॒ । वृ॒त्र॒ऽह॒न् ।

त्वया॑ । प्रति॑ । ब्रु॒वे॒ । यु॒जा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । वर्म । असि । सऽप्रथः । पुरःऽयोधः । च । वृत्रऽहन् ।

त्वया । प्रति । ब्रुवे । युजा ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ várma ǀ asi ǀ sa-práthaḥ ǀ puraḥ-yodháḥ ǀ ca ǀ vṛtra-han ǀ

tváyā ǀ práti ǀ bruve ǀ yujā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ varma ǀ asi ǀ sa-prathaḥ ǀ puraḥ-yodhaḥ ǀ ca ǀ vṛtra-han ǀ

tvayā ǀ prati ǀ bruve ǀ yujā ǁ

07.031.07   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हाँ उ॒तासि॒ यस्य॒ तेऽनु॑ स्व॒धाव॑री॒ सहः॑ ।

म॒म्नाते॑ इंद्र॒ रोद॑सी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महाँ उतासि यस्य तेऽनु स्वधावरी सहः ।

मम्नाते इंद्र रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

mahā́m̐ utā́si yásya té’nu svadhā́varī sáhaḥ ǀ

mamnā́te indra ródasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahām̐ utāsi yasya te’nu svadhāvarī sahaḥ ǀ

mamnāte indra rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हान् । उ॒त । अ॒सि॒ । यस्य॑ । ते॒ । अनु॑ । स्व॒धाव॑री॒ इति॑ स्व॒धाऽव॑री । सहः॑ ।

म॒म्नाते॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ । रोद॑सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महान् । उत । असि । यस्य । ते । अनु । स्वधावरी इति स्वधाऽवरी । सहः ।

मम्नाते इति । इन्द्र । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

mahā́n ǀ utá ǀ asi ǀ yásya ǀ te ǀ ánu ǀ svadhā́varī íti svadhā́-varī ǀ sáhaḥ ǀ

mamnā́te íti ǀ indra ǀ ródasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahān ǀ uta ǀ asi ǀ yasya ǀ te ǀ anu ǀ svadhāvarī iti svadhā-varī ǀ sahaḥ ǀ

mamnāte iti ǀ indra ǀ rodasī iti ǁ

07.031.08   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॑ म॒रुत्व॑ती॒ परि॒ भुव॒द्वाणी॑ स॒याव॑री ।

नक्ष॑माणा स॒ह द्युभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा मरुत्वती परि भुवद्वाणी सयावरी ।

नक्षमाणा सह द्युभिः ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā marútvatī pári bhúvadvā́ṇī sayā́varī ǀ

nákṣamāṇā sahá dyúbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā marutvatī pari bhuvadvāṇī sayāvarī ǀ

nakṣamāṇā saha dyubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । म॒रुत्व॑ती । परि॑ । भुव॑त् । वाणी॑ । स॒ऽयाव॑री ।

नक्ष॑माणा । स॒ह । द्युऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । मरुत्वती । परि । भुवत् । वाणी । सऽयावरी ।

नक्षमाणा । सह । द्युऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ marútvatī ǀ pári ǀ bhúvat ǀ vā́ṇī ǀ sa-yā́varī ǀ

nákṣamāṇā ǀ sahá ǀ dyú-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ marutvatī ǀ pari ǀ bhuvat ǀ vāṇī ǀ sa-yāvarī ǀ

nakṣamāṇā ǀ saha ǀ dyu-bhiḥ ǁ

07.031.09   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वास॒स्त्वान्विंद॑वो॒ भुवं॑द॒स्ममुप॒ द्यवि॑ ।

सं ते॑ नमंत कृ॒ष्टयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वासस्त्वान्विंदवो भुवंदस्ममुप द्यवि ।

सं ते नमंत कृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

ūrdhvā́sastvā́nvíndavo bhúvandasmámúpa dyávi ǀ

sám te namanta kṛṣṭáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ūrdhvāsastvānvindavo bhuvandasmamupa dyavi ǀ

sam te namanta kṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऊ॒र्ध्वासः॑ । त्वा॒ । अनु॑ । इन्द॑वः । भुव॑न् । द॒स्मम् । उप॑ । द्यवि॑ ।

सम् । ते॒ । न॒म॒न्त॒ । कृ॒ष्टयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऊर्ध्वासः । त्वा । अनु । इन्दवः । भुवन् । दस्मम् । उप । द्यवि ।

सम् । ते । नमन्त । कृष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ūrdhvā́saḥ ǀ tvā ǀ ánu ǀ índavaḥ ǀ bhúvan ǀ dasmám ǀ úpa ǀ dyávi ǀ

sám ǀ te ǀ namanta ǀ kṛṣṭáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ūrdhvāsaḥ ǀ tvā ǀ anu ǀ indavaḥ ǀ bhuvan ǀ dasmam ǀ upa ǀ dyavi ǀ

sam ǀ te ǀ namanta ǀ kṛṣṭayaḥ ǁ

07.031.10   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॑ म॒हे म॑हि॒वृधे॑ भरध्वं॒ प्रचे॑तसे॒ प्र सु॑म॒तिं कृ॑णुध्वं ।

विशः॑ पू॒र्वीः प्र च॑रा चर्षणि॒प्राः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वं ।

विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिप्राः ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo mahé mahivṛ́dhe bharadhvam prácetase prá sumatím kṛṇudhvam ǀ

víśaḥ pūrvī́ḥ prá carā carṣaṇiprā́ḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo mahe mahivṛdhe bharadhvam pracetase pra sumatim kṛṇudhvam ǀ

viśaḥ pūrvīḥ pra carā carṣaṇiprāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । म॒हे । म॒हि॒ऽवृधे॑ । भ॒र॒ध्व॒म् । प्रऽचे॑तसे । प्र । सु॒ऽम॒तिम् । कृ॒णु॒ध्व॒म् ।

विशः॑ । पू॒र्वीः । प्र । च॒र॒ । च॒र्ष॒णि॒ऽप्राः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । महे । महिऽवृधे । भरध्वम् । प्रऽचेतसे । प्र । सुऽमतिम् । कृणुध्वम् ।

विशः । पूर्वीः । प्र । चर । चर्षणिऽप्राः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ mahé ǀ mahi-vṛ́dhe ǀ bharadhvam ǀ prá-cetase ǀ prá ǀ su-matím ǀ kṛṇudhvam ǀ

víśaḥ ǀ pūrvī́ḥ ǀ prá ǀ cara ǀ carṣaṇi-prā́ḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ mahe ǀ mahi-vṛdhe ǀ bharadhvam ǀ pra-cetase ǀ pra ǀ su-matim ǀ kṛṇudhvam ǀ

viśaḥ ǀ pūrvīḥ ǀ pra ǀ cara ǀ carṣaṇi-prāḥ ǁ

07.031.11   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒रु॒व्यच॑से म॒हिने॑ सुवृ॒क्तिमिंद्रा॑य॒ ब्रह्म॑ जनयंत॒ विप्राः॑ ।

तस्य॑ व्र॒तानि॒ न मि॑नंति॒ धीराः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिंद्राय ब्रह्म जनयंत विप्राः ।

तस्य व्रतानि न मिनंति धीराः ॥

Samhita Transcription Accented

uruvyácase mahíne suvṛktímíndrāya bráhma janayanta víprāḥ ǀ

tásya vratā́ni ná minanti dhī́rāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uruvyacase mahine suvṛktimindrāya brahma janayanta viprāḥ ǀ

tasya vratāni na minanti dhīrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒रु॒ऽव्यच॑से । म॒हिने॑ । सु॒ऽवृ॒क्तिम् । इन्द्रा॑य । ब्रह्म॑ । ज॒न॒य॒न्त॒ । विप्राः॑ ।

तस्य॑ । व्र॒तानि॑ । न । मि॒न॒न्ति॒ । धीराः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उरुऽव्यचसे । महिने । सुऽवृक्तिम् । इन्द्राय । ब्रह्म । जनयन्त । विप्राः ।

तस्य । व्रतानि । न । मिनन्ति । धीराः ॥

Padapatha Transcription Accented

uru-vyácase ǀ mahíne ǀ su-vṛktím ǀ índrāya ǀ bráhma ǀ janayanta ǀ víprāḥ ǀ

tásya ǀ vratā́ni ǀ ná ǀ minanti ǀ dhī́rāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uru-vyacase ǀ mahine ǀ su-vṛktim ǀ indrāya ǀ brahma ǀ janayanta ǀ viprāḥ ǀ

tasya ǀ vratāni ǀ na ǀ minanti ǀ dhīrāḥ ǁ

07.031.12   (Mandala. Sukta. Rik)

5.3.16.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.02.120   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रं॒ वाणी॒रनु॑त्तमन्युमे॒व स॒त्रा राजा॑नं दधिरे॒ सह॑ध्यै ।

हर्य॑श्वाय बर्हया॒ समा॒पीन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै ।

हर्यश्वाय बर्हया समापीन् ॥

Samhita Transcription Accented

índram vā́ṇīránuttamanyumevá satrā́ rā́jānam dadhire sáhadhyai ǀ

háryaśvāya barhayā sámāpī́n ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indram vāṇīranuttamanyumeva satrā rājānam dadhire sahadhyai ǀ

haryaśvāya barhayā samāpīn ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । वाणीः॑ । अनु॑त्तऽमन्युम् । ए॒व । स॒त्रा । राजा॑नम् । द॒धि॒रे॒ । सह॑ध्यै ।

हरि॑ऽअश्वाय । ब॒र्ह॒य॒ । सम् । आ॒पीन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । वाणीः । अनुत्तऽमन्युम् । एव । सत्रा । राजानम् । दधिरे । सहध्यै ।

हरिऽअश्वाय । बर्हय । सम् । आपीन् ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ vā́ṇīḥ ǀ ánutta-manyum ǀ evá ǀ satrā́ ǀ rā́jānam ǀ dadhire ǀ sáhadhyai ǀ

hári-aśvāya ǀ barhaya ǀ sám ǀ āpī́n ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ vāṇīḥ ǀ anutta-manyum ǀ eva ǀ satrā ǀ rājānam ǀ dadhire ǀ sahadhyai ǀ

hari-aśvāya ǀ barhaya ǀ sam ǀ āpīn ǁ